4
Mi³mi³ti³ jniang³ cónh¹ lǿa¹² bí² ca¹cuø¹ Diú¹³
Ca¹cán¹ Cristo jmø³uai¹² ni³ jmøi¹guǿi¹ la². Jøng² dsio¹ li¹hiug² dsǿa¹² jniang³ hi² quín³ jniang³ jmø³uai¹² ju³lah ca¹jmo¹ Cristo. Ha¹chi² hi² hlaih¹³ ma¹hneng² jniang³ na³ca¹quín³ jniang³ jmø³uai¹² huu¹³ quiah¹²dsa. Jøng² ma²tiúh¹ jniang³ hi² jmó³ jniang³ lah¹hniu¹ Diú¹³. Tsa¹ma¹jmó³ jniang³ hi² hlaih¹³ hi² møa¹ dsǿa¹² jniang³ ja³ŋi²niang³ jniang³ jmøi¹guǿi¹ la². Ma²ca¹jmó³ báh³ jniang³ hi² hlaih¹³ hi² hniu¹ dsa² tsa¹cue¹² Diú¹³ ja³ca¹já¹. Ca¹jmó³ jniang³ lah¹lǿ² dsǿa¹² jniang³. Ca¹ŋi³niang³ jniang³ cøng² jǿg³ ca¹hniúh³ jniang³ jmøi². Ca¹lø¹hen¹² jniang³. Ca¹ŋi³niang³ jniang³ ni³hein¹² jniang³. Ca¹hlanh¹³ jniang³ diú¹³ lan³, diú¹³ tsa¹lǿa¹² jǿg³ hlanh¹³ jniang³. Tiúh¹ báh³ tsa¹ma¹jmó³ jniang³ hi² hlaih¹³ lah¹jøng². Tsa¹ŋë́² dsa² tsa¹cue¹² Diú¹³ he² løa¹ tsa¹ma¹ŋi²niang³ jniang³ quianh¹³dsa ja³ŋi²nio³dsa jmáh¹lah jǿg³ hlaih¹³. Jøng² quián¹²dsa jniang³ jǿg³ hlaih¹³. Jií¹ jmai³ ja³cuø¹ dsa² héi² jǿg³ dsøg¹² quiah¹² ja³ta¹ni¹ dsa² mi¹rø¹² jǿg³ quiah¹² dsa² chian² quianh¹³ dsa² ma²ca¹dsan¹. Hi² jøng² báh³ ca¹ŋi³téng³dsa jǿg³ dsio¹ ja³ta¹ni¹ dsa² ma²ca¹dsan¹, dsa² ca¹lø¹rǿ¹ jǿg³ quiah¹² ja³ca¹ŋi¹nio¹dsa ni³ jmøi¹guǿi¹, ju³lah lǿa¹² quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa². Mi³jøng² li¹chian² jmi²dsí² quiah¹²dsa, ju³lah chian² Diú¹³.
Ja¹quién¹³ jií¹ ja³ca¹tóh² jø² jmai³. Mi³chiánh³ hniah¹² hoh¹². Hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³. Tiog¹³ mi³hnoh¹³ hniah¹² rúh². Hiug² dsǿa¹² jniang³ hén² jniang³ hliú² dsag³ lǿa¹² ju³hnio¹ jniang³ roh¹³. Jøng² hiug² hoh¹² hniah¹² cuøh¹³ hniah¹² rúh² cøng² neng¹² hniú¹². 10 Ma¹quién¹ bí² ma²ca¹cuø¹ Diú¹³ quián² jniang³. Jøng² dsio¹ mi³ti³ jniang³ ja³cog² Diú¹³, hi² mi³ho³ jniang³ roh¹³ jniang³ ju³lah lǿa¹² bí² ca¹tǿi² jniang³ lah¹jan² lah¹jan² jniang³. 11 Jøng² dsa² ca¹të́² bí² hi² he¹dsa jǿg³, ju³he² dsa² héi² jǿg³ ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² dsa² ca¹të́² hi² mi¹ho³dsa dsa², ju³mi³hag³dsa quianh¹³ bí² cuø¹² Diú¹³. Mi³jøng² mi³juanh¹³ hniah¹² Diú¹³ quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² jmoh² hniah¹² huu¹³ quiah¹² Jesucristo. Dsa² juanh¹² báh³ Diú¹³, dsa² chi² bí² jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹. Ju³lǿa¹³ lah¹jøng².
Cánh³ hniah¹² jmø³uai¹² quianh¹³ Cristo
12 Tsa¹ju³li¹dsogh¹² hoh¹² hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³ hi² cánh³ hniah¹² ma¹dsio¹² jmø³uai¹². A¹jáng¹ jǿg³ siíh² báh³ jøng². 13 Jøng² tiogh³ hniah¹² hioh¹² jénh² hniah¹². Di³ ca¹të́h² hniah¹² cánh³ hniah¹² jmø³uai¹² quianh¹³ Cristo. Mi³jøng² hiug¹² ma¹dsio¹² hioh¹² jénh² hniah¹² na³ma²léi¹³ ha²cónh¹ ja³juanh¹²dsa. 14 Dsio¹ lǿa¹² quiánh² hniah¹² ju³ná³ ca¹quinh³ hniah¹² jmø³uai¹² ni³ huu¹³ quiah¹² Cristo hi² jmógh² dsa² jmøi¹guǿi¹. Di³ jøng² li¹léi¹³ quinh³ hniah¹² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ dsa² juanh¹². 15 Tsa¹ju³ta¹canh¹³ hniah¹² hi² jŋë́h³ hniah¹² dsa², hi² høinh¹³ hniah¹², hi² jmóh³ hniah¹² hi² hlaih¹³, hi² tieh¹³ hniah¹² hagh³ jǿg³ quiah¹² dsa². 16 Jøng² ha¹chi² ju³li²hieh² hniah¹² hi² cuø¹ dsa² dsag³ huu¹³ jøng² hi² tsenh² hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³. Cónh¹ jøng² mi³juanh¹³ hniah¹² Diú¹³ hi² tsenh² hniah¹² lah¹jøng².
17 Ca¹tǿ² ja³mi¹rø¹² Diú¹³ jǿg³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Jøng² lah¹ni³ mi¹rø¹²dsa jǿg³ quiah¹² dsa² quián¹²dsa. ¡He³ báh³ ué² quiah¹² dsa² tsa¹ca¹lø¹hniu¹ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ cónh¹ jín³ dsa² quián¹² Diú¹³! 18 Hein² báh³ ŋi¹² he² tan¹ dsa² ti³re² dsag³ ju³ná³ ja¹lai¹ ca¹lúg² dsa² ti³jan¹. 19 Hi² jøng² cøng² hi² jmó³ báh³ jniang³ hi² dsio¹ ju³ná³ ca¹cuø¹ Diú¹³ hi² quín³ jniang³ jmø³uai¹². Cøng² hi² ma²ne³ jniang³ hi² lég² Diú¹³, dsa² ca¹jmo¹ hi² chian² jniang³. Mi¹ti¹ dsa² héi² jǿg³ quiah¹².