Jág₁ a₂ca₂jme₃jnia₅ Jesucristo ne₄ San Juan₅₄
1
Jág₁ a₂ca₂jme₃jnia₅ Diú₄
A₂la₂ bá₄ jág₁ a₂ca₂jme₃jnia₅ Diú₄ ne₄ Jesucristo, ia₁jaun₂ 'éi₂ në́₃ 'ë́'₃ táng₃ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ne₅₄, ca₂juá'₂ ca₂le₃jë́₃ a₂tion₅₄ niog₅ lé₂ ŋi'₅₄ ta₁. Jaun₂ 'ŋiog₅ bá₄ 'éi₂ ca₂jmo₃ ca₂rë₃ŋi₅ ma₂ca₂jme₃jniai₂₃ të₂le₃ quian'₅₄ ángel quiáin₅ ne₄ Juan₅₄, jan₂ dsa₂ i₂jme₂ti₃ ta₁ ne₅₄. Jniá₂ bá₄ 'éi₂ i₂jáng'₅ jág₁ dsau₅ la₂, ca₂le₃jë́₃ lia'₂ con'₂ lë́₅ a₂ca₂jág₃ ca₂të́₂ ne₃; ton'₂ jáng'₅ bá₄ jniá₂ jág₁ dsau₅ 'a₂ lia'₂ lë́₅ jág₁ dse₃ quió'₅ Diú₄, quian'₅₄ 'a₂ lia'₂ lɨ́n₅ Jesucristo.
'E₂ guë́₄ dsen₃ i₂'ɨ₅ si₂ la₂, a₂chi₁ton₅ jág₁ a₂'ë́₂ Diú₄. Le₂jaun₂ guë'₂ táng₃ juɨ₁lia'₂ i₂nag₅ jág₁ la₂ a₂'ë́₂ Diú₄; dsen₃ i₂tón'₂ juɨ₅ jág₁ a₂chi₁ton₅, ia₁ ma₂ja₂quián₃ jmɨg₄.
Jmo₅ Juan₅₄ si₂ a₂ca₂chein₃ ne₄ ta₁guion₃ guá'₅
Jniá₂ Juan₅₄ jmo₂₃ si₂ a₂dsiang'₅₄ ne₄ ta₁guion₃ guá'₅ i₂chan₂ le₂tan₅₄ 'uë₃ Asia. Juɨ₁jme₂gu'₅₄ Diú₄ 'nia'₂, juɨ₁chan'₂ bá₄ 'nia'₂ 'ei₅ tei₄ të₂le₃ quian'₅₄ Diú₄ i₂lɨ́n₅ jmɨg₄ në₃, i₂jme₁lɨ́n₄ tián₂ le₂jŋiá₅, i₂lén₂ ca₂lia'₂ co₂tan₅₄; ján₃ bá₄ juɨ₁jme₂gu'₅₄ Diú₄ 'nia'₂ të₂le₃ quian'₅₄ ta₁guion₃ jme₂dsí₂ i₂tion'₅₄ le₃ne₄ ne₄ta₁ ja₁guá₄; ján₃ guë'₂ juɨ₁jme₂gu'₅₄ Diú₄ 'nia'₂ të₂le₃ quian'₅₄ Jesucristo, i₂tí₅ jág₁ dsau₅ quió'₅, i₂le₂ne₁ ma₂ca₂jen'₅₄ ne₄ 'mú₃, i₂gon₂ ne₄ rag₅₄ chan₂ gua'₅₄ 'uë₃. Le₃quió'₅ 'éi₂ bá₄ i₂ca₂rë₃'nio₃ jniog₄ ton'₂ ma₂ráng'₂ jniog₄ ne₄ 'uɨg₅₄ dsáu₁ jniog₄ quian'₅₄ jmɨ₂ 'ain₅₄ 'ŋiog₅; le₃quió'₅ 'éi₂ në́₃ i₂ma₂jmo₃ a₂lág₅ jniog₄ rag₅₄, jme₂dsa₂ në́₃, a₂jme₁ti₁ jniog₄ ne₄ Diú₄ quiáin₅ i₂lɨ́n₅ Jmei₂. ¡Le₃quió'₅ 'éi₂ bá₄ ca₂tɨ́in₂ jme₃juag'₂ dsa₂, ca₂tɨ́in₂ goin₃ co₂tan₅₄! A₂méi₃.
¡Jag₄! ¡Ma₂já₅ jë₄ jnei₅!
Ca₂le₃jɨ́n₃ bá₄ dsa₂ të₃ ne₅₄,
ca₂le₂jiog₅ dsa₂ juɨg₂ i₂ca₂'ág'₂;
ca₂le₃jɨ́n₃ dsa₂ chan₂ juɨg₂ ta₁caun₂ mɨ₂güɨ́g₃
tóin'₃ quɨ'₃-'o₃ jë₁ma₂ca₂jág₂.
¡Le₂jaun₂ lé₂, a₂méi₃!
“Jniá₂ bá₄ 'éi₂ i₂lɨ́ng₅ le₂'uɨg₅₄ juɨ₁lia'₂ letra Alfa jë₁ca₂rë₃lióg₃; jniá₂ bá₄ 'éi₂ i₂lɨ́ng₅ jë₁ca₂tó'₂ në́₃ juɨ₁lia'₂ letra Omega”, juá'₂ Te₁gui'₅₄ Diú₄. “Jniá₂ bá₄ lɨ́ng₅ rë₂në́₃, i₂lɨ́ng₅ ma₂i₁jáun₃, i₂lɨ́ng₅ co₂tan₅₄ ne₄ juɨ₅,* 'Nio'₂ ja₁ton₅ Éxodo 3:14; Juan 8:58. i₂'uan'₂ guë́₄ lɨn₃.” 'Nio'₂ ja₁ton₅ Isaías 41:4; 44:6; 48:12.
Jan₂ i₂lɨ́n₅ lia'₂ lɨ́n₅ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃
Jniá₂ Juan₅₄, lɨ́ng₅ rɨ́n'₂ 'nia'₂, ia₁ quein'₅₄ jniog₄ co₂dsia₅ ŋag₄ uɨg₅, le₂jaun₂ chi₁jŋia₁ jniog₄ ja₁gon₂ Diú₄, ton'₂ co₂dsia₅ guei₂ bí₂ a₂tián₂ jniog₄ juɨn'₂ dsɨ₅ le₃quió'₅ Jesús. Jme₁'eng₅₄ rë₂jnɨ́g₅ caun₂ 'uë₃ a₂rë₂quɨ́'₅ jë₄ jmɨ₁ŋí'₄ ja₁chei₂ Patmos, ne₄ 'uɨg₅₄ ia₁ a₂ma₂ca₂'ë́₃ jág₁ dse₃ quió'₅ Diú₄, ton'₂ ia₁ 'uɨg₅₄ a₂ma₂cuë₃ jniá₂ jág₁ dsau₅ 'ɨ́ng₅ Jesucristo. 10 Co₂ráun₂ në́₃ co₂jmɨg₄ quió'₅ Te₁gui'₅₄ ja₁'eng₅₄ jaun₂, ca₂lë₃ a₂jme₁'en₅₄ jniá₂ le₃quió'₅ Jme₂dsí₂. Jaun₂ ca₂nag₃ jág₁ a₂ca₂né'₂ le₃co'₅₄ lag₃ ca₂juá'₂ tiá₂ lɨn₃ juɨ₁lia'₂ jë₁i₂'ein₅₄ ŋí₁ trompeta, 11 ca₂juá'₂ tság₅ jniá₂:
―Jniá₂ bá₄ 'éi₂ i₂lɨ́ng₅ le₂'uɨg₅₄ juɨ₁lia'₂ letra Alfa jë₁ca₂rë₃lióg₃; jniá₂ bá₄ 'éi₂ i₂lɨ́ng₅ jë₁ca₂tó'₂ në́₃ juɨ₁lia'₂ letra Omega. Ne₄ si₂ rë₂bɨn₅, tiong₅ a₂jág'₂ ia₁jaun₂ qui₁dsiang'₅₄ ne₄ ta₁guion₃ guá'₅ ja₁tén₄ 'uë₃ Asia, co₂'nió'₄ le₃jua'₅₄ quió'₅ guá'₅ i₂chan₂ juɨg₂ Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, quian'₅₄ Laodicea në́₃.
12 Ca₂jen'₄ jniá₂ jaun₂ në́₃, a₂jɨng₅₄ 'ein₂ 'éi₂ i₂juá'₂ jág₁ tság₅ jniá₂. Jme₁ca₂jeng'₅₄, ca₂jág₃ tióng₂ guio₃ tag₄ a₂lë́₅ jmá'₃ cu₄nióg₄ ja₁le₁guí'₂ si₂. 13 Jë₄ ta₁guio₃ mɨ₂tag₄ si₂ jaun₂ në́₃, jme₁chén'₄ jan₂ i₂lɨ́n₅ lia'₂ lɨ́n₅ Jaun₅ dsa₂ mɨ₂güɨ́g₃, 'Nio'₂ ja₁ton₅ Daniel 7:13. i₂qui'₂ 'mɨ'₂ chen'₅₄ jang₄, mei'₂ tsá₃ tsáng₂ co'₅₄ tag₁₂. A₂jme₁rë₂jén'₅ le₁dsɨ́₅ guë'₂ në́₃, jme₁lë́₄ jmá'₃ cu₄nióg₄. 14 Jŋi₂ dsi₅₄ guë'₂ në́₃, jme₁tiog₂ lia'₂ ja₁tiog₂ jŋí₂ já'₂ cha'₂, a₂tiog₂ juɨ₁lia'₂ tiog₂ 'mu₂. Jme₁ne₁₂ guë'₂ në́₃ jme₁jniá₂ tág₅ juɨ₁lia'₂ jniá₂ ca₂jo'₅₄ si₂. 15 Mɨ₂tag₅₄ guë'₂ në́₃ jme₁jniá₂ tág₅ lia'₂ lë́₅ jmá'₃ nɨ₁ŋí₁ nióg₂ a₂rë₂ta₄ a₂ma₂jmág₂ né'₃ táu₃ si₂. Jág₁ quió'₅ guë'₂ në́₃ jme₁né'₂ tiá₂ lɨn₃ juɨ₁lia'₂ né'₂ caun₂ ja₁ta'₂ la'₅₄ pa₁ lɨn₃.§ o₃, “lia'₂ né'₂ 'lióng₂ jmɨg₂.” 16 Gu₂ ne₁ guë'₂ në́₃ jme₁chan'₂ guio₃ nei₅; mɨ₂'o₅₄ guë'₂ në́₃ jme₁jniá₂ 'ia₂ lia'₂ lë́₅ caun₂ ŋi₁tág₂ chen'₂ a₂'mu₃ le₃tɨn₃ ton₂. Ne₅₄ guë'₂ në́₃ tág₅ jmá'₅, juɨ₁lia'₂ tág₅ 'iog₂.
17 Jme₁ca₂jág₃, ca₂tón₂ jniá₂ ja₁tióng₂ mɨ₂tag₅₄, lia'₂ tsá₃ léi₄ mei'₂. Jaun₂ ca₂quiog₂ gu₂ ne₁ ne₄ quió₃, jaun₂ ca₂juá'₂:
―Tsá₃ jmo₂ gang'₃, ia₁ jniá₂ bá₄ lɨ́ng₅ i₂le₂ne₁, ton'₂ jniá₂ bá₄ lɨ́ng₅ i₂jë₁ca₂tó'₂. 18 Jniá₂ bá₄ 'éi₂ i₂chan₂; jme₁rë₂'lɨn₄ bá₄ jniá₂, la₁ ¡jag₄! ma₂chang₂ bá₄ táng₃ ca₂le₃jë́₃ jmɨg₄, ca₂lia'₂ co₂tan₅₄.* A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ juá'₂ ján₃ “A₂méi₃.” Jniá₂ bá₄ chan'₄ ŋí₁ llaves quió'₅ 'mú₃ quian'₅₄ guë'₂ tau₂ 'ŋio₅. griego: hades, co₂'nió'₄ a₂juá'₂, ja₁quió'₄ 'lag₄. 19 Jaun₂ lë₃, ne₄ si₂, tiong₅ juɨ₁lia'₂ 'e₂ a₂në₂jag'₅₄, 'a₂ lia'₂ niog₅ lë́₅ rë₂në́₃ quian'₅₄ guë'₂ a₂në₃ guë́₄ niog₅ lé₂. 20 A₂la₂ bá₄ jág₁ dsau₅ a₂jme₁rë₂'ma₄ le₂jŋiá₅: juɨ₁lia'₂ guio₃ nei₅ a₂në₂jag'₅₄ chi₁chan'₄ gu₃ ne₁, quian'₅₄ guë'₂ ta₁guio₃ tag₄ a₂lë́₅ quian'₅₄ cu₄nióg₄ ja₁le₁guí'₂ si₂. Jáng'₅ jág₁ ta₁guio₃ nei₅ co₂'nió'₄ guion₃ dsa₂ i₂i₃quian₄ jág₁ griego: ángeles, co₂'nió'₄ i₂quian₅ jág₁. 'Nio'₂ ja₁ton₅ “ángel” ne₄ glosario. quián₅ ta₁guion₃ guá'₅; guio₃ tag₄ ja₁le₁guí'₂ si₂ guë'₂ në́₃, co₂'nió'₄ ta₁guion₃ guá'₅.

*1:8 'Nio'₂ ja₁ton₅ Éxodo 3:14; Juan 8:58.

1:8 'Nio'₂ ja₁ton₅ Isaías 41:4; 44:6; 48:12.

1:13 'Nio'₂ ja₁ton₅ Daniel 7:13.

§1:15 o₃, “lia'₂ né'₂ 'lióng₂ jmɨg₂.”

*1:18 A₂lɨn₅₄ chog₅₄ si₂ juá'₂ ján₃ “A₂méi₃.”

1:18 griego: hades, co₂'nió'₄ a₂juá'₂, ja₁quió'₄ 'lag₄.

1:20 griego: ángeles, co₂'nió'₄ i₂quian₅ jág₁. 'Nio'₂ ja₁ton₅ “ángel” ne₄ glosario.