4
Hiug¹² hioh¹² jénh² hniah¹² túgh³ hniah¹² ja³cog² Juu¹³ jniang³
Hi² jøng² dsa² roh¹³ jniang³, dsa² hnó¹jni, dsa² hno¹ hi² ŋi³jan¹jni hniah¹², tí² chinh¹² hniah¹² jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. Hniah¹² báh³ dsa² jmoh² hi² hioh¹² jéin¹²jni. Lah¹cøng² hi² ca¹lǿi¹jni hi² dsio¹ lë́²jni mi³ca¹héh¹ hniah¹² jǿg³ ca¹ton¹jni ja³tiogh³ hniah¹², dsa² hnó¹jni.
Jøng² juǿi²jni Evodia lah¹quianh¹³ Síntique, ju³tiúgh³dsa cøng² jǿg³. Di³ lah¹jøng² hniu¹ Juu¹³ jniang³. Jøng² hning², dsa² lah¹dsóh² jmoh² ta³ quianh¹³ jní², mi³hogh³ hniah¹² hio¹³ héi². Di³ ca¹mi³hag¹³dsa jní² jmai³ ca¹ŋi³tiun¹jni jǿg³ cu¹dsie¹² quianh¹³ Clemente quianh¹³ dsa² siáh² calah, dsa² ca¹mi³hag¹³ jní² ca¹jmo¹jni ta³. Ma²rø²ton¹² dsa² si² quiah¹² dsa² li¹chian² tiá².
Hioh¹² jénh² hniah¹² túgh³ hniah¹² jmai³ ca¹lah¹jǿ¹. Di³ quianh¹³ hniah¹² Juu¹³ jniang³. Juøh¹³jni calah: Hioh¹² jénh² hniah¹² túgh³ hniah¹². Mi³leih¹³ hniah¹² ja³cog² dsa² jue¹² hi² juanh¹² hoh¹² hniah¹². Ja¹quien¹³ jiúgh² Juu¹³ jniang³.
Tsa¹ju³li¹chianh² hniah¹² ju²hí³ dsøa¹² jin³ he². Cónh¹jøng² hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³. Møah¹³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ he² hi² hniuh¹². Cuøh¹³ hniah¹² Diú¹³ di³hmah³. Jøng² ma¹dsio¹² jín³ jmo¹ Diú¹³ niu¹ tei³ hoh¹² hniah¹² cónh¹ jín³ ja³lë́h² hniah¹² tiúh¹dsa jmo¹dsa. Jmo¹ báh³ Diú¹³ hí³ hoh¹² hniah¹². Di³ quianh¹³ hniah¹² Cristo Jesús.
Jmáh¹lah hi² dsio¹ dsø²jiag¹² hoh¹² hniah¹²
Lah¹la² juǿi²jni hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³ ja³ca¹tóh² jø² si²: Ju³dsi²jiag¹² hoh¹² hniah¹² jǿg³ dsøg¹², jǿg³ rø², jǿg³ té¹², jǿg³ ti³jai¹, jǿg³ hniu¹ Diú¹³, jǿg³ tan¹², jǿg³ dsio¹, jǿg³ tøa¹² dsǿa¹² Diú¹³.
Jøng² jmóh³ hniah¹² ju³lah lǿa¹² jǿg³ ca¹mi³tanh¹³ hniah¹², hi² ca¹he¹jni hniah¹², ju³lah jǿg³ ca¹jaih³ hniah¹² ca¹nengh² hniah¹² hi² jmo¹²jni hŋiéng¹. Di³ jøng² li¹quianh¹³ hniah¹² Diú¹³, dsa² cuø¹² ju²hiúg¹ dsøa¹².
Ma²ca¹cuø¹ dsa² chian² jøa³juøi² Filipos hi² hniuh¹² Pablo
10 Hiug¹² hioh¹² jéin¹²jni ja³cog² Juu¹³ jniang³. Di³ ca¹mi³hagh³ hniah¹² jní² calah. Guiang³jni mi³mi³hagh³ hniah¹² jní² ja³ma²já¹². Di³ tsa¹ca¹lø¹hiugh¹³ quiánh² hniah¹². 11 Cónh¹jøng² ha¹chi² hi² juøh¹³jni huu¹³ hi² mi³chi³quian¹³jni jmai³. Di³ ma²tan²jni guø³jni ju²hiúg¹ dsøa¹², ju³ chi² ju³ tsa¹chi² quieg¹. 12 Ma²ca¹ŋøa¹jni hi² ti²ŋié²jni. Ma²ca¹ŋøa¹jni hi² chi² ma¹dsio¹² quieg¹. Jøng² ma²tan²jni ju³ he² hi² dsa¹ŋë́²jni, ju³ ca¹lø¹tan¹³ ju³ tsa¹ca¹lø¹tan¹³jni, ju³ lan¹² ju³ tsa¹lan¹² quieg¹jni. 13 Quianh¹³jni Cristo, dsa² cuø¹² bí². Hi² jøng² tiág¹²jni jmo³jni ja³ca¹lah¹jǿ¹. 14 Jøng² tiog¹³ báh³ hi² dsio¹ ma²ca¹mi³hagh³ hniah¹² ja³mi³chi³quian¹³jni jmai³.
15 Ma²ŋih³ hniah¹², dsa² chianh² jøa³juøi² Filipos, ha²lah ca¹løa¹ jmai³ lah¹ni³ ca¹ŋi³tiun¹jni jǿg³ ja³tiogh³ hniah¹². Di³ ha¹chian² dsa² siáh² ca¹mi³hag¹³ mi³ca¹ju¹jni huø¹ Macedonia. Jmáh¹lah hniah¹² báh³ ca¹mi³hagh³ jní². 16 Di³ tanh¹ rón² ca¹mi³hagh³ hniah¹² jní² mi³ma²hiúg³jni jøa³juøi² Tesalónica. 17 Ha¹chi² hi² jøng² dsa²jiag¹² dsøa¹jni hi² li¹chi² quieg¹jni. Cónh¹jøng² tøa¹² dsøa¹jni. Di³ mi¹hmah¹³ Diú¹³ quiánh² hniah¹² ja³ca¹jmoh³ hniah¹² hi² dsio¹. 18 Ma¹dsio¹² lǿa¹² ma²chi² quieg¹ mi³ca¹jáinh¹ Epafrodito hi² ca¹tseh³ hniah¹². Hiug¹² cu¹té¹² tøa¹² dsǿa¹² Diú¹³ hi² ca¹cuøh³ hniah¹² jní² lah¹jøng². 19 Jøng² cuø¹ báh³ Diú¹³ quian¹jni ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi³quianh¹³ hniah¹² jmai³, hniah¹² dsa² quianh¹³ Cristo Jesús. Di³ chi² hiug¹² ma¹dsio¹² quiah¹²dsa ŋi¹juǿi¹. 20 Ju³lé³ hi² juanh¹² Jmi² jniang³ jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹. Lah¹jøng² ju³lé³.
Haih²dsa jǿg³ ja³ca¹tóh² jø²
21 Juaih¹³ hniah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² quián¹² Cristo Jesús hi² haih³jni jǿg³ dsa². Haih² ca¹lah¹já¹ dsa² roh¹³ jniang³ quianh¹³ jní² jǿg³ hniah¹². 22 Jø¹² bíh³ haih²dsa jǿg³ hniah¹², ju³lah dsa² quián¹² Diú¹³ chian² jøa³juøi² la². Jøng² dsa² héi² báh³ hiug¹² haih² jǿg³ hniah¹², dsa² tiogh³ ja³cog² rai¹³.
23 Ju³jmo¹³ Jesucristo, Juu¹³ jniang³, dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh² hniah¹².