San Juan jo'e chʉ'o tocha saosi'ea'me
1
Chekʉnare oichena'me chʉ'o ũcuarepa i'kache'te kʉamʉ
1-2 Chʉ'ʉ aiva'ʉpi mʉ'ʉre Diore cuasako'te ie chʉ'o tocha saomʉ, mʉ'ʉ chĩiva'nare ũcuachi'a. Mʉsanʉkonare cuasakʉ pa'imʉ chʉ'ʉ mai ũcuanʉko Dios chʉ'o asa chẽasinajejʉ. Ũcuachi'a chekʉna Dios chʉ'o asa chẽasina ũcuanʉko mʉsanʉkonare rʉa cuasame. Repaʉ chʉ'o ũcuarepajekʉna si'arʉmʉ cuasajʉ pa'ijanaa'me mai. Mai Ja'kʉ Dios Repaʉ Mamakʉ Jesucristona'me rʉa cuasajʉ re'oja'che cho'okaime maire. Ũcuachi'a maini oijʉ cho'okaijʉ re'oja'che pa'iche jo'kame repana. Mai Ja'kʉ Dios ija'che chʉ̃'ʉmʉ maire: “Mʉsanʉkona pãi, chʉ'ʉ chʉ'o ũcuarepare asa chẽa cho'ojʉ pa'ijʉ̃'ʉ”, chiiʉ chʉ̃'ʉmʉ. Diopi maini jã'aja'ñe chʉ̃'ʉʉna mʉ'ʉ chĩiva'na te'ena ũcuarepa cho'ojʉ pa'ime. Repanapi jã'aja'ñe pa'ijʉna ñakʉ rʉa pojomʉ chʉ'ʉ.
Asarepajʉ̃'ʉ mʉ'ʉ. Dios chʉ̃'ʉsi'ere aperʉmʉqueere mʉ'ʉni kʉara chini tocha saomʉ chʉ'ʉ. Chura mama chʉ̃'ʉ jo'kasi'ema'mʉ ie chʉ'o. Aperʉmʉ mʉsanʉkona asasi'ea'me ie. Ija'chea'me repa: “Chekʉnare cuasajʉ sãiñechi'a re'oja'che cho'ojʉ pañu mai”, chiiʉ chʉ'vamʉ chʉ'ʉ. Jã'ajekʉna chekʉnare re'oja'che cho'ojʉ pañu mai. Aperʉmʉ jã'aja'ñe chʉ̃'ʉ jo'kasi'kʉa'mʉ Dios maire. Dios chʉ̃'ʉñe'te cho'ojʉ chekʉnare cuasana Diore ũcuachi'a cuasame repana.
Re'oja'che pa'inare jorejʉ cacʉ'ona pa'iche'te kʉamʉ
Pãi jainʉko jorejʉ ija'che che'chome: “Jesucristo cheja caje maija'iʉ pa'imanesi'kʉa'mʉ”, chiijʉ che'chojʉ pa'ime, chekʉnapi repana jorejʉ che'choche'te asa chẽaa'jʉ chini. Jã'aja'ñe i'kana Jesucristoni cuhejʉ chekʉnani cacʉ'oñu chini i'kame, re'oja'chere ʉ̃sejʉ. Jã'ajekʉna ñarepajʉ pa'ijʉ̃'ʉ. Mʉsanʉkonapi pãi jorena i'kachʉ'ore asa chẽato Dios re'oja'che ĩsira Chiisi'kʉ ĩsimaneja'mʉ mʉsanʉkonare. Jã'ata'ni mʉsanʉkonapi pãi jorena chʉ'o asa chẽama'ñe re'oja'che pa'ito mʉsanʉkonare re'oja'che pa'iche karama'ñe ĩsija'mʉ Dios.
Jesucristo che'chosi'e asasinapi jo'kasõ Repaʉ che'chomanesi'ere tĩiñere cuasato cu'amʉ. Jã'aja'ñe cho'ona Diore cuasamanaa'me. Jã'ata'ni Repaʉ che'chosi'e jo'kasõma'ñe cuasajʉ pa'ina mai Ja'kʉ Diore ũcua cavesʉma'ñe cuasajʉ pa'ime. Ũcuachi'a Dios Mamakʉ'te Jesucristo'te cuasajʉ pa'ime repana. 10 Pãi rani Jesús che'chomanesi'ere jorechʉ'ore che'chonare pojomanejʉ̃'ʉ. Ũcuachi'a mʉsanʉkona vʉ'ñana rani kãñu chiito ʉ̃sejʉ̃'ʉ repanare. 11 Mʉsanʉkonapi repanani pojoni repana cu'ache cho'oche'te ja'me cho'okaime.
Cuhacho i'kasi'ea'me
12 Mʉsanʉkonare chʉ'o rʉa kʉara chiimʉ chʉ'ʉ. Jã'ata'ni utija'ova tocha saocuhemʉ chʉ'ʉ. Chʉ'ʉrepaʉji mʉsanʉkonani sani ñakʉ i'kara chiimʉ chʉ'ʉ. Jã'ajekʉna chʉ'ʉpi sakʉna ti'jñeñe cutujʉ pojoñu mai. 13 Mʉa'cho, Diopi chẽaʉna Repaʉ'te cuasako mamachĩi chʉ'o saome mʉsanʉkonare. Re'omʉ.
Juan