3
Dsa² lah¹dsóh² dsiog¹
Jøng² dsa² roh¹³ jniang³, túgh³ hniah¹² hioh¹² jénh² hniah¹² huu¹³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. Ha¹chi² dsan¹ dsøa¹jni juøh¹³jni calah hi² ma²ca¹juǿi²jni hniah¹². Di³ hi² dsio¹ lé² quiánh² hniah¹². Hí³ jmóh³ hniah¹². Tsa¹ju³mi³gag¹³ dsa² hniu¹ lé² circuncisión quiánh² hniah¹². Dsa² jmo¹² hi² hlaih¹³ báh³ dsa² héi². Hne²dsa. Di³ jniang³ báh³ dsa² ma²lán¹² ju³lah jan² dsa² lah¹dsóh² ma²lǿa¹² circuncisión quiah¹² ja³cog² Diú¹³, jniang³ dsa² hlanh¹³ Diú¹³ ca¹lah¹hiug² dsǿa¹² jniang³. Tiagh³ báh³ jniang³ ju²hiúg¹ dsøa¹² hi² lég² Cristo Jesús jniang³. Di³ ma²ne³ jniang³ tsa¹lé² jmó³ jniang³ guiag¹³ hi² liúg² jniang³. Cónh¹jøng² dsi¹³ báh³ juu¹² lë́²jni hi² jmo¹³jni hŋiéng¹ hi² liúg²jni. Hiug¹² jín³ hi² tiág¹²jni cónh¹ jín³ dsa² siáh² chi²júh² lah¹dsóh² chian² dsa² lë́² tiúh¹dsa liúg²dsa hŋiah¹²dsa. Ca¹jmo¹dsa circuncisión quieg¹jni ma²jŋi¹ jmai³ chian²jni. Lán¹²jni dsa² israel. Lán¹²jni tsø³jon² quiah¹² hlai³ Benjamín. Lán¹²jni dsa² hebreo ti³hian¹³jni ta³jan²jni. Ca¹mi³tan¹³jni lei¹³ jag¹³ quiah¹² dsa² fariseo. Hiug¹² cu¹té¹² mi³hiag³jni ju³lah jǿg³ siíh². Jøng² ca¹mi³dsian¹³jni dsǿa¹² dsa² quián¹² Jesús. Ca¹mi³ti³jni ja³ca¹lah¹jǿ¹ cónh¹ hi² lǿa¹² lei¹³. Ma¹dsio¹² mi³quien¹² ca¹lah¹jǿ¹ hi² jøng² hi² mi³jmo¹²jni lë́²jni lah¹jiá¹². Jøng² huu¹³ quiah¹² Cristo ma²ca¹jmo¹jni ha¹chi² ma¹quien¹² jin³ he² hi² mi³jmo¹²jni jøng². Cónh¹jøng² lë́²jni ha¹chi² ma¹quien¹² jin³ he², ju³lah jǿg³ siíh². Di³ hiug¹² jín³ hi² dsio¹ jǿg³ ma²guiang³jni quiah¹² Cristo Jesús, dsa² ma²lán¹² Juu¹ jní². Huu¹³ quiah¹² dsa² héi² ca¹tiú¹jni ca¹lah¹jǿ¹. Ma²lë́²jni ca¹lah¹cøng² qui¹². Mi³jøng² li¹quianh¹³jni Cristo. Hno¹jni lén²jni dsa² quián¹²dsa, dsa² tsa¹re² dsag³ huu¹³ jøng² hi² hé²jni jǿg³ quiah¹² Cristo. Tsa¹hno¹jni lén²jni dsa² tsa¹re² dsag³ huu¹³ hi² mi²ti³jni lei¹³. Di³ dsa² hé² jǿg³ báh³ dsa² jmo¹ Diú¹³ hi² lén²dsa dsa² tsa¹re² dsag³. 10 Hno¹jni li¹cue¹²jni cu²rø² Cristo. Hno¹jni cuø¹ Diú¹³ bí² quieg¹, ju³lah bí² ca¹jmo¹ ca¹hiog² Cristo. Hno¹jni can³jni jmø³uai¹² huu¹³ quiah¹² Cristo. Hno¹jni jón²jni ju³lah ca¹jon¹dsa hŋiah¹²dsa. 11 Lah¹jøng² hno¹jni. Di³ jøng² hiog¹jni ja³cog² Diú¹³ na³ma²ca¹jon¹jni.
Cuø¹² Pablo bí² hi² mi¹ti¹dsa ti³hian¹³ jǿg³ quiah¹² Cristo
12 Jøng² ha¹chi² lë́²jni ma²ca¹løa¹ ti³hian¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² jøng², hi² hno¹jni lén²jni. Hei¹² báh³ hi² jøng². Cónh¹jøng² cuǿ¹²jni bí². Mi³jøng² lén²jni ju³lah lǿa¹² hi² ma²ca¹jmo¹ Cristo Jesús hi² lén²jni. 13 Jøng² ha¹chi² lë́²jni, dsa² roh¹³ jniang³, hi² ma²lán¹²jni dsa² ti³hian¹³ lah¹jøng². Cónh¹jøng² cuǿ¹²jni bí² ca¹lah¹jǿ¹ dsøa¹jni. Ha¹chi² ma¹dsø²jiag¹² dsøa¹ hi² ma²ca¹løa¹. 14 Jmo¹³jni ca¹lah¹jǿ¹ ca¹lah¹ca¹dsiég¹jni ja³cuø¹ Jmi² jniang³ hi² ŋi³guu¹jni guiuh¹³ quianh¹³ Cristo Jesús.
15 Lah¹jøng² dsio¹ jmó³ jniang³ dsǿa¹², ju³lah jniang³ dsa² ma²chian² dsǿa¹². He¹ báh³ Diú¹³ ha²lah jmóh³ hniah¹² chi²júh² chi² cøng² ton¹ jǿg³ hi² dsø²jiag¹² hoh¹² hniah¹² hi² siíh². 16 Jøng² tiog¹³ báh³ hniuh¹² hi² mi³ti³ jniang³ cónh¹ ja³té¹² ja³ma²ne³ jniang³.
17 Jmóh³ hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³ ju³lah jmo¹²jni hŋiéng¹. Jø¹² bíh³ jáih³ hniah¹² hein² dsa² ma²ŋi²nio³ lah¹jøng², ju³lah lǿa¹² jǿg³ quián² jnieh³. 18 Hliú² rón² ma²ca¹juǿi²jni hniah¹². Jøng² ca¹lah¹cøh² hiu³ dsøa¹ juøh¹³jni calah hi² chian² dsa² jue¹², ju³lah dsa² ŋi²nio³ hioh³dsa jǿg³ ca¹quí¹ Cristo dsǿg³ jniang³ ni³ crǿg¹³. 19 Tan¹ dsa² lah¹héi² hi² dsa¹hén²dsa. Jmáh¹lah hi² gǿh¹dsa dsa²jiag¹² dsǿa¹²dsa cónh¹ jín³ Diú¹³. Cu¹dsie¹² tsa¹hiih³dsa hi² chinh¹²dsa juu¹² hlaih¹³. Jmáh¹lah jǿg³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa hi² tøa¹² dsǿa¹²dsa. 20 Jøng² jniang³ ma²lán¹² dsa² chian² ŋi¹juǿi¹. Juu¹² ŋi¹juǿi¹ jøng² hneng² jniang³ jiúgh² dsa² lég² jniang³, Jesucristo, Juu¹³ jniang³. 21 Dsa² héi² jmo¹ li¹tsë² jmø²ŋǿ¹² hlaih¹³ la² quián² jniang³. Jmo¹dsa lé² hiug¹² hi² dsio¹ ju³lah lǿa¹² jmø²ŋǿ¹² quiah¹²dsa. Lah¹jøng² jmo¹dsa. Di³ chi² bí² quiah¹²dsa hi² lé² dsen¹³dsa cónh¹ ja³ca¹lah¹já¹dsa.