4
Jái¹² báh³ Diú¹³. Jø¹² bí³ jái¹² Cristo Jesús, dsa² na¹ bí³ mi¹rø¹² jǿg³ quiah¹² dsa² chian² quianh¹³ dsa² ma²ca¹dsan¹ na³ma²tǿ² ja³jiúgh²dsa ji¹jmo²dsa héh¹. Jái¹² dsa² héi² ja³juǿi²jni hning² jǿg³ la²: Ju³heh³hning jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Ŋǿh³hning ju³jŋia¹³ tiá² hi² heh¹³hning dsa² jǿg³. Tógh³hning dsa² jǿg³. Juaih¹³hning dsa² he² hi² dsio¹ jmo¹dsa, he² hi² tsa¹dsio¹ jmo¹dsa. Juanh¹² hoh¹²hning jmóh³hning ja³heh³hning jǿg³. Jií¹ báh³ jmai³ ja³tsa¹ma¹tøa¹² dsǿa¹²dsa jǿg³ dsio¹. Hnah¹dsa jue¹² tøa¹², dsa² he¹ jǿg³ tøa¹² dsǿa¹²dsa guiog³dsa. Jøng² li²chi² jmáh¹lah jǿg³ hniu¹dsa nang¹dsa. Tsa¹ma¹nang¹dsa jǿg³ té¹². Li¹hniu¹dsa jmáh¹lah jǿg³ dsii¹² dsa². Jøng² hning², dsio¹ ŋǿh³hning tiá² hi² chian² hoh¹²hning. Tsa¹ju³lë́h³hning cánh³hning jmø³uai¹². Cøng² hi² ŋǿh³ báh³ hning² heh³hning jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Cu²rø² mi³tih³hning ta³ jøng² quiánh²hning.
Ja¹quién¹³ jŋøih¹dsa jní². Ca¹tǿ² ja³neh¹³jni. Cøng² hi² ma²ca¹ŋøa¹jni juu¹² dsio¹. Ca¹tiág²jni ta³cøng² juu¹² ja³ma²ca¹ŋøa¹jni. Ca¹mi³ti³jni jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² ŋi¹juǿi¹ ma²chi² cøng² hi² ma²ca¹lǿi¹jni, hi² cuø¹ Juu¹³ jniang³, dsa² lah¹dsóh² mi¹rø¹² jǿg³ cu²rø². Di³ jmai³ jøng² cuø¹ dsa² héi² hi² lén²jni dsa² dsiog¹ lah¹dsóh². A¹jáng¹ jan² jní² líg² hi² jøng². Ca¹lah¹já¹ báh³ dsa² líh², ju³lah dsa² hniu¹ jiúgh² Juu¹³ jniang³.
Lah¹la² jmo¹ Timoteo hŋiah¹²
Chi²júh² lé², ŋih³hning ŋi³jaih¹hning jní² ta³tí³. 10 Ma²ca¹tég² Demas jní². Ca¹ŋó¹dsa juu¹² jøa³juøi² Tesalónica. Hiug¹² ma²dsø²jiag¹² dsǿa¹²dsa jǿg³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la². Jøng² ca¹ŋó¹ Crescente juu¹² ja³tén¹² Galacia. Tito ca¹ŋó¹ juu¹² jøa³juøi² Dalmacia. 11 Jan² báh³ Lucas guǿ¹² quianh¹³ jní². Jøng² gu³teih³hning Marcos. Jií¹dsa quianh¹³ hning². Lé² báh³ mi¹hag¹³ dsa² héi² ta³. 12 Ma²ca¹tsë́²jni Tíquico juu¹² jøa³juøi² Efeso. 13 Jøng² ca¹co¹jni hmøah¹² dsiég² quieg¹ ja³quiah¹³ Carpos jøa³juøi² Troas. Na²ja²cángh² hmøah¹² jøng² cu¹dsie¹² quianh¹³ si² na³ma²ŋiéh¹hning. Jøng² tiog¹³ na²ja²cángh²hning calah mu³si² quieg¹.
14 Jøng² Alejandro, dsa² lán¹² tøa¹²ŋí³, ma¹dsio¹² ca¹jmógh² dsa² héi² jní². Mi³hmah¹³ báh³ Juu¹³ jniang³ dsa² héi². 15 Jøng² jmo³ hí³. Di³ hiug¹² cu¹té¹² hioh³ dsa² héi² jǿg³ he² jniang³.
16 Ha¹chian² ca¹mi³hag¹³ jní² ja³lah¹ni³ ca¹tsǿh²jni jǿg³ dsøg¹² quieg¹ ni³ dsa² ta³. Ca¹lah¹já¹dsa ca¹tég² jní². Ju³jmo¹³ Diú¹³ tsa¹ta¹canh¹³dsa. 17 Cónh¹jøng² ca¹mi³hag¹³ Juu¹³ jniang³. Ca¹cuø¹dsa bí². Hniu¹dsa tsø³jan¹³jni jǿg³ quiah¹²dsa cu²rø². Mi³jøng² ca¹lø¹ŋi¹² ca¹lah¹já¹dsa. Jøng² ca¹lég² báh³ Juu¹³ jniang³ ja³mi³can³jni jmø³uai¹². 18 Jø¹² bí³ lég² báh³ Juu¹³ jniang³ ja³ca¹lah¹jǿ¹ hi² hlaih¹³ hi² mi³jmógh² dsa². Tai¹ báh³ Juu¹³ jniang³ juu¹² ŋi¹juǿi¹ ja³jmo¹²dsa héh¹. ¡He³ báh³ juanh¹² dsa² héi² jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹! Lah¹jøng² báh³ lǿa¹².
Ca¹haih²dsa jǿg³
19 Haih³jni jǿg³ quiah¹² Prisca quianh¹³ Aquila quianh¹³ dsa² tiogh³ dsi²néi² quiah¹² Onesíforo. 20 Ca¹jŋi¹ Erasto jøa³juøi² Corinto. Jø¹² ca¹dsián²jni Trófimo jøa³juøi² Mileto. Di³ dsoh³dsa. 21 Chi²júh² lé², ŋih³hning niúh¹ jín³ jin² guǿi². Jøng² Eubulo quianh¹³ Pudente quianh¹³ Lino quianh¹³ Claudia quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² roh¹³ jniang³, haih²dsa hning² jǿg³.
22 Ju³mi¹hag¹³ Juu¹³ jniang³ hning². Ju³jmo³dsa dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh² ca¹lah¹jáh¹ hniah¹².