2
Jǿg³ rø²
Jøng² hning² juúh³ jmáh¹lah jǿg³ rø². Juaih¹³hning guiuh¹³ dsa² ma²canh¹³ hi² ŋi¹nio¹dsa chian² dsǿa¹²dsa, hi² ŋi¹nio¹dsa cøng² ni³ jmáh¹lah ta³ quiah¹²dsa, hi² mi²tián²dsa dsǿa¹²dsa. Ju³hé²dsa jǿg³ rø². Ju³hnio¹dsa dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²dsa. Dsio¹ báh³ mi²juanh¹²dsa dsǿa¹². Jø¹² bí³ lah¹jøng² jmo¹ hio¹³ dsa² ma²canh¹³. Juu¹² quiah¹² Diú¹³ ŋi¹nio¹dsa jmo¹dsa ta³ quiah¹²dsa. Tsa¹quián¹dsa dsa² jǿg³ hlaih¹³. Tsa¹ju³li¹hen¹²dsa. Ju³he¹³dsa jǿg³ rø² ha²lah ŋi¹nio¹ hio¹³ tsih², hi² li¹hnio¹dsa dsa² ŋioh¹² quián¹²dsa lah¹jan² lah¹jan²dsa, hi² li¹hnio¹dsa guing². Ju³heh¹³dsa hio¹³ tsih² ha²lah ŋi¹nio¹dsa chian² dsǿa¹²dsa, hi² ti³jan¹dsa, hi² mi¹ti¹dsa dsi²néi², hi² ŋi¹nio¹dsa dsa² dsiog¹, hi² nang¹dsa jǿg³ juúh² dsa² ŋioh¹² quián¹²dsa. Mi³jøng² ha¹chian² li¹juúh² jǿg³ hlaih¹³, he¹dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³.
Jø¹² bí³ lah¹jøng² juaih¹³ tsih² dsa² ŋioh¹². Ju³ŋi¹nio¹dsa chian² dsǿa¹²dsa ja³ca¹lah¹jǿ¹ hi² jmo¹dsa. Cu²rø² heh³hning jmáh¹lah jǿg³ dsio¹. Ju³ŋǿh³hning hi² chian² hoh¹²hning. Mi³jøng² li¹chi² jǿg³ ha²lah ŋi¹nio¹ tsih² dsa² ŋioh¹². Jái¹dsa ha²lah jmoh²hning. Jmáh¹lah jǿg³ dsøg¹² heh³hning. Jøng² li¹hiíh² dsa² tiogh³ jag¹³ cøng². Ha¹chi² jǿg³ hlaih¹³ chi² li¹juúh²dsa ja³cog² jniang³.
Jøng² dsa² jmo¹² ta³ quiah¹² dsa², dsa² tsa¹hlianh¹³, ju³neng³dsa ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ juúh² juu¹³dsa. Ju³jmo¹³dsa hi² tøa¹² dsǿa¹² juu¹³dsa. Tsa¹ŋai¹dsa jǿg³. 10 Ha¹chi² hi² hǿin²dsa quiah¹² juu¹³dsa. Ju³ŋi²nio³dsa dsa² dsiog¹, dsa² té¹² jag³. Hi² jøng² lë́² juu¹³dsa hi² dsio¹ báh³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³, dsa² lég² jniang³.
11 Ma²chi² jǿg³ ma²ca¹jmo¹ Diú¹³ dsio¹ dsǿa¹², hi² ma²ca¹quieg²dsa juu¹² ja³lé² liúg² ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹. 12 Hniu¹ Diú¹³ tsa¹ma¹jmó³ jniang³ hi² hlaih¹³ hi² møa¹² dsǿa¹² jniang³. Hniu¹dsa ŋi³niang³ jmáh¹lah hi² dsio¹, hi² chian² dsǿa¹² jniang³ ni³ jmøi¹guǿi¹ la², hi² ŋi³niang³ jniang³ juu¹² quiah¹² Diú¹³. 13 Hniu¹dsa tiágh³ jniang³ chi³jŋi³ jniang³ ja³dsieg¹³ jmai³ dsio¹ jøng² ja³jiúgh² Cristo Jesús, Diú¹³ juanh¹² lah¹dsóh², dsa² lég² jniang³. 14 Ca¹cuø¹ dsa² héi² jmi²dsí² quiah¹² ni³ quián² jniang³. Ca¹lég²dsa jniang³ ja³ca¹lah¹jǿ¹ dsag³. Mi³jøng² lén² jniang³ dsa² ti³jan¹, dsa² quián¹²dsa hŋiah¹²dsa, dsa² hneng² jmó³ hi² dsio¹.
15 Jǿg³ jøng² juaih¹³hning dsa². Heh³hning dsa² quianh¹³ hi² tiog¹³. Mi³jøng² tsa¹li¹chian² dsa² tsa¹tøa¹² dsǿa¹² jǿg³ juúh²hning.