3
Jiúgh² Juu¹³ jniang³ juu¹² jmøi¹guǿi¹
Ja³ma²ton¹ si² la² dsianh¹³jni quiánh² hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³. Quianh¹³ ta³ton¹ si² ca¹mi³dsian¹³jni hoh¹² hniah¹² jǿg³ dsio¹ ma²dsø²jiag¹² hoh¹² hniah¹². Hno¹jni dsiagh¹ hoh¹² hniah¹² jǿg³ lǿa¹² ni³ si² quiah¹² Diú¹³, hi² ca¹hǿ² dsa² ma²lǿih² quianh¹³ jǿg³ ca¹quieg² Juu¹³ jniang³, dsa² lég² jniang³, jǿg³ ca¹heh¹ tsih² høh³ quián¹²dsa hniah¹².
Cánh³ hniah¹² hí³ jǿg³ la² lah¹ni³: Ja³ja¹quién¹³ tiúh¹ jø² jmai³ li¹chian² dsa² jmo¹ jǿg³ ŋái¹³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Hi² ŋi¹nio¹ dsa² héi² lah¹lǿ² dsǿa¹²dsa. Juúh² dsa² héi²: “¿Ha²lǿih² li¹ti¹ jǿg³ jøng² hi² jiúgh² Cristo? Lah¹jøng² báh³ lǿa¹² jmøi¹guǿi¹ jmai³ ca¹dsan¹ dsa² hóg¹ quián² jniang³ ca¹lah¹cónh¹ mi³lǿa¹³ jmai³ lah¹ni³ ca¹jmo¹ Diú¹³ jmøi¹guǿi¹,” juúh² dsa² héi². Tsa¹hniu¹ dsa² héi² nang¹ jǿg³ hi² ca¹lø¹chí¹ jmøi¹guǿi¹ quianh¹³ hi² tioh¹³ guiuh¹³ mi³ca¹juúh² Diú¹³ ma²lǿih². Ca¹lø¹chí¹ huø¹ ja³mi³neng¹³ jmøi². Ca¹niu¹ jmøi² lah¹jin² lah¹lǿih¹. Tsa¹tónh²dsa juu¹² jǿg³ ca¹hen¹ jmøi¹guǿi¹ mi³ca¹jmo¹ Diú¹³ ca¹cangh¹² jmøi² jmøi¹guǿi¹. Jø¹² bí³ ma²ca¹jmo¹ Diú¹³ jǿg³ hi² na¹ bí³ quiég¹ jmøi¹guǿi¹ quianh¹³ hi² tioh¹³ guiuh¹³ na³ma²tǿ² ja³mi¹rø¹²dsa jǿg³ jmai³ ja³dsa¹hén² dsa² tsa¹hniu¹ jǿg³ quiah¹²dsa.
Jøng² ju³dsiagh² hoh¹² hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³. Cu²rø² lǿa¹² cøng² jmai³ ja³cog² Juu¹³ jniang³ ju³lah lǿa¹² cøng² mei¹³ ji²ŋi². Cu²rø² lǿa¹² cøng² mei¹³ ji²ŋi² ja³cog²dsa ju³lah lǿa¹² cøng² jmai³. A¹jáng¹ lah¹jøng² hi² hai³ mi¹ti¹ Juu¹³ jniang³ jǿg³ ma²ca¹jmo¹dsa ju³lah juúh² ca²dsiog³dsa. Cónh¹jøng² ma²mi²juanh¹²dsa dsǿa¹². Mi³hniu¹dsa hi² ha¹chian² dsa¹hén² jin³ hein², hi² jéinh¹ dsǿa¹² ca¹lah¹já¹ dsa².
10 Jøng² jií¹ báh³ jmai³ cónh¹ tsa¹ju²jŋiá³ ja³mi¹rø¹² Juu¹³ jniang³ jǿg³. Ca¹lah¹hein¹³ cu¹té¹² dsa¹hén² hi² tioh¹³ guiuh¹³. Quiég¹ báh³ hi² lǿ² jmøi¹guǿi¹ quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² tioh¹³.
11 Ma²ne³ jniang³ dsa¹hén² ca¹lah¹jǿ¹ hi² jøng². Jøng² dsio¹ ŋi³niang³ jniang³ ti³jai¹ jniang³. Hlanh¹³ jniang³ Diú¹³. 12 Hneng² jniang³ hi² jií¹ cu²tí² jmai³ jøng². Jmó³ báh³ jniang³ cónh¹ té¹² ja³tiúh¹ jniang³. Mi³jøng² jií¹ cu²tí² jmai³. Jøng² dsa¹hén² báh³ hi² tioh¹³ guiuh¹³. Quiég¹ báh³ hi² lǿ² jmøi¹guǿi¹. 13 Jøng² li¹chian² jniang³ jmøi¹guǿi¹ hmë́² ja³chi² jmáh¹lah hi² dsio¹ ju³lah lǿa¹² jǿg³ ma²ca¹jmo¹ Juu¹³ jniang³. Lé² báh³ hi² hmë́² guiuh¹³ calah.
14 Lah¹jøng² hneng² jniang³ lé² dsa² roh¹³ jniang³. Hi² jøng² cøng² hi² jmó³ báh³ jniang³ dsǿa¹² hi² ŋi³niang³ jniang³ ti³jai¹ jniang³ tei³ neng¹² dsǿa¹² jniang³. Di³ jøng² lán¹² jniang³ lah¹jøng² na³ma²guønh¹² Juu¹³ jniang³. 15 Ma²ŋih³ hniah¹² he² løa¹ ma²mi²juanh¹² Juu¹³ jniang³ dsǿa¹². Hniu¹dsa hi² liúg² jniang³. Jø¹² bí³ lah¹jøng² ma²ca¹juúh² Pablo dsa² roh¹³ jniang³. Ca¹dsiánh²dsa cøng² si² quiánh² hniah¹². Ca¹he¹dsa jǿg³ ca¹juúh² Juu¹³ jniang³ 16 ju³lah jmo¹²dsa ca¹lah¹jǿ¹ si² hi² dsiánh²dsa. Jøng² ué² báh³ li¹ŋë́² jniang³ ca²dsieg³ jǿg³ quiah¹²dsa. Jøng² ca²dsiog³ dsa² tsa¹ŋi¹², dsa² tsa¹chinh¹² tí² jǿg³, siíh² báh³ qui²cúgh²dsa jǿg³ quiah¹² Pablo. Jø¹² bíh³ siíh² qui²cúgh² dsa² héi² jǿg³ lǿa¹² ni³ ca¹lah¹jǿ¹ si² quiah¹² Diú¹³. Di³ jøng² dsa¹hén² dsa² héi².
17 Jøng² tiogh³ hniah¹² ju³jŋia¹³ dsa² roh¹³ jniang³. Ma²ŋih³ hniah¹² lah¹jiá¹² ha²lah lǿa¹². Tsa¹ju³li¹ganh¹² hniah¹² hi² mi¹gag¹² dsa² tsa¹hniu¹ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ju³ná³ ca¹ŋi¹gánh² hniah¹². 18 Ju³li²cueh¹² hniah¹² cu²rø² Jesucristo, dsa² lég² jniang³. Ma²lán¹²dsa Juu¹³ jniang³. Ju³dsi³cónh¹ hniah¹² jǿg³ quiah¹²dsa. ¡He³ báh³ juanh¹² Juu¹³ jniang³! ¡Ju³mi³juanh¹³ jniang³ dsa² jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹! Cu¹ná¹² jǿg³.