3
Jǿg³ quiah¹² dsa² ma²jenh² gug²
Jøng² hniah¹² hio¹³, dsio¹ nǿngh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² ji²gugh². Di³ jøng² hé² ji²gugh² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ na³ma²jái¹dsa ha²lah ŋi²nioh³ hniah¹², ju³lah dsa² tsa¹hé² jǿg³. Ha¹chi² jǿg³ hniuh¹² li¹juúh³ hniah¹². Jái¹dsa dsio¹ ŋi²nioh³ hniah¹² hi² ganh¹ hniah¹² Diú¹³. Tsa¹ju³dsi³jiag¹² hoh¹² ma¹dsio¹² hi² ŋi³nioh³ hniah¹² jláh³ dseih¹², hi² quieih³ hniah¹² hmøah¹² jláh³, hi² tóh² hniah¹² mǿi² lagh³. Ju³dsi³jiag¹² hoh¹² hniah¹² jmáh¹lah hi² ŋi³nioh³ hniah¹² huø³ hoh¹² hniah¹², tei³ hei¹² hoh¹² hniah¹². Li³hioh¹³ lǿa¹² lah¹jøng² ha²cónh¹ jmai³ ja³chianh² hniah¹². Ma¹dsio¹² quien¹² lah¹jøng² ja³ta¹ni¹ Diú¹³. Lah¹jøng² mi³ŋi²nio³ hio¹³ dsiog¹ ma²lǿih², hio¹³ cue¹² Diú¹³. Ca¹nǿng²dsa jǿg³ quiah¹² ji²gug²dsa. Ju³lah hlai³ Sara, ca¹nǿng²dsa jǿg³ quiah¹² hlai³ Abraham ji²gug²dsa. Juu¹³dsa ji²gug²dsa, ca¹juúh²dsa. Jøng² hniah¹² lénh² ju³lah mi³lán¹² hlai³ héi² ju³ná³ ŋi³nioh³ hniah¹² dsio¹ hi² ha¹chi² ganh¹ hniah¹².
Jø¹² bí³ lah¹jøng² hniah¹² dsa² ŋioh¹², juanh¹² jmóh³ hniah¹² hoh¹² ja³ŋi³nioh³ hniah¹² quianh¹³ ji²gugh². Tsa¹tiúh¹dsa jmo¹dsa ta³ ma¹dsio¹² cónh¹ ja³jmo¹² dsa² ŋioh¹². Mi³jøng² lé² hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³ quianh¹³dsa. Cu²rø² ca¹jmo¹ Diú¹³ dsio¹ dsǿa¹² ja³cog² jniang³, ju³lah dsa² ŋioh¹², ju³lah hio¹³, hi² li¹chian² jniang³ tiá².
Chi² báh³ jmai³ hi² cán² dsa² jmo¹² hi² dsio¹ jmø³uai¹²
Ju³tiogh³ hniah¹² cøng² jǿg³ hiug² hoh¹² hniah¹², hnóh¹ hniah¹² rúh² hniah¹², hi² huø³ hoh¹² hniah¹². Tsa¹jeinh³ hniah¹² hi² hlaih¹³ jmo¹ dsa². Tsa¹ŋaih³ hniah¹² jǿg³ hlaih¹³ juúh²dsa. Jmáh¹lah jǿg³ dsio¹ jeinh³ hniah¹². Jǿg³ lah¹jøng² ca¹hei¹ Diú¹³ hi² niu¹ gug² jniang³. 10 Lah¹la² rø²juúh² si²:
Dsa² hniu¹ ŋøa¹ hi² dsio¹ hi² chian²dsa ju²hiúg¹ dsøa¹²,
tsa¹ju³juúh³ dsa² héi² jǿg³ hlaih¹³,
tsa¹ju³mi²gag¹²dsa.
11 Tsa¹ma¹ŋøa¹dsa juu¹² hlaih¹³.
Jmo¹dsa hi² dsio¹.
Ju³ŋøa³dsa jmáh¹lah jǿg³ rø² tsa¹hniu¹dsa møah¹³.
12 Di³ neng¹² gug² tai³ Juu¹³ jniang³ dsa² ŋi²nio³ ti³jan¹.
Nang¹dsa jǿg³ hlaih¹ dsa² héi².
Hlaih¹³ jái¹²dsa quiah¹² dsa² jmo¹² hi² hlaih¹³.
13 Ha¹chian² li¹jmóh² hniah¹² ju³ná³ ŋi²nioh³ hniah¹² jmáh¹lah hi² dsio¹. 14 Jøng² ha¹chi² lǿa¹² ju³ná³ ca¹jmóngh² ju³lah dsa² tsa¹tøa¹² dsǿa¹² hi² ŋi²nioh³ hniah¹² hi² dsio¹. Tiog¹³ báh³ tiogh³ hniah¹² ju²hiúg¹ dsøa¹². Tsa¹ju³li¹ganh¹ hniah¹² dsa² lah¹héi². Tsa¹cánh³ hniah¹² ju²hí³ dsøa¹². 15 Cónh¹jøng² jmóh³ báh³ hniah¹² hogh¹² hi² lán¹² Cristo Juu¹³ jniang³. Ju³tiogh³ hniah¹² ju²jŋia¹³ tiog¹³ hi² héh³ hniah¹² ha²lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ hi² ma²ŋih³ hniah¹² ju³ná³ ca¹ŋai¹ dsa². Mi³juanh¹³ hniah¹² hogh¹² ja³héh³ hniah¹² jǿg³. 16 Dsio¹ hi² ŋi³nioh³ hniah¹² hi² ha¹chi² dsag³ reh² hniah¹². Jøng² cán² dsa² héi² ju²hiíh¹ ju³lah dsa² mi³cuúh¹ hniah¹² dsag³, dsa² tsa¹tøa¹² dsǿa¹² hi² ŋi²nioh³ hniah¹² hi² dsio¹ quianh¹³ Cristo. 17 Dsio¹ hi³méih¹ ta¹canh¹³ jniang³ dsag³ tsa¹røi² jniang³ chi²júh² lah¹jøng² hniu¹ Diú¹³ cónh¹ jín³ hi² ta¹canh¹³ jniang³ dsag³ hi² lah¹dsóh² røi² jniang³.
18 Di³ hŋiah¹² Cristo dsa² dsiog¹ ca¹jon¹ dsié¹² jniang³ dsa² ti³røi² dsag³. Cu²ŋieih¹³ jøng² báh³ ca¹quíg¹dsa dsǿg³ jniang³. Mi³jøng² li¹quianh¹³ Diú¹³ jniang³. Jøng² ca¹hiog²dsa mi³ca¹ŋi¹hén² jmø²ŋǿ¹² quiah¹²dsa. Ha¹chi² ca¹ŋi¹hén² jmi²dsí². 19 Cónh¹ rø²jón¹³dsa jøng² ca¹ŋi³téng³dsa jǿg³ guio¹juǿi¹ 20 ja³ta¹ni¹ dsa² tsa¹ca¹lø¹hniu¹ jǿg³ ma²lǿih², jmai³ ca¹mi¹juanh¹² Diú¹³ dsǿa¹² ta³lah¹ca¹jmo¹ hlai³ Noé barco. Jmáh¹lah jŋia¹ dsa² ca¹lúg² jmai³ jøng² mi³ca¹cangh¹² jmøi² jmøi¹guǿi¹. 21 Jø¹² bí³ jmøi² chiag¹²dsa quián² jniang³. Mi³jøng² liúg² jniang³. Di³ ha¹chi² dsa¹hén² dsǿg³ jniang³ ja³chiag¹dsa jmøi². Cónh¹ mi³léi¹³ báh³ jniang³ ja³ta¹ni¹ Diú¹³ hi² ma²rø²hén² báh³ dsǿg³ jniang³. Hi² jøng² báh³ liúg² jniang³. Di³ ca¹hiog² Jesucristo, 22 dsa² ma²ŋi¹gú¹ guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹ quianh¹³ Jmi² jniang³. Ma²lán¹²dsa Juu¹³ ángeles quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² chi² bí² quiah¹² ŋi¹juǿi¹.