ⲉ̅
ⲁ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲛⲁϩϯ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲙⲓⲥⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲑⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲙⲓⲥⲓ ⳿ϥⲙⲉⲓ ⲟⲛ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. ⲃ̅ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲧⲉⲛⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲛϣⲁⲛⲙⲉⲛⲣⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ. ⲅ̅ ⲑⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲥⲉϩⲟⲣϣ ⲁⲛ. ⲇ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ ϣⲁϥϭⲣⲟ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓϭⲣⲟ ⲉⲧⲁϥϭⲣⲟ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉⲛⲛⲁϩϯ ⲡⲉ. ⲉ̅ ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧϭⲣⲏⲟⲩⲧ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲏⲗ ⳿ⲉⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ. ⲋ̅ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲡⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϫⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲡⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ. ⲍ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲅ̅ ⲛⲉ ⲛⲏⲉⲧⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ. ⲏ̅ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲙⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲅ̅ ⲥⲉϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲓ. ⲑ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲧⲉⲛϭⲓ ⳿ⲛϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲣⲱⲙⲓ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⲧⲉ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ϫⲉ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ϫⲉ ⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ. ⲓ̅ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲥϣⲟⲡ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⲫⲏⲉⲧⲉ⳿ⲛ⳿ϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲁⲛ ⲁϥⲁⲓϥ ⳿ⲛⲥⲁⲙⲉⲑⲛⲟⲩϫ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉϥⲛⲁϩϯ ⳿ⲉϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ⲑⲏ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ϧⲁ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ ϫⲉ ⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ⳿ⲛϫⲉ ⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲁⲓⲱⲛϧ ⲁϥϧⲉⲛ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲁⲛ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ ⲁⲛ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲛⲁⲓ ⲁⲓ⳿ⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⲛⲱⲧⲉⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉ⳿ⲫⲣⲁⲛ ⳿ⲙⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲑⲁⲓ ⲧⲉ ϯⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ϣⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲛ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ⳿ϥⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟⲛ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲁⲛ ⳿ⲛⲛⲉⲛⲉⲧⲏⲙⲁ ⲛⲏⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲟⲧϥ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲉϣⲱⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲣⲉⲧⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉϯ ⲛⲁϥ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲛϧ ⲛⲏⲉⲧⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⳿ⲙⲫⲁ ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲟⲃⲓ ⲉϥϭⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲛⲁⲓϫⲉⲣⲉ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥⲧⲱⲃϩ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ. ⲓ̅ⲍ̅ ϭⲓ⳿ⲛϫⲟⲛⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲟⲃⲓ ⲉϥϭⲓ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲟⲩ ⲁⲛ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲁⲩⲙⲁⲥϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⳿ⲙⲡⲁϥⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫϯ ϣⲁϥ⳿ⲁⲣⲉϩ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⲡⲓⲡⲟⲛⲏ ⲣⲟⲥ ϭⲓ ⲛⲉⲙⲁϥ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ϩⲁⲛ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥⲭⲏ ϧⲁ ⲡⲓⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ. ⲕ̅ ⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲙⲫϯ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲙⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲥⲟⲩⲉⲛ ⲡⲓⲁⲗⲏⲑⲓⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲓ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲁⲗⲏⲑⲓⲛⲟⲥ ⳿ⲛⲛⲟⲩϯ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲛϧ ⳿ⲛⲉⲛⲉϩ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲛⲁϣⲏⲣⲓ ⳿ⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲛⲓ⳿ⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲓⲱⲁⲛⲛⲟⲩ ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲁ̅