2
Ca¹já¹ jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³
Jøng² cøng² ja³mi³tiogh³ ca¹lah¹já¹dsa mi³ca¹tǿ² jmai³ Ton¹lug¹guií². Cónh¹ tsa¹ju³jŋia¹³ jmai³ jøng², ca¹nǿng²dsa cøng² hi² hein¹³ tí², ca¹já¹ juu¹² guiuh¹³, ju³lah cøng² ja³ca¹já¹ dsí² tí². Ca¹hein¹³ ta³cøng² hniú¹² ja³mi³tiogh³dsa. Jøng² ca¹jni¹ hliú² hi² píh³, hi² jní² ju³lah jní² si². Ma¹cǿng¹ hi² píh³ jøng² lah¹jan²dsa ma²ti³hai¹³ dsi³guiuh²dsa mi³ca¹lø¹lih¹³dsa. Jøng² ca¹can¹dsa jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³. Ni³ jøng² ca¹jmo¹ jmi²dsí² han¹³ hi² ti³hløah¹² dsa² héi² hliú² ni³ jǿg³.
Jmai³ jøng² mi³tiogh³ dsa² judío jøa³juøi² Jerusalén, dsa² hnio¹ Diú¹³, dsa² ca¹ja¹lé² ta³cøng² jmøi¹guǿi¹. Jøng² jue¹² dsa² héi² ca¹túgh² mi³ca¹løa¹ cu²møah¹³.
―¿He² bíh³ lǿ²? ―lë́²dsa.
Di³ ca¹nǿng²dsa jǿg³ quiah¹²dsa lah¹jan² lah¹jan²dsa, hi² ti³hløah¹² dsa² ca¹can¹ jmi²dsí² héi². Jøng² dsogh¹² dsǿa¹²dsa. Ca¹dsii¹dsa jǿg³ guiog¹³dsa. Ca¹juuh²dsa:
―Jai³lah, dsa² chian² ja³tén¹² Galilea dsa² ti³hløah¹² tiogh³. Ha²lah dsio¹ hløah¹² dsa² ná¹² jǿg³ quián² jniang³. Jøng² chian² ca²dsiog³ jniang³ ja³tén¹² Partia, quianh¹³ Media, quianh¹³ Elam, quianh¹³ Mesopotamia, quianh¹³ Judea, quianh¹³ Capadocia, quianh¹³ Ponto, quianh¹³ Asia, quianh¹³ Frisia, 10 quianh¹³ Panfilia, quianh¹³ Egipto, quianh¹³ ja³tioh¹³ juøi² tén¹² Africa ŋai¹² ja³tén¹² Cirene. Jø¹² bíh³ tiogh³ ja³la² quianh¹³ jniang³ dsa² judío chian² Roma, quianh¹³ dsa² siáh² chian² Roma, dsa² ma²hlanh¹² Diú¹³ ju³lah hlaih¹² dsa² judío. 11 Dsa² chian² ja³tén¹² Creta quianh¹³ Arabia, tiogh³ calah ca²dsiog³ dsa² héi² ja³la². ¿Ha²lah lǿ² jøng²? Di³ neng² jniang³ quianh¹³ jǿg³ quián² jniang³ ca¹lah¹jái¹ jniang³ jǿg³ ha²lah lǿa¹² juu¹² juøh¹² jmo¹² Diú¹³, hi² hløah¹² dsa² ná¹² ―ca¹juúh²dsa.
12 Hi² jøng² ca¹can¹dsa gøg². Dsogh¹² dsǿa¹²dsa ca¹lah¹já¹dsa. Ca¹dsii¹dsa jǿg³ guiog¹³dsa. Ca¹juúh²dsa:
―¿He² lǿ²? ―ca¹juúh²dsa.
13 Cónh¹jøng² ca¹cu² ca¹jmágh² ca²dsiog³dsa. Ca¹juúh²dsa:
―Dsa² ti³hen¹² báh³ ná¹² ―ca¹juúh²dsa.
Ca¹tsáih¹ Pedro dsa² jue¹²
14 Jøng² ca¹nung² Pedro cu¹dsie¹² quianh¹³ dsa² guia¹ján¹. Ca¹hløah¹dsa tí². Ca¹tsáih¹dsa dsa² jue¹². Ca¹juúh²dsa:
―Hniah¹² dsa² judío, quianh¹³ ca¹lah¹jáh¹ hniah¹² dsa² tiogh³ jøa³juøi² Jerusalén la², jmóh³ hniah¹² juanh¹² hoh¹² hniah¹². Nǿngh³ hniah¹² jǿg³ quieg¹jni. Mi³jøng² li¹ŋih³ hniah¹² ha²lah lǿa¹². 15 A¹jáng¹ ju³ lah¹jøng², hi² ma²hen¹² dsa² lang¹². ¿He² løa¹ hniah¹² juúh² dsa² ma²hen¹²? Jø² ma²na²tǿ² hein¹³ ŋiu¹ tu¹heg². 16 Jǿg³ siíh² báh³ hi² la², jǿg³ ca¹hǿ² hlai³ Joel, dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Di³ lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹²dsa:
17 Lah¹la² lé², juúh² Diú¹³, na³ma²ja¹quien¹³ hén² jmøi¹guǿi¹.
Tí¹³jni jmi²dsí² quieg¹jni quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa².
Jøng² hǿ² ja²ŋiúh² ja²máih¹ hniah¹² jǿg³ quieg¹jni.
Jmo³jni li¹ŋi¹² dsa² tsih² ha²lah lé² quianh¹³ lah¹cøng² hi² cøa²dsa.
Jmo³jni hi² li¹ŋë́h² dsǿa¹² dsa² canh¹³ he² hi² ca¹cøa¹dsa.
18 Jmai³ jøng² tí¹³jni jmi²dsí² quieg¹jni quiah¹² dsa² mi²ti¹ ne¹jni, cu¹dsie¹² dsa² ŋioh¹² quianh¹³ dsa² mǿ².
Mi³jøng² hǿ²dsa jǿg³ quieg¹jni.
19 Jmo³jni hi² gøg² juu¹² dsi³guøi².
Jmo³jni hi² li¹dsogh¹² dsǿa¹²dsa ni³ guøh³ ni³ huø¹:
Jmø², quianh¹³ si², quianh¹³ jmi³ŋi³ lǿa¹² jneng¹².
20 Iég¹ si² quiah¹² hieg².
Li¹guión² tsøh² ju³lah lǿa¹² jmø².
Lah¹jøng² báh³ lé² niúh¹ jín³ hi² tøa¹ jmai³ juøh¹² lah¹dsóh², jmai³ quieg¹ jní², Juuh² hniah¹².
Léi¹³ lé² na³ma²ca¹tǿ² jmai³ jøng².
21 Ju³ná³ hein² dsa² møa¹ mi³ho³jni, dsa² héi² liúg², rø²juúh² si².
22 ’Jøng² hniah¹² dsa² israel, nǿngh³ hniah¹² jǿg³ hi² juøh¹³jni ―ca¹juúh² Pedro. ―Hŋiah¹² Diú¹³ dsa² juanh¹² ca¹mi¹léi¹³ hi² ca¹tse¹dsa Jesús, dsa² chian² Nazaret. Ma²ŋih³ báh³ hniah¹² ca¹cuø¹ Diú¹³ bí² hi² ca¹jmo¹ Jesús hliú² juu¹² juøh¹² quianh¹³ hi² gøg² jøa³ ja³tiogh³ hniah¹². 23 Ma²lǿih² tsa¹ŋi¹² Diú¹³ he² jmai³ ja³cuan¹dsa Jesús. Mi³ca¹cuai¹dsa jøng², ca¹jëh³ hniah¹² dsá¹ quiah¹² dsa² tsa¹hniu¹ lei¹³ quiah¹² Diú¹³. Hniah¹² báh³ neng¹² neih³ hi² ca¹jŋëh¹ dsa² héi² Jesús ni³ crǿg¹³. 24 Jøng² ca¹jmo¹ Diú¹³ juanh¹² hi² ca¹hiog² Jesús. Tsa¹ca¹cuø¹dsa jǿg³ hi² dsa¹hén²dsa. Tsa¹lé² dsa¹hén² Jesús. 25 Di³ lah¹la² ca¹juuh² hlai³ David, hi² ca¹hia¹dsa Jesús:
Guiang³jni hi² jiag¹² Juu¹³jni tiá².
Quianh¹³ báh³ dsa² jní², mi³jøng² tsa¹høa¹² dsøa¹jni.
26 Hi² jøng² báh³ hioh¹² jéin¹²jni. Juøh¹²jni hi² tøa¹² dsøa¹jni.
Cøng² hi² chian²jni ju²hiúg¹ dsøa¹², di³ mi¹hag¹³ báh³ Diú¹³.
27 Tsa¹cuø¹dsa jǿg³ hi² dság¹ cu¹té¹² jmi²dsí² quieg¹jni ja³tiogh³ dsa² ma²ca¹dsan¹.
Tsa¹cuø¹dsa jǿg³ hi² dsa¹hén² quieg¹jni, jní² dsa² dsiog¹ quián¹²dsa.
28 Dsa² héi² ma²ca¹he¹ juu¹² ja³ŋøa¹²jni.
Dsa² héi² báh³ jmo¹² hioh¹² jéin¹²jni, di³ ŋøa¹²dsa quianh¹³ jní², ca¹juúh² hlai³ David.
29 ’Hniah¹² dsa² go² jniang³, ma²ŋih³ báh³ hniah¹² ha²lah ca¹løa¹ quiah¹² hlai³ David, dsa² hóg¹ quián² jniang³. Di³ ca¹jon¹dsa. Ca¹ŋi³hag¹dsa. Ca¹lah¹jin³ na¹ lǿa¹² ja³rø²hog¹²dsa jøa³ ja³tiagh³ jniang³. 30 Cónh¹jøng² dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ mi³lán¹² hlai³ David. Ma²ŋi¹²dsa ca¹mi¹dsøg¹² Diú¹³ jǿg³ hi² lén² jan² tsø³jong¹³dsa rai¹³, ju³lah lán¹²dsa hŋiah¹²dsa. 31 Jøng² ca¹juúh² hlai³ David ha²lah lé² ta¹chi³quë́¹ quiah¹² Cristo: Hi² hiog¹dsa, hi² tsa¹dság¹dsa cu¹té¹² ja³tiogh³ dsa² ma²ca¹dsan¹, hi² tsa¹dsa¹hén² jmø²ŋǿ¹² quiah¹²dsa. 32 Jesús héi² báh³ ca¹hiog², ca¹jmo¹ Diú¹³ dsa² juanh¹². Ma²ca¹ne¹³ jnieh³ dsá¹ ca¹lah¹jái¹ jnieh³. 33 Mi³ca¹tai¹ Diú¹³ juu¹² ja³cog²dsa, mi³ca¹lø¹juanh¹² Jesús, jøng² ca¹cuø¹ Diú¹³ jmi²dsí² han¹³, ju³lah ca¹juúh²dsa lah¹jiá¹². Hi² jøng² báh³ la², hi² ma²jáih² hniah¹², hi² ma²nøngh² hniah¹². 34 Di³ a¹jáng¹ ju³ hlai³ David dsa² ca¹ŋáh¹ juu¹² guiuh¹³. Lah¹la² báh³ ca¹juúh² David hŋiah¹²:
Ca¹tsáih¹ Juu¹³ jniang³ Juu¹ jní², ca¹juúh²dsa:
Ju³tiágh³ quianh¹³ jní²
35 ca¹lah¹ca¹tǿ² jmai³ ja³ca¹jmo¹jni li¹dsenh¹³hning,
tsa¹ma¹quien¹² dsa² hiag¹³hning, ca¹juúh²dsa.
36 Jøng² ca¹juúh² Pedro:
―Hi² jøng² lah¹la² báh³ lah¹dsóh² hniuh¹² li¹ŋi¹² ca¹lah¹já¹ dsa² israel: Hi² ca¹jmo¹ Diú¹³ ma²lán¹² Jesús Cristo, Juu¹³ jniang³. Diú¹³ báh³ ca¹hia¹ Jesús. Jesús héi² báh³, dsa² ca¹jŋë́h¹ hniah¹² ni³ crǿg¹³ ―ca¹juúh² Pedro.
37 Mi³ma²na²nǿng² dsa² tiogh³ héi² jǿg³ jøng², jǿg³ ca¹juúh² Pedro, jøng² ca¹túgh²dsa høa¹² dsǿa¹²dsa. Ca¹ŋai¹dsa Pedro quianh¹³ tsih² høh³ jian¹²dsa. Ca¹juúh²dsa:
―¿He² hi² hniuh¹² jmó³ jnieh³, roh¹³ jniang³? ―ca¹juúh²dsa.
38 Jøng² ca¹ŋai¹ calah Pedro. Ca¹juúh²dsa:
―Ju³jeinh¹³ hoh¹² hniah¹² ja³cog² Diú¹³. Ju³tsogh² hniah¹² jmøi². Hi² jøng² ma²lanh¹² hniah¹² léi¹³ ma²quianh¹³ hniah¹² Jesucristo. Mi³jøng² hén² dsag³ quiánh² hniah¹². Jøng² tí² Diú¹³ jmi²dsí² han¹³ quiah¹²dsa quiánh² hniah¹². 39 Jǿg³ quián² jniang³ báh³ la² ca¹jmo¹ Diú¹³, quianh¹³ tsih² guing², ca¹lah¹ma¹quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² tiogh³ guiég¹, lǿa¹² ju³ ca¹tøa¹ Diú¹³, Juu¹³ jniang³ ―ca¹juúh²dsa.
40 Hliú² jǿg³ lah¹jøng² ca¹juúh² Pedro. Ca¹togh²dsa dsa² héi² jǿg³. Jøng² ca¹juúh²dsa calah:
―Ju³liúgh³ hniah¹². Tsa¹ma¹gu³noh¹² hniah¹² quianh¹³ dsa² ti³re² dsag³. Quianh¹³ Diú¹³ báh³ gu³noh¹² hniah¹² ―ca¹juúh²dsa.
41 Jøng² dsa² ca¹hie¹ jǿg³, ca¹jŋó² dsa² héi² jmøi². Mi³té¹² cónh¹ hnøa¹² mei¹³ dsa² ca¹lø¹quianh³dsa cøng² jmai³ jøng². 42 Tí² ca¹chính²dsa juu¹² ca¹he¹ tsih² høh³. Ca¹túgh²dsa cøng² jǿg³ quianh¹³dsa. Cøng² ja³ca¹gǿh¹dsa. Cu¹dsie¹² lah¹jøng² báh³ dsa², ti³hlanh¹²dsa Diú¹³.
Lah¹la² ca¹jmo¹ dsa² lah¹ni³ ca¹hé¹ jǿg³ quiah¹² Cristo
43 Ca¹lah¹já¹ báh³ dsa² ca¹túgh²dsa gan¹dsa Diú¹³. Hliú² juu¹² juøh¹² ca¹jmo¹ tsih² høh³ quianh¹³ hi² gøg². 44 Jøng² ca¹lah¹já¹ dsa² hé² jǿg³, cøng² ja³ca¹dsii¹dsa hi² mi³chi² quiah¹²dsa ca¹lah¹já¹dsa. 45 Jøng² mi³ca¹hnai¹dsa hi² mi³chi² quiah¹²dsa, lǿa¹² ju³ huø¹, lǿa¹² ju³ hi² mi³chi² dsi²néi², jøng² ca¹dsiúh¹dsa cog³. Ca¹cuúh¹dsa dsa² roh¹³ jniang³, cónh¹ dsa² chi³quian¹³ jmai³. 46 Lah¹cøng² lah¹cøng² jmai³ cøng² jǿg³ báh³ tiogh³dsa dsa²lé²dsa guøh¹². Ca¹gǿh¹dsa quianh¹³ dsa² roh¹³ jniang³. Hiug² dsǿa¹²dsa ca¹cuúh¹dsa dsa² roh¹³ jniang³ hi² ca¹gǿh¹dsa. Hioh¹² jenh¹²dsa lah¹jøng². 47 Ca¹mi¹juanh¹²dsa Diú¹³. Tøa¹² báh³ dsǿa¹² dsa² juøi² jian¹²dsa ha²lah ŋi²nio³dsa. Jøng² ca¹jmo¹ Diú¹³ ca¹ŋi¹jué² dsa² hé² jǿg³ quiah¹²dsa lah¹cøng² lah¹cøng² jmai³.