ⲓ̅ⲍ̅
ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥ⳿ⲓ ⳿ⲛϫⲉ ⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲍ̅ ⳿ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲏⲉⲧⲉ ϯⲍ̅ ⳿ⲙⲫⲩⲁⲗⲏ ⳿ⲛⲧⲟⲧⲟⲩ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲥⲁϫⲓ ⲛⲉⲙⲏⲓ ⲉϥϫⲱ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⳿ⲁⲙⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲁⲧⲁⲙⲟⲕ ⳿ⲉ⳿ⲡϩⲁⲡ ⳿ⲛϯⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲡⲟⲣⲛⲏ ⲑⲏ ⲉⲧϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⳿ⲙⲙⲱⲟⲩ. ⲃ̅ ⲑⲏ ⲉⲧⲁ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲉⲣⲛⲟⲃⲓ ⲛⲉⲙⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲉⲣⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲓⲛ ⲁⲩⲑⲓϧⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡⲏⲣⲡ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲥⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ. ⲅ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥⲟⲗⲧ ⳿ⲉ⳿ⲡϣⲁϥⲉ ϧⲉⲛ ⲟⲩⲡ͞ⲛⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲥϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲉⲛ ⲟⲩⲑⲏ ⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲕⲟⲕⲕⲟⲥ ⲉϥⲙⲉϩ ⳿ⲛⲣⲁⲛ ⳿ⲛϫⲉⲟⲩ⳿ⲁ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲫⲉ ϩⲓϫⲱϥ ⲛⲉⲙ ⲓ̅ ⳿ⲛⲧⲁⲡ. ⲇ̅ ⲟⲩⲟϩ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲁⲥϫⲟⲗϩ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ϩⲃⲱⲥ ⳿ⲛϭⲏϫⲓ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲕⲟⲕⲕⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲥⲟⲓ ⳿ⲛⲓⲉⲃ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲩⲃ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲱⲛⲓ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩⲧ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲁⲛⲁⲙⲏⲓ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲁⲫⲟⲧ ⳿ⲛⲛⲟⲩⲃ ϧⲉⲛ ⲧⲉⲥϫⲓϫ ⲉϥⲙⲉϩ ⳿ⲛⲥⲱϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲥⲱϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲧⲉⲥⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲧⲏⲣϥ. ⲉ̅ ⳿ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲟⲩⲣⲁⲛ ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ϩⲓ ⲧⲉⲥⲧⲉϩⲛⲓ ϫⲉ ⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲑⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⳿ⲑⲙⲁⲩ ⳿ⲛⲛⲓⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲁϥϩⲏⲧ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ. ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲟⲩ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲥⲑⲁϧⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲁⲅⲓⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲡ⳿ⲥⲛⲟϥ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ ⳿ⲛⲧⲉ Ⲓⲏ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲓⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ. ⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲓⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲉⲑⲃⲉⲟⲩ ⲁⲕⲉⲣ⳿ϣⲫⲏⲣⲓ ⳿ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲁⲙⲟⲕ ⳿ⲉⲡⲓⲙⲩⲥⲧⲏ ⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧϥⲁⲓ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲫⲏⲉⲧⲉ ϯⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲫⲉ ϩⲓϫⲱϥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲓ̅ ⳿ⲛⲧⲁⲡ. ⲏ̅ ⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϣⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥϣⲟⲡ ⲁⲛ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⳿ⲫⲛⲟⲩⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲉϥⲛⲁ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲩ⳿ⲉⲉⲣ⳿ϣⲫⲏ ⲣⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲏⲉⲧϣⲟⲡ ϩⲓϫⲉⲛ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ ⲛⲏⲉⲧⲉ ⲡⲟⲩⲣⲁⲛ ⳿ⲥϧⲏⲟⲩⲧ ⲁⲛ ϩⲓ ⳿ⲡϫⲱⲙ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲱⲛϧ ⲓⲥϫⲉⲛ ⳿ⲡϣⲁ ⳿ⲛⲥⲱⲛⲧ ⳿ⲙⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩϫⲟⲩϣⲧ ⳿ⲉⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛⲏ ϫⲉ ⳿ϥϣⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥϣⲟⲡ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϩⲉⲓ. ⲑ̅ ⲫⲏⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲏⲧ ⳿ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲙ ⲟⲩ⳿ⲥⲃⲱ ⲙⲁⲣⲉϥⲕⲁϯ ⳿ⲉϯⲍ̅ ⳿ⲛ⳿ⲁⲫⲉ ⳿ⲛⲧⲱⲟⲩ ⲛⲉ ⲉⲣⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱⲟⲩ. ⲓ̅ ⲛⲁⲓ ⲍ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉ ⲡⲓⲉ̅ ⲁⲩϩⲉⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲭⲉⲧ ⳿ϥⲱⲟⲡ ⲁⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲕⲉⲟⲩⲁⲓ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲉϥ⳿ⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲉϣⲱⲡ ⲁϥϣⲁⲛ⳿ⲓ ⳿ϥⲛⲁⲟϩⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲕⲟⲩϫⲓ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⳿ⲉⲛⲁϥϣⲟⲡ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲛ⳿ϥϣⲟⲡ ⲁⲛ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲱϥ ⲡⲉ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ϧⲉⲛ ⲡⲓⲍ̅ ⲟⲩⲟϩ ⳿ϥⲛⲁ ⳿ⲉ⳿ⲡⲧⲁⲕⲟ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲓ̅ ⳿ⲛⲧⲁⲡ ⲉⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲓ̅ ⳿ⲛⲟⲩⲣⲟ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⳿ⲙⲡⲁⲧⲟⲩϭⲓ ⳿ⲛⲟⲩⲉⲣϣⲓϣⲓ ⳿ⲙ⳿ⲫⲣⲏϯ ⳿ⲛϩⲁⲛⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⳿ⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⳿ⲉⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ ⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⳿ⲛⲟⲩ⳿ⲅⲛⲱⲙⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲙ ⲟⲩⲉⲣϣⲓϣⲓ ⲧⲟⲩϫⲟⲙ ⲥⲉⲛⲁⲧⲏⲓⲥ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲛⲁⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲃⲱⲧⲥ ⲛⲉⲙ ⲡⲓϩⲓⲏⲃ ⲉϥϭⲣⲟ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⳿ⲛⲑⲟϥ ⲡⲉ Ⲡ⳪ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓ⳪ ⲟⲩⲟϩ ⳿ⲡⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲛⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲛⲏⲉⲧⲑⲁϩⲉⲙ ⲛⲉⲙⲁϥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲱⲧⲡ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲏⲓ ϫⲉ ⲛⲓⲙⲱⲟⲩ ⲉⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲉⲣⲉ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ϩⲉⲙⲥⲓ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ϩⲁⲛⲗⲁⲟⲥ ⲛⲉ ⲛⲉⲙ ϩⲁⲛⲙⲏϣ ⳿ⲛⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲓ̅ ⳿ⲛⲧⲁⲡ ⲉⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲙ ⲡⲓⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲩ⳿ⲉⲙⲉⲥⲧⲉ ϯⲡⲟⲣⲛⲏ ⲥⲉⲛⲁϣⲱϥ ⳿ⲙⲙⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁⲭⲁⲥ ⲉⲥⲃⲏϣ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲉⲥⲥⲁⲣⲝ ⲉⲩ⳿ⲉⲟⲩⲟⲙⲟⲩ ⲉⲩ⳿ⲉⲣⲟⲕϩⲥ ϧⲉⲛ ⲡⲓ⳿ⲭⲣⲱⲙ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲫϯ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲧⲏⲓⲥ ⳿ⲉ⳿ϩⲣⲏⲓ ⳿ⲉⲡⲟⲩϩⲏⲧ ⳿ⲉ⳿ⲓⲣⲓ ⳿ⲛⲧⲉϥ⳿ⲅⲛⲱⲙⲏ ⲟⲩⲟϩ ⲉⲑⲣⲟⲩϣⲱⲡⲓ ϧⲉⲛ ⲟⲩ⳿ⲅⲛⲱⲙⲏ ⳿ⲛⲟⲩⲱⲧ ⳿ⲉϯ ⳿ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲙⲡⲓⲑⲏ ⲣⲓⲟⲛ ϣⲁⲧⲟⲩϫⲱⲕ ⳿ⲉⲃⲟⲗ ⳿ⲛϫⲉ ⲛⲓⲥⲁϫⲓ ⳿ⲛⲧⲉ ⲫϯ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲟⲩⲟϩ ϯ⳿ⲥϩⲓⲙⲓ ⲉⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⳿ⲉⲣⲟⲥ ϯ ⲛⲓϣϯ ⳿ⲙⲃⲁⲕⲓ ⲧⲉ ⲑⲏ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲥ ⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ ⳿ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⳿ⲛⲧⲉ ⳿ⲡⲕⲁϩⲓ