ⲍ̅
ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲛⲁϥⲙⲟϣⲓ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲙⲟϣⲓ ϧⲉⲛ ϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ϫⲉ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ. ⲃ̅ ⲛⲁϥϧⲉⲛⲧ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⳿ⲡϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϯ⳿ⲥⲕⲏⲛⲟⲡⲏⲅⲓⲁ. ⲅ̅ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲑⲃⲉⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉϯⲓⲟⲩⲇⲉ⳿ⲁ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲛⲉⲕ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲉⲧⲉⲕ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲇ̅ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⳿ⲙⲡⲁⲣⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲉⲣϩⲱⲃ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲧϩⲏⲡ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱϥ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲑⲟⲩⲱⲛϩ ⲓⲥϫⲉ ⳿ⲭⲛⲁⲉⲣ ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛϩⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲉ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲉϥⲕⲉ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲋ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉϥ⳿ⲓ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⳿ϥⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲍ̅ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲉⲥⲧⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⳿ϥⲙⲟⲥϯ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϫⲉ ⲛⲉϥ⳿ϩⲃⲏⲟⲩ⳿ⲓ ⲥⲉϩⲱⲟⲩ. ⲏ̅ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲙⲁϣⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲁⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⳿ⲛϯⲛⲁ⳿ⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓϣⲁⲓ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲡⲁⲥⲏⲟⲩ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ. ⲑ̅ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲧⲟⲩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϧⲉⲛ ϯ ⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ. ⲓ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲉϥ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲧⲟⲧⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ϩⲱϥ ⲁϥ⳿Ⲓ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲭⲱⲡ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲡϣⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲑⲱⲛ ⲫⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲛⲓϣϯ ⳿ⲛ⳿ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⲡⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡⲉ ϩⲁⲛⲕⲉ ⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲥⲱⲣⲉⲙ ⳿ⲙⲡⲓⲙⲏϣ. ⲓ̅ⲅ̅ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ⲥⲁϫⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲑⲃⲉ ⳿ⲧϩⲟϯ ⳿ⲛⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ. ⲓ̅ⲇ̅ ϩⲏⲇⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲁ ⲡⲓϣⲁⲓ ⲉⲣⲫⲁϣⲓ ⲁϥ⳿Ⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲡⲉ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲛⲁⲩⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲫⲁⲓ ⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛ⳿ⲥϧⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲁⲃⲟ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲁ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲑⲱⲓ ⲁⲛ ⲧⲉ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁⲉⲣ⳿ⲫⲟⲩⲱϣ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲉϥ⳿ⲉⲥⲟⲩⲉⲛ ⲧⲁ⳿ⲥⲃⲱ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲫϯ ⲧⲉ ϣⲁⲛ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲫⲏⲉⲧⲥⲁϫⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧϥ ⲁϥⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⲡⲉϥⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲓⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲫⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲁ ⳿ⲡⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟϥ ⲫⲁⲓ ⲟⲩ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲁⲇⲓⲕⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲙⲏ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲁⲛ ⲁϥϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲉⲧ. ⲕ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲙⲏϣ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉⲙⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲕ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲉⲕ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲁϥⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲧⲁⲓⲁⲓϥ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲣ⳿ϣⲫⲏ ⲣⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲉⲑⲃⲉⲫⲁⲓ ⲁ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ϯ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲉⲃⲓ ⲟⲩⲭ ⲟⲧⲓ ϫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲡⲉ ⲡⲓⲥⲉⲃⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲓⲟϯ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲃⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲛⲁϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲉⲃⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϩⲓⲛⲁ ϫⲉ ⳿ⲛⲛⲉϥⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲙⲱ⳿ⲩⲥⲏⲥ ⲓⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲱⲛⲧ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲁⲓ⳿ⲑⲣⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲟⲩϫⲁⲓ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ. ⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲙⲡⲉⲣϯϩⲁⲡ ⲕⲁⲧⲁ ϩⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁϩⲁⲡ ϧⲉⲛ ⲟⲩϩⲁⲡ ⳿ⲙⲙⲏⲓ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲛⲁⲩϫⲱ ⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲁ ⳿ⲓⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅ ϫⲉ ⲙⲏ ⲫⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲉϧⲟⲑⲃⲉϥ. ⲕ̅ⲋ̅ ϩⲏⲡⲡⲉ ⳿ϥⲥⲁϫⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲥⲉϫⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲣⲱ ⲁⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲕ̅ⲍ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲫⲁⲓ ⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲛⲁ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲡⲉ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲁϥⲱϣ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲣⲫⲉⲓ ⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲁⲓ⳿Ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲑⲱⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲧⲁⲓ⳿ⲓ ⲁⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲫⲏ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ. ⲕ̅ⲑ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲏ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ. ⲗ̅ ⲛⲁⲩⲕⲱϯ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲧⲁϩⲟϥ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲛ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲓ ⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉⲥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ. ⲗ̅ⲁ̅ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⲟⲩⲛ ⲁⲩⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⲙⲏ ⳿ϥⲛⲁⲉⲣ ϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲣⲱ ⳿ⲉⲛⲁⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲉⲧⲁ ⲫⲁⲓ ⲁⲓⲧⲟⲩ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⳿ⲉⲛⲓⲙⲏϣ ⲉⲩ⳿ⲭⲣⲉⲙⲣⲉⲙ ⳿ⲛⲛⲁⲓ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲣⲡ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⳿ⲛϩⲁⲛϩⲩⲡⲏ ⲣⲉⲧⲏⲥ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲥⲉⲧⲁϩⲟϥ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩϫⲓ ⳿ⲛ⳿ⲭ ⲣⲟⲛⲟⲥ ϯϣⲟⲡ ⲛⲉⲙⲱⲧⲉⲛ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ϩⲁ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲧⲉⲧⲉⲛⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲉⲙⲧ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲫⲙⲁ ⳿ⲉϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛⲑⲱⲧⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲣⲉ ⲫⲁⲓ ⲛⲁϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲑⲱⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲛ⳿ϣⲧⲉⲙϫⲉⲙϥ ⲙⲏ ⳿ϥⲛⲁϣⲉ ⲛⲁϥ ⳿ⲉⲡⲓϫⲱⲣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥϯ⳿ⲥⲃⲱ ⳿ⲛⲛⲓⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲕⲱϯ ⳿ⲛⲥⲱⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϫⲉⲙⲧ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁ ⳿ⲉϯⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϣϫⲟⲙ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲉ⳿ⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲗ̅ⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ϩⲣⲏⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϧⲁ⳿ⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲓϣϯ ⳿ⲛϣⲁⲓ ⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲁϥⲱϣ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧ⳿ⲟⲃⲓ ⲙⲁⲣⲉϥ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲟⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥⲥⲱ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲫⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟⲓ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲥϫⲟⲥ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ϩⲁⲛⲓⲁⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲱⲛϧ ⲉⲑⲛⲁϧⲁϯ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲧⲉϥⲛⲉϫⲓ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϫⲟϥ ⲉⲑⲃⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲉⲛⲁⲩⲛⲁϭ ⲓⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲑⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉ ⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲓ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϭⲓⲱⲟⲩ ⲡⲉ. ⲙ̅ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲏϣ ⲉⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲛⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁ⳿ⲫⲙⲏⲓ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲙ̅ⲁ̅ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲁⲛⲕⲉⲭⲱⲟⲩⲛⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲣⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲙⲏ ⲛⲉⲧⲁⲥϫⲟⲥ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ ϯ⳿ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ϫⲣⲟϫ ⳿ⲛⲇⲁⲩⲓⲇ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲁⲣⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲡⲓ ϯⲙⲓ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲭⲏ ⳿ⲙⲙⲁⲩ. ⲙ̅ⲅ̅ ⲟⲩ⳿ⲥⲭⲓⲥⲙⲁ ⲟⲩⲛ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲙⲏ ϣ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ. ⲙ̅ⲇ̅ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ ⲛⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲧⲁϩⲟϥ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲙⲡⲉ ⳿ϩⲗⲓ ϣⲉⲛ ⲛⲉϥϫⲓϫ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ. ⲙ̅ⲉ̅ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϩⲁ ⲛⲓⲁⲣⲭ ⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲛϥ. ⲙ̅ⲋ̅ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲙⲡⲉ ⲣⲱⲙⲓ ⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲉⲛⲉϩ. ⲙ̅ⲍ̅ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲣⲉⲙ ϩⲱⲧⲉⲛ. ⲙ̅ⲏ̅ ⲙⲏ ⲁ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲓⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲫⲁⲣⲓⲥⲉⲟⲥ. ⲙ̅ⲑ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲓⲙⲏϣ ⲉⲧⲉ⳿ⲛⲥⲉⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲙⲡⲓⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲥⲉⲭⲏ ϧⲁ ⳿ⲡⲥⲁϩⲟⲩ⳿ⲓ. ⲛ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ⲫⲏⲉⲧⲁϥ⳿Ⲓ ϩⲁ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⳿ⲛϫⲱⲣϩ ⳿ⲉⲟⲩⲁⲓ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϧⲏⲧⲟⲩ. ⲛ̅ⲁ̅ ϫⲉ ⲙⲏ ⲡⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲁϯϩⲁⲡ ⳿ⲉⲡⲓⲣⲱⲙⲓ ⲁϥ⳿ϣⲧⲉⲙⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϣⲟⲣⲡ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉϥ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ. ⲛ̅ⲃ̅ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⲉⲩϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ ϩⲱⲕ ϧⲟⲧϧⲉⲧ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ϯⲅⲁⲗⲓⲗⲉ⳿ⲁ. ⲛ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϣⲉ ⲛⲱⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲫⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲡⲉϥⲙⲁ