5
Togh¹²dsa dsa² jǿg³, dsa² chi² ma¹dsio¹² quiah¹²
Hniah¹² dsa² chi² ma¹dsio¹² quiánh², høgh³ hniah¹² huu¹³ quiah¹² jmø³uai¹² cánh³ hniah¹². Ma²dsø²hén² hi² chi² quiánh² hniah¹². Ma²ca¹hén² jáh² hmøah¹² ma¹dsio¹² tioh¹³ quiánh² hniah¹². Ma²tsáh² cog³niáng¹³ cog³teg² quiánh² hniah¹². Hi² jøng² ma²ŋih³ hniah¹² hi² dsa¹hénh² hniah¹² ju³lah dsa² quiúg¹ quianh¹³ si² dsíg². Ma¹dsio¹² hi² jláh³ ma²ca¹dsiih³ hniah¹² loh² quiánh² hniah¹². Tsa¹lenh¹³ hniah¹² ma²dsø²tóh² jø² jmai³. Ha¹chi² ca¹quih³ hniah¹² cog³ quiah¹² dsa² ca¹jmo¹ ta³ jøa³nung² quiánh² hniah¹². Ma²chi² jǿg³ quiah¹² cog³ jøng². Ma²ca¹nǿng² Diú¹³, dsa² lán¹² Juu¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² chian², jǿg³ ho¹² dsa² tsa¹ca¹lø¹hmah¹³ quiah¹². Ma²ca¹ŋi³nioh³ hniah¹² jláh³ ni³ jmøi¹guǿi¹ la². Ma²ca¹ŋi¹ŋë́h² hniah¹² hi² dsio¹. Lǿa¹² quiánh² hniah¹² ju³lah lǿa¹² quiah¹² jáh² ma²ca¹mi¹bánh²dsa. Ca¹tǿ² ja³mi¹dsian¹² Diú¹³ hniah¹². Ma²ca¹cuøh³ hniah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹² dsag³. Ma²ca¹mi³dsianh¹³ hniah¹² dsa² ha¹chi² hlaih¹³ ca¹jmo¹, dsa² ha¹chi² ŋi¹² jmo¹.
Mi³tián³ jniang³ dsǿa¹²
Mi³tián³ báh³ jniang³ dsǿa¹² dsa² roh¹³ jniang³ ta³lah¹jiúgh² calah Juu¹³ jniang³. Lah¹jøng² báh³ jmo¹² dsa² jmo¹² ta³ jøa³nung². Mi²tián²dsa dsǿa¹² ta³lah¹jin² jmøi². Chi³jŋi²dsa ta³lah¹li¹chi² jøa³nung² quiah¹²dsa. Lah¹jøng² báh³ mi³tián³ jniang³ dsǿa¹². Tí² dsií³ jniang³ dsǿa¹². Ja¹quién¹³ jiúgh² Juu¹³ jniang³. Dsa² roh¹³ jniang³, tsa¹jén¹³ jniang³ roh¹³ jniang³. Ta¹canh¹³ jniang³ ju³ná³ ca¹jmó³ jniang³ lah¹jøng². Ja¹quién¹³ mi¹rø¹² Diú¹³ jǿg³ quián² jniang³. 10 Dsio¹ báh³ jmó³ jniang³ dsa² roh¹³ jniang³ ju³lah ca¹jmo¹ dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²lǿih². Ca¹mi¹tián² dsa² héi² dsǿa¹² ja³ca¹can¹dsa jmø³uai¹². 11 Jøng² lë́² jniang³, “Hioh¹² jenh¹² báh³ dsa², ju³lah dsa² ma²ca¹tiúh¹ ma²ca¹can¹ jmø³uai¹²,” lë́² jniang³. Ma²ca¹nengh² hniah¹² jǿg³ ha²lah ca¹mi¹tián² hlai³ Job dsǿa¹². Jø¹² bíh³ ma²ŋih³ hniah¹² ha²lah ca¹jmo¹ Juu¹³ jniang³ mi³ca¹løa¹ lah¹jøng². Di³ hiug¹² huø³ dsǿa¹² Juu¹³ jniang³. Dsio¹ dsǿa¹²dsa.
12 Jøng² jǿg³ quien¹² ma¹dsio¹² báh³ la² dsa² roh¹³ jniang³: Tsa¹hiah¹³ hniah¹² Diú¹³ ja³juúh³ hniah¹² dsøg¹² cøng² jǿg³ ho¹ ju³ tsa¹dsøg¹² cøng² jǿg³. Ha¹chian² hi² hiah¹³ hniah¹² ju³lah dsa² chian² jmøi¹guǿi¹ ju³lah dsa² chian² ŋi¹juǿi¹. Tiúh¹ báh³ cónh¹ hi² juúh³ hniah¹² dsøg¹² báh³ jǿg³ ho¹ ju³ tsa¹dsøg¹² jǿg³. Mi³jøng² tsa¹tiáh¹ hniah¹² dsag³.
13 Ju³hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³ ju³ná³ chianh² hniah¹² quinh³ jmø³uai¹². Ju³høh³ hniah¹² jǿg³ hi² mi³juanh¹³ hniah¹² Diú¹³ ju³ná³ chianh² hniah¹² chian² ju²hiúg¹ dsøa¹². 14 Ju³téh³dsa dsa² canh¹³ quián¹² guøh¹² ju³lah dsa² dsoh³. Mi³jøng² hlanh¹ dsa² canh¹³ Diú¹³ ni³ quiah¹²dsa. Tson¹dsa nang³ huu¹³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. 15 Hliú² dsa² dsoh³ ju³ná³ hé²dsa jǿg³ ja³hlanh¹²dsa Diú¹³. Jmo¹ báh³ Juu¹³ jniang³ hi² hliú²dsa. Jø¹² bí³ hén² Juu¹³ jniang³ dsǿg³ dsa² dsoh³ ju³ná³ re²dsa dsag³. 16 Hi² jøng² juaih¹³ hniah¹² rúh² hniah¹² dsag³ reh² hniah¹² ja³cog²dsa. Hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³ ni³ quiah¹² rúh² hniah¹² lah¹jan² lah¹jan² hniah¹². Mi³jøng² liúgh² hniah¹² dsag³. Hiug¹² ma¹dsio¹² quien¹² jǿg³ quiah¹² dsa² dsiog¹ ja³hlanh¹²dsa Diú¹³. 17 Dsa² jmøi¹guǿi¹ lah¹jniang³ báh³ mi³lán¹² hlai³ Elías. Hnøa¹² ŋi² dsǿ² jŋió² tsøh² tsa¹ca¹táh² jmǿa¹² mi³ca¹hlanh¹ hlai³ héi² Diú¹³ hi² tsa¹jií¹ jmǿa¹². 18 Jøng² báh³ ca¹táh² jmǿa¹² mi³ca¹hlanh¹dsa Diú¹³ hi² jií¹ calah jmǿa¹². Jøng² ca¹lø¹chí¹ høg² nung² calah ni³ jmøi¹guǿi¹.
19 Roh¹³ jniang³, dsio¹ báh³ ju³ná³ ca¹jmoh³ jan² hniah¹² hi² jénh² rúh² hniah¹² juu¹², ju³lah dsa² ma²ŋøa¹² juu¹² siíh², tsa¹ma¹ŋøa²dsa juu¹² quiah¹² Diú¹³. 20 Ma²ŋih³ hniah¹² logh³ hniah¹² dsa² ju³ná³ ca¹jmoh³ hniah¹² tsa¹ma¹ŋøa¹² dsa² re² dsag³ juu¹² siíh². Dsa¹hén² ca¹lah¹jǿ¹ dsǿg³dsa. Tsa¹ma¹dsánh¹dsa ja³hlaih¹³.