ⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⳘⲀⲦⲐⲈⲞⲚ
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲠϪⲰⲘ ⲘⲘⲒⲤⲒ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲆⲀⲨⲒⲆ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲀⲂⲢⲀⲀⲘ. ⲃ̅ ⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲒⲤⲀⲀⲔ ⲒⲤⲀⲀⲔ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲒⲀⲔⲰⲂ ⲒⲀⲔⲰⲂ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲤⲚⲎⲞⲨ. ⲅ̅ ⲒⲞⲨⲆⲀⲤ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲪⲀⲢⲈⲤ ⲚⲈⲘ ⲌⲀⲢⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲀⲘⲀⲢ ⲪⲀⲢⲈⲤ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲈⲤⲢⲰⲘ. ⲈⲤⲢⲰⲘ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲀⲢⲀⲘ. ⲇ̅ ⲀⲢⲀⲘ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲀⲘⲒⲚⲀⲆⲀⲂ ⲀⲘⲒⲚⲀⲆⲀⲂ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲚⲀⲤⲤⲰⲚ ⲚⲀⲤⲤⲰⲚ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲤⲀⲖⲘⲰⲚ. ⲉ̅ ⲤⲀⲖⲘⲰⲚ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲂⲞⲈⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲢⲎⲬⲀⲂ ⲂⲞⲈⲤ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲒⲞⲨⲂⲎⲆ ⲒⲞⲨⲂⲎⲆ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲒⲈⲤⲤⲈ. ⲋ̅ ⲒⲈⲤⲤⲈ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲆⲀⲨⲒⲆ ⲆⲀⲨⲒⲆ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲤⲞⲖⲞⲘⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲀ ⲞⲨⲢⲒⲀⲤ. ⲍ̅ ⲤⲞⲖⲞⲘⲰⲚ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲢⲞⲂⲞⲀⲘ ⲢⲞⲂⲞⲀⲘ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲀⲂⲒⲀ ⲀⲂⲒⲀ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲀⲤⲀⲪ. ⲏ̅ ⲀⲤⲀⲪ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲒⲰⲤⲀⲪⲀⲦ ⲒⲰⲤⲀⲪⲀⲦ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲒⲰⲢⲀⲘ ⲒⲰⲢⲀⲘ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲞⲌⲒⲀⲤ. ⲑ̅ ⲞⲌⲒⲀⲤ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲒⲰⲀⲐⲀⲘ ⲒⲰⲀⲐⲀⲘ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲀⲬⲀⲌ ⲀⲬⲀⲌ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲈⲌⲈⲔⲒⲀⲤ. ⲓ̅ ⲈⲌⲈⲔⲒⲀⲤ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲘⲀⲚⲀⲤⲤⲎ ⲘⲀⲚⲀⲤⲤⲎ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲀⲘⲰⲤ ⲀⲘⲰⲤ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲒⲰⲤⲒⲀⲤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲒⲰⲤⲒⲀⲤ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲒⲈⲬⲞⲚⲒⲀⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲤⲚⲎⲞⲨ ϨⲒ ⲠⲒⲞⲨⲰⲦⲈⲂ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲂⲀⲂⲨⲖⲰⲚ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲠⲒⲞⲨⲰⲦⲈⲂ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲂⲀⲂⲨⲖⲰⲚ ⲒⲈⲬⲞⲚⲒⲀⲤ ⲀϤϪⲪⲈ ⲤⲀⲖⲀⲐⲒⲎⲖ ⲤⲀⲖⲀⲐⲒⲎⲖ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲌⲞⲢⲞⲂⲀⲂⲈⲖ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲌⲞⲢⲞⲂⲀⲂⲈⲖ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲀⲂⲒⲞⲨⲆ ⲀⲂⲒⲞⲨⲆ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲈⲖⲒⲀⲔⲒⲘ ⲈⲖⲒⲀⲔⲒⲘ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲀⲌⲰⲢ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲌⲰⲢ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲤⲀⲆⲰⲔ ⲤⲀⲆⲰⲔ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲀⲬⲒⲚ ⲀⲬⲒⲚ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲈⲖⲒⲞⲨⲆ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲈⲖⲒⲞⲨⲆ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲈⲖⲈⲀⲌⲀⲢ ⲈⲖⲈⲀⲌⲀⲢ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲘⲀⲦⲐⲀⲚ ⲘⲀⲦⲐⲀⲚ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲒⲀⲔⲰⲂ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲒⲀⲔⲰⲂ ⲆⲈ ⲀϤϪⲪⲈ ⲒⲰⲤⲎⲪ ⲠϨⲀⲒ ⲘⲘⲀⲢⲒⲀ ⲐⲎ ⲈⲦⲀⲤⲘⲈⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲍ̅ ϪⲰⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ϢⲀ ⲆⲀⲨⲒⲆ ⲒⲆ ⲚϪⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲆⲀⲨⲒⲆ ϢⲀ ⲠⲒⲞⲨⲰⲦⲈⲂ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲂⲀⲂⲨⲖⲰⲚ ⲒⲆ ⲚϪⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲠⲒⲞⲨⲰⲦⲈⲂ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲂⲀⲂⲨⲖⲰⲚ ϢⲀ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲆ ⲚϪⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲠϪⲒⲚⲘⲒⲤⲒ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲞⲨ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲨⲰⲠ ⲚⲤⲀⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲚⲒⲰⲤⲎⲪ ⲘⲠⲀⲦⲞⲨⲤⲞⲨⲈⲚ ⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ ⲀⲨϪⲈⲘⲤ ⲈⲤⲘⲂⲞⲔⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϤⲞⲨⲀⲂ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲒⲰⲤⲎⲪ ⲆⲈ ⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲚⲈⲞⲨⲐⲘⲎⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲚϤⲞⲨⲰϢ ⲀⲚ ⲈⲀⲒⲤ ⲚⲤⲢⲀϨ ⲀϤⲤⲞϬⲚⲒ ⲈⲬⲀⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲬⲰⲠ. ⲕ̅ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲀϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲒⲰⲤⲎ ⲪϦⲈⲚ ⲞⲨⲢⲀⲤⲞⲨⲒ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲒⲰⲤⲎⲪ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲆⲀⲨⲒⲆ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢϨⲞϮ ⲈϢⲈⲠ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈⲔⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲢⲞⲔ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈⲤⲚⲀⲘⲀⲤϤ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϤⲞⲨⲀⲂ ⲠⲈ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲈⲤⲈⲘⲒⲤⲒ ⲆⲈ ⲚⲞⲨϢⲎⲢⲒ ⲈⲔⲈⲘⲞⲨϮ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲐⲞϤ ⲄⲀⲢ ⲈⲐⲚⲀⲚⲞϨⲈⲘ ⲘⲠⲈϤⲖⲀⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲞⲨⲚⲞⲂⲒ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲎⲢϤ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀ ⲠϬⲞⲒⲤ ϪⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ. ⲕ̅ⲅ̅ ϪⲈ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲒⲤ ϮⲠⲀⲢⲐⲈⲚⲞⲤ ⲈⲤⲈⲈⲢⲂⲞⲔⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲤⲈⲘⲒⲤⲒ ⲚⲞⲨϢⲎⲢⲒ ⲈⲨⲈⲘⲞⲨϮ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲘⲘⲀⲚⲞⲨⲎⲖ ⲪⲎ ⲈⲦⲈϢⲀⲨⲞⲨⲀϨⲘⲈϤ ϪⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘⲀⲚ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲈⲦⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲒⲰⲤⲎⲪ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲚⲔⲞⲦ ⲀϤⲒⲢⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀ ⲠⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲚⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲈⲠ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲢⲞϤ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲨⲰⲚⲤ ϢⲀⲦⲈⲤⲘⲒⲤⲒ ⲘⲠⲒϢⲎ ⲢⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲘⲞⲨϮ ⲈⲠⲈϤⲢⲀⲚ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.