JA³MA²HNØA¹² SI² CA¹JMO¹ SAN JUAN
1
Jǿg³ dsio¹ cuøh¹²dsa Gayo
Jní² dsa² ma²juanh¹², dsianh¹³jni si² la² quiánh²hning Gayo, dsa² lah¹dsóh² hnó¹jni.
Dsa² roh¹³ jniang³, hlanh¹³jni Diú¹³ hi² ŋǿh³hning jmáh¹lah hi² dsio¹, hi² tsa¹li¹dsoh³hning. Guiang³jni dsio¹ ma²ŋøh²hning juu¹² quiah¹² Diú¹³. Hiug¹² tøa¹² dsøa¹jni mi³ca¹u¹lé² ca²dsiog³ dsa² roh¹³ jniang³, dsa² ca¹ŋi³he¹³ jǿg³ hi² lah¹dsóh² ŋøh²hning lah¹té¹² jǿg³ dsøg¹². Lah¹dsóh² jmoh²hning lah¹jøng² tiá². Hi² jøng² báh³ jmo¹² hiug¹² jín³ hi² hioh¹² jéin¹²jni cónh¹ jín³ jǿg³ siíh², hi² nang³jni hi² ma²ŋi²nio³ dsa² ma²lán¹² tsih² quian¹jni lah¹té¹² jǿg³ dsøg¹².
Dsa² roh¹³ jniang³, dsio¹ ma²ca¹jmoh³hning hoh¹² ja³cog² dsa² roh¹³ jniang³, ju³ lah¹la² cueh¹²hning dsa², ju³ lah¹la² tsa¹cueh¹²hning ca²dsiog³dsa. Dsio¹ báh³ jøng². Ma²ca¹jmo¹ dsa² héi² jǿg³ ja³ta¹ni¹ dsa² quián¹² Jesús, hi² hnóh¹hning dsa² roh¹³ jniang³. Dsio¹ báh³ mi³hoh³hning dsa² lah¹héi² ja³tiógh¹dsa calah juu¹². Mi³jøng² lé² ŋi¹nio¹dsa ju³lah dsio¹ ŋi²nio³ dsa² mi²ti¹ ni³ Diú¹³. Ha¹chi² ma²ca¹hiei¹dsa quiah¹² dsa² tsa¹hé² jǿg³ ja³ŋi²nio³dsa ta³ quiah¹² Jesucristo. Jøng² dsio¹ báh³ mi³ho³ jniang³ dsa² lah¹héi². Mi³jøng² cøng² ta³ tiagh³ jniang³ quianh¹³dsa hi² dsa¹he¹dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³.
Jmo¹² Diótrefes hi² hlaih¹³
Ca¹dsianh¹³jni cøng² si² quiah¹² dsa² quián¹² Jesús. Jøng² hniu¹ Diótrefes cán² ni³. Tsa¹hniu¹dsa jǿg³ quieg¹. 10 Hi² jøng² hǿa¹³ báh³ jní² jǿg³ ha²lah jmo¹² dsa² héi² na³ma²ca¹dsiég¹jni ja³ná³. Hliú² hi² hlaih¹³ jmo¹²dsa. Jǿg³ hlaih¹³ lø²liúh²dsa quieg¹ jní². Jø¹² bí³ tsa¹cuøh¹²dsa dsa² roh¹³ jniang³ cøng² neng¹² hniú¹². Jin³ tsa¹cuø¹dsa jǿg³ hi² jmo¹ dsa² roh¹³ jniang³ jian¹²dsa lah¹jøng². Cu¹dsie¹² tióg²dsa dsa² roh¹³ jniang³ tø¹cøg¹² ju³ná³ ca¹cuø¹ dsa² roh¹³ jniang³ cøng² neng¹² hniú¹². Ha¹chi² ma¹cuø¹ Diótrefes hi² lán¹² dsa² héi² dsa² roh¹³ jniang³.
11 Jøng² dsa² roh¹³ jniang³, tsa¹lëh³hning dsa² jmo¹² hi² hlaih¹³. Jmáh¹lah hi² dsio¹ jmóh³hning. Dsa² quián¹² Diú¹³ báh³ dsa² jmo¹² hi² dsio¹. Ha¹chi² cue¹²dsa Diú¹³ ju³lah dsa² jmo¹² hi² hlaih¹³.
Ma²ca¹jmo¹ Demetrio hi² dsio¹
12 Jue¹² dsa² ma³ca¹juúh² jǿg³ dsio¹ quiah¹² Demetrio. Lah¹dsóh² dsøg¹² jǿg³ jøng². Di³ lah¹jøng² báh³ juúh² jní² calah. Ma²ŋih³hning té¹² jǿg³ quieg¹jni.
Ja³ca¹tóh² jø² jǿg³
13 Ma¹dsio¹² jǿg³ chi² hi² mi³juǿi³jni hning². Di³ tsa¹hno¹jni dsianh¹³jni jǿg³ quianh¹³ si². 14 Lë́²jni nei³jni ta³tí³ la² hi² ŋi³dsii¹jni jǿg³ ja³ta¹ni¹ jniang³.
15 Ju³ŋih³hning ju²hiúg¹ dsøa¹². Haih² dsa² jenh² quián² jniang³ jǿg³ quiánh²hning. Jøng² juaih¹³hning lah¹jan² lah¹jan² dsa² jenh² quián² jniang³ hi² haih³jni jǿg³ quiah¹²dsa.