2
Hno¹jni hi² li¹ŋih³ hniah¹² hi² cuø¹²jni ma¹dsio¹² bí² quiánh² hniah¹² quianh¹³ dsa² tiogh³ jøa³juøi² Laodicea quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² tsa¹ma²ca¹jǿi² jní². Hno¹jni hi² lén² dsǿa¹²dsa, hi² tógh¹dsa cøng² jǿg³, hnio¹dsa roh¹³dsa. Hno¹jni li¹ŋë́h² dsǿa¹²dsa. Mi³jøng² dsio¹ lé² quiah¹²dsa, niu¹ tí² dsǿa¹²dsa. Hno¹jni li¹ŋi¹²dsa cu²rø² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ hi² mi³chi³jnøa¹², jǿg³ quiah¹² Cristo. Dsa² héi² báh³ dsa² tiúh¹ jmo¹ hi² li¹ne³ jniang³ ca¹lah¹jǿ¹. Lah¹jøng² juǿi²jni hniah¹², mi³jøng² tsa¹ju³héh³ hniah¹² jǿg³ juúh² dsa² të² mi¹gan¹² dsa². Ha¹chi² jmo¹² hi² tsa¹guø³jni quianh¹³ hniah¹². Di³ cónh¹jøng² lǿa¹² báh³ dsøa¹jni hi² guø³jni quianh¹³ hniah¹². Hioh¹² jéin¹²jni di³ guiang³jni tiogh³ hniah¹² cøng² jǿg³, tí² hei¹² jǿg³ quiah¹² Cristo hi² héh² hniah¹².
Cónh¹jøng² ŋi³nioh³ hniah¹² quianh¹³ Cristo Jesús, dsa² ma²lán¹² Juu¹³ jniang³, ju³lah lǿa¹² jǿg³ ca¹hieh¹³ hniah¹² lah¹jiá¹². Ju³hai¹³ tí² jǿg³ ja³cogh² hniah¹². Tí² jmáh³ hniah¹² jǿg³. Cu²rø² ju³héh³ hniah¹² jǿg³, ju³lah lǿa¹² jǿg³ ma²ca¹heh¹dsa hniah¹². Jøng² háih³ hniah¹² Diú¹³ di³hmah³ tiá².
Ca¹jmo¹ Cristo ma²chiang² jniang³ ni³ hmë́²
Hí³ jmo³ tsa¹ju³mi²gag¹² dsa² dsii¹² jǿg³ siíh², jǿg³ tsa¹quien¹², ju³lah jǿg³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹, jǿg³ ca¹já¹ hi² tsa¹lǿa¹² ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² Cristo.
Hŋiah¹² Cristo báh³ lán¹² Diú¹³ ja³ca¹lah¹jǿ¹, ju³lah lán¹² Jmi² jniang³. 10 Ca¹jmo¹dsa ca¹lah¹jǿ¹ hi² ma²ŋi²nioh³ hniah¹² quianh³dsa. Hiug¹² jín³ hi² juanh¹²dsa cónh¹ jín³ ángeles, ju³lah ángeles chi² bí², ju³lah ángeles quin¹² ni³ quiah¹² ángeles jian¹²dsa. 11 Jøng² circuncisión quiah¹² Cristo ma²lǿa¹² quiánh² hniah¹². Di³ a¹jáng¹ lah¹jøng² lǿa¹² circuncisión quiah¹² Cristo ju³lah lǿa¹² circuncisión jmo¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Cónh¹jøng² ma²ca¹dsen¹³ Cristo jǿg³ hlaih¹³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la², hi² mi³neng¹² hoh¹² hniah¹² lah¹jiá¹². 12 Ca¹hogh¹ hniah¹² quianh¹³ Cristo. Jø¹² bíh³ lah¹jøng² ca¹hiogh² hniah¹² quianh¹³dsa, mi³ca¹chiog¹dsa hniah¹² jmøi². Di³ héh² hniah¹² jǿg³ ca¹jmo¹ Jmi² jniang³ hi² ca¹hiog² Cristo hŋiah¹² mi³ca¹jon¹dsa. 13 Mi³lanh¹² hniah¹² ju³lah jan² dsa² ma²rø²jon¹³. Di³ mi³ti³reh² hniah¹² dsag³. Tsa¹mi³cueh¹² hniah¹² Diú¹³. Jøng² na¹ jín³ ma²ca¹jmo¹ Diú¹³ ma²chianh² hniah¹² ni³ hmë́² quianh¹³ Cristo. Di³ ma²ca¹hén²dsa ca¹lah¹jǿ¹ dsag³ quiánh² hniah¹². 14 Ma²ca¹hén²dsa si² ja³mi³rø²ton¹² dsag³ hi² mi³rø²cangh¹² jniang³. Ca¹tiun¹dsa si² ni³ crǿg¹³. Jøng² ca¹dsan¹ dsag³. 15 Jøng² ca¹jŋíh² Cristo bí² mi³chi² quiah¹² tsih² høh³ quián¹² dsa² hlanh³ mi³ca¹jon¹dsa ni² crǿg¹³. Ca¹cuúh¹dsa dsa² héi² ju²hiíh¹ ja³ta¹ni¹ dsa² jue¹². Ca¹tiúh¹dsa quianh¹³dsa mi³ca¹jon¹dsa ni³ crǿg¹³.
Jmáh¹lah jǿg³ quiah¹² Diú¹³ hnángh³ hniah¹²
16 Jøng² tsa¹tónh² hniah¹² juu¹² chi²júh² hein² dsa² tsa¹tøa¹² dsǿa¹² ha²lah cøgh² hniah¹² ho¹ ju³ ha²lah jmoh² hniah¹² jmai³ jmai³, ju³lah jmai³ jŋi¹² dsa² judío, ju³lah jmai³ ja³hah¹² tsøh². 17 Mai³¹ jøng² mi³quien¹²dsa cónh¹ tsa¹mi³ŋi¹²dsa ha²lah lah¹dsóh² lǿa¹² jǿg³ dsøg¹². Na¹ jín³ ma²chi² jǿg³ dsøg¹² lah¹dsóh². Jǿg³ quiah¹² Cristo báh³ jøng². 18 Tsa¹ju³héh³ hniah¹² jǿg³ hi² mi¹gag¹² dsa² ŋi²nio³ huø³ ron¹² mi²juanh¹² ángeles. Di³ hniu¹ dsa² héi² jŋíh² hi² dsio¹ hi² mi³tanh¹ hniah¹². Lø²liúh²dsa hi² ca¹lø¹ŋi¹²dsa jǿg³ hi² he¹²dsa quianh¹³ hi² ca¹cøa¹dsa. Ŋi²nio³dsa rú²dsa. Hioh¹² jenh¹²dsa jǿg³ dsø²jiag¹² dsǿa¹²dsa guiog¹³dsa. 19 Tsa¹ŋi²nio³ dsa² héi² quianh¹³ Cristo, ju³lah ŋi²niang³ jniang³. Di³ lah¹dsóh² quianh¹³ jniang³ Cristo. Lán¹²dsa lah¹dsóh² dsa² chiúh³ dsa² jmó³ quián² jniang³. Jmo¹²dsa ma²tiagh³ jniang³ cøng² jǿg³. Jmo¹²dsa dsa¹cón³ jǿg³, ju³lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² Jmi² jniang³.
20 ¿He² løa¹ tiog¹³ jmóh³ hniah¹² mai³¹ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la²? Ma²ca¹hen¹ báh³ jǿg³ jøng² chi²júh² lah¹dsóh² ca¹dsanh¹ hniah¹² quianh¹³ Cristo, 21 ju³lah lǿa¹² jǿg³ hi² chi² hi² tsa¹lé² cu³jmóh³ hniah¹², hi² tsa¹lé² cøgh² hǿgh³. 22 Jǿg³ jøng² báh³ lǿa¹² quiah¹² jmáh¹lah hi² dsa¹hén² ja³cu²jmó²dsa, ho¹ ju³ ja³gǿh¹dsa. Jǿg³ he¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ báh³ jøng². 23 Lah¹dsóh² lë́² ca²dsiog³dsa hi² dsio¹ jmo¹dsa lah¹jøng². Di³ lë́²dsa mi¹ti¹dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Lë́²dsa hi² ŋi²nio³dsa huø³ ron¹², hi² jmo¹²dsa lah¹jøng². Lë́²dsa mi²tián²dsa dsǿa¹²dsa. Di³ ha¹chi² ta³ jmo¹² jǿg³ jøng² ni³ huu¹³ tsa¹ma¹jmo¹dsa hi² hlaih¹³ møa¹² dsǿa¹²dsa.