SI² CA¹JMO¹ SAN PABLO CA¹TË́² TITO
1
Ca¹dsiánh² Pablo si² ca¹të́² Tito
Jní² báh³ Pablo, dsa² ŋøa¹² ta³ quiah¹² Diú¹³. Lán¹²jni tsih² høh³ quián¹² Jesucristo, dsa² dsa¹cán² jǿg³ ja³ta¹ni¹ dsa² ma²ca¹quiáh² Diú¹³. Mi³jøng² hé²dsa jǿg³. Mi³jøng² li¹ŋi¹²dsa lah¹té¹² jǿg³ dsøg¹² ha²lah ŋi¹nio¹dsa quianh¹³ Diú¹³, jǿg³ jmo¹² hi² li¹chian²dsa tiá². Jǿg³ jøng² ca¹jmo¹ Diú¹³ ma²lǿih² cónh¹ tsa¹ma²ca¹jmo¹dsa jmøi¹guǿi¹. Dsa² té¹² jag³ báh³ Diú¹³. Jøng² ca¹lø¹chí¹ báh³ jǿg³ jøng² quiah¹²dsa mi³ca¹tǿ² jmai³ ja³tsø²ja¹² jǿg³. Jøng² ca¹jmo¹ Diú¹³ héh¹, dsa² lég² jniang³, hi² ŋi³he¹jni jǿg³ jøng². Jøng² dsianh¹³ jní² cøng² si² la² quiánh² hning² Tito. Ma²lanh¹²hning jon¹jni lah¹dsóh². Di³ cøng² jǿg³ báh³ hé² jniang³. Ju³jmo¹³ Jmi² jniang³ quianh¹³ Cristo Jesús, dsa² lég² jniang³, dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh²hning. Ju³cuø¹³ dsa² héi² ju²hiúg¹ dsøa¹².
Ta³ jmo¹ Tito huø¹ Creta
Ca¹dsián²jni hning² huø¹ Creta. Mi³jøng² jmóh³hning cu²rø² jǿg³ tsa¹ma²ca¹løa¹. Jøng² hiah¹³hning dsa² lén² dsa² canh¹³ quián¹² guøh¹² lah¹cøng² lah¹cøng² juøi², ju³lah ca¹juǿi²jni hning². Lé² báh³ lén²dsa dsa² canh¹³ ju³ná³ ha¹chi² jǿg³ hlaih¹³ chi² quiah¹²dsa. Jøng² jan² hio¹³ báh³ lé² jian¹dsa. Tsa¹dsio¹ ju³ná³ tsa¹hé² tsih² quián¹²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³, ju³ná³ chi² jǿg³ hlaih¹³ quiah¹² tsih² quián¹²dsa. Tsa¹nang¹tsih jǿg³. Lán¹² dsa² juanh¹² quián¹² guøh¹² dsa² mi²ti¹ ni³ Diú¹³. Hi² jøng² hniuh¹² ŋøa¹dsa jmáh¹lah ha¹chi² jǿg³ hlaih¹³ chi² quiah¹²dsa. Tsa¹lé² jmo¹dsa lah¹lǿ² dsǿa¹²dsa. Tsa¹dsio¹ ju³ná³ ta³tí³ li¹hne²dsa. Tsa¹lé² li¹hen¹²dsa. Tsa¹lé² qui¹jnó²dsa dsa². Tsa¹dsio¹ líh²dsa cog³ quianh¹³ mai³¹ hlaih¹³. Hiug² dsǿa¹²dsa cuø¹dsa cøng² neng¹² hniú¹². Hniu¹dsa hi² dsio¹. Chian² dsǿa¹²dsa. Mi²ti¹dsa lei¹³. Ti³jan¹dsa. Mi²tián²dsa dsǿa¹²dsa. Tí² chinh¹²dsa lah¹té¹² jǿg³ dsøg¹², ju³lah lǿa¹² jǿg³ ca¹tséih³ jniang³ dsa². Mi³jøng² ma²ŋi¹²dsa ha²lah he¹dsa jǿg³ rø², ha²lah hlanh¹dsa dsa² tsa¹hé² jǿg³.
10 Chian² báh³ dsa² jue¹² ju³lah dsa² tsa¹nang¹ jǿg³ rø², dsa² mi²gag¹², dsa² dsii¹² jǿg³ ha¹chi² ta³ jmo¹. Mih² tsa¹ca¹lah¹já¹ dsa² héi² lán¹² dsa² judío. 11 Jøng² tsa¹cuúh³hning jǿg³ hløah¹ dsa² héi². Di³ ta¹lah¹chiúh³ dsa² ma²hé² dsa² jue¹² jǿg³ quiah¹² dsa² héi². Tsa¹dsi¹³ juu¹² he¹ dsa² héi² jǿg³. Hniu¹dsa líh²dsa cog³.
12 Jøng² lah¹la² ca¹juúh² jan² dsa² chian² Creta, dsa² të² jǿg³, ca¹hia¹dsa dsa² go²dsa: “Dsa² mi²gag¹² ca¹lah¹jǿ¹ báh³ dsa² chian² Creta. Lán¹²dsa ju³lah lán¹² jáh² hlanh³ chian² niuh¹núng¹. Jueh¹²dsa. Hiug¹² cu²té¹² jlén²dsa,” ca¹juúh²dsa. 13 Lah¹dsóh² dsøg¹² báh³ jǿg³ juúh² dsa² héi². Jøng² juaih¹³hning dsa² chian² ja³jøng² quianh¹³ hi² tiog¹³. Mi³jøng² hé²dsa cu²rø² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 14 Tsa¹cuúh³hning nang¹dsa jǿg³ ta³jǿg³ hi² dsii¹² dsa², jǿg³ quiah¹² dsa² judío, jin³ tsa¹nang¹dsa héh¹ hi² jmo¹² dsa² tsa¹hniu¹ jǿg³ dsøg¹².
15 Ha¹chi² hi² hlaih¹³ dsø²jiag¹² dsǿa¹² dsa² ti³jai¹ dsǿa¹². Jmáh¹lah hi² dsio¹ báh³ neng¹² dsǿa¹²dsa ca¹lah¹jǿ¹. Jøng² ha¹chi² hi² ti³jai¹ chi² quiah¹² dsa² tsa¹hé² jǿg³. Tsáh²dsa. Tsa¹dsiog¹dsa. Tsa¹cuøh¹²dsa jǿg³ dsøg¹². 16 Juúh²dsa hi² cue¹²dsa Diú¹³. Léi¹³ báh³ mi²gag¹²dsa. Ŋi²nio³dsa ju³lah ŋi²nio³ dsa² tsa¹cue¹² Diú¹³. Hiug¹² cu²té¹² hlanh³dsa. Tsa¹nang¹dsa jǿg³. Tsa¹lǿih² jmai³ jmo¹²dsa hi² dsio¹.