3
Hnángh³ hniah¹² jmáh¹lah jǿg³ quiah¹² ŋi¹juǿi¹ chi²júh² lah¹dsóh² ma²ca¹hiogh² hniah¹² quianh¹³ Cristo. Ja³jøng² báh³ ma²guǿ¹² Cristo jag¹³ guie¹jo¹³ quiah¹² Jmi² jniang³. Ju³dsi³jiag¹² hoh¹² hniah¹² jǿg³ quiah¹² ŋi¹juǿi¹. Tsa¹ju³dsiagh² hoh¹² hniah¹² jǿg³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la². Di³ ma²ca¹dsanh¹ hniah¹² ni³ jmøi¹guǿi¹ la² lǿa¹² jǿg³. Gug² Jmi² jniang³ ma²tiogh³ hniah¹² hí³ quianh¹³ Cristo, dsa² cuø¹² bí² hi² chianh² hniah¹². Na³ma²ca¹guǿnh¹ dsa² héi² báh³ li¹léi¹³ hi² tanh¹ hniah¹² hi² dsio¹ quianh¹³dsa.
Lah¹la² dsio¹ ŋi¹nio¹ dsa² ma²chian² ni³ hmë́²
Hi² jøng² tsa¹ma¹jmóh³ hniah¹² hi² hlaih¹³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la². Tsa¹hlanh¹³ hniah¹² hio¹³ siáh². Tsa¹ŋi³nioh³ hniah¹² juu¹² hlaih¹³, juu¹² tsa¹dsio¹. Tsa¹jmóh³ hniah¹² hi² hlaih¹³ møa¹² hoh¹² hniah¹². Tsa¹hah¹³ hniah¹² hoh¹² hi² chi² quiah¹² dsa². Di² cu²rø² lán¹² dsa² jmo¹² lah¹jøng² ju³lah lán¹² dsa² hlanh¹² diú¹³ lǿa¹² dsa² lan³. Huu¹³ quiah¹² jǿg³ lah¹jøng² báh³ jmo¹ Diú¹³ ta¹canh¹³ dsa² tsa¹ca¹nǿng² jǿg³ quiah¹²dsa. Jmáh¹lah jǿg³ lah¹jøng² báh³ mi³ŋi²nioh³ hniah¹² lah¹jiá¹². Jøng² na¹ jmóh³ hniah¹² ta¹cøg¹² ca¹lah¹jǿ¹ hi² jøng². Tsa¹ju³li¹hneh² hniah¹². Tsa¹jmóh³ hniah¹² hian¹² hoh¹² hniah¹², hi² ue¹² hoh¹² hniah¹². Tsa¹dsiíh³ hniah¹² jǿg³ hlaih¹³. Tsa¹hiah¹³ hniah¹² dsa² jǿg³ hlaih¹³. Tsa¹mi³ganh¹³ hniah¹² ju²rúh² hniah¹². Di³ ma²ca¹lø¹tsë́h² hniah¹² hi² mi³lanh¹² hniah¹² lah¹jiá¹² quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² mi³jmoh² hniah¹². 10 Ma²lanh¹² hniah¹² dsa² hmë́². Jøng² ma²dsø²lenh¹ hniah¹² ju³lah lán¹² dsa² ca¹jmo¹ hi² ca¹lø¹chiánh¹ hniah¹². Ma²lø²ŋih³ hniah¹² jǿg³ quiah¹²dsa. 11 Ha¹chi² hi² lǿa¹² ju³ lanh¹² ju³ tsa¹lanh¹² hniah¹² dsa² judío, ju³ ca¹jmo¹dsa ju³ tsa¹ca¹jmo¹dsa circuncisión quiánh² hniah¹². Ha¹chi² hi² lǿa¹² ju³ chianh² hniah¹² juøi² siíh², ju³ chianh² hniah¹² máh², ju³ jmoh² hniah¹² ta³ quiah¹² dsa², ju³ ta³ quiánh² hniah¹². Jmáh¹lah Cristo báh³ quien¹². Dsa² héi² báh³ quiangh¹³ ca¹lah¹jái¹ jniang³.
12 Hnio¹ Diú¹³ hniah¹². Ca¹hia¹dsa hniah¹², hi² ma²lanh¹² hniah¹² dsa² quián¹²dsa. Hi² jøng² dsio¹ ŋi³nioh³ hniah¹² huø³ hoh¹² hniah¹², dsio¹ hoh¹² hniah¹². Tsa¹jmóh³ hniah¹² quienh¹² hniah¹² ma¹dsio¹². Mi³juanh¹³ hniah¹² mi³tiánh³ hniah¹² hoh¹². 13 Mi³juanh¹³ hniah¹² hoh¹² ja³cog² ju²rúh² hniah¹². Henh¹³ hniah¹² dsag³ ju³ná³ he² ca¹jmo¹dsa ja³cogh² hniah¹². Lah¹jøng² jmóh³ hniah¹² ju³lah ca¹jmo¹ Juu¹³ jniang³. Ca¹hén²dsa dsag³ quiánh² hniah¹². 14 Jøng² ni³ ja³ca¹lah¹jǿ¹ mi³hnoh¹³ hniah¹² ju²rúh² hniah¹². Mi³jøng² túgh³ hniah¹² cu²rø² cøng² jǿg³. 15 Ju³jmo¹³ Cristo hi² túgh³ hniah¹² tei³ cøng² jǿg³. Di³ huu¹³ jøng² ca¹hia¹dsa hniah¹², hi² ma²lanh¹² hniah¹² cøng² ni³ dsa² quián¹²dsa. Ju³tiogh³ hniah¹² hi² hiug² hoh¹² hniah¹² ja³cog²dsa.
16 Ju³dsi³jiag¹² hoh¹² hniah¹² jǿg³ quiah¹² Cristo ja³ca¹lah¹jǿ¹ hoh¹² hniah¹². Quianh¹³ lah¹rø² jǿg³ heh¹³ hniah¹² ju²rúh² hniah¹², tógh² hniah¹² dsa² jǿg³. Høh³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ ni³ alabanza. Háih³ hniah¹² Diú¹³ di³hmah³ ja³hǿh³ hniah¹². 17 Quianh¹³ Jesús, Juu¹³ jniang³, báh³ jmóh³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ he² hi² jmóh³ hniah¹², he² hi² juúh³ hniah¹². Quianh¹³ dsa² héi² báh³ háih³ hniah¹² Jmi² jniang³ di³hmah³.
Lah¹la² hniuh¹² ŋi¹nio¹ dsa² quián¹² Cristo quianh¹³ dsa² quián¹²dsa
18 Jøng² hniah¹² hio¹³, nǿngh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² ji²gugh² ju³lah dsio¹ jmo¹² hio¹³ hé² jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. 19 Jøng² hniah¹² dsa² ŋioh¹², mi³hnoh¹³ hniah¹² hio¹³ quiánh² hniah¹². Tsa¹mi³hianh¹³ hniah¹² dsa². 20 Jøng² hniah¹² dsa² tsih², nǿngh³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ quiah¹² chegh² ŋieih¹². Di³ lah¹jøng² báh³ tøa¹² dsǿa¹² Juu¹³ jniang³. 21 Hniah¹² dsa² canh¹³, tsa¹jmóh³ hniah¹² li¹hiag¹³ tsø²jonh² hniah¹². Di³ jøng² tsa¹tiáh¹ dsǿa¹²dsa. 22 Jøng² hniah¹² dsa² jmoh² tá³ dsa², jmóh³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ he² héh¹ hi² jmo¹² juuh² hniah¹² ni³ guøh³ ni³ huø¹ la². Tsa¹mi³ganh¹³ hniah¹² juuh² hniah¹² hi² jmóh³ hniah¹² ta³ jmáh¹lah ja³jái¹²dsa. Quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hoh¹² hniah¹² jmóh³ hniah¹² ta³. Di³ lanh¹² hniah¹² dsa² mi²juanh¹³ Juu¹³ jniang³, dsa² guǿ¹² ŋi¹juǿi¹. 23 Hiug² hoh¹² hniah¹² jmóh³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ he² hi² jmóh³ hniah¹², ju³lah jan² dsa² jmo¹² ta³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. 24 Ma²ŋih³ hniah¹². Juu¹³ jniang³ báh³ dsa² dsii¹ gug² jniang³ cøng² hi² dsio¹. Di³ ni³ Cristo báh³ ma²mi²tih³ hniah¹², dsa² ma²lán¹² Juu¹³ jniang³. 25 Jøng² ju³lah dsa² jmo¹² hi² hlaih¹³, jø¹² bíh³ hi² hlaih¹³ li¹hmah¹³ quiah¹²dsa calah. Di³ cu²rø² báh³ jmo¹² Diú¹³ hi² cu²re² dsa² jmøi¹guǿi¹.