3
Lah¹la² jmo¹ dsa² hé² jǿg³
Jøng² juaih¹³ dsa² roh¹³ jniang³ ju³neng³dsa jǿg³ quiah¹² dsa² ta³ quián¹²dsa. Ju³li¹hiug² dsǿa¹²dsa héh¹ hi² jmo¹ dsa² quin¹² ni³ quián¹²dsa. Ju³li¹hiug² dsǿa¹²dsa jmo¹dsa lǿa¹² ju³ he² ta³ dsio¹ chi². Tsa¹ju³quián¹dsa dsa² jǿg³ hlaih¹³. Tsa¹hniu¹dsa hning². Ju³ŋi¹nio¹dsa juanh¹² dsǿa¹²dsa. Ju³jmo¹³dsa huø³ dsǿa¹²dsa ja³cog² ca¹lah¹já¹ dsa².
Jmáh¹lah jǿg³ siíh² mi³ŋi²niang³ jniang³ lah¹jiá¹². Tsa¹chian² dsǿa¹² jniang³ lah¹jiá¹². Tsa¹ca¹néng³ jniang³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jǿg³ ta³jǿg³ ca¹hé³ jniang³. Hliú² ni³ hi² hlaih¹³ ca¹jmó³ jniang³ hi² lǿ² dsǿa¹² jniang³. Ca¹ŋi³niang³ jniang³ hi² tsa¹dsio¹, hi² hioh³ jniang³. Hiag¹³ dsa² jmøi¹guǿi¹ jniang³. Jø¹² bíh³ hian¹³ jniang³ guiag¹³ jniang³ lah¹jan² lah¹jan² jniang³. Jøng² ca¹he¹ Diú¹³, dsa² lég² jniang³, ha²cónh¹ ja³té¹² ja³huø³ dsǿa¹²dsa, ja³hniang¹dsa. A¹jáng¹ jniang³ ca¹ŋi³niang³ jniang³ hi² dsio¹. Diú¹³ báh³ dsa² ca¹jmo¹ huø³ dsǿa¹². Ca¹lég²dsa jniang³. Ca¹jmo¹dsa ca¹lø¹chián¹ jniang³ ni³ hmë́² hi² ti³jai¹ dsǿa¹² jniang³. Ca¹jmo¹ jmi²dsí² han¹³ hi² ma²lán¹² jniang³ dsa² hmë́². Ca¹cuø¹ Jmi² jniang³ hi² quin² jniang³ ma¹dsio¹² jmi²dsí² quiah¹²dsa. Di³ ca¹lég² Jesucristo jniang³. Ca¹jmo¹dsa dsio¹ dsǿa¹² ja³cog² jniang³. Hi² jøng² ma²lán¹² jniang³ dsa² tsa¹re² dsag³. Hniu¹dsa tan¹ jniang³ li¹chian² jniang³ tiá².
Lah¹té¹² jǿg³ dsøg¹² báh³ jøng². Jøng² hno¹jni juaih¹³hning dsa² roh¹³ jniang³ jǿg³ jøng² quianh¹³ hi² tiog¹³. Mi³jøng² dsa¹jiag¹² dsǿa¹² dsa² ma²hé² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ha²lah ŋi¹nio¹dsa hi² dsio¹. Dsio¹ báh³ jǿg³ jøng². Jmo¹ báh³ ta³ quiah¹² ca¹lah¹já¹. Jøng² tsa¹tónh²hning juu¹² jǿg³ la³lø²liúh² dsa², ho¹ ju³ jǿg³ lǿa¹² ni³ si² hi² tsen² dsa² hóg¹. Jøng² tsa¹ŋaih³hning ja³neng¹² møah¹³. Tsa¹ŋaih³hning jǿg³ cø²tsë́²dsa jǿg³ quiah¹² lei¹³ ca¹cuúh¹ Diú¹³ hlai³ Moisés ma²lǿih². Ha¹chi² ta³ jmo¹ jǿg³ jøng².
10 Na³ca¹lø¹chián¹ dsa² hniu¹ cø²tsë́² quianh¹³ jǿg³, juaih¹³dsa hi² tsa¹ma¹jmo¹dsa. Jøng² ha¹chi² jǿg³ ma¹dsiíh³hning quianh¹³dsa ju³ná³ tsa¹cán²dsa jǿg³ mi³ca¹tseih³dsa tanh¹ rón² jǿg³. 11 Di³ ma²ŋih³hning ma²lán¹²dsa dsa² dsø²jiag¹² dsǿa¹² jmáh¹lah jǿg³ siíh². Hi² jmo¹²dsa jøng² ma²mi²léi¹³ ta¹canh¹³dsa dsag³.
Lah¹la² jmo¹ Tito hŋiah¹²
12 Na¹ bí³ tsë́³jni Artemas ho¹ ju³ Tíquico juu¹² ja³ŋih²hning. Jøng² na²ja²ŋieh¹²hning jøa³juøi² Nicópolis hi² ŋi³jaih¹hning jní² na³ma²dsiég¹ dsa² héi² ja³quiánh³hning. Ma²ca¹jmo¹jni dsøa¹ hi² ŋi³guø¹jni juøi² jøng² jin² guǿi². 13 Jøng² mi³hoh³hning Zenas, dsa² ŋøa¹² ta³ tøa¹² quiah¹² lei¹³, quianh¹³ Apolos. Cuúh³hning he² hi² hniuh¹² dsi²juu¹² dsa¹lé²dsa calah. 14 Jøng² dsio¹ báh³ mi¹tan¹² dsa² quián² jniang³ ha²lah jmo¹dsa hi² dsio¹ hi² mi¹ho³dsa dsa² chi³quian¹³ jmai³. Mi³jøng² jmo¹ ta³ ma²ŋi²nio³dsa juu¹² quiah¹² Diú¹³.
Ca¹haih²dsa jǿg³
15 Haih² ca¹lah¹já¹ dsa² quianh¹³jni jǿg³ quiánh²hning. Jøng² juaih¹³ dsa² hé² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, dsa² jenh² quianh¹³ jniang³, hi² haih² jnieh³ dsa² jǿg³. Ju³jmo¹³ Diú¹³ dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh² ca¹lah¹jáh¹ hniah¹².