ⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⳘⲀⲦⲐⲈⲞⲚ
ⲁ̅
ⲁ̅ Ⲡ̇ϫⲱⲙ ⳿ⲙⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲆⲁⲩⲓⲇ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲀⲃⲣⲁⲁⲙ. ⲃ̅ Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ⳿ Ⲓⲥⲁⲁⲕ⳿ Ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲓⲁⲕⲱⲃ Ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ. ⲅ̅ Ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲫⲁⲣⲉⲥ ⲛⲉⲙ Ⲍⲁⲣⲁϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲑⲁⲙⲁⲣ Ⲫⲁⲣⲉⲥ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲉⲥⲣⲱⲙ Ⲉⲥⲣⲱⲙ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲁ̇ⲣⲁⲙ. ⲇ̅ Ⲁ̇ⲣⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲁ̇ⲙⲓⲛⲁⲇⲁⲃ Ⲁ̇ⲙⲓⲛⲁⲇⲁⲃ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲛⲁⲥⲥⲱⲛ Ⲛⲁⲥⲥⲱⲛ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲥⲁⲗⲙⲱⲛ. ⲉ̅ Ⲥⲁⲗⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲃⲟⲉⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲣⲏⲭⲁⲃ Ⲃⲟⲉⲥ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲓⲱⲃⲏⲇ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ Ⲣⲟⲩⲑ Ⲓⲱⲃⲏⲇ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲓⲉⲥⲥⲉ. ⲋ̅ Ⲓⲉⲥⲥⲉ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲑⲁ Ⲟⲩⲣⲓⲁⲥ. ⲍ̅ Ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲣⲟⲃⲟⲁⲙ Ⲣⲟⲃⲟⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲁ̇ⲃⲓ⳿ⲁ Ⲁ̇ⲃⲓ⳿ⲁ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲁ̇ⲥⲁⲫ. ⲏ̅ Ⲁ̇ⲥⲁⲫ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲓⲱⲥⲁⲫⲁⲧ Ⲓⲱⲥⲁⲫⲁⲧ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲓⲱⲣⲁⲙ Ⲓⲱⲣⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ Ⲟ̇ⲍⲓⲁⲥ. ⲑ̅ Ⲟ̇ⲍⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲓⲱ⳿ⲁⲑⲁⲙ Ⲓⲱ⳿ⲁⲑⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲁ̇ⲭⲁⲍ Ⲁ̇ⲭⲁⲍ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲉ̇ⲍⲉⲕⲓⲁⲥ. ⲓ̅ Ⲉ̇ⲍⲉⲕⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲙⲁⲛⲁⲥⲥⲏ Ⲙⲁⲛⲁⲥⲥⲏ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲁ̇ⲙⲱⲥ Ⲁ̇ⲙⲱⲥ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲓⲱⲥⲓⲁⲥ. ⲓ̅ⲁ̅ Ⲓⲱⲥⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲓⲉⲭⲟⲛⲓⲁⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲉϥ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϩⲓ ⲡⲓⲟⲩ⳿ⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲟⲩ⳿ⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ Ⲓⲉⲭⲟⲛⲓⲁⲥ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲥⲁⲗⲁⲑⲓⲏⲗ Ⲥⲁⲗⲁⲑⲓⲏⲗ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲍⲟⲣⲟⲃⲁⲃⲉⲗ. ⲓ̅ⲅ̅ Ⲍⲟⲣⲟⲃⲁⲃⲉⲗ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲁ̇ⲃⲓⲟⲩⲇ Ⲁ̇ⲃⲓⲟⲩⲇ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲉ̇ⲗⲓ⳿ⲁⲕⲓⲙ Ⲉ̇ⲗⲓ⳿ⲁⲕⲓⲙ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲁ̇ⲍⲱⲣ. ⲓ̅ⲇ̅ Ⲁ̇ⲍⲱⲣ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲥⲁⲇⲱⲕ Ⲥⲁⲇⲱⲕ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲁ̇ⲭⲓⲛ Ⲁ̇ⲭⲓⲛ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲉ̇ⲗⲓⲟⲩⲇ. ⲓ̅ⲉ̅ Ⲉ̇ⲗⲓⲟⲩⲇ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ Ⲉ̇ⲗⲉ⳿ⲁⲍⲁⲣ Ⲉ̇ⲗⲉ⳿ⲁⲍⲁⲣ ⲇⲉ ⲁϥϫⲫⲉ Ⲙⲁⲧⲑⲁⲛ Ⲙⲁⲧⲑⲁⲛ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲓⲁⲕⲱⲃ. ⲓ̅ⲋ̅ Ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲁϥ⳿ϫⲫⲉ Ⲓⲱⲥⲏⲫ ⳿ⲡϩⲁⲓ ⳿ⲙⲘⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲑⲏ⳿ⲉⲧⲁⲥⲙⲁⲥ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲫⲏ⳿⳿ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲍ̅ ϫⲱⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲓⲥϫⲉⲛ Ⲁⲃⲣⲁⲁⲙ ϣⲁ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲛϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉⲛ Ⲇⲁⲩⲓⲇ ϣⲁ ⲡⲓⲟⲩ⳿ⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲛϫⲱⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓⲟⲩ⳿ⲱⲧⲉⲃ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ϣⲁ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲇ̅ ⳿ⲛϫⲱⲟⲩ. ⲓ̅ⲏ̅ ⳿ⲡϫⲓⲛⲙⲓⲥⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲒⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉ ⲟⲩⲡⲁⲓⲣⲏϯ ⲡⲉ ⳿ⲉⲧⲁⲩⲱⲡ ⳿ⲛⲥⲁ ⲧⲉϥⲙⲁⲩ Ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⳿ⲛⲒⲱⲥⲏⲫ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ⲛⲟⲩ⳿ⲉⲣⲏⲟⲩ ⲁⲩϫⲉⲙⲥ ⲉⲥ⳿ⲙⲃⲟⲕⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ. ⲓ̅ⲑ̅ Ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲇⲉ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲛⲉ ⲟⲩ⳿ⲑⲙⲏⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⳿ⲉⲁⲓⲥ ⳿ⲛ⳿ⲥⲣⲁϩ ⲁϥⲥⲟϭⲛⲓ ⳿ⲉⲭⲁⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲭⲱⲡ. ⲕ̅ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⳿ⲉⲧⲁϥⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪̅ ⲁϥⲟⲩⲟⲛϩϥ ⳿ⲉⲒⲱⲥⲏⲫ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ⳿ⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ Ⲓⲱⲥⲏⲫ ⳿ⲡϣⲏⲣⲓ ⳿ⲛⲆⲁⲩⲓⲇ ⳿ⲙⲡⲉⲣⲉⲣϩⲟϯ ⳿ⲉϣⲉⲡ Ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲧⲉⲕ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟⲕ ⲫⲏ ⲅⲁⲣ ⳿ⲉⲧⲉⲥⲛⲁⲙⲁⲥϥ ⲟⲩ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲃ ⲡⲉ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲉⲥ⳿ⲉⲙⲓⲥⲓ ⲇⲉ ⳿ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲉⲕ⳿ⲉⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲉⲑⲛⲁⲛⲟϩⲉⲙ ⳿ⲙⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲛⲟⲩⲛⲟⲃⲓ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲫⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉϥϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲁ Ⲡ⳪ ϫⲟϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲟⲧϥ ⳿ⲙⲡⲓ⳿ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ. ⲕ̅ⲅ̅ ϫⲉ ϩⲏⲡⲡⲉ ⲓⲥ ϯⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉⲥ⳿ⲉⲉⲣⲃⲟⲕⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥ⳿ⲉⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲓ ⲉⲉⲩ⳿ⲉⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ Ⲉⲙⲙⲁⲛⲟⲩⲏⲗ ⲫⲏ⳿ⲉⲧⲉ ϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ Ⲫϯ ⲛⲉⲙⲁⲛ. ⲕ̅ⲇ̅ ⳿ⲉⲧⲁϥⲧⲱⲛϥ ⲇⲉ ⳿ⲛϫⲉ Ⲓⲱⲥⲏⲫ ⳿ⲉⲃⲟⲗϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲛⲕⲟⲧ ⲁϥ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉⲧⲁ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡ⳪ ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϣⲉⲡ Ⲙⲁⲣⲓ⳿ⲁ ⲧⲉϥ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲩⲱⲛⲥ ϣⲁⲧⲉⲥⲙⲓⲥⲓ ⳿ⲙⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲙⲟⲩϯ ⳿ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅