SI² LAH¹NI³ CA¹JMO¹ SAN PABLO CA¹TË́² TIMOTEO
1
Ca¹dsiánh² Pablo si² ca¹të́² Timoteo
Jní² báh³ Pablo, dsa² lán¹² tsih² høh³ quián¹² Cristo Jesús, ju³lah lǿa¹² héh¹ ca¹jmo¹ Diú¹³ juanh¹², dsa² lég² jniang³, quianh¹³ Jesucristo, dsa² cuø¹² hi² tan¹ jniang³ jmáh¹lah hi² dsio¹. Dsianh¹³jni cøng² si² la² Timoteo, dsa² ma²lanh¹² ju³lah jan² jon¹jni. Di³ ca¹heh³hning jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ca¹juǿi²jni hning². Ju³jmo¹³ Jmi² jniang³ quianh¹³ Cristo Jesús Juu¹³ jniang³ dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh²hning. Ju³jmo¹³dsa huø³ dsǿa¹²dsa. Ju³cuø³dsa ju²hiúg¹ dsøa¹².
Tsa¹dsio¹ he¹²dsa jǿg³ siíh²
Na³ma²ŋíh²hning jøa³juøi² Efeso ju³lah ca¹juúh¹jni jmai³ ca¹guio¹jni juu¹² ja³tén¹² Macedonia. Hno¹jni hi² juaih¹³hning ca²dsiog³ dsa² hi² tsa¹ma¹he¹dsa jǿg³ siíh², hi² tsa¹ma¹tónh²dsa juu¹² jǿg³ dsii¹² dsa², ho¹ ju³ jǿg³ lǿa¹² ni³ si² hi² tsen² dsa² hóg¹. Tsa¹jŋi¹ jǿg³ jøng² quiah¹² dsa² hóg¹. Ha¹chi² ta³ jmo¹ hi² cø²tsë́²dsa jǿg³ jøng². Ha¹chi² mi³hag¹³ jǿg³ jøng² hi² jmó³ jniang³ hi² hniu¹ Diú¹³, jniang³ dsa² hé² jǿg³ quiah¹²dsa.
Hniu¹ Diú¹³ hi² hnio¹ jniang³ dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹² jniang³, hi² lén² jniang³ dsa² ti³jai¹ dsǿa¹². Hniu¹dsa hi² ŋi³niang³ jniang³ hi² ha¹chi² dsag³ re² jniang³, hi² lah¹dsóh² hé² jniang³ jǿg³ quiah¹²dsa. Jøng² chian² báh³ dsa² ma²ŋi²nio³ juu¹² siíh². Jmáh¹lah jǿg³ tsa¹quien¹² báh³ ma²dsii¹²dsa. Hniu¹dsa lén²dsa tøa¹² he¹² lei¹³ ca¹cuø¹ Diú¹³ ma²lǿih². Tsa¹goh¹²dsa he¹²dsa lei¹³ jøng². Hi² ha¹chi² ŋi¹²dsa lei¹³. Jin³ tsa¹ŋi¹²dsa jǿg³ juúh²dsa guiog³dsa.
Ma²ne³ jniang³ hi² dsio¹ lei¹³ quiah¹² Diú¹³ ju³ná³ cu²jmo² jniang³ cu²rø². Ma²ne³ jniang³ ha¹chi² ca¹quieg² Diú¹³ lei¹³ huu¹³ quiah¹² dsa² dsiog¹. Huu¹³ quiah¹² dsa² jmo¹² hi² hlaih¹³ báh³ ca¹quieg²dsa lei¹³, ju³lah dsa² tsa¹nang¹² jǿg³ rø², dsa² tsa¹gan¹ Diú¹³, dsa² re² dsag³, ju³lah dsa² tsa¹dsiog¹, dsa² tsa¹hnio¹ Diú¹³, ju³lah dsa² jŋëh¹² dsa², ho¹ ju³ dsa² jŋëh¹² chiég³ jmi², 10 ju³lah dsa² dsii¹² jǿg³ quianh¹³ hio¹³ siáh², ho¹ ju³ dsa² jmo¹² ju²la³lán¹² quianh¹³ dsa² ŋioh¹² jian¹²dsa, ju³lah dsa² hën¹² dsa², dsa² mi²gag¹³, dsa² tsih¹² jǿg³ ta³jǿg³ ni³ dsa² ta³, ju³lah dsa² jmo¹² he² hi² hlaih¹³ jmo¹²dsa, hi² tsa¹cuan¹² quianh¹³ jǿg³ rø², 11 ju³lah lǿa¹² jǿg³ dsio¹ quiah¹² Diú¹³ juanh¹², dsa² dsiog¹, dsa² ca¹cuø¹ ta³ hi² hé¹²jni jǿg³ jøng².
Haih² Pablo Diú¹³ di³hmah³
12 Haih³jni Cristo Jesús di³hmah³, dsa² lán¹² Juu¹³ jniang³. Di³ ma²ca¹cuø¹dsa bí² ja³jmo³jni ta³ quiah¹²dsa. Ca¹hei¹dsa jní² hi² jmo³jni ta³. Di³ lë́²dsa jmo³jni cu²rø² ta³ jøng². 13 Ha¹chi² lǿa¹² jmáh¹lah jǿg³ hlaih¹³ ca¹hia¹jni Cristo Jesús lah¹jiá¹². Ca¹mi³dsian¹³jni dsǿa¹² dsa² quián¹²dsa. Hlaih¹³ ca¹quian¹³jni Cristo Jesús. Jøng² ca¹jmo¹ dsa² héi² huø³ dsǿa¹² ja³cog² jní². Di³ ca¹jmo¹jni lah¹jøng² jmai³ tsa¹mi³guiang³jni, tsa¹mi³hé²jni jǿg³. 14 Ma¹dsio¹² ca¹jmo¹ Juu¹³ jniang³ hi² dsio¹ dsǿa¹². Ca¹cuø¹dsa hi² hé²jni jǿg³. Ca¹jmo¹dsa hi² hnó¹jni dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²jni. Ma²lán¹²jni dsa² quián¹² Cristo Jesús.
15 Lah¹té¹² jǿg³ dsøg¹² báh³ la². Dsio¹ ju³ca¹hé¹ ca¹lah¹já¹ dsa² hi² ca¹lø¹chián¹ Cristo Jesús ni³ jmøi¹guǿi¹ la² ni³ huu¹³ hi² lég²dsa jniang³, dsa² ti³re² dsag³. Jøng² jní² báh³ dsa² mi³re² ma¹dsio¹² dsag³ cónh¹ jín³ ja³ca¹lah¹jái¹ jniang³. 16 Jøng² ca¹jmo¹ Jesucristo huø³ dsǿa¹² ja³cog²jni. Ca¹mi¹juanh¹²dsa dsǿa¹² ja³cog² jní² lah¹ni³. Mi³jøng² li¹ŋi¹² dsa² hé² jǿg³ ta¹chi³quë́¹, dsa² li¹chian² tiá², ha²cónh¹ ja³juanh¹² dsǿa¹²dsa. 17 Jan² Diú¹³ báh³ chian², dsa² tsa¹jniá², dsa² chian² tiá². Tsa¹tsø³jue¹³ jmai³ ja³jmo¹²dsa héh¹. Ju³mi³juanh¹³ jniang³ dsa² jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹. Ju³lǿa¹³ lah¹jøng².
18 Jøng² lah¹la² juǿi²jni hning² Timoteo, dsa² ma²lanh¹² jon¹jni: Cøng² juu¹² quiah¹² Diú¹³ ŋǿh³hning ju³lah lǿa¹² jǿg³ dsio¹ ca¹lø¹chí¹ quiánh²hning lah¹jiá¹². 19 Cøng² hi² héh² báh³ hning² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, hi² ŋǿh³hning hi² ha¹chi² dsag³ reh²hning. Chian² báh³ dsa² tsa¹ca¹tónh² juu¹² ha²lah hniu¹ Diú¹³ hi² ŋi¹nio¹dsa. Jøng² ca¹tiú²dsa jǿg³ mi³hé²dsa lah¹jiá¹². Ha¹chi² ta³ ca¹jmo¹ jǿg³. 20 Lah¹jøng² ca¹jmo¹ Himeneo quianh¹³ Alejandro. Jøng² ca¹cuan¹jni dsa² héi² ja³cog² dsa² hlanh³. Hno¹jni hi² li¹lih¹³ dsǿa¹² dsa² héi² hi² tsa¹ma¹juúh²dsa jǿg³ hlaih¹³ hia¹²dsa Diú¹³.