2
Dsa² he¹² jǿg³ ta³jǿg³
(Judas 4-13)
Mi³chian² báh³ dsa² go² jniang³ ca¹mi¹gag¹² ma²lǿih², dsa² ca¹jmo¹ hǿ²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jø¹² bíh³ li¹chian² dsa² he¹ jǿg³ ta³jǿg³ jøa³ quianh¹³ hniah¹² ja³tsa¹léi¹³, jǿg³ siíh² hi² mi³jmo¹ dsa¹hénh² hniah¹². Tsa¹jin³ hé² dsa² héi² jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³, dsa² ca¹quíg¹ dsag³ quiah¹²dsa. Hi² jøng² tsa¹hai² dsa¹hén² dsa² héi² guiog¹³. Jue¹² dsa² ŋi¹nio¹ hi² hlaih¹³ hi² he¹ dsa² héi². Jøng² huu¹³ quiah¹² dsa² héi² li¹chian² dsa² juúh² hi² hlaih¹³ juu¹² quiah¹² Diú¹³. Dsa² lø³neh³ báh³ dsa² héi². Hniu¹dsa líh²dsa hniah¹² quianh¹³ jǿg³ ta³jǿg³. Ma²lǿih² tsa¹lǿa¹² jǿg³ dsa¹hén²dsa. Ha¹chi² liúg²dsa.
Ha¹chi² ca¹liúg² Diú¹³ ángeles ca¹jmo¹ hi² hlaih¹³. Ca¹tangh¹²dsa guio¹juǿi¹ báh³. Ja³tsa¹jní² jøng² ma²tiogh³ ángeles héi² ta³lah¹jií¹ jmai³ ja³mi¹rø¹² Diú¹³ jǿg³ quiah¹² ja³ca¹lah¹já¹dsa. Jø¹² bí³ ha¹chi² ca¹hén² Diú¹³ dsǿg³ dsa² mi³chian² ma²lǿih² jmai³ ca¹jmo¹dsa ca¹cangh¹² jmøi² jmøi¹guǿi¹. Jan² hlai³ Noé ca¹liúg² Diú¹³, dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹²dsa, ca¹lah¹quianh¹³ guiog¹ dsa² quián¹²dsa. Jøng² ha¹chi² ca¹liúg² Diú¹³ dsa² chian² jøa³juøi² Sodoma quianh¹³ jøa³juøi² Gomorra. Cu¹dsie¹² ca¹hén²dsa ca¹dsǿh²dsa juøi². Mi³jøng² li¹lih¹³ dsa² hniu¹ jmo¹ hi² hlaih¹³ hi² ta¹canh¹³dsa. Jan² hlai³ Lot ca¹liúg² Diú¹³, dsa² dsiog¹, dsa² chian² ju²méh³ dsøa¹² ha²lah mi³ŋi²nio³ hi² hlaih¹³ dsa² chian² juøi² jøng². Dsa² dsiog¹ báh³ hlai³ Lot. Mi³quin¹²dsa ju²méh³ dsøa¹² ca¹lah¹jǿ¹ jmai³. Di³ ca¹jái¹dsa ca¹nǿng²dsa hi² hlaih¹³ hi² mi³jmo¹² dsa² tiogh³ quianh¹³dsa. Ma²ŋi¹² báh³ Juu¹³ jniang³ ha²lah liúg²dsa dsa² quián¹²dsa jmø³uai¹². Ma²ŋi¹²dsa ha²lah cuøh¹²dsa dsa² re² dsag³ ju²lih¹³ dsøa¹² ta³lah¹jií¹ jmai³ ja³mi¹rø¹² Diú¹³ jǿg³ quiah¹² ja³ca¹lah¹já¹dsa.
10 Hiug¹² jín³ ma¹dsio¹² ta¹canh¹³ dsa² ŋi²nio³ jmáh¹lah hi² hlaih¹³ hi² møa¹² dsǿa¹²dsa. Tsa¹tøa¹² dsǿa¹²dsa jǿg³ juúh² Diú¹³. Jmo¹²dsa canh¹³dsa guiog³dsa. Tsa¹goh¹²dsa quián¹²dsa dsa² chian² ŋi¹juǿi¹ jǿg³ hlaih¹³. 11 Ha¹chi² jmo¹² ángeles lah¹jøng². Hiug¹² jín³ ma¹dsio¹² bí² chi² quiah¹² ángeles cónh¹ jín³ hi² chi² quiah¹² dsa² jmo¹² lah¹jøng². Tiog¹³ báh³ tsa¹tí² dsǿa¹² ángeles hi² quián¹dsa dsa² jǿg³ hlaih¹³ ni³ Juu¹³ jniang³.
12 Jøng² dsa² héi² lán¹² ju³lah lán¹² jáh². Tsa¹chian² dsǿa¹²dsa. Lø²chian² jáh² mi³jøng² chiángh²dsa. Mi³jøng² mi¹dsian¹²dsa jáh². Jø¹² bí³ lah¹jøng² dsio¹ dsián¹ dsa² héi². Tsa¹ŋi¹²dsa ha²lah lǿa¹² jǿg³ hlaih¹³ hi² quián¹²dsa dsa². 13 Cu²rø² cán² dsa² héi² jmø³uai¹² ju³lah lǿa¹² jmø³uai¹² ca¹cuúh¹dsa dsa². Hi² jøng² báh³ tøa¹² dsǿa¹²dsa, hi² ŋi²nio³dsa ju³la³lán¹²dsa ŋi²jmø². Hlaih¹³ jmo¹²dsa ja³tiogh³dsa mesa quianh¹³ hniah¹². Tøa¹² dsǿa¹²dsa hi² hlaih¹³ jmo¹²dsa.
14 Jmáh¹lah jǿg³ hlaih¹³ dsø²jiag¹² dsǿa¹²dsa quiah¹² hio¹³. Tsa¹jŋi¹² hi² ŋi²nio³dsa hi² hlaih¹³. Mi²gan¹²dsa dsa² tsa¹tioh¹³ dsǿa¹². Jmáh¹lah hi² chi² quiah¹² dsa² møa¹² dsǿa¹²dsa. Ta¹canh¹³ báh³ dsa². 15 Dsa²gán²dsa juu¹². Tsa¹ŋi²nio³dsa juu¹² cu¹dsøg¹². Jmo¹²dsa ju³lah ca¹jmo¹ hlai³ Balaam, ja³ŋiúh³ hlai³ Beor. Hniu¹ hlai³ líh² cog³ quianh¹³ mai³¹ hlaih¹³. 16 Jøng² ca¹jí² Diú¹³ hi² hlaih¹³ ma²jmo¹² hlai³. Ca¹jmo¹ Diú¹³ ca¹hløah¹ chi³búh³ quián¹² hlai³. Ca¹tógh² jáh² hlai³ jǿg³. Mi³jøng² ha¹chi² hi² hlaih¹³ jøng² ma¹ca¹jmo¹dsa.
17 Lán¹² dsa² lah¹héi² ju³lah lǿa¹² tøg² jmøi² hi² ha¹chi² jmøi² chi². Lán¹²dsa ju³lah lǿa¹² jneng¹² cán² dsí². Tan¹ dsa² héi² hi² dsa¹tiogh¹²dsa guio¹juǿi¹. 18 Rú² dsa² héi² hløah¹²dsa jǿg³ ha¹chi² ta³ jmo¹. Quianh¹³ jǿg³ hlaih¹³ hi² møa¹² dsǿa¹²dsa hniu¹dsa mi¹gan¹²dsa dsa² ja¹lái¹ ca¹tiúh¹ tsa¹quianh³dsa dsa² ŋi²nio³ juu¹² siíh². 19 Juúh²dsa liúg²dsa lǿa¹² ju³ hein² dsa² ŋi²nio³ quianh³dsa. Guiog³dsa ma²rø²hnë¹ quiah¹² hi² hlaih¹³. Di³ ma²rø²hnë¹ jniang³ quiah¹² lǿa¹² ju³ he² ma²jmo¹² héh¹ quián² jniang³. 20 Jøng² hiug¹² jín³ hi² hlaih¹³ lé² quián² jniang³ mi³ca¹lúg² jniang³ hi² hlaih¹³ chi² jmøi¹guǿi¹, hi² ma²cue¹² jniang³ Jesucristo, dsa² lég² jniang³, ju³ná³ ca¹tánh¹ jniang³ calah hi² hlaih¹³, ju³ná³ ca¹løa¹ calah hi² jmo¹ hi² hlaih¹³ héh¹ quián² jniang³. 21 Hiug¹² jín³ hi² dsio¹ ju³ná³ tsa¹ca¹tiágh³ jniang³ juu¹² quiah¹² Diú¹³ cónh¹ jín³ hi² tiú¹³ jniang³ jǿg³ mi³ma²hé² jniang³ jǿg³ quiah¹²dsa. 22 Lǿa¹² quiah¹² dsa² jmo¹ lah¹jøng² ju³lah lǿa¹² jǿg³ hi² lah¹dsóh² jmo¹² dsøi². Di³ hliuh¹² jáh² hi² ma²na²ŋiú² jáh². Jmo¹dsa ju³lah jmo¹² ŋié¹² tsø²nioh¹² jen¹² mi³ma²na²lóh¹ jáh² jmøi² dsø²ŋøa¹.