JǾG³ CA¹HEH¹ DIÚ¹³ SAN JUAN
1
Ca¹he¹ Jesucristo jǿg³
Lah¹la² báh³ jǿg³ ca¹he¹ Jesucristo, jǿg³ ca¹juúh² Diú¹³ hi² he¹dsa. Mi³jøng² li¹ŋi¹² dsa² mi²ti¹ ni³dsa ha²lah tiog¹³ lé² ta³tí³. Quianh¹³ jan² ángel quián¹²dsa ca¹heh¹dsa jní² jǿg³, jní² dsa² tsen² Juan, dsa² mi²ti¹ ni³ Diú¹³. Jøng² ca¹tǿng²jni ni³ si² la² ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ hi² ma²ca¹tsáih¹ Jesucristo jní².
Lé² báh³ hioh¹² jenh¹² dsa² høa¹ si² la² quianh¹³ dsa² nang¹ calah, dsa² tónh² juu¹² jǿg³ ma²ca¹juúh² Diú¹³. Di³ ha¹chi² ma¹uú² hi² li¹ti¹ jǿg³ lǿa¹² ni³ si² la².
Ca¹dsiánh² Juan jǿg³ quiah¹² dsa² quián¹² Diú¹³ chian² guio¹ juøi²
Jní² báh³ Juan. Dsianh¹³jni si² la² quiánh² hniah¹², dsa² quián¹² Diú¹³ chian² guio¹ juøi² ti³neng¹² huø¹ Asia. Ju³jmo¹³ Diú¹³ dsio¹ dsǿa¹² ja³cogh² hniah¹². Ju³cuø³dsa ju²hiúg¹ dsøa¹². Dsa² chian² na¹ báh³ Diú¹³, dsa² juanh¹², dsa² chian² ja³ma²ca¹já¹, dsa² cøng² hi² chian² ja³na¹ bíh³ já¹², jø² guiog¹ jmi²dsí² quián¹²dsa, dsa² tiogh³ ni³ trono ja³guǿ¹³dsa, quianh¹³ Jesucristo, dsa² juúh² jǿg³ dsøg¹² lah¹ni³ ma²ca¹hiog², dsa² jmo¹² héh¹ quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² quin¹² ni³ ni³ jmøi¹guǿi¹. Hniang¹ báh³ Cristo jniang³. Quianh¹³ jmø³dsa ma²ca¹lég²dsa jniang³ dsag³ hi² mi³røi² jniang³. Ca¹jmo¹dsa hi² ma²lán¹² jniang³ dsa² canh¹³ quián¹²dsa. Ma²lán¹² jniang³ ju³lah jmi²dsa² mi²ti³ ni³ Diú¹³ quián¹²dsa, dsa² lán¹² ti³jmi²dsa. Ju³mi³juanh¹³ jniang³ dsa² héi². Ju³jmo¹³dsa héh¹ jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹. ¡Lah¹jøng² ju³lé³!
¡Jai³lah! Juu¹² guiuh¹³ jneng¹² báh³ jiúgh² Cristo. Jøng² jǿi² báh³ ca¹lah¹já¹ dsa², cu¹dsie¹² quianh¹³ dsa² ca¹cuø¹ jmø³uai¹². Jøng² ho¹ tí² dsa² chian² ca¹lah¹jǿ¹ juøi² ti³neng¹² jmøi¹guǿi¹. Lah¹jøng² báh³ lé².
“Jní² báh³ lán¹² dsa² lah¹ni³ quianh¹³ dsa² ja³ca¹tóh² jø² calah,” juúh² Juu¹³ jniang³, dsa² chian² na¹, dsa² chian² ja³ma²ca¹já¹, dsa² cøng² hi² chian² ja³na¹ bíh³ já¹², dsa² hiog³, dsa² të² ca¹lah¹jǿ¹.
Ca¹jë́² Juan Cristo, dsa² hiug¹² juanh¹²
Juan báh³ jní², dsa² lán¹² rúh² hniah¹², dsa² cøng² ni³ quin¹² jmø³uai¹² quianh¹³ hniah¹² ni³ huu¹³ quiah¹² Jesús, dsa² mi²bí²jni dsøa¹jni cøng² ni³ quianh¹³ hniah¹² ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³ca¹dsi³niangh¹ jniang³ ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹. Mi³guø³jni Patmos, huø¹ neng¹² dsi²jo² jmø³ŋih¹³. Ja³jøng² ca¹tsei¹ dsa² tsa¹hniu¹ he¹³jni jǿg³ quiah¹² Diú¹³, ju³lah jǿg³ ca¹he¹ Jesús. 10 Jøng² cøng² jmai³ du²mei³¹ ca¹jéin¹jni hi² ca¹lø¹quianh¹³jni jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² ca¹nang¹jni cøng² ca¹hløah¹ jan² dsa² tí² ta¹cah¹jni, ju³lah jiég²dsa cøng² løg¹². 11 Lah¹la² ca¹juúh²dsa: “Teng¹² si² hi² jáih²hning. Jøng² dsianh¹³hning si² ja³cog² dsa² quián¹² Diú¹³ chian² guio¹ juøi² ti³neng¹² huø¹ Asia, juøi² Efeso, juøi² Esmirna, juøi² Pérgamo, juøi² Tiatira, juøi² Sardis, juøi² Filadelfia, quianh¹³ juøi² Laodicea.”
12 Jøng² ca¹jenh¹³jni. Ca¹jái¹jni hein² dsa hløah¹². Jøng² ca¹jái¹jni guio¹ ŋí³ lǿa¹² cog³niáng¹³ ti³hiúh² si² cø². 13 Jøa³ ja³ti³tǿng² ŋí³ jøng² ca¹jan³jni jan² dsa² jniá² lah¹jniá² dsa² jmøi¹guǿi¹. Quieih¹²dsa cøng² hmøah¹² hei¹² ca¹tǿ² lø³tai³dsa. Ni³ dsǿa¹²dsa rø³hŋioh¹²dsa cøng² løg² lǿa¹² cog³niáng¹³. 14 Teg² hlaih¹³ cu¹té¹² lǿa¹² jŋiu² dsi³dsa, ju³lah teg² jŋiú³ jah¹chih², ju³lah teg² hmung². Jní² mø³ni³dsa ju³lah jní² si² dsíg². 15 Lǿa¹² lø³tai³dsa ju³lah lǿa¹² ŋí³ bronce ma²lǿa¹² uuh¹². Sih¹³ hlaih¹³ lø³tai³dsa ju³lah lǿa¹² ŋí³ tioh¹³ ni³ si² dsíg². Tí² hløah¹²dsa ju³lah hein¹³ hliú² jmøi² juøh¹². 16 Tiogh³ guiog¹ chi³neng¹² gug²dsa dsio¹. Dsi¹³ hag³dsa cøng² ŋí³ hmo¹ ta³ton¹ jag¹³. Taih¹² hlaih¹³ ni³dsa ju³lah taih¹² hieg² jmai³ lah¹dsóh² dsíg² hieg².
17 Jøng² cøg¹² tai³dsa ca¹ta³ron¹³jni huø¹ ju³lah jan² dsa² ma²rø²jon¹², mi³ca¹jan³jni dsa. Jøng² gug²dsa dsio¹ ca¹quieg²dsa ni³ quieg¹. Ca¹juúh²dsa:
―Tsa¹jmo² ganh¹. Jní² báh³ lán¹² dsa² lah¹ni³ quianh¹³ dsa² ja³ca¹tóh² jø² calah, 18 dsa² chian². Ca¹jon¹ báh³ jní². Cónh¹jøng² cøng² hi² ma²chian²jni calah jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹. Chi² báh³ bí² quieg¹jni ja³cog² dsa² ma²ca¹dsan¹. 19 Hi² jøng² teng¹² ni³ si² he² hi² jáih²hning, ju³lah he² hi² lǿa¹² ta¹na¹ quianh¹³ hi² na¹ bíh³ lé². 20 Lah¹la² báh³ lǿa¹² jǿg³ chi³jnøa¹² quiah¹² guiog¹ chi³neng¹² ca¹janh³hning mi³tiogh³ gug¹jni dsio¹ quianh¹³ ŋí³ lǿa¹² cog³niáng¹³ ti³hiúh² si² cø²: Lán¹² chi³neng¹² tsih² dsa² høh³ quián¹² dsa² quian¹jni tiogh³ guio¹ juøi², ma¹ján¹ chi³neng¹² lah¹jan² tsih² høh³. Jøng² ca¹lah¹jǿ¹ guio¹ ŋí³ jøng² lán¹² dsa² quian¹jni tiogh³ ta³guio¹ juøi² jøng².