JA³MA²TON¹ SI² CA¹JMO¹ SAN PEDRO
1
Ca¹dsiánh² Pedro si² quiah¹² dsa² roh¹³ jniang³
Jní² báh³ Simón, dsa² ma²tsen² Pedro calah. Lán¹²jni tsih² høh³ ŋøa¹² ta³ quiah¹² Jesucristo. Dsianh¹³jni si² la² quiánh² hniah¹², dsa² ma²ca¹cuúh¹ Diú¹³ hi² ma²héh² hniah¹² jǿg³ dsio¹ quiah¹²dsa cøng² ni³ quianh¹³ jní². Di³ dsiog¹ báh³ Jesucristo, Diú¹³ dsa² lég² jniang³. Ju³li¹cueh¹² hniah¹² Jesús cu²rø² hi³méh¹ lah¹cøng² lah¹cøng² jmai³, dsa² lán¹² Juu¹³ jniang³, Diú¹³ quián² jniang³. Mi³jøng² hiug¹² jín³ hi² jmo¹ dsa² héi² dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh² hniah¹². Mi³jøng² hiug¹² jín³ hi² cuúh¹dsa hniah¹² ju²hiúg¹ dsøa¹².
Lah¹la² lán¹² dsa² roh¹³ jniang³
Dsa² chi² bí² báh³ Cristo. Jøng² ma²ca¹cuø¹dsa ca¹lah¹jǿ¹ hi² hniuh¹² hi² ŋi³niang³ jniang³ hi² hlanh¹³ jniang³ dsa². Di³ ma²cue¹² báh³ jniang³ dsa² dsiog¹ héi², dsa² hiug¹² juanh¹², dsa² ca¹hei¹ hi² lén² jniang³ ju³lah lán¹²dsa hŋiah¹²dsa. Hi² jøng² báh³ ma²ca¹jmo¹dsa jǿg³ hiug¹² dsio¹ quianh¹³ jniang³. Hniu¹dsa hi² lén² jniang³ ju³lah lán¹² Diú¹³, hi² tsa¹ma¹hneng² jniang³ hi² hlaih¹³ hi² møa¹² dsǿa¹² jniang³, jǿg³ hlaih¹³ chi² jmøi¹guǿi¹ mi³jmo¹ dsa¹hén² jniang³. Hi² jøng² mi³bíh³ hniah¹² hoh¹². Ma²héh² hniah¹² jǿg³. Jøng² ŋi³nioh³ hniah¹² hi² dsio¹ calah. Ma²ŋi²nioh³ hniah¹² hi² dsio¹. Jøng² ju³li¹ŋih³ hniah¹² jǿg³ dsio¹. Ma²ŋih³ hniah¹² jǿg³ dsio¹. Jøng² ju³ŋi³nioh³ hniah¹² chian² hoh¹² hniah¹². Ma²ŋi²nioh³ hniah¹² chian² hoh¹² hniah¹². Jøng² ju³mi³juanh¹³ hniah¹² hoh¹². Ma²ŋi²nioh³ hniah¹² juanh¹² hoh¹² hniah¹². Jøng² mi³hnoh¹³ hniah¹² Diú¹³. Ma²hnóh¹ hniah¹² Diú¹³. Jøng² mi³hnoh¹³ hniah¹² rúh² hniah¹². Ma²hnóh¹ hniah¹² rúh² hniah¹². Jøng² mi³hnoh¹³ hniah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹².
Lah¹dsóh² cu²rø² jmo¹ ta³ hi² cueh¹² hniah¹² Jesucristo, ju³ná³ ŋi³nioh³ hniah¹² hliú² jǿg³ dsio¹ lah¹jøng². Di³ dsa² ŋi²nio³ tsa¹chian² dsǿa¹² báh³ dsa² tsa¹ŋi²nio³ jǿg³ lah¹jøng². Ma²ca¹ŋi¹gán² dsǿa¹²dsa ca¹hén² Diú¹³ dsǿg³dsa hi² mi³ŋi²nio³dsa lah¹jiá¹². 10 Hi² jøng² dsa² roh¹³ jniang³, ju³ŋi³nioh³ hniah¹² cøng² ni³ juu¹² ca¹he¹ Diú¹³, dsa² ca¹quiáh² hniah¹². Tsa¹lǿih² jmai³ dsa¹gánh² hniah¹² ju³ná³ ŋi³nioh³ hniah¹² lah¹jøng². 11 Hi² jøng² lah¹dsóh² li¹hiug² dsǿa¹² Diú¹³ hi² gu³noh³ hniah¹² ŋi¹juǿi¹ ja³jmo¹ Jesucristo héh¹ jmai³ ŋi² ja³já¹³ jmai³ ŋi² ja³dság¹, dsa² ma²lán¹² Juu¹³ jniang³, dsa² lég² jniang³.
12 Ma²ŋih³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ ma²juǿi²jni hniah¹². Tí² ma²chinh³ hniah¹² jǿg³. Cónh¹jøng² juǿi³jni hniah¹² jǿg³ jøng². Mi³jøng² tsa¹dsa¹hén² hoh¹² hniah¹². 13 Lë́²jni hi² dsio¹ jmó¹²jni lah¹jøng² lah¹cónh¹ jmai³ ja³chian²jni. Mi³jøng² dsiagh¹ hoh¹². 14 Léi¹³jni ja¹quién¹³ jón²jni ju³lah ca¹tsáih¹ Jesucristo jní². 15 Tiog¹³ jmo¹³jni. Mi³jøng² tsa¹lǿih² jmai³ dsa¹gán² hoh¹² hniah¹² jǿg³ na³ma²ca¹jon¹jni.
Ca¹jái¹dsa hi² hiug¹² juanh¹² Jesucristo
16 Ha¹chi² ca¹tséih³ jnieh³ hniah¹² jǿg³ ta³jǿg³ hi² lø²liúh² dsa² mi²gag¹². Guiag¹³ báh³ jnieh³ ca¹ne¹³ hi² hiug¹² juanh¹² Jesucristo, dsa² ma²lán¹² Juu¹³ jniang³. Jǿg³ ca¹lø¹ne³ jnieh³ jøng² ca¹tséih³ jnieh³ hniah¹², hi² chi² bí² quiah¹²dsa, hi² jiúgh²dsa calah juu¹² jmøi¹guǿi¹. 17 Ca¹ne¹³ jnieh³ ja³ca¹mi¹juanh¹² Jmi² jniang³ dsa². Ca¹néng³ jnieh³ mi³ca¹juúh² Diú¹³ juanh¹²: “Hning² báh³ jon¹ jní². Hnó¹jni hning². Tøa¹² dsøa¹jni hning²,” ca¹juúh²dsa. 18 Ca¹néng³ jnieh³ ca¹hløah¹ Diú¹³ juu¹² ŋi¹juǿi¹ jmai³ ca¹ŋi³niang¹³ jnieh³ ni³cónh¹² máh² han¹³ quianh¹³ Jesucristo.
19 Jøng² tí² hi³méh¹ ma²chinh³ jnieh³ jǿg³ ca¹hǿ²dsa ma²lǿih² quiah¹² Jesucristo mi³ca¹néng³ jnieh³ jǿg³ jøng². Dsio¹ cánh³ hniah¹² hí³ jǿg³ ca¹já¹ ma²lǿih² jøng², jǿg³ jmo¹ li¹ŋih³ hniah¹², ju³lah lǿa¹² ja³taih¹² si² jmøi²cøg² ja³neng². Dsio¹ cánh³ hniah¹² hí³ jǿg³ jøng² ca¹lah¹ca¹tǿ² jmai³ ja³jiúgh² Jesucristo. Jmai³ jøng² dsa¹ŋǿi² jniang³ ju³lah lǿa¹² ja³hian² chi³neng¹² ta¹ca¹jni¹. Li¹ne³ báh³ jniang³ cu²rø² ha²lah lǿa¹². 20 Jøng² ma²ŋih³ hniah¹² tsa¹dsio¹ ju³ná³ ca¹jmo¹ jan² og¹ dsa² ma¹quién¹ lǿa¹² jǿg³ ca¹já¹ ma²lǿih² jøng², hi² he¹dsa jǿg³ lah¹lǿ² dsǿa¹²dsa. 21 A¹jáng¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ báh³ dsa² ca¹jmo¹ dsǿa¹² hi² ca¹lø¹chí¹ jǿg³ jøng². Jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³ ca¹jmo¹ dsǿa¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Jøng² ca¹hǿ² dsa² héi² jǿg³ quiah¹² Diú¹³.