SI² LAH¹NI³ CA¹JMO¹ SAN PABLO CA¹TË́² DSA² CHIAN² JØA³JUØI² TESALÓNICA
1
Ca¹dsiánh² Pablo quianh¹³ dsa² quianh³dsa cøng² si² ca¹të́² dsa² quián¹² Jesús
Jní² Pablo, quianh¹³ Silvano, quianh¹³ Timoteo, dsianh¹³ jnieh³ cøng² si² quiánh² hniah¹², dsa² chianh² jøa³juøi² Tesalónica, dsa² quián¹² Jmi² jniang³ quianh¹³ Jesucristo Juu¹³ jniang³. Ju³jmo¹³ dsa² héi² dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh² hniah¹². Ju³tiogh³ hniah¹² ju²hiúg¹ dsøa¹².
Hiug¹² tí² chinh¹² dsa² chian² Tesalónica jǿg³ quiah¹² Jesús
Heih² jnieh³ Diú¹³ di³hmah³ tiá² ja³cogh² hniah¹². Hia¹² jnieh³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ jmai³ ja³hlanh¹³ jnieh³ Diú¹³. Tseih² jnieh³ Jmi² jniang³, Diú¹³ quián² jniang³, hi² jmoh² hniah¹² hi² dsio¹, ni³ huu¹³ hi² héh² hniah¹² jǿg³, hi² hiug¹² hnóh¹ hniah¹² Diú¹³ quianh¹³ dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹² hniah¹². Cøng² ma²ca¹jmoh³ hniah¹² hoh¹² hi² jiúgh² calah Jesucristo Juu¹³ jniang³. Ma²ne³ jnieh³ hnio¹ Diú¹³ hniah¹², dsa² roh¹³ jniang³. Diú¹³ báh³ dsa² ca¹hia¹ hniah¹². A¹jáng¹ jǿg³ tsa¹quien¹² ca¹ŋi³téng³ jnieh³ ja³tiogh³ hniah¹². Jǿg³ dsio¹ ca¹ŋi³téng³ jnieh³. Jøng² ca¹jmo¹ jmi²dsí² han¹³ ca¹hǿi² tí² bí² jǿg³. Cøng² jǿg³ jøng² ca¹híh² hniah¹² hoh¹². Lë́h² hniah¹² dsøg¹² jǿg³. Di³ ca¹jaih³ hniah¹² ha²lah ca¹ŋi³niang³ jnieh³ jøa³ja³tiogh³ hniah¹² huu¹³ quiánh² hniah¹².
Jøng² ma²ŋi²nioh³ hniah¹² ju³lah ŋi²niang³ jnieh³. Jmoh² hniah¹² ju³lah ca¹jmo¹ Juu¹³ jniang³. Tí² ca¹chinh¹² hniah¹² jǿg³. Tsa¹ca¹tiunh¹² hniah¹² juu¹² ma¹dsio¹² hi² ca¹jmóh¹dsa hniah¹² ta³lah¹jøng². Jøng² ma²ca¹jmo¹ jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³ hioh¹² jenh¹² hniah¹². Hi² jøng² ma²ŋi¹² ca¹lah¹já¹ dsa² chian² Macedonia quianh¹³ Acaya, ju³lah dsa² hé² jǿg³, ha²lah dsio¹ ŋi¹nio¹dsa. Di³ ma²jái¹²dsa ha²lah ŋi²nioh³ hniah¹². A¹jáng¹ ju³ jmáh¹lah ja³tén¹² Macedonia quianh¹³ Acaya ma²chi² jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. Ma²ca¹tsø² ca¹janh¹³ báh³ hniah¹² jǿg³ lah¹tan¹³ ja³siíh³. Jue¹² dsa² ma²ca¹nǿng² héh² hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² ha¹chi² hniuh¹² tséih³ jnieh³ dsá¹ jin³ he². Guiog¹³ báh³ dsa² siáh² tsaih¹² jnieh³ ha²lah ca¹løa¹ jmai³ ca¹jŋi³ jnieh³ quianh¹³ hniah¹². Dsioh¹²dsa jnieh³ jǿg³ ha²lah ma²ca¹tiúgh¹ hniah¹² diú¹³ lan³. Ma²ca¹lø¹quianh¹³ hniah¹² Diú¹³ lah¹dsóh², dsa² chian². Jǿg³ quiah¹² dsa² héi² ma²mi²tih³ hniah¹². 10 Dsii¹²dsa jǿg³ hi² ma²chi³janh¹³ hniah¹² Jesús, ja³ŋiúh³ dsa² héi², dsa² jiúgh² calah juu¹² ŋi¹juǿi¹, dsa² ca¹jmo¹ ti³jmi²dsa ca¹hiog², dsa² lég² jniang³ jmai³ ja³já¹³ ja³tsa¹ma¹jmo¹ ti³jmi²dsa huø³ dsǿa¹² ja³cog² dsa² ti³re² dsag³.