5
Jǿg³ togh¹²dsa dsa² hé² jǿg³
Ma²lán¹²jni jan² dsa² juanh¹² quián¹² guøh¹². Hiúg³jni jmai³ ca¹cán¹ Cristo jmø³uai¹². Jø¹² bí³ ma²chi² jǿg³ hi² hú¹³jni jmai³ dsio¹ na¹ bí³ já¹². Jøng² jǿg³ la² tógh³jni dsa² canh¹³ jian¹²jni, ju³lah dsa² canh¹³ quián¹² guøh¹² tiogh³ quianh¹³ hniah¹² dsa² ma²tsø³ ni³ja¹³: Huø³ jmóh³ hniah¹² hoh¹² dsa² canh¹³ ja³cog² dsa² quián¹² Diú¹³ neng¹² gugh² hniah¹². Tsa¹jmóh³ hniah¹² ue¹² hoh¹² hniah¹². Hiug² hoh¹² hniah¹² tǿngh³ hniah¹² jǿg³ ja³ta¹ni¹dsa. Tsa¹ju³dsi³jiag¹² hoh¹² hi² hnøngh² hniah¹² cog³ ma¹dsio¹². Tsa¹jmóh³ hniah¹² hiug¹² canh¹³ hniah¹² ja³cog²dsa. Ŋi³nioh³ hniah¹² hi² dsio¹. Jøng² ma²ŋi¹² dsa² neng¹² gugh² ha²lah dsio¹ hi² ŋi¹nio¹dsa. Jøng² tanh¹ hniah¹² hi² dsio¹ hi² tsa¹dsa¹hén² na³ma²guønh¹² Juu¹³ jniang³.
Jø¹² bí³ lah¹jøng² hniah¹² dsa² tsih², cu²rø² nǿngh³ hniah¹² gøg² jǿg³ juúh² dsa² canh¹³. Cøng² ni³ mi³juanh¹³ hniah¹² rúh² hniah¹² lah¹jan² lah¹jan² hniah¹². Di³:
Tsa¹tøa¹² dsǿa¹² Diú¹³ dsa² ŋi²nio³ rú²dsa.
Jmo¹dsa dsio¹ dsǿa¹²dsa ja³cog² dsa² tsa¹jmo¹² tsug¹² quien¹².
Jmóh³ hniah¹² tsa¹quienh¹² hniah¹² tsug¹² ja³cog² Diú¹³ dsa² juanh¹². Mi³jøng² jmo¹dsa hi² lénh² hniah¹² dsa² canh¹³ ja³já¹³. Gug² Diú¹³ báh³ mi³dsií³ jniang³ ju³ná³ he² ju²hí³ dsøa¹² chian² jniang³. Di³ høa¹² dsǿa¹² Diú¹³ jniang³.
Dsio¹ ŋi³nioh³ hniah¹² chian² hoh¹² hniah¹². Ŋøa¹² dsa² hlanh³ jmøi¹guǿi¹ ju³lah ŋøa¹² jan² hieh¹² cagh¹². Hnangh¹²dsa chi²júh² hein² dsa² lé² li¹líh²dsa. Tsa¹nǿngh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² dsa² héi². Tí² chinh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Ma²ŋih³ hniah¹² cu²rø² quin¹² dsa² roh¹³ jniang³ jmø³uai¹² ha² ja³tiogh³dsa jmøi¹guǿi¹, ju³lah quinh³ hniah¹². 10 Ja³ca¹lah¹jǿ¹ ma²ca¹jmo¹ Diú¹³ dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh² hniah¹². Dsa² héi² ca¹hei¹ ma²quianh¹³ Cristo hniah¹² hi² ma²tiogh³ hniah¹² ja³mi³juanh¹³ jniang³ Diú¹³ jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹. Jmo¹ Diú¹³ hi² lé² cu²rø² hoh¹² na³ma²ca¹quinh³ hniah¹² cu²hna² jmø³uai¹². Cuø¹dsa bí². Tí² dsii¹dsa hoh¹². Jmo¹dsa niu¹ tei³ hoh¹². 11 Dsa² chi² bí² báh³ Diú¹³ jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹. Ju³lǿa¹³ lah¹jøng².
Haih²dsa jǿg³
12 Ma²ca¹jmo¹jni ca²jneh³ si² la² quiánh² hniah¹², hi² cang¹ Silvano dsa² roh¹³ jniang³. Dsa² mi²ti¹ jǿg³ báh³ héi², lë́²jni. Ma²ca¹tógh²jni hniah¹² jǿg³. Ma²ca¹juǿi²jni hniah¹² ha²lah lah¹dsóh² lǿa¹² jǿg³ dsio¹ quiah¹² Diú¹³. Ju³chinh³ hniah¹² tí² jǿg³ jøng².
13 Haih²dsa jǿg³ quiánh² hniah¹², ju³lah dsa² quián¹² Cristo chian² jøa³juøi² Babilonia, ju³lah Marcos calah, dsa² ma²lán¹² jan² jon¹jni. 14 Ti³dsiogh¹ hniah¹² rúh² hniah¹² lah¹jan² lah¹jan² hniah¹².
Ju³tiogh³ hniah¹² ju²hiúg¹ dsøa¹² ca¹lah¹jáh¹ hniah¹² dsa² quián¹² Cristo.