SI² CA¹JMO¹ SAN PABLO CA¹TË́² FILEMON
1
Ca¹dsiánh² Pablo si² ca¹të́² Filemón
Jní² Pablo, dsa² hiúg³ hni¹ŋí³ huu¹³ quiah¹² Cristo Jesús, quianh¹³ Timoteo dsa² roh¹³ jniang³, dsianh¹³ jnieh³ cøng² si² la² quiánh² hning² Filemón. Hnio¹ jnieh³ hning². Cøng² jǿg³ ŋi²niang³ jniang³. Jø¹² bí³ dsianh¹³ jnieh³ si² la² quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² quián¹² Jesús, dsa² tiogh³ ja³quiánh³hning, ju³lah Apia dsa² roh¹³ jniang³, quianh¹³ Arquipo dsa² hiúg³ ta³ quianh¹³ jnieh³. Ju³jmo¹³ Jmi² jniang³ quianh¹³ Jesucristo, dsa² ma²lán¹² Juu¹³ jniang³, dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh² hniah¹². Ju³cuø³dsa ju²hiúg¹ dsøa¹².
Hnio¹ Filemón dsa² roh¹³ jniang³
Haih³jni Diú¹³ di³hmah³ tiá². Hia³jni hning² ja³hlanh¹³jni Diú¹³. Ma²ca¹nang¹jni jǿg³ hi² héh²hning jǿg³ quiah¹² Jesús, hi² hnóh¹hning ca¹lah¹já¹ dsa² roh¹³ jniang³. Møa³jni Diú¹³ hi² li¹ne³ jniang³ cu²rø² ha²lah tan¹ jniang³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² dsio¹, jniang³ dsa² quián¹² Cristo. Di³ ŋi²niang³ jniang³ cøng² juu¹² cu¹dsie¹², hi² hé² jniang³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² hning² dsa² roh¹³ jniang³, hiug¹² hioh¹² jéin¹²jni hnóh¹hning dsa² quián¹² Jesús. Tøa¹² dsøa¹jni ma²ca¹jmoh³hning hi² ca¹lán¹ dsǿa¹² dsa² roh¹³ jniang³.
Ca¹møa¹ Pablo cøng² hi² dsio¹ dsǿa¹² ni³ quiah¹² Onésimo
Jøng² dsi¹³ báh³ juu¹² hi² jmo³jni héh¹ ha²lah dsio¹ hi² jmóh³hning. Di³ lán¹²jni dsa² quián¹² Cristo. Jøng² ha¹chi² héh¹ jmo³jni. Cónh¹ juøh¹³ báh³ jní². Di³ hnó¹jni hning². Jní² Pablo, dsa² lán¹² dsa² ma²juanh¹², hiúg³jni hni¹ŋí³ huu¹³ quiah¹² Cristo Jesús, 10 møa³jni hning²: ¿Tsa³jmóh³hning juanh¹² hoh¹² ja³cog² dsa² ma²lán¹² ju³lah jan² jon¹jni? Ca¹lø¹quianh³jni dsa² ja³la² ja³hiúg³jni hni¹ŋí³. Onésimo báh³ tsen²dsa.
11 Ha¹chi² ta³ li¹jmo¹ Onésimo ja³cogh²hning lah¹jiá¹². Na¹ jín³ ma²lé² jmo¹dsa ta³ quián² jniang³. 12 Jøng² dsianh¹³jni dsa² ja³quiánh³hning. Lah¹dsóh² hnó¹jni dsa². 13 Mi³hno¹jni hi² mi³dsián¹³jni dsa² ja³la². Mi³jøng² dsieh¹² hning² mi³mi¹ti¹dsa ne¹jni ja³hiúg³jni hni¹ŋí³ huu¹³ quiah¹² jǿg³ dsio¹. 14 Tsa¹ca¹jmo¹ jní² lah¹jøng². Ha¹chianh² hning² chianh² ja³la² hi² cuúh³hning jǿg³ lah¹jiá¹². Tsa¹hno¹jni hi² lé² lah¹jøng² hi² ha¹chi² ŋih³hning jmóh³hning. Hno¹jni hi² jmóh³hning hŋiah¹ hi² lah¹dsóh² hiug² hoh¹²hning. 15 Lǿa¹² báh³ lah¹jøng². Ca¹jŋiáh²dsa cu²hna². Mi³jøng² li¹quianh³hning dsa² tiá². 16 Tsa¹ma¹lán¹²dsa jmáh¹lah dsa² jmo¹² ta³ quiánh²hning. Dsio¹ hi³méh¹ ma²lán¹²dsa. Ma²lán¹²dsa dsa² roh¹³ jniang³, dsa² hnio¹ jniang³. Hnó¹ báh³ jní² dsa² hŋiéng¹. Jøng² hiug¹² jín³ ma¹dsio¹² mi³hnóh¹hning dsa². Di³ lán¹²dsa dsa² roh¹³ jniang³, quianh¹³ dsa² jmo¹² ta³ quiánh²hning.
17 Jøng² mi³hienh³hning dsa² ju³lah mi³hienh³hning hŋiéng¹ chi²júh² ŋi²niang³ jniang³ cøng² jǿg³. 18 Jǿg³ quieg¹ jní² báh³ jmóh³hning ju³ná³ chi² hi² re²dsa, hi² ca¹ta³canh¹³dsa quiánh²hning. 19 Jní² Pablo, jmo³jni si² la² quianh¹³ gug¹jni. Cǿa¹³ báh³ jní². Ha¹chi² jmo³jni dsøa¹ hi² re² jmi²dsí² quiánh²hning ja³cog²jni. Jní² báh³ dsa² ca¹he¹ jǿg³ ca¹lúg² jmi²dsí² quiánh²hning. 20 Jøng² báh³ dsa² roh¹³ jniang³, jmo³ cøng² hi² dsio¹ hoh¹² ja³cog² jní². Di³ lanh¹²hning dsa² quián¹² Juu¹³ jniang³. Jmo³ hi² len¹ dsøa¹ jní². Di³ lanh¹²hning dsa² quián¹² Cristo.
21 Dsianh¹³jni si² la² quiánh²hning. Di³ ma²guiang³jni hi² nǿngh³hning jǿg³. Ma²guiang³jni hi² jmóh³hning ma¹dsio¹² ha²cónh¹ ja³ca¹juǿi²jni hning². 22 Jøng² jmóh³hning ju³jŋia¹³ cøng² neng¹² hniú¹² ta³lah¹jøng². Ma²ca¹hlanh¹³hning Diú¹³ hi² liúg²jni hni¹ŋí³. Jøng² lë́²jni hi² li¹chi² jǿg³ hi² nei³jni ja³quiánh³hning.
Ca¹haih²dsa jǿg³
23 Jøng² Epafras, dsa² hiúg³ hni¹ŋí³ quianh¹³ jní² huu¹³ quiah¹² Cristo Jesús, haih²dsa jǿg³ hning². 24 Jø¹² bí³ Marcos quianh¹³ Aristarco quianh¹³ Demas quianh¹³ Lucas, dsa² ŋi²nio³ ta³ quianh¹³jni, haih²dsa jǿg³ hning² calah.
25 Ju³jmo¹³ Jesucristo, Juu¹³ jniang³, dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh²hning.