ⲕ̅ⲁ̅
ⲁ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲫⲓⲟⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲇⲟⲥ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲇⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ. ⲃ̅ ⲛⲁⲩⲭⲏ ϩⲓϫⲉⲛ ⲟⲩⲙⲁ ⲡⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲑⲱⲙⲁⲥ ⲫⲏⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉⲛϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲍⲉⲃⲉⲇⲉⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲕⲉⲃ̅ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲅ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϯ ⲛⲁϣⲉ ⲛⲏⲓ ⳿ⲛⲧⲁⲧⲁϩⲉ ⲧⲉⲃⲧ ⲡⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲛⲏⲟⲩ ϩⲱⲛ ⲛⲉⲙⲁⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲧⲁⲩ⳿Ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲁⲗⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲓϫⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϫⲱⲣϩ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ⲙⲡⲟⲩⲧⲁϩⲉ ⳿ϩⲗⲓ. ⲇ̅ ⲉⲣⲉ ϣⲱⲣⲡ ⲇⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲁϥⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϩⲓ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲟ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ⲉⲙⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲡⲉ. ⲉ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲛ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓ⳿ⲁⲗⲱⲟⲩ⳿Ⲓ ⲙⲏ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲛⲉⲛⲭⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲩⲉⲣⲟⲩⲱ ϫⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ. ⲋ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ϣⲛⲉ ⲥⲁⲟⲩ⳿ⲓⲛⲁⲙ ⳿ⲙⲡⲓϫⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉϫⲓⲙⲓ ⳿ⲛⲑⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲟⲩ⳿ϣϫⲉⲙϫⲟⲙ ⳿ⲛⲥⲟⲕϥ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲁϣⲁⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ. ⲍ̅ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲫⲏ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲟⲩⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲧⲁϥⲥⲱⲧⲉⲙ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲉ ⲁϥⲙⲟⲣϥ ⳿ⲙⲡⲉϥⲉⲡⲉⲛⲇⲩⲧⲏⲥ ⲛⲁϥⲃⲏϣ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲓⲧϥ ⳿ⲉ⳿ⲫⲓⲟⲙ. ⲏ̅ ⲛⲓⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩ⳿ⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓϫⲟⲓ ⲛⲁⲩⲟⲩⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲟ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ⲛⲁⲩⲥ̅ ⳿ⲙⲙⲁϩⲓ ⲉⲩⲥⲱⲕ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ϣⲛⲉ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ. ⲑ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲁⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲁⲩϫⲟⲩϣⲧ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩⲣⲁⲕϩⲓ ⲉⲥⲭⲏ ⳿ⲉ⳿ϧⲣⲏⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲉⲃⲧ ϩⲓϫⲱⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲱⲓⲕ. ⲓ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲛⲓⲟⲩ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲧⲉⲃⲧ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲁϩⲱⲟⲩ ϯⲛⲟⲩ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲉⲕ ⲡⲓ⳿ϣⲛⲉ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲱⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲓⲕⲁϩⲓ ⲉϥⲙⲉϩ ⳿ⲛⲛⲓϣϯ ⳿ⲛⲧⲉⲃⲧ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲣ̅ⲛ̅ⲅ̅ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲧⲁⲓⲏⲡⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧϥ ⳿ⲙⲡⲉϥⲫⲱϧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ϣⲛⲉ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲱⲓⲛⲓ ⲟⲩⲱⲙ ⲛⲉ ⳿ⲙⲙⲟⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ ⳿ⲉϣⲉⲛϥ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲛⲓⲙ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲡⲉ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲁϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲛ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲁϥϭⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲱⲓⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯ ⲛⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲧⲉⲃⲧ ⳿ⲙⲡⲁⲓⲣⲏϯ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⳿ⲫⲙⲁϩⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ⲉⲧⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲁϥⲧⲱⲛϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ. ⲓ̅ⲉ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲫⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲕⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲉϩⲟⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲡⲁ⳪ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲧ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ϯⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲁϩⲓⲏⲃ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲁϩⲥⲟⲡ ⲃ̅ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲫⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲕⲉⲣⲁⲅⲁⲡⲁⲛ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲡⲁ⳪ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲧ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ϯⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲁ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲟⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲁϩⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲫⲁ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ ⳿ⲭⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲁϥⲉⲣ⳿ⲙⲕⲁϩ ⳿ⲛϩⲏⲧ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ⳿ⲙ⳿ⲫⲙⲁϩⲅ̅ ⳿ⲛⲥⲟⲡ ϫⲉ ⳿ⲭⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲧⲥⲱⲟⲩⲛ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲉⲧ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ϯⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲕ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛⲛⲁ⳿ⲉⲥⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲁⲙⲏⲛ ⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲉⲕⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ⲁⲗⲟⲩ ϣⲁⲕⲙⲟⲣⲕ ⳿ⲙⲙⲁⲩⲁⲧⲕ ⲟⲩⲟϩ ϣⲁⲕϣⲉ ⲛⲁⲕ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲁ ⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ ⲉϣⲱⲡ ⲇⲉ ⲁⲕϣⲁⲛⲉⲣϧⲉⲗⲗⲟ ⲉⲕ⳿ⲉⲥⲟⲩⲧⲉⲛ ⲛⲉⲕϫⲓϫ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⲙⲟⲣⲕ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲟⲗⲕ ⳿ⲉ⳿ⲫⲙⲁ ⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ ⲁⲛ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲁϥⲉⲣⲥⲏⲙⲉⲛⲓⲛ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁϯⲱⲟⲩ ⳿ⲙⲫϯ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲁϣ ⳿ⲙⲙⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲧⲁϥϫⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟϣⲓ ⳿ⲛⲥⲱⲓ. ⲕ̅ ⲁϥⲫⲟⲛϩϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲛⲁⲣⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲣⲟⲑⲃⲉϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉϥⲙⲉⲥⲧⲉ⳿ⲛϩⲏⲧ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⳿ⲉⲁϥϫⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ Ⲡ⳪ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲑⲛⲁⲧⲏ ⲓⲕ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲟⲩⲛ ⳿ⲉⲫⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲁ⳪ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲟⲩ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲡⲉϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲓϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲭⲁϥ ϣⲁϯ⳿ⲓ ⳿ⲁϧⲟⲕ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⳿ⲛⲑⲟⲕ ⲇⲉ ⲟⲩⲁϩⲕ ⳿ⲛⲥⲱⲓ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲁ ⲡⲁⲓⲥⲁϫⲓ ⲇⲉ ⳿ⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏ ⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⳿ⲉⲧⲉ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⳿ϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲉⲧⲁϥϫⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⳿ϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲱⲡ ⲁⲓϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⳿ⲉⲭⲁϥ ϣⲁϯ⳿ⲓ ⳿ⲁϧⲟⲕ ⳿ⲛⲑⲟⲕ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲁϥⲉⲣⲙⲉⲑⲣⲉ ϧⲁ ⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲁϥ⳿ⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲏⲓ ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲉⲧⲙⲉⲑⲣⲉ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲕⲉⲙⲏϣ ⲇⲉ ⲟⲛ ⳿ⲉⲁϥⲁⲓⲧⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲉ ⲁⲩ⳿ⲥϧⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲁⲓ ⲟⲩⲁⲓ ϯ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲉ ⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁ⳿ϣⲉⲣⲭⲱⲣⲓⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⳿ⲛⲛⲓϫⲱⲙ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁ⳿ⲥϧⲏ ⲧⲟⲩ