21
Ca¹mi¹jnia¹² Jesús ni³ guiog¹ dsa² guia¹tón²
Ni³ jøng² ca¹mi¹jnia¹² Jesús ni³ dsa² quianh¹³dsa chiuh³ jmøi² juøh¹² tsen² Tiberias. Lah¹la² báh³ ca¹jmo¹dsa. Cøng² ja³mi³tiogh³ Simón Pedro, quianh¹³ Tomás (dsa² tǿh²dsa Guing² Og¹), quianh¹³ Natanael, dsa² chian² Caná, juøi² tén¹² Galilea, quianh¹³ ta³og¹ ja³ŋiúh³ Zebedeo, quianh¹³ og¹ dsa² siáh², dsa² guia¹tón² jian¹²dsa. Jøng² ca¹juúh² Simón Pedro:
―He³ jní² nei¹³ ŋi³chiánh¹ jáh² tiogh³ jmøi² ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹juúh² dsa² quianh¹³dsa:
―Dsǿg³ jnieh³ quianh¹³ hnéng¹ ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹uǿi²dsa ni³ barco. Ca¹ŋi¹lé²dsa juu¹² ni³ jmøi². Cónh¹jøng² ha¹chian² jáh² ca¹lǿh²dsa jin² jan² ta³cøng² ja³neng² jøng². Jøng² cónh¹ nioh¹² hi³méh¹ ca¹dsiég¹ Jesús chiuh³ jmøi², cøg¹² ja³tiogh³dsa. Tsa¹ŋi¹² dsa² héi² hi² lán¹²dsa Jesús. Jøng² ca¹juúh² Jesús:
―¡Guiuh¹³! ¿Tsa³ma²na²lëh¹ hniah¹² jáh²? ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹juúh² dsa² héi²:
―Ca¹lah¹jin³ jan² jáh² tsa¹ma²na²lǿh¹ jnieh³ ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹juúh² Jesús:
―Héi² di³ cøng² néng³ quiánh² jag¹³ tø²guia¹jo¹³ barco, ja³ná³ báh³ léh² hniah¹² jáh² ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹hǿi²dsa néng³ ja³jøng². Jue¹² hlaih¹³ jáh² ca¹ŋi¹tiogh¹ niúh¹ néng³. Ca¹lah¹jín³ tsa¹tiúh¹dsa li¹dsa néng³ dsi²jmøi². Jøng² ca¹juúh² jan² dsa² guia¹tón², dsa² hnio¹ Jesús hiug¹² héi², ca¹tsáih¹dsa Pedro:
―¡Juu¹³ báh³ jniang³ jnung²! ―ca¹juúh²dsa.
Ca¹lah¹cónh¹ mi³ca¹nǿng² Simón Pedro jǿg³ jøng² hi² lán¹² dsa² héi² Juu¹³ jniang³, ta³lah¹ca¹cáih¹dsa tsǿnh³dsa ma²ca¹jŋíh²dsa ja³jmo¹²dsa ta³. Jøng² ca¹tiah¹dsa dsi²jmøi². Ca¹ŋó¹dsa ta³tí³ juu¹² ja³tsenh¹³ Jesús. Jøng² ca¹dsi¹lé² dsa² mi³quianh¹³ Pedro chiuh³ jmøi² juu¹² barco. Tsøah¹²dsa néng³ chi³cángh² tiogh³ jáh² tiogh³ jmøi². Mi³tiogh³ dsa² héi² cónh¹ ŋi²lǿg² metro cónh¹ ja³lǿa¹³ chiuh³ jmøi².
Mi³ca¹siog² dsa² héi² ni³ barco, ca¹jái¹dsa ma²neng¹² cøng² si² lǿa¹² si² tah². Ma²tiogh³ jáh² ni³ si² quianh¹³ hi³ŋíh¹. 10 Jøng² ca¹juúh² Jesús:
―Gu³quian² jan² og¹ jáh² ma²na²lëh¹ hniah¹² ―ca¹juúh²dsa.
11 Jøng² ca¹uǿi² Simón Pedro ni³ barco. Jøng² ca¹tsø² ca¹cuǿnh¹dsa néng³ ca¹tǿ² chiuh³ jmøi². Tiogh³ jáh² jmøi² ca¹lah¹chi³cángh², jmáh¹lah jáh² canh¹³. Ŋia²lúg² rø²dsǿ² to¹lu¹guián² rø²dsǿ² úg² jáh² mi³té¹². Ju³ he² jín³ jue¹² jáh² mi³tiogh³, ha¹chi² ca¹gøi² néng³. 12 Jøng² ca¹juúh² Jesús:
―Ŋi³noh¹² hniah¹². Ŋi³quíh³ hniah¹² ―ca¹juúh²dsa.
Ca¹lah¹jin³ jan² dsa² héi² tsa¹ca¹tí² dsǿa¹² ŋai¹ hein² dsa² héi². Lø²lih¹³ báh³ dsa² hi² lán¹² dsa² héi² Juu¹³ jniang³. 13 Jøng² ca¹ŋi³can¹³ Jesús hi³ŋíh¹ quianh¹³ jáh² tiogh³ ni³ si². Ca¹cuúh¹dsa dsa² guiog¹ héi². 14 Jøng² ca¹tǿ² hnaih² rón² hi² ca¹mi¹jnia¹² Jesús ni³ dsa² quianh¹³dsa, cónh¹ jmai³ mi³ma²ca¹hiog²dsa.
Ca¹hlanh¹ Jesús Simón Pedro
15 Mi³ma²na²lø¹tan¹³dsa, jøng² ca¹juúh² Jesús, ca¹tsáih¹dsa Simón Pedro:
―Simón, ja³ŋiúh³ Jonás, ¿hiug¹³ hnángh¹hning jní² cónh¹ jín³ dsa² ná¹²? ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹juúh² Pedro:
―Juu¹³ jniang³, ma²ŋih³ báh³ hning² hi² hnó¹jni hning² ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹juúh² Jesús:
―Jøng² heh¹³hning dsa² quian¹jni jǿg³ dsio¹ quieg¹jni ―ca¹juúh²dsa.
16 Jøng² ca¹juúh² calah Jesús:
―Simón, ja³ŋiúh³ Jonás, ¿hiug¹³ hnángh¹hning jní²? ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹juúh² Pedro:
―Juu¹³ jniang³, ma²ŋih³ báh³ hning² hi² hnó¹jni hning² ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹juúh² Jesús:
―Jøng² jmóh³hning hí³ dsa² quian¹jni ―ca¹juúh²dsa.
17 Jøng² ca¹juúh² calah Jesús, ja³ca¹tǿ² hnaih² rón²:
―Simón, ja³ŋiúh³ Jonás, ¿hiug¹³ hnángh¹hning jní²? ―ca¹juúh²dsa.
Hlaih¹³ ca¹jính¹ Pedro, mi³ca¹tǿ² hnaih² rón² ca¹ŋai¹ Jesús chi² ju³ná³ hniang¹dsa. Jøng² ca¹juúh² Pedro:
―Juu¹³ jniang³, ma²ŋih³ báh³ hning² ca¹lah¹jǿ¹. Ma²ŋih³ báh³ hning² hi² hnó¹jni hning² ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹juúh² Jesús:
―Jøng² heh¹³hning dsa² quian¹jni jǿg³ dsio¹ quieg¹jni. 18 Jǿg³ dsøg¹² lah¹dsóh² juǿi²jni hning²: Hŋiah¹hning mi³quieih³hning tsǿinh²hning jmai³ mi³tsih²hning. Mi³ŋøh²hning ha² juu¹² ja³hnøngh²hning. Na³ma²ca¹guiugh²hning, jah¹³hning cugh²hning. Di³ jøng² quieih¹ dsa² siáh² hning² hmøah¹². Di³ jøng² dsø¹jiag¹²dsa juu¹² ja³tsa¹hnøngh²hning góh³ ―ca¹juúh²dsa.
19 Ca¹juúh² Jesús jǿg³ jøng² hi² hniu¹dsa juúh²dsa ha²lah jón² Pedro, hi² mi¹juanh¹²dsa Diú¹³. Ni³ jøng² ca¹juúh² Jesús:
―¡Ŋieh¹³hning! Dseh¹³hning cah¹jni ―ca¹juúh²dsa.
Jan² dsa² guia¹tón, dsa² hiug¹² hnio¹ Jesús
20 Mi³ca¹jénh¹ Pedro, jøng² ca¹jë́²dsa jan² dsa² guia¹tón² jian¹²dsa héi², dsa² hiug¹² hnio¹ Jesús. Dság¹ dsa² héi² dse¹³ cah³dsa. Dsa² héi² mi³guǿ¹³ cog² Jesús mi³ca¹gǿh¹dsa quiah¹² høa³, dsa² ca¹ŋǿh¹ Jesús: “Juu¹³ jniang³, ¿hein² dsa² hnë¹ hning²?” 21 Mi³ca¹jë́² Pedro dsa² héi², jøng² ca¹juúh² Pedro, ca¹tsáih¹dsa Jesús:
―Juu¹³ jniang³, ¿ha²lah lé² quiah¹² dsa² ná¹²? ―ca¹juúh²dsa.
22 Jøng² ca¹juúh² Jesús:
―Ju³ná³ ca¹lø¹hno¹jni hi² li¹chian² dsa² ná¹² ca¹lah¹ca¹tǿ² jmai³ ja³guiogh¹³jni, ¿he² løa¹ hning² tsa¹dsøg¹² hoh¹²? ¡Hning² ŋieh¹³! Dseh¹³hning cah¹jni ―ca¹juúh²dsa.
23 Jøng² ca¹lø¹chí¹ jǿg³, hi² lë́² dsa² quianh¹³ Jesús, hi² tsa¹jón² dsa² hiug¹² hnio¹ Jesús héi². Ha¹chi² ca¹juúh² Jesús hi² tsa¹jón²dsa. Lah¹la² báh³ ca¹juúh²dsa: “Ju³ná³ ca¹lø¹hno¹jni hi² li¹chian² dsa² ná¹² ca¹lah¹ca¹tǿ² jmai³ ja³guiogh¹³jni, ¿he² løa¹ hning² tsa¹dsøg¹² hoh¹²?” ca¹juúh² Jesús.
24 Dsa² hiug¹² hnio¹ Jesús héi² báh³ dsa² ca¹jmo¹ si² la², dsa² lán¹² jan² dsa² guia¹tón². Ma²ne³ báh³ jniang³ jǿg³ dsøg¹² lah¹dsóh² juúh² dsa² héi².
25 Hliú² hlaih¹³ báh³ hi² ca¹jmo¹ Jesús ta³lah¹ca¹guøn¹dsa jmøi¹guǿi¹. Ju³ jøng² hi² ca¹tiun¹dsa ni³ si² lah¹cøng² lah¹cøng² hi² ca¹jmo¹dsa, lë́²jni jin³ tsa¹mi³heih¹³ si² jøng² ni³ jmøi¹guǿi¹.