LAH¹LA² CA¹JMO¹ TSIH² HØH³
1
Jǿg³ hi² tí² Diú¹³ jmi²dsí² han¹³
Lah¹ni³ ca¹jmo¹jni cøng² si², Guiuh¹³ Teófilo. Quianh¹³ si² jøng² ca¹he¹jni ca¹lah¹jǿ¹ hi² ca¹jmo¹ hi² ca¹he¹ Jesús ca¹lah¹cónh¹ mi³ca¹lø¹liág¹, ca¹lah¹ca¹tǿ² jmai³ ja³ca¹tai¹ hŋiah¹² Jmi² jniang³ juu¹² guiuh¹³. Jøng² niúh¹ jín³ hi² ca¹ŋáh¹ Jesús, mi³ca¹quióh²dsa tsih² høh³ quián¹²dsa, ca¹togh²dsa tsih² høh³ jǿg³ ju³lah ca¹he¹ jmi²dsí² han¹³ quiah¹² hŋiah¹² Diú¹³ juanh¹². Jøng² hliú² rón² ca¹jnia¹ Jesús ni³ dsa² héi² ta³lah¹ton¹lág¹ jmai³ jøng² hi² ca¹hiog²dsa. Hliú² hi² ca¹jmo¹dsa. Mi³jøng² li¹dsøg¹² dsǿa¹² dsa² héi² hi² chian²dsa. Ca¹dsii¹dsa jǿg³ ha²lah lé² ja³jmo¹² Diú¹³ héh¹.
Jmai³ jøng² ja³hiúg³ Jesús quianh¹³ dsa² héi², ca¹jmo¹dsa jǿg³ tsa¹ju³huanh¹² dsa² héi² jøa³juøi² Jerusalén. Ca¹juúh²dsa:
―Jøng² janh³ hniah¹² jøa³juøi² la² ca¹lah¹ca¹lø¹ti¹ jǿg³ ca¹juúh² ti³ŋieh¹jni, jǿg³ ca¹juǿi²jni hniah¹². Lah¹dsóh² jmáh¹lah jmøi² báh³ ca¹chiog¹ Juan hniah¹². Hiug¹² jín³ hi² dsio¹ jmo¹ Diú¹³ dsa² juanh¹². Di³ ja¹quien¹³ tí²dsa jmi²dsí² han¹³ quiah¹² quiánh² hniah¹² ―ca¹juúh² Jesús.
Ca¹ŋáh¹ Jesús juu¹² guiuh¹³
Ja³mi³tiogh³dsa jøng², ca¹ŋai¹ dsa² héi² Jesús. Ca¹juúh²dsa:
―Ti³guiuh¹³, ¿Ma²tǿ² ja³jmóh³hning hi² liúg² dsa² israel, hi² tsa¹ma¹lén² dsa² chian² ja³siíh³ ta³? ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹ŋai¹ Jesús. Ca¹juúh²dsa:
―A¹jáng¹ hniah¹² ca¹të́h² li¹ŋih³ jmai³ ŋi² jmai³ ja³jmo¹ Jmi² jniang³ hi² ma²hiug² dsǿa¹²dsa jmo¹dsa. Cónh¹jøng² li¹bí² hoh¹² hniah¹² na³ma²ca¹hí¹ jmi²dsí² han¹³ quiánh² hniah¹². Jøng³ gu³heh³ hniah¹² jǿg³ quieg¹ jní² jøa³juøi² Jerusalén, quianh¹³ ta³cøng² ja³tén¹² Judea, ca¹lah¹quianh¹³ ja³tén¹² Samaria, ca¹lah¹ja³ca¹heh³ hniah¹² jǿg³ ta³cøng² jmøi¹guǿi¹ ―ca¹juúh² Jesús.
Mi³ma²na²juúh² Jesús lah¹jøng², ca¹tai¹ hŋiah¹² Jmi² jniang³ juu¹² guiuh¹³. Ti³jái¹³ dsa² tiogh³ ta³lah¹jøng². Jøng² ha¹chian² ma¹ca¹jǿi² mi³ca¹quiónh¹dsa jøa³jneng¹². 10 Ja³jøng² tiogh³ dsa² héi², ti³jái¹³dsa guiuh¹³ ja³na²ŋáh¹ Jesús, mi³ma²tiogh³ og¹ dsa² ŋioh¹² quianh¹³dsa, dsa² chian² ŋi¹juǿi¹ quieih¹² hmøah¹² tég¹. 11 Jøng² ca¹juúh² dsa² ŋioh¹² héi²:
―Hniah¹² dsa² chianh² Galilea, ¿he² løa¹ hniah¹² tiogh³ ti³jáih² juu¹² guiuh¹³? Ma²na²u¹hái¹ báh³ Jesús jøa³ja³tiogh³ hniah¹². Ma²na²ŋáh¹dsa juu¹² guiuh¹³. Di³ hŋiah¹² báh³ Jesús héi² jiúgh² calah. Lah¹jøng² báh³ jiúgh²dsa ju³lah ma²na²jaih³ hniah¹² mi³na²ŋáh¹dsa juu¹² guiuh¹³ ―ca¹juúh²dsa.
Ca¹hia¹dsa Matías, dsa² ca¹gú² dsie¹² Judas
12 Jøng² ca¹ŋi¹lia¹ dsa² héi² juu¹² máh², máh² tsen² Olivo. Ca¹ŋi¹lia¹dsa juu¹² jøa³juøi² Jerusalén. Ha¹chi² uǿin² juu¹². Cónh¹ jøng² báh³ té¹² juu¹² ca¹lah¹cónh¹ ja³ma²lǿa¹² lei¹³ hi² lé² ŋi¹nio¹ dsa² judío jmai³ sa³¹. 13 Jøng² mi³ca²dsi¹lia¹dsa jøa³juøi², ca¹ŋi¹lia¹dsa guiuh¹³ hniú¹² ton¹ jué¹ ja³mi³tiogh³dsa. Quianh¹³dsa Pedro, quianh¹³ Juan, quianh¹³ Jacobo, quianh¹³ Andrés, quianh¹³ Felipe, quianh¹³ Tomás, quianh¹³ Bartolomé, quianh¹³ Mateo, quianh¹³ Jacobo, ja³ŋiúh³ Alfeo, quianh¹³ Simón, dsa² cananista, quianh¹³ Judas, ja³ŋiúh³ Jacobo. 14 Ca¹lah¹já¹ dsa² héi², tiogh³dsa cøng² jǿg³. Ti³hlanh¹²dsa Diú¹³. Quianh¹³dsa hio¹³, quianh¹³ roh¹³ Jesús, quianh¹³ María, mi³chiég³ Jesús.
15 Jmai³ jøng² mi³tiogh³ ŋia¹lúg² rø²dsǿ² guiúg²dsa, dsa² roh¹³ jniang³. Jøng² ca¹nung² Pedro jøa³ ja³tiogh³dsa. Ca¹juúh²dsa:
16 ―Hniah¹², dsa² roh¹³ jniang³, hi² hniuh¹² báh³ li¹ti¹ jǿg³ ca¹he¹ jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³, ju³lah lǿa¹² ni³ si² ca¹jmo¹ hlai³ Davíd, jǿg³ quiah¹² Judas. Di³ ca¹ŋi¹jian¹ Judas dsa² jue¹² ja³ca¹ŋi³chiánh³dsa Jesús. 17 Mi³hiúg³ Judas quianh¹³ jniang³. Ca¹hia¹ Jesús Judas. Lah¹jøng² mi³jmo¹²dsa, ju³lah jmo² jniang³. 18 Hi² jøng² dsa² ca¹ŋi³lii¹³ cøng² huø¹ quianh¹³ cog³ ca¹lǿh¹ Judas, ja³ca¹jmo¹dsa hi² hlaih¹³ jøng². Ja³jøng² ca¹tánh² Judas ta¹rø²hén³dsa. Jøng² cu²dsie¹² ca¹ná² togh¹²dsa. Ca¹huøh¹² jmø³hmai¹dsa. 19 Jøng² mi³ca¹lø¹ŋi¹² dsa² chian² Jerusalén, ca¹tǿh¹dsa huø¹ jøng² Acéldama, hi² hniu¹dsa juúh²dsa Huø¹ Ca¹hnë¹dsa Dsa². 20 Di³ lah¹la² rø²juúh² si² Salmos:
Ju³lé³ tsa¹ma¹tiogh³ dsa² hniu³dsa.
Ju³lé³ tsa¹chian² ma¹chian² dsi²néi².
Jø¹² bíh³ lah¹la² rø²juúh² si² calah:
Ju³gu² dsa² siáh² dsié¹²dsa, rø²juúh² si².
21 ’Jøng² ju³lé³ lah¹jøng². Di³ tiogh³ báh³ dsa² héi² ja³la², dsa² ca¹ŋi²nio³ quianh¹³ jniang³ tiá², cónh¹ jmai³ ja³mi³quianh¹³ jniang³ Jesús, Juu¹³ jniang³. 22 Ca¹ŋi³lé³ dsa² héi² cónh¹ jmai³ ja³ca¹jŋó² Jesús jmøi² ca¹chiag¹ Juan. Cøng² hi² quianh¹³ báh³ dsa² Jesús ca¹lah¹ca¹tǿ² ja³ca¹ŋáh¹dsa juu¹² guiuh¹³. Jan² dsa² lah¹héi² mi³gú¹ quianh¹³ jniang³. Mi³jøng² he¹dsa jǿg³ hi² ca¹hiog² Jesús, ju³lah jmo² jniang³ ―ca¹juúh² Pedro.
23 Jøng² ca¹hia¹ dsa² tiogh³ og¹ dsa². Jan² dsa² tsen² Matías. Jan² dsa² tsen² José Justo. Jø¹² bíh³ tǿh²dsa José calah Barsabás. 24 Ni³ jøng² lah¹la² ca¹hlanh¹dsa Diú¹³:
―Juu¹³ jniang³, hning² ma²ŋih³ ha²lah lǿa¹² dsǿa¹² jnieh³ dsa² jmøi¹guǿi¹. Jøng² hning² héh³ hein² dsa² og¹ lang¹² cuanh¹³hning gú¹. 25 Mi³jøng² lén²dsa tsih² høh³ quiánh²hning. Gú¹dsa dsié¹² Judas. Di³ ma²ca¹u¹hái¹ Judas ta³ quiánh²hning. Ca¹ŋáh¹dsa juu¹² ja³ca¹të́²dsa ―ca¹juúh²dsa.
26 Jøng² mi³ca¹dsi¹dsa jǿg³, Matías báh³ ca¹të́². Jøng² ca¹gú² Matías quianh¹³ dsa² guia¹ján¹.