2
Jǿg³ quiah¹² ha²lah hlanh¹²dsa Diú¹³
Jøng² lah¹la² juǿi²jni hning² lah¹ni³: Hlanh¹³hning Diú¹³ huu¹³ quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. Møah³hning Diú¹³ hi² li¹chi² he² hi² hniuh¹² quiah¹²dsa. Jøng² juaih¹³hning Diú¹³ di³hmah³ huu¹³ quiah¹²dsa. Jøng² hlanh¹³hning Diú¹³ huu¹³ quiah¹² dsa² lán¹² ta³, dsa² quin¹² ni³ juøi². Mi³jøng² tiagh¹³ jniang³ tei³. Tsa¹li¹chi² møah¹³. Jøng² ma²lé² tiágh³ jniang³ hiug² dsǿa¹² jniang³ hi² ŋi³niang³ jniang³ juu¹² quiah¹² Diú¹³. Hi² jøng² báh³ dsio¹ jmó³ jniang³. Lah¹jøng² báh³ hniu¹ Diú¹³, dsa² lég² jniang³. Di³ hniu¹ Diú¹³ hi² liúg² ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. Hniu¹dsa hi² li¹ŋi¹² cu²rø² dsa² jmøi¹guǿi¹ jǿg³ dsøg¹². Jan² Diú¹³ báh³ chian². Jø¹² bí³ jan² dsa² chian², dsa² ca¹mi¹rø¹² jǿg³ mi³neng¹² quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ quianh¹³ Diú¹³. Cristo Jesús báh³ héi², dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Ca¹jon¹ Cristo Jesús ni³ huu¹³ hi² hniu¹dsa liúg² ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. Jǿg³ jøng² ca¹lø¹chí¹ mi³ca¹tǿ² jmai³. Jøng² ca¹tsei¹ Diú¹³ jní² hi² ŋi³tiun¹jni jǿg³ jøng² ja³tiogh³ dsa² tsa¹lán¹² judío. Mi³jøng² hé² dsa² héi² lah¹té¹² jǿg³ dsøg¹². Lah¹dsóh² báh³ ca¹cuúh¹ Diú¹³ jní² ta³ jøng². Ha¹chi² mi²gag¹³jni.
Jøng² hno¹jni hi² hlanh¹ dsa² roh¹³ jniang³ Diú¹³ ha² ja³tiogh³dsa. Quianh¹³ dsǿa¹²dsa ti³jai¹ hlanh¹dsa Diú¹³. Di³ tsa¹dsio¹ hlanh¹dsa Diú¹³ jmai³ hne²dsa, jmai³ tán¹²dsa quianh¹³ dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa. Jø¹² bí³ lah¹jøng² hno¹jni hi² jmo¹ dsa² hio¹³ calah. Jøng² caih¹ hio¹³ cu²rø² hmøah¹², hmøah¹² lǿa¹² mai³¹ dsio¹. Tsa¹ŋøa¹dsa rú²dsa hmøah¹² caih¹dsa ju³lah dsa² tsa¹neng¹² dsǿa¹². Di³ a¹jáng¹ hi² jøng² lë́² Diú¹³ hi² dsio¹ dsø²jiag¹² dsǿa¹² hio¹³ ma¹dsio¹² ha²lah jmo¹dsa jláh³ dsi³dsa. Ho¹ ju³ caih¹dsa hmøah¹² jláh³. 10 Dsio¹ báh³ dsø²jiag¹² dsǿa¹² hio¹³ ha²lah jmo¹dsa hi² dsio¹ ja³cog² dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa ju³lah jmo¹² hio¹³ dsa² hnio¹ Diú¹³. 11 Dsio¹ báh³ tiogh³ hio¹³ tei³ ta³lah¹he¹² dsa² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² mi¹tan¹²dsa jǿg³. Nang¹dsa jǿg³. 12 Jøng² mai³¹ la² ca¹hnángh¹jni hŋiéng¹. Tsa¹cuø³jni jǿg³ he¹ hio¹³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ja³tiogh³ dsa² jue¹². Tsa¹cuø¹²jni cán² hio¹³ ni³ quiah¹² dsa² ŋioh¹². Ju³tiúgh³ hio¹³ tei³ dsi²néi² guøh¹². 13 Di³ lah¹ni³ ca¹jmo¹ Diú¹³ ca¹lø¹chián¹ dsa² ŋioh¹², dsa² tsen² Adán, jmai³ ca¹jmo¹ Diú¹³ ca¹lø¹chián¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. Ma²chian² Adán jøng² ca¹jmo¹ Diú¹³ ca¹lø¹chián¹ hio¹³, dsa² tsen² Eva. 14 Jø¹² bí³ dsa² hio¹³ báh³ dsa² ca¹hé¹ jǿg³ ca¹mi¹gag¹² dsa² hlanh³. A¹jáng¹ dsa² ŋioh¹². Hio¹³ báh³ dsa² lah¹ni³ ca¹ta³canh¹³ dsag³. 15 Hi² jøng² báh³ ca¹jmo¹ Diú¹³ ma²ŋai¹² hio¹³ jmø³uai¹² ja³li¹chian² guing² quián¹²dsa. Di³ tiog¹³ báh³ liúg² hio¹³ ju³ná³ ca¹hé¹dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² dsio¹ ŋi¹nio¹dsa huø³ dsǿa¹²dsa, hi² neng¹² dsǿa¹²dsa, hi² ti³jai¹ dsǿa¹²dsa, hi² hnio¹dsa dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa.