SI² CA¹JMO¹ SAN PABLO CA¹TË́² DSA² CHIAN² JØA³JUØI² COLOSAS
1
Ca¹dsiánh² Pablo si² ca¹të́² dsa² quián¹² Jesús chian² jøa³juøi² Colosas
Jní² báh² Pablo. Lán¹²jni tsih² høh³ quián¹² Cristo Jesús. Di³ lah¹jøng² ca¹jmo¹ Diú¹³ dsǿa¹². Quianh¹³jni Timoteo, dsa² roh¹³ jniang³. Dsianh¹³ jnieh³ cøng² si² la² quiánh² hniah¹² dsa² quián¹² Diú¹³, dsa² roh¹³ jniang³ chian² jøa³juøi² Colosas, hniah¹² dsa² héh² jǿg³ quiah¹² Cristo. Ju³jmo¹³ Jmi² jniang³ dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh² hniah¹². Ju³cuøh¹³dsa hniah¹² ju²hiúg¹ dsøa¹².
Ca¹hlanh¹ Pablo Diú¹³ ja³cog² dsa² hé² jǿg³
Heih² jnieh³ Diú¹³, ti³jmi² Jesucristo Juu¹³ jniang³, di³hmah³ tiá² ja³hlanh¹³ jnieh³ dsa² ja³cogh² hniah¹². Di³ ma²ca¹néng³ jnieh³ hi² héh² hniah¹² jǿg³ quiah¹² Cristo Jesús, hi² hnóh¹ hniah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² quián¹² Diú¹³. Di³ ŋi¹juǿi¹ ma²lǿa¹² cøng² jǿg³ dsio¹ cuúh¹ Diú¹³ jniang³, ju³lah lǿa¹² lah¹té¹² jǿg³ dsøg¹² ma²ca¹nengh² hniah¹² lah¹jiá¹², jǿg³ dsio¹ quiah¹² Diú¹³. Ma²tsø² ma²ja¹² jǿg³ jøng² ta³cøng² jmøi¹guǿi¹. Ma²jmo¹² báh³ ta³ jǿg³. Jøng² ca¹lø¹chí¹ jǿg³ ja³tiogh³ hniah¹². Ca¹jmo¹ báh³ ta³ jǿg³ ja³tiogh³ hniah¹². Jue¹² dsa² ca¹hé¹ jǿg³ mi³ca¹nǿng²dsa mi³ca¹lø¹ŋi¹²dsa cu²rø² hi² lah¹dsóh² dsio¹ dsǿa¹² Diú¹³. Epafras báh³ dsa² ca¹heh¹ hniah¹² jǿg³. Hiúg³dsa quianh¹³ jnieh³ hi² téng²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Hnio¹ jnieh³ dsa². Cu²rø² heh¹²dsa hniah¹² jǿg³ quiah¹² Cristo. Dsa² héi² báh³ ca¹dsii¹ jǿg³ hi² ca¹lø¹ne¹ jnieh³ hi² ma²ca¹jmo¹ jmi²dsí² han¹³ hi² ma²hnóh¹ hniah¹² ju²rúh² hniah¹².
Hi² jøng² lah¹cónh¹ mi³ca¹néng³ jnieh³ ha¹chi² ma¹ca¹jŋí³ jnieh³ hi² hlanh¹³ jnieh³ Diú¹³ huu¹³ quiánh² hniah¹². Cøng² hi² hlanh¹³ jnieh³ Diú¹³ hi² li¹ŋih³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ ha²lah hniu¹ Diú¹³ hi² ŋi³nioh³ hniah¹² cu²rø² chian² hoh¹² hniah¹² juu¹² quiah¹²dsa. 10 Møah¹² jnieh³ Diú¹³ hi² ŋi³nioh³ hniah¹² ju³lah dsio¹ ŋi²nio³ dsa² quián¹² Juu¹³ jniang³, hi² ŋi³nioh³ hniah¹² tiá² jmáh¹lah hi² tøa¹² dsǿa¹²dsa, hi² jmóh³ hniah¹² jmáh¹lah hi² dsio¹, hi² li¹cueh¹² hniah¹² Diú¹³ cu²rø² hi³méh¹ lah¹cøng² lah¹cøng² jmai³. 11 Møah¹² jnieh³ Diú¹³ hi² mi¹bí²dsa hoh¹² hniah¹² ja³ca¹lah¹jǿ¹. Cuø¹dsa bí² quiah¹² hŋiah¹², dsa² hiug¹² juanh¹². Mi³jøng² mi³tiánh³ hniah¹² hoh¹² ju³ná³ he² jmø³uai¹² ca¹quinh² hniah¹². Cónh¹jøng² túgh³ hniah¹² hioh¹² jénh² hniah¹². Ha¹chi² hi² lë́h² hniah¹². 12 Háih³ hniah¹² Jmi² jniang³ di³hmah³. Di³ ca¹jmo¹dsa hi² ma²ca¹tǿi² jniang³ hi² ma²ŋi²niang³ jniang³ ja³jní³, hi² ma²lán¹² jniang³ dsa² ti³jan¹ quián¹²dsa. 13 Ma²ca¹lég²dsa ja³mi³ŋi²niang³ jniang³ ja³neng². Ca¹jmo¹dsa ma²ŋi²niang³ jniang³ ja³jmo¹² ja³ŋiúh³dsa héh¹ quián² jniang³. Hnio¹dsa ja³ŋiúh³dsa, 14 dsa² ca¹jmo¹ hi² liúg² jniang³, dsa² ca¹hén² dsǿg³ jniang³.
Ca¹lø¹rǿ¹ jǿg³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ mi³ca¹jon¹ Cristo
15 Lán¹² dsa² héi² lah¹lán¹² ti³jmi²dsa, dsa² tsa¹jniá². Dsa² héi² báh³ dsa² juanh¹² cónh¹ jín³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi². 16 Dsa² héi² báh³ ca¹jmo¹ ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi² ŋi¹juǿi¹ quianh¹³ jmøi¹guǿi¹ la², ju³lah hi² jní² hi² tsa¹jní², ju³lah ángeles canh¹³, dsa² chi² bí², dsa² jmo¹² héh¹, dsa² quin¹² ni³ quiah¹² ángeles jian¹²dsa. Dsa² héi² báh³ dsa² ca¹jmo¹ ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi². Dsa² héi² báh³ quiah¹² ca¹lah¹jǿ¹. 17 Dsa² ma²chian² báh³ Cristo héi² niúh¹ jín³ ca¹lø¹chí¹ ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi². Dsa² héi² báh³ jmo¹² hi² lǿ² ca¹lah¹jǿ¹. 18 Jmo¹²dsa héh¹ ja³cog² jniang³ dsa² hé² jǿg³ quiah¹²dsa, ju³lah jmo¹² dsi³ jniang³ héh¹ ta³cøng² jmø²ŋǿ¹² quián² jniang³. Dsa² héi² báh³ dsa² lah¹ni² ca¹hiog² mi³ca¹jon¹dsa. Mi³jøng² ma²lán¹²dsa dsa² quin¹² ni³ cónh¹ ja³ca¹lah¹jǿ¹. 19 Di³ ca¹lø¹hiúg¹ dsǿa¹² Jmi² jniang³ hi² ma²lán¹² ja³ŋiúh³dsa ca¹lah¹jǿ¹ ju³lah lán¹²dsa hŋiah¹²dsa. 20 Hiug² dsǿa¹² Jmi² jniang³ ca¹mi¹rǿ¹ ja³ŋiúh³dsa jǿg³ quiah¹² ca¹lah¹já¹ hi² chian², ju³lah dsa² chian² jmøi¹guǿi¹ quianh¹³ dsa² chian² ŋi¹juǿi¹. Ca¹jmo¹dsa ca¹niu¹ tei³ jǿg³ jøng² mi³ca¹jon¹dsa ni³ crǿg¹³.
21 Jøng² hniah¹², mi³lanh¹² hniah¹² dsa² siáh² lah¹jiá¹². Mi³tiogh³ hniah¹² ue¹² hoh¹² hniah¹² ta¹lah¹jag¹³ quiah¹² Diú¹³. Hi² hlaih¹³ mi³jmoh² hniah¹². 22 Jøng² na¹ jín³ ma²ca¹lø¹rǿ¹ jǿg³ quiánh² hniah¹² ja³cog² Diú¹³. Di³ ca¹lán¹ Cristo dsa² jmøi¹guǿi¹. Jøng² ca¹jon¹dsa ni³ huu¹³ quiánh² hniah¹². Mi³jøng² jian¹dsa hniah¹² ja³ta¹ni¹ Jmi² jniang³ hi² ti³janh¹ hniah¹², hi² ha¹chi² dsag³ ma¹reh² hniah¹², 23 ju³ná³ cøng² hi² héh² hniah¹² jǿg³ hi² chinh³ hniah¹², hi² tsa¹tiuh¹³ hniah¹² jǿg³ dsio¹ ma²ca¹nengh² hniah¹², jǿg³ ma²chi² ta³cøng² jmøi¹guǿi¹. Jøng² jní², Pablo, ŋøa¹²jni ta³ hi² ŋi³tiun¹jni jǿg³ jøng².
Ca¹jmo¹ Diú¹³ jǿg³ hi² mi¹ti¹ Pablo ni³ dsa² quián¹²dsa
24 Jøng² hioh¹² jéin¹²jni quin³jni jmø³uai¹² huu¹³ quiánh² hniah¹². Hi² jøng² mi³hian¹³jni jmø³uai¹² ca¹cán² Cristo ni³ quiah¹² dsa² quián¹²dsa, dsa² hé² jǿg³ quiah¹²dsa. 25 Di³ ca¹dsii¹ Diú¹³ gug¹jni hniah¹², hi² hé¹³jni hniah¹² ca¹lah¹ti³hian¹³ jǿg³ quiah¹²dsa. 26 Ma²lǿih² tsa¹chi³jnøa¹² jǿg³ jøng² quiah¹² Diú¹³. Jøng² na¹ jín³ ma²ca¹lø¹ŋi¹² dsa² ma²lán¹² dsa² ti³jan¹ quián¹²dsa, 27 dsa² ca¹hia¹ Diú¹³ hi² li¹ŋi¹²dsa ha²cónh¹ té¹² dsio¹ jǿg³ jøng² ja³cog² dsa² tsa¹lán¹² dsa² judío. Lah¹la² lǿa¹² jǿg³ jøng²: Hi² quianh¹³ hniah¹² Cristo, dsa² cuø¹ jǿg³ hi² dsi³nioh¹² hniah¹² ja³dsio¹.
28 Jǿg³ quiah¹² dsa² héi² hǿa¹² jnieh³. Tiogh² jnieh³ ca¹lah¹já¹ dsa² jǿg³, heh¹² jnieh³ dsa² jǿg³. Mi³jøng² li¹ŋi¹²dsa cu²rø² jǿg³. Mi³jøng² lén²dsa dsa² cu²rø² chian² dsǿa¹² ja³cog² Cristo. 29 Ta³ jøng² jmo³jni quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ bí² hi² cuøh¹² Cristo jní².