4
Jøng² hniah¹² dsa² juu¹³, jmóh³ hniah¹² hi² dsiogh¹ hniah¹² ja³cog² dsa² jmo¹² ta³ quiánh² hniah¹². Ju³dsiagh² hoh¹² hniah¹² hi² chian² jan² Juuh² hniah¹², dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹.
Tsa¹ju³jŋi¹³ hi² hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³. Mi³jniángh³ hniah¹² hoh¹² ta³lah¹jøng². Jø¹² bíh³ háih³ hniah¹² Diú¹³ di³hmah³. Jøng² hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³ huu¹³ quián² jnieh³. Jøng² nií¹dsa juu¹² ja³dsa¹téng³ jnieh³ jǿg³ quiah¹² Cristo. Huu¹³ jǿg³ quiah¹² Cristo jøng² báh³ hiúg³jni hni¹ŋí³. Hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³. Mi³jøng² lé² hé¹³jni jǿg³ cónh¹ ja³hniuh¹² jmo³jni.
Chian² hoh¹² hniah¹² ŋi³nioh³ hniah¹² ja³cog² dsa² tsa¹hé² jǿg³. Tsa¹la³ŋi³nioh³ hniah¹² ta³lah¹cuø¹² Diú¹³ jmøi¹guǿi¹. Jmáh¹lah jǿg³ dsio¹ báh³ dsiíh³ hniah¹², jǿg³ lé² li¹nang¹ dsa². Jøng² hniuh¹² juúh³ hniah¹² cu²rø² ju³ná³ hein² dsa² ca¹ŋai¹.
Haih²dsa jǿg³ ja³ca¹tóh² jø²
Lán¹² Tíquico dsa² roh¹³ jniang³, dsa² hnó¹jni. Ma²ca¹mi¹ti¹dsa cu²rø² ja³jmo² jnieh³ ta³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. Dsa¹dsiúh¹dsa hniah¹² jǿg³ he² hi² chian² jní². Huu¹³ jøng² báh³ tsë́³jni dsa² ja³tiogh³ hniah¹². Mi³jøng² li¹ŋih³ hniah¹² ha²lah tiagh³ jnieh³. Jøng² len¹ hoh¹² hniah¹². Quianh¹³dsa Onésimo, dsa² roh¹³ jniang³, dsa² hnio¹ jniang³. Dsa² ti³tih¹³ jǿg³ báh³ Onésimo. Lán¹²dsa dsa² goh² hniah¹². Dsa¹dsii¹dsa jǿg³ ta³og¹dsa ha²lah lǿa¹² ja³la².
10 Aristarco, dsa² hiúg³ hni¹ŋí³ quianh¹³ jní², quianh¹³ Marcos, roh¹³ Bernabé, haih²dsa jǿg³ hniah¹². Ma²ca¹tánh¹ báh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² Marcos. Jøng² cu²rø² hieh³ hniah¹² dsa² ju³ná³ ca¹dsiég¹dsa. 11 Jø¹² bíh³ haih² Jesús jǿg³ hniah¹², dsa² tsen² calah Justo. Ha¹chian² dsa² judío siáh², ju³lah dsa² hé² jǿg³, dsa² ma²ca¹mi³hag¹³ jní² ja³ca¹téng³ jnieh³ jǿg³ ha²lah lǿa¹² héh¹ quiah¹² Diú¹³. Jmáh¹lah úg² dsa² héi² báh³ ca¹mi³hag¹³. Ca¹jmo¹dsa hi² ma²lan² dsøa¹ jní². 12 Haih² Epafras jǿg³ hniah¹², dsa² goh² hniah¹² ŋøa¹² ta³ quiah¹² Cristo Jesús. Tsa¹jŋi¹²dsa hlanh¹²dsa Diú¹³ huu¹³ quiánh² hniah¹². Mi³jøng² túgh³ hniah¹² tí² chinh³ hniah¹² jǿg³, hi² ma²ŋih³ hniah¹² ha²lah jmóh³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ hi² hniu¹ Diú¹³. 13 Tsǿh³jni jǿg³ dsøg¹² quiah¹²dsa. Lah¹dsóh² cøh¹² dsǿa¹²dsa huu¹³ quiánh² hniah¹², quianh¹³ dsa² chian² jøa³juøi² Laodicea, quianh¹³ jøa³juøi² Hierápolis. 14 Haih² Lucas, dsa² lán¹² tøa¹²mǿa¹², dsa² hnó¹jni, quianh¹³ Demas jǿg³ hniah¹².
15 Tseih³ hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³ chian² jøa³juøi² Laodicea hi² heih² jnieh³ jǿg³ dsa², ju³lah Ninfas quianh¹³ dsa² dsø²hlanh¹³ Diú¹³ ja³quiah¹³dsa. 16 Jøng² dsianh¹³ hniah¹² si² la² jøa³juøi² Laodicea na³ma²ca¹híh² hniah¹² guiogh¹³. Mi³jøng² høa¹ dsa² roh¹³ jniang³ chian² ja³jøng². Jø¹² bíh³ hǿh³ hniah¹² si² ca¹të́² dsa² héi². 17 Lah¹la² juaih¹³ hniah¹² Arquipo: “Cu²rø² mi³tih³hning ta³ ma²ca¹ŋëh²hning, hi² ca¹cuø¹ Juu¹³ jniang³,” juaih¹³dsa.
18 Jní² báh³ Pablo. Haih³jni jǿg³ hniah¹² ja³ca¹tóh² jø² la² quianh¹³ gug¹jni. Ju³dsiagh² hoh¹² hniah¹² hiúg³jni hni¹ŋí³. Ju³jmo¹³ Diú¹³ dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh² hniah¹².