San Juan cuharepacho chʉ'o tocha saosi'ea'me
1
Gayo re'oja'che pa'iche'te kʉamʉ Juan
Chʉ'ʉ aiva'ʉpi mʉ'ʉre Gayo'te ie chʉ'o tocha saomʉ. Diore cuasakʉjekʉna mʉ'ʉre rʉa oiʉ cuasamʉ chʉ'ʉ.
Asarepajʉ̃'ʉ, chʉ'ʉ cuasakʉ. Mʉ'ʉ Diore cuasakʉjekʉ re'oja'che pa'iche masimʉ chʉ'ʉ. Jã'ajekʉna mʉ'ʉre Dioni si'arʉmʉ sẽekaimʉ chʉ'ʉ, re'oja'che ti'jñea'kʉ chini. Ũcuachi'a mʉ'ʉpi jũ'ima'ñe vajʉʉ paaʉ chini sẽekaimʉ chʉ'ʉ. Icheja chʉ'ʉ pa'icheja pãi te'ena Diore cuasana rani pa'ijʉ mʉ'ʉ Dios chʉ̃'ʉñe rũhiñe cho'okʉ Repaʉ chʉ'o ũcuarepare cuasakʉ pa'iche'te kʉarena asa pojosi'kʉa'mʉ chʉ'ʉ. Chʉ'ʉ chĩijana Dios chʉ̃'ʉñe cho'ojʉ re'oja'che pa'ito asa rʉa pojokʉ'mʉ chʉ'ʉ.
Asarepajʉ̃'ʉ, chʉ'ʉ cuasakʉ. Mʉ'ʉ chekʉnare Diore cuasanare re'oja'che kuirakʉ pa'ikʉ'mʉ, mʉ'ʉ aperʉmʉ ñamanesinarejatʉ'ka. Te'ena mʉ'ʉ repanare cuasakʉ re'oja'che cho'okaisi'e ichejana rani chʉkʉna'te ũcuanʉkore Jesucristo'te cuasakuanupʉ'te kʉasinaa'me. Chekʉna Dios chʉ'o che'chona mʉ'ʉre tĩ'ato ũcuachi'a kuirakʉ pa'ijʉ̃'ʉ repanare. Repanapi jo'e chekʉchejana saito repana chiiche cho'okani saojʉ̃'ʉ repanare, Diopi pojoa'kʉ. Diopi chʉ̃'ʉkʉna ku'ijʉ Repaʉ chʉ'ore che'chojʉ pa'ime repana. Diore cuasamanare, “Chʉkʉna'te kuirajʉ̃'ʉ”, chiima'ñe ku'ime repana. Jã'ajekʉna maipi Diore cuasanapi kuirañu repanare. Jã'aja'ñe cho'oni repanare ja'me cho'okaime mai, pãipi Dios chʉ'ore asaa'jʉ chini.
Diótrefes cu'ache cho'osi'ena'me Demetrio re'oja'che pa'isi'ere kʉamʉ
Aperʉmʉ chʉ'ʉ mʉsanʉkonare Jesucristo'te cuasakuanupʉ'te chʉ'o tocha saosi'kʉa'mʉ. Jã'ata'ni Diótrefes pãi chʉ̃'ʉkʉ pasa chini chʉ'ʉ tocha saosi'ere asacuhekʉ, “Juan chʉ'ʉre chʉ̃'ʉkʉma'mʉ”, chiniasomʉ. 10 Jã'ajekʉna repaʉ cho'oche mʉsanʉkona pa'icheja saisirʉmʉna peore kʉaja'mʉ chʉ'ʉ. Chʉkʉna'te rʉa cu'ache cutukʉasomʉ repaʉ. Jã'achi'a cho'oma'ñe chekʉnare Jesucristo pa'iche'te che'choñu chini sainare ũcuachi'a cuhekʉasomʉ repaʉ. Ũcuachi'a chekʉna repanare pojoñu chiito ʉ̃sekʉ Jesure cuasakuanupʉ ja'me pa'iche ʉ̃sekʉasomʉ repaʉ. 11 Asarepajʉ̃'ʉ, chʉ'ʉ cuasakʉ. Cu'ache cho'ona pa'iche ña chẽa ũcuaja'che pa'imanejʉ̃'ʉ. Re'oja'che cho'ona pa'iche'te ña chẽajʉ̃'ʉ. Re'oja'che cho'ona Dios neenaa'me. Cu'ache cho'onata'ni Dios neenama'me.
12 Demetrioreta'ni pãi ija'che i'kame: “Demetrio rʉa re'okʉ'mʉ. Dios chʉ̃'ʉñe ũcuarepa cho'okʉ'mʉ”, chiijʉasome. Ũcuanʉko repaʉ'te jã'aja'ñe i'kajʉ ũcuarepare i'kame. Chʉ'ʉ ũcuachi'a, “Re'okʉ'mʉ repaʉ”, chiiʉ kʉakʉ'mʉ chekʉnare. Jorema'mʉ chʉ'ʉ. Masimʉ mʉ'ʉ jã'a.
Cuhacho i'kasi'ea'me
13-14 Mʉ'ʉre chʉ'o rʉa kʉara chiimʉ chʉ'ʉ. Jã'ata'ni rupʉ tochasi'epi kʉacuhemʉ chʉ'ʉ. Mʉ'ʉre na'mi sani ñara chiimʉ chʉ'ʉ. Chʉ'ʉpi sakʉna ti'jñeñe ñajʉ cutujanaa'me mai. 15 Re'oja'che pa'ijʉ̃'ʉ mʉ'ʉ. Icheja pa'ina maire re'oja'che cho'ona Diore cuasana chʉ'o saome mʉ'ʉre. Mʉ'ʉ pa'icheja pa'inare chʉkʉna'te chiinare chʉ'o sa kʉakaijʉ̃'ʉ. Re'omʉ.
Juan