ⲉ̅
ⲁ̅ ⲉⲑⲃⲉ ⲛⲓ⳿ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲕⲉⲣⲟⲥ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏ ⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⳿ⲉ⳿ⲥϧⲁⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ. ⲃ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲕⲣⲓⲃⲱⲥ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⳿ⲡ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲠ⳪ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲉϥϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲡⲉⲧⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲅ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲩϣⲁⲛϫⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲧⲟⲧⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲉⲝⲁⲡⲓⲛⲁ ⲉϥ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲧⲁⲕⲟ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϯⲛⲁⲕϩⲓ ⳿ⲉϣⲁⲥ⳿ⲓ ⳿ⲉⲑⲏ ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲃⲟⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲛⲟⲩ⳿ϣⲫⲱⲧ. ⲇ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲭⲏ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲭⲁⲕⲓ ⲁⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲁϩⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲣⲉϥϭⲓⲟⲩ⳿ⲓ. ⲉ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ϩⲁⲛϣⲏ ⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲱⲓⲛⲓ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲁ ⲛⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲁ ⳿ⲡⲭⲁⲕⲓ ⲁⲛ. ⲋ̅ ϩⲁⲣⲁ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉⲛⲉⲛⲕⲟⲧ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲙ⳿ⲡⲕⲉⲥⲉⲡⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲉⲛⲣⲱⲓⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛⲉⲣⲛⲓⲙⲫⲓⲛ. ⲍ̅ ⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲛⲕⲟⲧ ⲁⲩⲉⲛⲕⲟⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲏⲉⲧⲑⲁϧⲓ ⲁⲩⲑⲁϧⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ. ⲏ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲁⲣⲉⲛⲉⲣⲛⲓⲙⲫⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲛϯ ϩⲓⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛϯϧⲉⲗⲓⲃϣ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⲛⲉⲙ ϯⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲉⲙ ϯⲡⲉⲣⲓⲕⲉⲫⲁⲗⲉⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩϫⲁⲓ. ⲑ̅ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲁ ⲫϯ ⲭⲁⲛ ⲁⲛ ⲉⲩϫⲱⲛⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲧⲁⲛϧⲟ ⳿ⲛⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲓⲧⲉ ⲉⲛⲣⲏⲥ ⳿ⲓⲧⲉ ⲉⲛⲉⲛⲕⲟⲧ ⲉⲛ⳿ⲉⲱⲛϧ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲉⲩⲥⲟⲡ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲙⲁⲛⲟⲙϯ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲕⲉⲧ ⲡⲉϥ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲧⲉⲛϯϩⲟ ⲇⲉ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲏⲉⲧϧⲟⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧ ⲭⲏ ϧⲁϫⲱⲧⲉⲛ ϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲛⲱⲧⲉⲛ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲭⲁⲩ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲟⲩϩⲱⲃ ⲁⲣⲓϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲧⲉⲛϯϩⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲙⲁ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲧ⳿ⲥⲃⲱ ⲙⲁⲛⲟⲙϯ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲟⲓ ⳿ⲛⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛϩⲏⲧ ϣⲱⲡ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧϣⲱⲛⲓ ⲱⲟⲩ⳿ⲛϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲓ̅ⲉ̅ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳿ⲑⲣⲉ ⲟⲩⲁⲓ ϯ ⳿ⲛⲟⲩⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲛ⳿ⲧϣⲉⲃⲓⲱ ⳿ⲛⲟⲩⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϭⲟϫⲓ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲣⲁϣⲓ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲧⲱⲃϩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲙⲟⲩⲛⲕ. ⲓ̅ⲏ̅ ϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ϧⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲫⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫϯ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲟϣⲙⲉϥ. ⲕ̅ ⲛⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓ⳿ⲁ ⳿ⲙⲡⲉⲣϣⲟϣϥⲟⲩ. ⲕ̅ⲁ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲁⲣⲓⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⲡⲓⲡⲉⲑⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲕ̅ⲃ̅ ϩⲉⲛⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧϩⲱⲟⲩ. ⲕ̅ⲅ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲇⲉ ⲫϯ ⳿ⲛⲧⲉ ϯϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉϥ⳿ⲉⲧⲟⲩⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉⲩⲥⲟⲡ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛϫⲏⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥ⳿ⲉⲁⲣⲉϩ ⳿ⲉⲡⲉⲧⲉⲛⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲟϫ ⲛⲉⲙ ϯⲯⲩⲭⲏ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲥⲱⲙⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲧⲁⲣⲓⲕⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲇ̅ ⳿ϥⲉⲛϩⲟⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲑⲱϩⲉⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁ⳿ⲓⲣⲓ ⲟⲛ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲛⲉⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲧⲱⲃϩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱⲛ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲁⲣⲓⲁⲥⲡⲁⲍⲉⲥⲑⲉ ⳿ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲫⲓ ⲉⲥⲟⲩⲁⲃ. ⲕ̅ⲍ̅ ϯⲧⲁⲣⲕⲟ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉⲠ⳪ ⳿ⲉ⳿ⲑⲣⲉⲧⲉⲛⲉϣ ⲧⲁⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ. ⲕ̅ⲏ̅ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲙⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲙⲏⲛ ⳿ⲡⲣⲟⲥ ⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ ⲁ̅ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲁⲑⲏⲛⲛⲁⲥ ⲁⲩⲟⲩⲟⲣⲡⲥ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲥⲓⲗⲟⲩⲁⲛⲟⲥ