SI² CA¹JMO¹ SAN JUDAS
1
Ca¹dsiánh² Judas si² quiah¹² dsa² ca¹hia¹ Diú¹³
Jní² báh³ Judas, dsa² ca¹ŋo² quianh¹³ Jacobo. Lán¹²jni dsa² jmo¹² ta³ quiah¹² Jesucristo. Dsianh¹³jni cøng² si² la² quiánh² hniah¹², dsa² ca¹hia¹ Jmi² jniang³. Hnio¹ báh³ dsa² hniah¹². Ma²neng¹² gug² tai³ Jesucristo hniah¹². Ju³jmo¹³ Diú¹³ hiug¹² jín³ hi² huø³ dsǿa¹²dsa ja³cogh² hniah¹². Ju³cuø³dsa ju²hiúg¹ dsøa¹². Hiug¹² cu¹té¹² hniang¹dsa.
Dsa² he¹² jǿg³ ta³jǿg³
(2 Pedro 2.1-17)
Hiug¹² lǿ² lø¹i³dsianh¹³jni si² hi² he³jni ha²lah lǿa¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ jmo¹ hi² liúg² jniang³. Cónh¹jøng² lah¹dsóh² ma²hniuh¹² dsianh¹³jni si² hi² juǿi³jni hniah¹² hi² tsa¹cuúh³ hniah¹² jǿg³ dsa¹hén² cøng² jǿg³ jøng² hi² ma²ca¹cuø¹ Diú¹³ quiah¹² dsa² quián¹²dsa, jǿg³ ma²hé² jniang³. Di³ cónh¹ tsa¹lenh¹³ hniah¹² ma²ŋi²tiogh¹² ca²dsiog³ dsa² tsa¹hniu¹ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ jøa³ ja³tiogh³ hniah¹². Ma²lǿih² tsa¹chi² jǿg³ ta¹canh¹³ dsa² héi². Juúh²dsa hi² dsio¹ dsǿa¹² Diú¹³. Di³ hniu¹dsa jmo¹dsa lah¹lǿ² dsǿa¹²dsa hŋiah¹²dsa. Tsa¹hé²dsa hi² lán¹² Jesucristo Juu¹³ jniang³.
Jøng² mi³dsian¹³jni hoh¹² hniah¹² jǿg³ ma²ŋih³ hniah¹² ja³cog² dsa² hóg¹. Di³ ca¹liúg² Juu¹³ jniang³ dsa² hóg¹ ja³mi³tiogh³dsa huø¹ Egipto. Ni³ jøng² mi³ca¹lég²dsa ca¹jmo¹dsa ca¹ŋi¹hén² ca²dsiog³ dsa² hóg¹ ju³lah dsa² tsa¹hé² jǿg³ quiah¹²dsa. Jø¹² bí³ lah¹jøng² ca¹ŋi¹ŋë́² ca²dsiog³ ángeles mi³ca¹løa¹ tsa¹ma¹tøa¹² dsǿa¹²dsa ta³ ca¹cuø¹ Diú¹³. Tsa¹ca¹mi¹ti¹dsa jǿg³. Jøng² ca¹tangh¹² Diú¹³ guio¹juǿi¹. Ja³tsa¹jní² jøng² báh³ ma²tiogh³dsa ta³lah¹jií¹ jmai³ ja³mi¹rø¹² Diú¹³ jǿg³ quiah¹² ja³ca¹lah¹já¹dsa. Cónh¹ calah siíh² ca¹mi¹léi¹³ Diú¹³ hi² dsa¹tiogh¹² dsa² ti³re² dsag³ jøa³si² jmai³ ŋi² ja³já¹³ jmai³ ŋi² ja³dság¹ jmai³ ca¹dsǿh²dsa juøi² Sodoma quianh¹³ juøi² Gomorra quianh¹³ juøi² tioh¹³ cøg¹². Jǿg³ hlaih¹³ mi³dsii¹² dsa² tiogh³ ja³jøng² quianh¹³ hio¹³. Jø¹² bí³ mi³cu²jmáh²dsa dsa² ŋioh¹² jian¹²dsa. Jøng² ca¹mi¹dsian¹² Diú¹³ dsa² héi². Ca¹dsǿh²dsa juøi².
Tiog¹³ báh³ jmo¹² dsa² tiogh³ jøa³ ja³tiogh³ hniah¹² hi² hlaih¹³ møa¹² dsǿa¹²dsa. Jmáh¹lah jǿg³ siíh² báh³ dsø²jiag¹² dsǿa¹²dsa. Tsa¹tøa¹² dsǿa¹²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Jǿg³ hlaih¹³ quián¹²dsa ángeles chian² ŋi¹juǿi¹. Ha¹chi² ca¹jmo¹ Miguel lah¹jøng², dsa² lán¹² juu¹³ ángeles jian¹²dsa, jmai³ ca¹tsë́²dsa quianh¹³ dsa² hlanh³ ja³mi³cang¹ dsa² hlanh³ jmø²ŋǿ¹² quiah¹² hlai³ Moisés. Ha¹chi² ca¹tí² dsǿa¹² Miguel hi² cuúh¹dsa dsa² hlanh³ dsag³. Ha¹chi² ca¹jí²dsa. Cónh¹ ca¹juúh²dsa: “Ju³jé³ Juu¹³ jniang³ hning²,” ca¹juúh²dsa. 10 Siíh² báh³ jmo¹² dsa² tiogh³ jøa³ ja³tiogh³ hniah¹². Jǿg³ hlaih¹³ juúh²dsa jǿg³ tsa¹ŋi¹²dsa. Lah¹jøng² báh³ jmo¹²dsa lah¹lǿ² dsǿa¹²dsa ju³lah ma²ŋi¹² jáh² jmo¹². Hi² jøng² dsa¹hén²dsa.
11 ¡He³ báh³ juǿi²dsa! Ma²ŋi²nio³dsa dsi³cah³ hlai³ Caín. Hniu¹dsa líh²dsa cog³. Jøng² ma²ca¹tánh²dsa hi² hlaih¹³ ca¹jmo¹ hlai³ Balaam. Tsë́²dsa ju³lah ca¹tsë́² hlai³ Coré. Jøng² dsan²dsa ju³lah ca¹jon¹ dsa² héi². 12 Hlaih¹³ jmo¹²dsa ja³tiogh³dsa mesa quianh¹³ hniah¹². Tsa¹goh¹²dsa tónh²dsa juu¹² jmáh¹lah jǿg³ quiah¹² guiog³dsa. Lán¹²dsa ju³lah lǿa¹² jneng¹² tsa¹jmë́² hi² cán² dsí² ha² juúh¹ ca¹qui² ca¹re² jneng¹². Lán¹²dsa ju³lah lǿa¹² hma² tsa¹ca¹hǿi² mǿi² mi³ca¹tǿ² ja³mi³hai¹. Jøng² ca¹quiúh¹dsa hma². Cu¹dsie¹² ma²ca¹hen¹ hma². 13 Jmo¹²dsa ju³lah jmo¹² jmøi² juøh¹² chio¹² qui¹². Mi²léi¹³dsa hi² hlaih¹³ lǿ² dsǿa¹²dsa. Lán¹²dsa ju³lah lǿa¹² quiah¹² neng¹² ca¹ŋi¹cogh¹² juu¹². Ma²ca¹chiág¹ Diú¹³ cøng² ja³dsa¹tiogh¹² dsa² héi² guio¹juǿi¹ ja³tsa¹jní² jmai³ ŋi² ja³já¹³ jmai³ ŋi² ja³dság¹.
14 Jø¹² bíh³ jǿg³ quiah¹² dsa² héi² ca¹hǿ² hlai³ Enoc ma²lǿih², dsa² lán¹² ja³ma²hŋí² dsieg³ hlai³ Adán. Lah¹la² ca¹juúh² hlai³: “Ca¹jái¹jni ca¹já¹ Juu¹³ jniang³. Ta¹lah¹mei¹³ dsa² quián¹²dsa quianh³dsa. 15 Hi² mi¹rø¹²dsa jǿg³ quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² re² dsag³. Jmo¹dsa ta¹canh¹³ dsa² héi² ca¹lah¹jǿ¹ hi² hlaih¹³ ma²ca¹jmo¹dsa ju³lah ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ hlaih¹³ hi² ca¹quián¹dsa Diú¹³,” ca¹juúh² hlai³. 16 Dsa² tsa¹tøa¹² dsǿa¹² jǿg³ báh³ dsa² lah¹héi². Tsa¹hiug² dsǿa¹²dsa. Jmo¹²dsa lah¹lǿ² dsǿa¹²dsa. Hiug¹² rú²dsa jmo¹²dsa jǿg³ quiah¹² guiog³dsa. Tsaih¹²dsa dsa² jǿg³ jmá² rǿg². Di³ jøng² hniu¹dsa líh²dsa guiog³dsa.
Togh¹²dsa dsa² roh¹³ jniang³ jǿg³
17 Ju³dsiagh² hoh¹² hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³ jǿg³ ca¹juúh² dsa² ma²lán¹² tsih² høh³ quián¹² Jesucristo Juu¹³ jniang³. 18 Di³ lah¹la² báh³ lǿa¹² jǿg³ ca¹tsáih¹dsa hniah¹²: “Li¹chian² dsa² ŋai¹ jǿg³ ŋái¹³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ja³ca¹tóh² jø² jmai³, dsa² hniu¹ jmo¹ hi² hlaih¹³ lah¹lǿ² dsǿa¹²dsa,” ca¹juúh²dsa. 19 Dsa² héi² mi³jmo¹ hi² tiágh³ jniang³ ma¹quién¹. Jǿg³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹ la² báh³ hniu¹dsa. Tsa¹quin¹²dsa jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³.
20 Jøng² hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³, mi³bíh³ hniah¹² hoh¹² jǿg³ héh² hniah¹², jǿg³ jmo¹² hi² lé² hi² ti³janh¹ hniah¹². Hi² ma²quinh³ hniah¹² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³ hlanh¹³ hniah¹² Diú¹³. 21 Cøng² hi² ŋi³nioh³ hniah¹² juu¹² ja³hniang¹ Diú¹³. Ti³janh³ hniah¹² ta¹lah¹jií¹ jmai³ ja³jmo¹ Jesucristo huø³ dsǿa¹² hi² cuø¹dsa li¹chianh² hniah¹² tiá².
22 Tógh³ hniah¹² dsa² jǿg³, ju³lah dsa² tsa¹hé² jǿg³. 23 Mi³jøng² jmóh³ hniah¹² liúg² ca²dsiog³dsa. Tsa¹siúgh²dsa jøa³si². Huø³ jmóh³ hniah¹² hoh¹² ja³cog² dsa² tsa¹hé² jǿg³. Juǿi²dsa. Tiog¹³ jmóh³ hniah¹² hí³. Mi³jøng² tsa¹ta¹canh¹³ hniah¹² dsag³ re²dsa.
Mi²juanh¹²dsa Diú¹³
24 Jan² dsa² juanh¹² chian², dsa² tiúh¹ tai¹ hi² dsianh¹³ hniah¹² ja³ta¹ni¹dsa hioh¹² jénh² hniah¹² hi² ha¹chi² dsag³ reh² hniah¹². Tiúh¹dsa jmo¹dsa hí³ hi² tsa¹tiáh¹ hniah¹² dsag³. 25 Diú¹³ báh³ héi². Lég²dsa jniang³. Di³ hé² jniang³ jǿg³ quiah¹² Jesucristo, Juu¹³ jniang³. Ju³mi³juanh¹³ hi² mi³dsiog¹ jniang³ dsa². Dsa² héi² báh³ dsa² chi² bí². Dsa² héi² báh³ ma²ca¹jmo¹ héh¹ lah¹tan¹³ ja³ca¹já¹. Dsa² héi² báh³ jmo¹ héh¹ ja³na¹ bí³ já¹³. Ju³lé³ lah¹jøng².