⳰ⲠⲢⲞⲤ ⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲒⲤ
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲛⲓⲉⲃⲓⲁⲓⲕ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⳿ⲛⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϧⲉⲛ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲓⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲇⲓ⳿ⲁⲕⲱⲛ. ⲃ̅ ⳿ⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲛⲉⲙ ⳿ⲧϩⲓⲣⲏⲛⲏ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲛⲉⲙ ⲡⲉⲛ⳪ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲅ̅ ϯϣⲉⲡ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲡⲁⲛⲟⲩϯ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲩⲓ ⲧⲏⲣϥ. ⲇ̅ ⳿ⲉϯⲣⲁ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲛⲁⲧⲱⲃϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲓ ⲉⲓ⳿⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲧⲱⲃϩ. ⲉ̅ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲧ⳿ϣⲫⲏⲣ ⲉⲧⲁⲥϣⲱⲡⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲓⲥϫⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛϩⲟⲩⲓⲧ ϣⲁ ⳿ⲉϧⲟⲩⲛ ⳿ⲉϯⲛⲟⲩ. ⲋ̅ ⲉⲣⲉ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲑⲏⲧ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲫⲁⲓ ϫⲉ ⲫⲏⲉⲧⲁϥⲉⲣϩⲏⲧⲥ ϧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ϥⲛⲁϫⲉⲕ ⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲉⲛⲁⲛⲉϥ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁ ⲡⲓ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲍ̅ ⲕⲁⲧⲁ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲉ ⲟⲩϩⲱⲃ ⳿ⲙⲙⲏⲓ ⲛⲏⲓ ⲡⲉ ⲫⲁⲓ ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲑⲃⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲭⲏ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲛⲉⲙ ϧⲉⲛ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ϧⲉⲛ ⲧⲁⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲉⲡⲓ⳿ϩⲙⲟⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲙⲏⲓ. ⲏ̅ ⲡⲁⲙⲉⲑⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲫϯ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲉ ϯⲙⲉⲓ ⳿ⲙⲙⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲙⲉⲧϣⲁⲛ⳿ⲑⲙⲁϧⲧ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲑ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲡⲉϯⲧⲱⲃϩ ⲉⲑⲃⲏⲧϥ ϩⲓⲛⲁ ⲧⲉⲧⲉⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧⲓ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲕⲉⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉⲥⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲉⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲉⲥⲑⲉⲥⲓⲥ ⲛⲓⲃⲉⲛ. ⲓ̅ ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲓⲛ ⳿ⲛⲛⲏⲉⲧⲉⲣⲛⲟϥⲣⲓ ϩⲓⲛⲁ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϣⲱⲡⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲧⲟⲩⲃⲏⲟⲩⲧ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛⲁⲧϭⲣⲟⲡ ⳿ⲉ⳿ⲡ⳿ⲉϩⲟⲟⲩ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲙⲉϩ ⳿ⲛⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲛⲧⲉ ϯⲙⲉⲑⲙⲏⲓ ⲡⲓ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲩⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ⳿ⲙⲫϯ. ⲓ̅ⲃ̅ ϯⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲑⲣⲉⲧⲉⲛ⳿ⲉⲙⲓ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ⳿ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲩ⳿ⲓ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲉⲩ⳿ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲏ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. ⲓ̅ⲅ̅ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲁ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ⳿ⲛⲧⲟⲩϣⲱⲡⲓ ⲉⲩⲟⲩⲟⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲡⲣⲉⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲉⲧⲥⲱϫⲡ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡϩⲟⲩ⳿ⲟ ⳿ⲛⲛⲓ⳿ⲥⲛⲏⲟⲩ ⲉⲧϧⲉⲛ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲥⲉⲭⲁ ⳿ϩⲑⲏⲟⲩ ⳿ⲉⲛⲁ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ ⳿ⲛϩⲟⲩⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ⲛⲥⲉⲉⲣⲧⲟⲗⲙⲁⲛ ⳿ⲉⲥⲁϫⲓ ⳿ⲙⲡⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ ⳿ⲛⲁⲧⲉⲣϩⲟϯ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩ⳿ⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ϣϭⲛⲏⲛ ϩⲁⲛⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲟⲩϯⲙⲁϯ ⲥⲉϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅. ⲓ̅ⲋ̅ ⲛⲁⲓ ⲙⲉⲛ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ⲉⲓⲭⲏ ⲉⲩⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ϣϭⲛⲏⲛ ⲥⲉϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲠⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲧⲟⲩⲃⲟ ⲁⲛ ⲉⲩⲙⲉⲩⲓ ⳿ⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲟⲩϩⲟϫϩⲉϫ ⳿ⲛⲛⲁ⳿ⲥⲛⲁⲩϩ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲁϧⲟϥ ϫⲉ ⳿ⲡⲗⲏⲛ ϧⲉⲛ ⳿ⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲓⲧⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲗⲱⲓϫⲓ ⲓⲧⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲙⲉⲑⲙⲏⲓ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲥⲉϩⲓⲱⲓϣ ⳿ⲙⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲫⲁⲓ ϯⲣⲁϣⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲓ⳿ⲉⲣⲁϣⲓ ⲟⲛ. ⲓ̅ⲑ̅ ϯ⳿ⲉⲙⲓ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲫⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲏⲓ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲱⲃϩ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲥⲁϩⲛⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ Ⲡⲭ̅ⲥ̅. ⲕ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲁϫⲓⲛϫⲟⲩϣⲧ ⲛⲉⲙ ⲧⲁϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁϣⲓⲡⲓ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛⲥⲏⲟⲩ ⲛⲓⲃⲉⲛ ⲛⲉⲙ ϯⲛⲟⲩ ⲉϥ⳿ⲉⲁⲓⲁⲓ ⳿ⲛϫⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϧⲉⲛ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲓⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲓⲧⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⳿ⲫⲙⲟⲩ. ⲕ̅ⲁ̅ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲁⲱⲛϧ ⲡⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲙⲟⲩ ⲟⲩϩⲏⲟⲩ ⲛⲏⲓ ⲡⲉ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲓⲥϫⲉ ⲡⲓⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲫⲁⲓ ⲟⲩⲟⲩⲧⲁϩ ⳿ⲛϩⲱⲃ ⲛⲏⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲥⲟⲧⲡϥ ⳿ⲛϯ⳿ⲉⲙⲓ ⲁⲛ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲥⲉ⳿ⲁⲙⲟⲛⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟⲩϯ ⲉⲧⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲉⲥⲉ⳿ⲛⲧⲟⲧ ⳿ⲉⲃⲱⲗ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛⲧⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲉⲙ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲅⲁⲣ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⳿ϥⲥⲟⲧⲡ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲡⲓϣⲱⲡⲓ ⲇⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲉⲟⲛ ⳿ⲛϩⲟⲩ⳿ⲟ ⲡⲉ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲉⲣⲉ ⲡⲁϩⲏⲧ ⲑⲏⲧ ϯ⳿ⲉⲙⲓ ϫⲉ ϯⲛⲁⲟϩⲓ ⲟⲩⲟϩ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲓ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛ⳿ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲏ ⲛⲉⲙ ⳿ⲫⲣⲁϣⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲛⲁϩϯ. ⲕ̅ⲋ̅ ϩⲓⲛⲁ ⲡⲉⲧⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉϥⲉⲣϩⲟⲩ⳿ⲟ ϧⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲡⲁϫⲓⲛ⳿ⲓ ϩⲁⲣⲱⲧⲉⲛ ⲟⲛ ⳿ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲁⲣⲓⲡⲟⲗⲓⲧⲉⲩⲉⲥⲑⲉ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲉⲙ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲙⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ϩⲓⲛⲁ ⲁⲓϣⲁⲛ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲁⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲧⲉⲛ ⲓⲧⲉ ⳿ⲛϯ ϧⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⳿ⲛⲧⲁⲥⲱⲧⲉⲙ ⲉⲑⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲟϩⲓ ⳿ⲉⲣⲁⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲟⲓ ⳿ⲛ⳿ϣⲫⲏⲣ ⳿ⲛϧⲓⲥⲓ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲛⲁϩϯ ⳿ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲟϣⲡ ⲁⲛ ϧⲉⲛ ⳿ϩⲗⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲏ ⳿ⲉϯⲟⲩⲃⲉ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲡⲟⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⲟⲩⲧⲁⲕⲟ ⲛⲱⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⲇⲉ ⲟⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟϩ ⲫⲁⲓ ⲟⲩ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲛ ⲫϯ ⲡⲉ. ⲕ̅ⲑ̅ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲏⲓϥ ⲛⲱⲧⲉⲛ ⳿ⲛ⳿ϩⲙⲟⲧ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲉⲛ Ⲡⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⳿ⲉⲛⲁϩϯ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⳿ⲉϣⲉⲡ⳿ⲙⲕⲁϩ ⲟⲛ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉϫⲱϥ. ⲗ̅ ⳿ⲉⲡⲁⲓⲁⲅⲱⲛ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲛⲧⲉⲛ ⲑⲏⲛⲟⲩ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⲉⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛ⳿ϧⲣⲏⲓ ⳿ⲛϧⲏⲧ ⲛⲉⲙ ϯⲛⲟⲩ ⲟⲛ ⲧⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲧⲉⲙ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⳿ⲛϧⲏⲧ