ⲉ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨⲘⲒⲤⲒ ⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲘⲈⲒ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲘⲒⲤⲒ ϤⲘⲈⲒ ⲞⲚ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨⲘⲀⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦϤ ⲃ̅ ϦⲈⲚ ⲪⲀⲒ ⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲦⲈⲚⲈⲢⲀⲄⲀⲠⲀⲚ ⲚⲚⲒϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲚϢⲀⲚⲘⲈⲚⲢⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲚⲒⲢⲒ ⲚⲚⲈϤⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲅ̅ ⲐⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲦⲈ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲈϤⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈϤⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲤⲈϨⲞⲢϢ ⲀⲚ ⲇ̅ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀⲨⲘⲀⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲨϮ ϢⲀϤϬⲢⲞ ⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲒϬⲢⲞ ⲈⲦⲀϤϬⲢⲞ ⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲠⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲠⲈ ⲉ̅ ⲚⲒⲘ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲦϬⲢⲎⲞⲨⲦ ⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪϮ ⲋ̅ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲘⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲤⲚⲞϤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲰⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲘ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲚⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲠⲈⲦⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ϪⲈ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲠⲈ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲍ̅ ϪⲈ ⲞⲨⲎⲒ ⲄⲚⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲏ̅ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲈⲘ ⲠⲒⲘⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲤⲚⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲄ ⲤⲈϦⲈⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲑ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲦⲈⲚϬⲒ ⲚϮⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲦⲈⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ϮⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲦⲈ ⲚϨⲞⲨⲞ ϪⲈ ⲐⲀⲒ ⲦⲈ ϮⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϪⲈ ⲀϤⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ϦⲀ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲒ ⲓ̅ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲤϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦϤ ⲚϪⲈϮⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚϤⲚⲀϨϮ ⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲚ ⲀϤⲀⲒϤ ⲚⲤⲀⲘⲈⲐⲚⲞⲨϪ ϪⲈ ⲘⲠⲈϤⲚⲀϨϮ ⲈϮⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲐⲎ ⲈⲦⲀϤⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϦⲀ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲒ ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲐⲀⲒ ⲦⲈ ϮⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ϪⲈ ⲀϤϮ ⲚⲀⲚ ⲚⲞⲨⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲒⲰⲚϦ ⲀϤϦⲈⲚ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲒ ⲓ̅ⲃ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲠⲰⲚϦ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲀⲚ ⲠⲰⲚϦ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲀⲚ ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲀⲒ ⲀⲒⲤϦⲎⲦⲞⲨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲞⲦⲈⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲈⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠⲒϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲪϮ ⲓ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲐⲀⲒ ⲦⲈ ϮⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ ⲈⲦⲈⲚⲦⲀⲚ ⲘⲘⲀⲨ ϨⲀⲢⲞϤ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈϤⲞⲨⲰϢ ϢⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞⲚ ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲚϢⲀⲚⲚⲀⲨ ϪⲈ ϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞⲚ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚⲦⲀⲚ ⲚⲚⲈⲚⲈⲦⲎⲘⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲓ̅ⲋ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲚⲦⲈⲞⲨⲀⲒ ⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈϤⲤⲞⲚ ⲈϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲚⲞⲨⲚⲞⲂⲒ ⲈⲪⲘⲞⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲘⲀⲢⲈϤⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲈϮ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲰⲚϦ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲘⲪⲀ ⲪⲘⲞⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲞⲂⲒ ⲈϤϬⲒ ⲈⲪⲘⲞⲨ ⲚⲀⲒϪⲈⲢⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲀⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲦⲰⲂϨ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ⲓ̅ⲍ̅ ϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲞⲂⲒ ⲈϤϬⲒ ⲈⲪⲘⲞⲨ ⲀⲚ ⲓ̅ⲏ̅ ⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀⲨⲘⲀⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲨϮ ⲘⲠⲀϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲒⲘⲒⲤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϢⲀϤⲀⲢⲈϨ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲀⲢⲈ ⲠⲒⲠⲞⲚⲎ ⲢⲞⲤ ϬⲒ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲓ̅ⲑ̅ ⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲆⲈ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲀⲚⲈⲂⲞⲖ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲀϤⲬⲎ ϦⲀ ⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲕ̅ ⲦⲈⲚⲤⲞⲨⲰⲚ ⲆⲈ ϪⲈ ⲀϤⲒ ⲚϪⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϮ ⲚⲀⲚ ⲚⲞⲨⲈⲘⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚⲤⲞⲨⲈⲚ ⲠⲒⲀⲖⲎⲐⲒⲚⲞⲤ ⲚⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲚϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲠⲈϤϢⲎⲢⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲒⲀⲖⲎⲐⲒⲚⲞⲤ ⲚⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ ⲕ̅ⲁ̅ ⲚⲀϢⲎⲢⲒ ⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲚⲒⲒⲆⲰⲖⲞⲚ.