SI² LAH¹NI³ CA¹JMO¹ SAN PEDRO
1
Ca¹dsiánh² Pedro si² quiah¹² dsa² roh¹³ jniang³ ma²tsø³ ni³ja¹³
Jní² báh³ Pedro. Lán¹²jni tsih² høh³ quián¹² Jesucristo. Dsianh¹³ jní² si² la² quiánh² hniah¹² dsa² ma²tsø³ ni³ja¹³ huø¹ Ponto quianh¹³ Galacia quianh¹³ Capadocia quianh¹³ Asia quianh¹³ Bitinia. Ma²lǿih² ca¹jmo¹ Jmi² jniang³ dsǿa¹² hi² quiáh²dsa hniah¹². Ma²ca¹jmo¹ jmi²dsí² quiah¹²dsa hi² ma²ti³jah¹ hniah¹². Ma²ca¹nengh² hniah¹² jǿg³ quiah¹² Jesucristo, dsa² ca¹quíg¹ dsǿg³ jniang³ ni³ crǿg¹³. Ju³jmo¹³ Diú¹³ dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh² hniah¹². Ju³tiogh³ hniah¹² dsio¹ ju²hiúg¹ dsøa¹².
Ma²ne³ jniang³ hi² tai¹ jniang³ hi² li¹chian² jniang³ tiá²
Juanh¹² báh³ Diú¹³, ti³jmi² Jesucristo, dsa² ma²lán¹² Juu¹³ jniang³. Hiug¹² huø³ dsǿa¹²dsa ja³cog² jniang³. Ca¹jmo¹dsa ma²chian² jniang³ ni³ hmë́². Ma²ne³ jniang³ hi² lah¹dsóh² tai¹ jniang³ hi² li¹chian² jniang³ tiá². Di³ hŋiah¹² Jesucristo ca¹hiog². Ŋi¹juǿi¹ báh³ ron¹² hí³ hi² niu¹ gug² jniang³. Tsa¹dsa¹hén² jǿg³ jøng² hi² liúg² jniang³. Tsa¹dsø³jue¹³ jmai³ ja³chian² jniang³. Ha¹chi² hi² hlaih¹³ ma¹tai¹ jniang³ jmai³ jøng². Diú¹³ báh³ dsa² jmo¹² hí³ jniang³ hi² chinh³ jniang³ tí² jǿg³. Mi³jøng² liúg² jniang³ na³ma²ca¹tóh² jø² jmai³.
Hi² jøng² ma²tiagh³ jniang³ hioh¹² jenh¹² jniang³. Ha¹chi² hi² lë́² jniang³ ju³ná³ he² jmø³uai¹² ca¹quín³ jniang³ cu²hna². Quin² jniang³ jmø³uai¹². Mi³jøng² li¹éi¹³ tí² chinh³ jniang³ jǿg³. Hiug¹² jín³ hi² quien¹² hé² jniang³ jǿg³ cónh¹ jín³ hi² quien¹² cog³niáng¹³. Dsa¹hén² báh³ cog³niáng¹³. Cog³niáng¹³ tóh²dsa si². Mi³jøng² cøg² qui¹² quianh¹³. Mi³jøng² lé² ni³jai¹. Jø¹² bí³ lah¹jøng² lǿa¹² quián² jniang³ ja³quin³ jniang³ jmø³uai¹². Jøng² cuúh¹ Jesucristo jniang³ jǿg³ dsio¹ na³ma²guønh¹²dsa. Jmo¹dsa lén² jniang³ dsa² canh¹³.
Ma²hnóh¹ hniah¹² Jesucristo, dsa² tsa¹ma²ca¹janh³ hniah¹². Ma²héh² hniah¹² jǿg³ quiah¹² dsa² tsa¹janh³ hniah¹². Hiug¹² cu¹té¹² hioh¹² jénh² hniah¹², tøa¹² hoh¹² hniah¹² ca¹lah¹jin³ ha¹chi² jǿg³ chi² li¹juúh³ hniah¹². Tanh¹ hniah¹² hi² liúgh² hniah¹² ja³cog² Diú¹³. Di³ héh² hniah¹² jǿg³.
10 Ma²lǿih² ca¹hnangh² dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ha²lah lǿa¹² jǿg³ hi² liúg² jniang³. Dsa² héi² báh³ dsa² ca¹hǿ² jǿg³ hi² jmo¹ Diú¹³ dsio¹ dsǿa¹² ja³cog² jniang³. 11 Ma²lǿih² jøng² ca¹hǿ²dsa jǿg³ hi² ca¹he¹ jmi²dsí² quiah¹² Cristo quin¹²dsa, jǿg³ hi² cán² Cristo jmø³uai¹². Ni³ jøng² li¹chi² jǿg³ hiug¹² juanh¹²dsa. Jøng² ca¹hnangh² dsa² héi² jǿg³ he² jmai³ li¹ti¹ jǿg³ ca¹hǿ²dsa jøng². Hniu¹dsa li¹ŋi¹²dsa ha²lah lé² jmai³ jøng². 12 Ca¹lø¹lih¹³dsa tsa¹tan¹dsa guiog³dsa jái¹dsa ja³li¹ti¹ jǿg³. Ca¹lø¹ŋi¹²dsa hniah¹² báh³ dsa² jáih³, hniah¹² dsa² ma²héh² jǿg³ dsio¹ ca¹téng² dsa² quin¹² jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³, jmi²dsí² ca¹já¹ juu¹² ŋi¹juǿi¹. Guiog¹³ báh³ ángeles chian² ŋi¹juǿi¹ hniu¹ li¹ŋi¹² ha²lah lǿa¹² jǿg³ jøng².
Ca¹hei¹ Diú¹³ hi² ŋi³niang³ jniang³ ti³jai¹ jniang³
13 Jøng² tí² dsiíh³ hniah¹² hoh¹². Ju³tiogh³ hniah¹² chian² hoh¹² hniah¹². Cu²rø² jmáh¹lah jǿg³ jøng² chinh³ hniah¹² hi² jmo¹ Jesucristo dsio¹ dsǿa¹² na³ma²guønh¹²dsa. 14 Cu²rø² neng² jǿg³ quiah¹² Jmi² jniang³. Tsa¹ŋi³nioh³ hniah¹² jǿg³ mi³møa¹² hoh¹² hniah¹² cónh¹ niúh¹ jín³ hi² ca¹lø¹cueh¹² hniah¹² Diú¹³. 15 Ŋi³nioh³ hniah¹² ti³janh¹ hniah¹² ju³lah ŋøa¹² dsa² ca¹hia¹ hniah¹². 16 Lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: “Ti³jan¹ jní². Jøng² hniah¹² ŋi³nioh³ ti³janh¹ hniah¹²,” rø²juúh² si².
17 Ju³ganh¹ hniah¹² Diú¹³ ta³cøng² juu¹² ja³ŋi³nioh³ hniah¹² juu¹² jmøi¹guǿi¹, hniah¹² dsa² juúh²: “Jmi² jniang³,” ja³hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³. Cu²rø² cang¹ dsa² héi² jǿg³ dsøg¹² ha²lah ca¹ŋi³niang³ jniang³ lah¹jan² lah¹jan² jniang³. 18 A¹jáng¹ quianh¹³ cog³ li¹hǿg² hi² ca¹lø¹hmah¹³ hi² li¹bí² dsǿa¹² jniang³ hi² tsa¹ma¹ŋi³niang³ jniang³ mai³¹ hlaih¹³ quiah¹² dsa² hóg¹. 19 Quianh¹³ jmø³ Cristo báh³ ca¹lø¹hmah¹³, dsa² dsiog¹ ca¹quíg¹ dsǿg³ jniang³ ni³ crǿg¹³. Mi³lán¹² Cristo ju³lah lán¹² jah¹chih² lah¹dsóh² dsiog¹. Ha¹chi² dsag³ mi³re²dsa hŋiah¹²dsa. 20 Ma²ŋi¹² Diú¹³ hi² quíg¹dsa dsǿg³ jniang³ cónh¹ niúh¹ jín³ hi² ca¹jmo¹dsa jmøi¹guǿi¹. Jøng² huu¹³ quián² jniang³ ma²chi² jǿg³ na¹. 21 Cristo héi² báh³ jmo¹² hi² hé² jniang³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Di³ ca¹jmo¹ Diú¹³ hi² ca¹hiog² Cristo. Ca¹jmo¹dsa ma²lán¹²dsa dsa² juanh¹². Hi² jøng² ma²ne³ jniang³ hi² lég² Diú¹³ jniang³.
22 Jøng² hniah¹², ma²ti³jai¹ jmi²dsí² quiánh² hniah¹². Di³ ma²mi²tih³ hniah¹² lah¹té¹² jǿg³ dsøg¹². Lah¹dsóh² hnóh¹ hniah¹² cu²rø² dsa² roh¹³ jniang³. Jøng² mi³hnoh¹³ hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³ quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hoh¹² hniah¹². 23 A¹jáng¹ jǿg³ dsa¹hén² jøng² hi² ca¹jmo¹ ma²chian² jniang³ ni³ hmë́². Jǿg³ quiah¹² Diú¹³ báh³ jøng², jǿg³ quiah¹² dsa² chian² tiá², jǿg³ tsa¹dsa¹hén².
24 Lǿa¹² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ ju³lah lǿa¹² høg² nung².
Lǿa¹² hi² dsio¹ dsø²ŋë́² jniang³ ju³lah lǿa¹² lí³.
Quian¹² lí³.
Lø²quing² høg² nung².
25 Tsa¹lǿa¹² lah¹jøng² jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³.
Tsa¹lǿih² jmai³ dsa¹hén².
Jǿg³ jøng² báh³ jǿg³ dsio¹ ma²ca¹nengh² hniah¹².