6
Jøng² dsa² jmo¹² tá³ dsa², dsa² tsa¹hlianh¹³, ju³lah dsa² hé² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, ju³ mi²juanh¹²dsa juu¹³dsa. Mi³jøng² tsa¹li¹chi² jǿg³ hlaih¹³ quián¹dsa Diú¹³, ho¹ ju³ juúh²dsa tsa¹dsio¹ jǿg³ hi² he² jniang³. Jø¹² bí³ lah¹jøng² mi²juanh¹²dsa juu¹³dsa ju³ná³ hé² juu¹³dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Tsa¹dsio¹ mi²dsian¹³dsa dsǿa¹² ja³cog² juu¹³dsa hi² lán¹²dsa roh¹³dsa. Ju³ mi¹ti¹dsa ju³lah dsio¹ mi²ti¹ dsa² jmo¹² ta³. Ju³ hnio¹dsa juu¹³dsa. Di³ dsa² hé² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ báh³ dsa² líh² hi² jmo¹²dsa ta³. Jǿg³ jøng² héh³hning. Mi³tanh¹³hning dsa².
Tsa¹chian² ju²hiúg¹ dsøa¹² dsa² tsa¹hé² jǿg³ quiah¹² Diú¹³
Ju³ná³ chian² dsa² he¹² jǿg³ siíh³, dsa² tsa¹hiug² dsǿa¹² ha²lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ he² jniang³, ju³lah jǿg³ dsio¹ quiah¹² Jesucristo Juu¹³ jniang³, dsa² ŋøa¹² rú² báh³ dsa² lah¹héi², dsa² ha¹chi² jǿg³ ŋi¹². Ma¹dsio¹² jǿg³ ŋai¹²dsa. Tsë́²dsa quianh¹³ jǿg³. Li¹hiag³dsa. Li¹chi² møah¹³. Hlaih¹³ quián¹dsa dsa². Hlaih¹³ jǿi²dsa. Tsa¹dsa¹hén² jǿg³ hi² tsë́² dsa² héi², dsa² tsa¹ma¹dsio¹ dsǿa¹², dsa² tsa¹ma¹cuuh¹² jǿg³ dsøg¹². Juu¹² líh²dsa cog³ báh³ juu¹² quiah¹² Diú¹³, lë́² dsa² héi². Lah¹dsóh² lǿi² báh³ jniang³ hi² dsio¹ juu¹² quiah¹² Diú¹³, lǿa¹² ju³ ma²hiug² dsǿa¹² jniang³ hi² chi² quián² jniang³. Lá¹ báh³ jniang³ ca¹gog¹ jniang³ jmøi¹guǿi¹. Jø¹² bí³ lá¹ jniang³ dsǿgh³ jniang³ calah. Ha¹chi² hi² quiéng³ jniang³. Ju³li²hiug² dsǿa¹² jniang³ hi² ma²chi² hi² quie¹³ jniang³, hi² ma²chi² hi² quieih¹³ jniang³. Tiánh¹ dsa² héi² dsag³, ju³lah dsa² hniu¹ li¹chi² ma¹dsio¹² quiah¹². Li¹hniu¹dsa hi² ha¹chi² ta³ jmo¹, hi² jmo¹ hi² jenh¹³dsa jmø³uai¹². Ma¹dsio¹² dsag³ tan¹ dsa² ŋi²nio³ lah¹jøng². Dsa¹hén² quiah¹²dsa. 10 Chiúh³ ca¹lah¹jǿ¹ ni³ dsag³ báh³ jøng² hi² hen¹² dsǿa¹²dsa cog³. Chian² báh³ ca²dsiog³ dsa² tsa¹ma¹ŋi²nio³dsa juu¹² hé²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Di³ hen¹² dsǿa¹²dsa cog³. Jøng² ma²ca¹ŋi¹ŋë́²dsa ma¹dsio¹² jmø³uai¹².
Cøng² hi² ŋøa¹ Timoteo juu¹² quiah¹² Diú¹³
11 Jøng² hning² dsa² ŋøh² ta³ quiah¹² Diú¹³, jmóh³hning ta¹ca³jag¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² hlaih¹³ jøng². Jmáh¹lah juu¹² dsio¹ ŋǿh³hning. Mi³hnoh¹³hning Diú¹³. Ju³héh³hning jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Mi³hnoh¹³hning dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹²hning. Ju³li¹bí² hoh¹²hning. Ju³ŋǿh³hning huø³ hoh¹²hning. 12 Cøng² hi² ŋǿh³hning juu¹² quiah¹² Diú¹³. Tí² chiinh¹²hning jǿg³ jmo¹² li¹chianh²hning tiá². Huu¹³ jøng² báh³ ca¹tøa¹ Diú¹³. Jue¹²dsa ma²ca¹nǿng² hi² héh²hning jǿg³ jøng². Rø² ma²ca¹tseih³hning dsa². 13 Jøng² juǿi²jni hning² hi² jmóh³hning ca¹lah¹jǿ¹ hi² jøng². Jái¹² báh³ Diú¹³, dsa² cuø¹² ju²bí² quiah¹² ca¹lah¹já¹ hi² chian². Jái¹² báh³ Cristo Jesús, dsa² ca¹tsih¹ cu²rø² jǿg³ dsøg¹² quiah¹² ja³ta¹ni¹ Poncio Pilato. 14 Cøng² héh¹ lah¹jøng² mi³tih³hning. Tsa¹ju³ta¹canh¹³hning. Lah¹jøng² jmóh³hning ta³lah¹tsa¹ma²guønh¹² Jesucristo Juu¹³ jniang³. 15 Ma²ŋi¹² Diú¹³ dsa² juanh¹² ha²lǿih² jiúgh² calah Jesucristo. Jan² Diú¹³ báh³ dsa² dsiog¹, dsa² chi² bí² quiah¹². Lán¹²dsa Rai¹³ juanh¹² cónh¹ jín³ ca¹lah¹já¹ rai¹³ chian² jmøi¹guǿi¹. Lán¹²dsa Juu¹³ jniang³. Hiug¹² jín³ juanh¹²dsa cónh¹ jín³ ca¹lah¹já¹ juu¹³ dsa² chian² jmøi¹guǿi¹. 16 Jan² dsa² héi² chian² tiá². Guø³dsa jøa³si² taih¹². Ha¹chian² lé² dsa¹lé² cøg¹². Ha¹chian² ma²ca¹jǿi². Tsa¹lé² jǿi²dsa. Ju³mi²juanh¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ dsa² héi². Ju³jmo¹³ dsa² héi² héh¹ jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹. Ju³lé³ lah¹jøng².
17 Jøng² juaih¹³hning dsa² roh¹³ jniang³, ju³lah dsa² chi² ma¹dsio¹² quiah¹² ni³ jmøi¹guǿi¹ la². Juaih¹³hning dsa² hi² tsa¹ju³ŋi²nio³dsa rú²dsa. Tsa¹ju³lë́³dsa liúg²dsa quianh¹³ hi² chi² quiah¹²dsa. Ju³hé²dsa ja³cog² Diú¹³, dsa² cuø¹² ca¹lah¹jǿ¹ hi² tiágh³ jniang³ ju²hiúg¹ dsøa¹². 18 Ju³jmo¹³dsa hi² dsio¹. Mi³jøng² li¹chi² quiah¹²dsa jmøi¹guǿi¹ cøng². Ju³ŋøa¹dsa hiug² dsǿa¹²dsa dsioh¹²dsa hi² hniuh¹² quiah¹² dsa² tsa¹chi² quiah¹². 19 Hi² jøng² báh³ jmo¹dsa ju²jŋia¹³ hi² li¹chi² hi² dsio¹ quiah¹²dsa ja³na¹ bí³ já¹². Hi² jøng² báh³ chính²dsa tí² jǿg³ jmo¹² li¹chian²dsa tiá².
Jǿg³ tsaih¹²dsa Timoteo ja³ca¹tóh² jø²
20 Jøng² Timoteo, jmo³ hí³ ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ ma²ca¹cuø¹ Diú¹³. Tsa¹nǿngh³hning jǿg³ ha¹chi² ta³ jmo¹, ju³lah jǿg³ ta³jǿg³ hi² juúh² dsa² jmo¹² hi² ŋi¹²dsa. 21 Chian² báh³ dsa² ma²ca¹he¹ jǿg³ ta³jǿg³ jøng². Ma²ŋi²nio³ dsa² héi² juu¹² siíh².
Ju³jmo¹³ Diú¹³ dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh²hning.