2
Dsio¹ báh³ lán¹² dsa² quián¹² Jesucristo ju³lah lán¹² hlég²
Jøng² hning², dsa² ma²lanh¹² jan² jon¹jni, mi³bíh³hning hoh¹². Di³ lanh¹²hning dsa² quián¹² Cristo Jesús, dsa² dsio¹ dsǿa¹². Ma²ca¹nengh²hning jǿg³ he³jni. Jø¹² bí³ ma²ca¹nǿng² dsa² jue¹³. Jǿg³ jøng² heh¹³hning dsa² ti³té¹³ jǿg³. Mi³jøng² heh¹ dsa² héi² dsa² siáh² calah.
Ha¹chi² hi² lë́h²hning hi² cánh³hning jmø³uai¹² huu¹³ quiah¹² Cristo Jesús. Di³ jniang³ ma²lán¹² hlég² quián¹²dsa, hi² lǿa¹² jǿg³. Jøng² hniu¹ hlég² mi¹ti¹ jǿg³ quiah¹² juu¹³dsa. Hi² jøng² tsa¹lé² tí²dsa gug² lǿa¹² ju³ he² ta³ siíh² chi². Jøng² tsa¹lé² líh² dsa² co¹² ju³ná³ tsa¹co¹dsa cu²rø² ju³lah lǿa¹² jǿg³. Jøng² dsa² jmo¹² ta³ jøa³nung², dsa² héi² báh³ lah¹ni³ tan¹ hi² li¹chi² jøa³nung² quiah¹²dsa. Cu²rø² dsø²jiag¹² hoh¹²hning jǿg³ jøng². Cuø¹ báh³ Juu¹³ jniang³ hi² li¹ŋih³hning ca¹lah¹jǿ¹.
Ju³dsiagh¹² hoh¹²hning Jesucristo, dsa² ca¹hiog², dsa² lán¹² tsø³jon² quiah¹² hlai³ David ju³lah lǿa¹² jǿg³ dsio¹ hi² ton³jni. Huu¹³ quiah¹² jǿg³ jøng² báh³ hiúg³jni hni¹ŋí³. Lán¹²jni ju³lah jan² dsa² re² dsag³. Quin³jni jmø³uai¹². Jøng² ha¹chi² ca¹jnø¹ jǿg³ jøng² quiah¹² Diú¹³ ta³lah¹hiúg³jni hni¹ŋí³. 10 Hi² jøng² ma²hiug² dsøa¹jni quin³jni jmø³uai¹² huu¹³ quiah¹² dsa² ma²ca¹quiáh² Diú¹³. Mi³jøng² liúg² Cristo Jesús dsa² héi², hi² dsa¹tiogh¹²dsa ju²hiúg¹ dsøa¹² jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹.
11 Lah¹té¹² jǿg³ dsøg¹² báh³ la²:
Ma²ca¹jon¹ jniang³ quianh¹³ Cristo di³ héi² ca¹jon¹ dsié¹² jniang³.
Hi²jøng² li¹chian² jniang³ calah quianh¹³dsa.
12 Lén² jniang³ dsa² chi² bí² quianh¹³ Cristo ju³ná³ ca¹mi³bí³ jniang³ dsǿa¹² hi² quin² jniang³ jmø³uai¹².
Jmo¹ Cristo tsa¹cuai¹²dsa jniang³ ju³ná³ ca¹jmó³ jniang³ tsa¹cue¹² jniang³ dsa².
13 Mi¹ti¹ báh³ Cristo jǿg³ quiah¹², ju³ lah¹la² mi³ti³ jniang³, ju³ lah¹la² tsa¹mi³ti³ jniang³.
Tsa¹lé² jmo¹ Diú¹³ hi² tsa¹mi²ti¹dsa jǿg³ quiah¹²dsa hŋiah¹²dsa.
Jmó³ jniang³ ta³ cu²rø² ha²cónh¹ hi² hniu¹ Juu¹³ jniang³
14 Jøng² ju³dsiagh¹²hning dsǿa¹² dsa² roh¹³ jniang³ ja³ta¹ni¹ Diú¹³, hi² tsa¹ma¹cø²tsë́²dsa quianh¹³ jǿg³. Ha¹chi² ta³ jmo¹ hi² jmo¹²dsa lah¹jøng². Hlaih¹³ lǿa¹² quiah¹² dsa² nang¹ jǿg³ hi² jmo¹²dsa lah¹jøng². 15 Dsio¹ báh³ hnángh³hning juu¹² ha²lah ŋǿh³hning ja³ca¹lah¹jǿ¹ jmáh¹lah hi² hniu¹ Diú¹³ jmo¹ dsa² ŋøa¹² ta³ quiah¹²dsa. Cu²rø² heh³hning lah¹té¹² jǿg³ dsøg¹² quiah¹² Diú¹³, hi² ha¹chi² quinh³hning ju²hiíh¹. 16 Jøng² tsa¹tónh²hning juu¹² jǿg³ siíh², jǿg³ tsa¹quien¹². Hiug¹² jín³ ma¹dsio¹² jǿg³ hlaih¹³ dsø²jiag¹² dsǿa¹² dsa² nang¹² jǿg³ jøng². 17 Jøng² dsa¹ja¹ jǿg³ hlaih¹³ jøng² ju³lah dsa¹ja¹ hmih¹² hlaih¹³. Lah¹jøng² báh³ ca¹jmo¹ Himeneo quianh¹³ Fileto. 18 Tsa¹ma¹ŋi²nio³ dsa² héi² jǿg³ dsøg¹². Juúh² dsa² héi²: “Ma²ca¹tsø³jue¹³ jmai³ ja³hiog¹ dsa² quián¹² Jesús,” juúh²dsa. Ma²ca¹jmo¹ dsa² héi² tsa¹ma¹hé² ca²dsiog³dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 19 Jøng² ha¹chi² lǿa¹². Di³ dsa² lah¹dsóh² quián¹² Diú¹³ chinh¹² tí² jǿg³. Jøng² lah¹la² rø²juúh² jǿg³ jøng²: “Cue¹² báh³ Juu¹³ jniang³ dsa² quián¹²dsa,” rø²juúh² jǿg³. Jø¹² bí³ lah¹la² rø²juúh² jǿg³ calah: “Tsa¹ma¹ju³jmo¹³ jin³ hein² dsa² quián¹² Cristo hi² hlaih¹³,” rø²juúh² jǿg³.
20 A¹jáng¹ hi² cøng² ni³ uøin¹² tioh¹³ hniú¹² jláh³. Tioh¹³ hi² lǿa¹² cog³teg² cog³niáng¹³. Jø¹² tioh¹³ hi² lǿa¹² hma² hi² lǿa¹² guøh³. Hi² hmah³ siog¹² cu²jmó²dsa ca¹lah¹jǿ¹ jmai³. Hi² hmóh³ cu²jmó²dsa jmáh¹lah jmai³ juøh¹². 21 Jø¹² bí³ lah¹jøng² quián² jniang³. Dsio¹ báh³ ŋi³niang³ jniang³ hi² tsa¹cu³jmó³ jniang³ hi² hlaih¹³. Jøng² ma²lán¹² jniang³ ju³lah lǿa¹² uøin¹² jláh³ hi² cu²jmó² dsa² hniu³ jmai³ juøh¹². Ma²tiagh³ jniang³ ju³jŋia¹³ ti³jai¹ jniang³. Ma²lé² jmó³ jniang³ lǿa¹² ju³ he² ta³ dsio¹ ca¹lø¹chí¹ hi² cuø¹ Juu¹³ jniang³.
22 Jmo³ hí³ hi² tsa¹jmóh³hning hi² hlaih¹³ møa¹² hoh¹²hning. Tiog¹³ báh³ ué² quiánh²hning. Ha¹chi² uú² ma²ca¹ŋieh³hning jmøi¹guǿi¹. Jøng² ŋǿh³hning jmáh¹lah hi² dsio¹. Héh²hning jǿg³. Mi³hnóh¹hning dsa² jmøi¹guǿi¹ jianh¹²hning. Tiúgh³ hniah¹² cøng² jǿg³ quianh¹³ dsa² roh¹³ jniang³, dsa² hlanh¹² Diú¹³ ti³jai¹ dsǿa¹²dsa. 23 Tsa¹tónh²hning juu¹² jǿg³ tsa¹quien¹², jǿg³ ŋai¹² dsa² tsa¹ŋi¹². Ma²ŋih³hning hi² li¹chi² møah¹³ quianh¹³ jǿg³ jøng². 24 Tsa¹lé² cø¹tsë¹ dsa² ŋi²nio³ ta³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. Dsio¹ báh³ ŋi¹nio¹dsa huø³ dsǿa¹²dsa ja³cog² ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. Ma²ŋi¹²dsa ha²lah he¹dsa cu²rø² jǿg³. Mi²tián²dsa dsǿa¹²dsa. 25 Heh¹dsa dsa² jǿg³ ta¹huø³ ron¹², ju³lah dsa² tsa¹nang¹ jǿg³, na³ca¹jmo¹ Diú¹³ nang¹dsa li¹ŋi¹²dsa lah¹té¹² jǿg³ dsøg¹². 26 Jøng² liúg²dsa. Li¹lih¹³dsa ma²ca¹mi¹gag¹² dsa² hlanh³. Hniu¹ dsa² hlanh³ jmo¹dsa jǿg³ quiah¹²dsa.