5
Ca¹ta³canh¹³ Ananías quianh¹³ Safira dsag³
Cónh¹jøng² lah¹la² ca¹jmo¹ jan² dsa² tsen² Ananías quianh¹³ hio¹³ quián¹²dsa mi³ca¹hnai¹dsa cøng² huø¹ quiah¹²dsa. Ca¹jmo¹ dsa² ŋioh¹² dsii¹²dsa ca¹lah¹jǿ¹ cog³ ni³ tsih² høh³. Hi² ca¹mi¹gag¹³ báh³ dsa². Mih² báh³ cog³ jøng² ca¹dsii¹dsa. Ŋi¹² báh³ hio¹³ ha²lah ca¹jmo¹ dsa² ŋioh¹² quián¹²dsa. Jøng² ca¹tsáih¹ Pedro dsa² ŋioh¹². Ca¹juúh²dsa:
―Ha²lah dsio¹ ca¹hí¹ Satanás tø²hoh¹²hning Ananías. Mi³mi³ganh¹³hning jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³. Di³ ma²na²chiagh¹hning mih² cog³ quiah¹² huø¹. Mi³quiánh² báh³ hning² huø¹. Jø¹ quiánh² báh³ hning² cog³, mi³ca¹hnaih³hning huø¹. Ha²lah dsio¹ jøng² ca¹hí¹ hoh¹²hning jǿg³ hlaih¹³. A¹jáng¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ mi³mi³ganh¹³hning. Diú¹³ báh³ mi³mi³ganh¹³hning ―ca¹juúh² Pedro.
Jøng² mi³ca¹nǿng² Ananías jǿg³ jøng², ta³lah¹ca¹jon¹dsa. Jøng² ca¹can¹ hlaih¹³ dsa² gøg² mi³ca¹løa¹ lah¹jøng². Jøng² ca¹dsi¹lé² tsih² dsa² ŋioh¹². Ca¹liog¹dsa hlai³. Jøng² ca¹ŋi¹hǿg²dsa.
Jøng² ma²hnøa¹² hora ca¹jon¹ Ananías, mi³ca¹dsiég¹ hio¹³ quián¹²dsa. Tsa¹ŋi¹² hio¹³ he² na²løa¹. Jøng² ca¹tsáih¹ Pedro hio¹³. Ca¹juúh²dsa:
―Tseih³ jní². ¿Cónh¹ la² báh³ cog³ ca¹hnaih³ hniah¹² huø¹ quiánh²? ―ca¹juúh² Pedro.
Jøng² ca¹juúh² hio¹³:
―Jan¹. Cónh¹ ná¹² báh³ té¹² cog³ ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹juúh² Pedro:
―¿He² løa¹ ca¹jmoh³ hniah¹² jǿg³ hi² mi³mi³ganh¹³ hniah¹² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³? Jai³lah. Ma²ja²lia¹ dsa² ma²na²u³hog¹ dsa² ŋioh¹² quiánh²hning. Jø¹² bíh³ dsa¹hog¹dsa hning² calah ―ca¹juúh² Pedro.
10 Dsø¹juu¹² jøng² báh³ ca¹jon¹ hio¹³ ja³tsenh¹³ Pedro. Jøng² ma²ron¹² hlai³ ca¹dsi¹lia¹ dsa² ca¹ŋi³hog¹ dsa² ŋioh¹² quián¹²dsa. Jøng² ca¹ŋi³hag¹dsa cøg¹² ja³rø²hog¹² dsa² ŋioh¹². 11 Jøng² gøg² ca¹can¹ ca¹lah¹já¹ dsa² hé² jǿg³ quiah¹² Jesús, quianh¹³ dsa² siáh² calah, mi³ca¹nǿng²dsa jǿg³ ca¹løa¹ lah¹jøng².
Hliú² juu¹² juøh¹² quianh¹³ hi² gøg²
12 Jøng² hliú² juu¹² juøh¹² quianh¹³ hi² gøg² ca¹jmo¹ tsih² høh³, ja³ca¹jái¹ dsa² jue¹². Cøng² jǿg³ tiogh³ dsa² ca¹hé¹ jǿg³ dsa²lé²dsa guøh¹² ja³tsen² Portal de Salomón. 13 Jøng² ha¹chian² dsa² siáh² ca¹túgh² quianh¹³ dsa² héi², hi² goh¹²dsa. Cónh¹jøng² tøa¹² báh³ dsǿa¹² dsa² juøi² jian¹²dsa ha²lah ŋi²nio³dsa. 14 Jøng² hiug¹² jín³ jue¹² dsa² ca¹hé¹ jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³, cu¹dsie¹² dsa² ŋioh¹² ca¹lah¹ma¹quianh¹³ mǿ². 15 Jøng² ca¹huan¹ dsa² juøi² dsa² dsoh³ jøa³cai³¹. Ca¹tagh¹dsa ni³ jein³ ni³ jmung² chi²júh² tøa¹ hính³ quiah¹² Pedro ni³ quiah¹² ca²dsiog³dsa. Mi³jøng² hliú²dsa. 16 Jø¹² bíh³ ca¹dsi¹lé² dsa² jue¹² tiogh³ cøg¹² jøa³juøi² Jerusalén. Ca¹ŋi³jian¹dsa dsa² dsoh³ quianh¹³ dsa² quin¹² jmi²dsí² hlaih¹³. Jøng² ca¹hlú² báh³ ca¹lah¹já¹ dsa² héi².
Mi³mi²dsian¹²dsa dsǿa¹² tsih² høh³
17 Jøng² hioh³ ŋi¹jmó² quianh¹³ dsa² quián¹²dsa, dsa² jag¹³ quiah¹² saduceo. Dsih¹²dsa hi² jmo¹² tsih² høh³. 18 Jøng² ca¹ŋi³chiánh³dsa tsih² høh³. Ca¹ŋi³tiág¹³dsa hni¹ŋí³. 19 Jøng² ja³neng² ca¹ŋi³nií³ jan² ángel quián¹² Juu¹³ jniang³ hni¹ŋí³. Jøng² mi³ca¹huan¹dsa tsih² høh³, ca¹juúh²dsa:
20 ―Ja³dsi¹² guøh¹² gu³tiogh¹² hniah¹². Gu³tseih³ hniah¹² dsa² juøi² ha²lah lǿa¹² ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ ma²ŋi²nioh³ hniah¹² ―ca¹juuh² ángel.
21 Jøng² mi³ca¹nǿng² tsih² høh³ jǿg³ jøng² ca¹ŋi¹lé²dsa juu¹² guøh¹². Ca¹dsi¹lé²dsa cónh¹ nioh¹² hi³méh¹. Jøng² ca¹he¹dsa jǿg³.
Jøng² ca¹jmo¹ ŋi¹jmó² quianh¹³ dsa² quián¹²dsa jǿg³ hi² ca¹túgh² dsa² ta³ quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² canh¹³ quián¹² dsa² israel. Ca¹jmo¹ ŋi¹jmó² jǿg³ dsa¹quián²dsa tsih² høh³, dsa² hiúg³ hni¹ŋí³. 22 Cónh¹jøng² ha¹chian² tsih² høh³ ma¹chian² hni¹ŋí³ mi³ca¹dsi¹lé² tsih² dsa² ta³. Jøng² ca¹ŋi¹cang¹ dsa² héi² jǿg³. 23 Ca¹juúh²dsa:
―Chi³jnái¹³ dsio¹ báh³ hni¹ŋí³ na²dsiég¹ jnieh³. Jøng² báh³ tiogh³ hlég² jmo¹² hí³ hag³ hni¹ŋí³. Mi³na²ná² hni¹ŋí³ jøng², ha¹chian² dsa² mi³tiogh³ ma¹chian² ―ca¹juúh²dsa.
24 Jøng² høa¹² dsǿa¹² juu¹³ jmi²dsa² quianh¹³ comandante quián¹² guøh¹² mi³ca¹nǿng²dsa jǿg³ jøng². “¿Ha² ca¹tǿ² dsiég¹³ jǿg³ quiah¹² Jesús?” lë́²dsa. 25 Dsø¹juu¹² jøng² ca¹dsiég¹ jan² dsa². Ca¹juúh²dsa:
―Jai³lah. Dsa² ca¹tiogh³ hniah¹² hni¹ŋí³ héi² ma²tiogh³ ja³dsi¹² guøh¹². Heh¹²dsa dsa² juøi² jǿg³ ―ca¹juúh²dsa.
26 Jøng² ca¹ŋi³tei² comandante quianh¹³ policía quián¹²dsa. Ha¹chi² ca¹chiángh²dsa mi³né³. Ca¹tøa¹dsa quianh¹³ jǿg³ rø². Di³ gan¹dsa dsa² juøi², na³ca¹qui² ca¹tǿg²dsa cang³. 27 Mi³ca¹dsi¹lia¹dsa ni³ dsa² ta³, jøng² ca¹juúh² ŋi¹jmó², ca¹tsáih¹dsa tsih² høh³ quián¹² Jesús:
28 ―Cu²rø² ca¹tséih³ jnieh³ hniah¹² tsa¹mi³heh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² Jesús. Ná¹² di³ jai³ hniah¹². Ta³cøng² jøa³juøi² Jerusalén la² ma²chi² jǿg³ hi² dsiih² hniah¹². Jøng² mi³cuøh¹² hniah¹² jnieh³ dsag³ ca¹jon¹ Jesús ―ca¹juúh²dsa.
29 Jøng² ca¹ŋai¹ Pedro quianh¹³ tsih² høh³ jian¹²dsa. Ca¹juúh²dsa:
―Dsio¹ jín³ hi² néng³ jniang³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ cónh¹ jín³ jǿg³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. 30 Diú¹³ quián¹² dsa² hóg¹ quián² jniang³ ca¹jmo¹ hi² ca¹hiog² Jesús, dsa² ca¹jŋë́h¹ hniah¹² ni³ crǿg¹³. 31 Jøng² ca¹jmo¹ Diú¹³ dsa² juanh¹² hi² ma²juanh¹² Jesús. Ma²lán¹²dsa Juu¹³ jniang³, dsa² lég² jniang³. Mi³jøng² lé² jéinh¹ dsǿa¹² dsa² Israel. Mi³jøng² lé² hén² dsǿg³dsa. 32 Ma²ne³ báh³ jnieh³. Di³ ma²ca¹ne¹³ báh³ jnieh³. Ni³ jøng² ca¹tí² Diú¹³ jmi²dsí² han¹³ quiah¹² quiah¹² dsa² ca¹nǿng² jǿg³ quiah¹²dsa ―ca¹juúh² tsih² høh³.
33 Jøng² ca¹lø¹hné¹ dsa² héi² mi³ca¹nǿng²dsa jǿg³ jøng². Mi³mi¹dsian¹²dsa tsih² høh³ quián¹² Jesús. 34 Jøng² ca¹nung² jan² dsa² ta³, dsa² jag¹³ quiah¹² fariseo, dsa² tsen² Gamaliel, dsa² lán¹² tøa¹² he¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³. Dsa² dsiog¹ báh³ lë́² dsa² juøi². Mi³ca¹jmo¹ dsa² héi² jǿg³ huan¹dsa ca²tí² tsih² høh³ ja³dsi¹², 35 jøng² ca¹tsáih¹dsa dsa² ta³ jian¹²dsa. Ca¹juúh²dsa:
―Hniah¹² dsa² israel, cu²rø² hniangh² hoh¹² ha²lah jmóh³ hniah¹² quianh¹³ dsa² tiogh³ ja³dsi¹² jnung². 36 Di³ lah¹la² ma²ca¹løa¹ ja³ca¹já¹. Ca¹lø¹chián¹ jan² dsa² tsen² Teudas. Mi³mi²juanh¹²dsa hŋiah¹²dsa. Mi³quianh¹³dsa cónh¹ quiún² ŋia²lúg² dsa². Ni³ jøng² ca¹jŋaih¹ dsa². Ca¹ŋi¹lia¹ dsa² mi³quianh¹³dsa. Cu¹ná¹² báh³. Ca¹dsan¹ jǿg³ quiah¹² dsa² héi². 37 Ni³ jøng² jmai³ ca¹tion¹dsa dsa² si² censo, ca¹lø¹chián¹ Judas, dsa² chian² Galilea. Ca¹lø¹quianh¹³dsa mih² dsa². Jøng² mi³ca¹jon¹ dsa² héi², ca¹ŋi¹lia¹ báh³ ca¹lah¹já¹ dsa² mi³nang¹² jǿg³ quiah¹²dsa. 38 Jøng² jǿg³ la² juǿi³jni hniah¹²: Tsa¹ma¹hlanh¹³ hniah¹² dsa² jnung², dsa² tiogh³ ja³dsi¹². Tsa¹ten³dsa gugh². Di³ dsian¹ báh³ jǿg³ quiah¹²dsa, ju³ná³ jǿg³ ca¹hnangh² dsǿa¹² guiog¹³ dsa² jmøi¹guǿi¹, jǿg³ dsii¹²dsa. 39 Ju³ná³ ton¹dsóh² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, jǿg³ dsii¹²dsa, jøng² tsa¹lé² hén² jǿg³ jøng². Hi² jøng² tsa¹hlanh¹³ hniah¹² dsa², chi²júh² hniah¹² báh³ ca¹téh² quianh¹³ Diú¹³ ―ca¹juúh²dsa.
40 Jøng² ca¹nǿng² báh³ dsa² ta³ jǿg³. Ca¹tai¹dsa tsih² høh³ quián¹² Jesús dsi²néi². Jøng² ca¹juúh² dsa² ta³, ca¹tsáih¹dsa tsih² høh³:
―Tsa¹ma¹dsiíh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² Jesús ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² mi³ca¹bán²dsa tsih² høh³, ca¹lég²dsa. 41 Jøng² ca¹u¹hái¹ tsih² høh³ ni³ dsa² ta³, liánh² lǿa¹² dsǿa¹²dsa. Di³ ca¹cuø¹ Diú¹³ ca¹cán¹dsa mih² jmø³uai¹² ni³ quiah¹² Jesús. 42 Jøng² ca¹hǿ² báh³ dsa² jǿg³ quiah¹² Jesucristo. Ca¹lah¹jǿ¹ jmai³ ca¹dsii¹dsa jǿg³ ja³tsih¹³ guøh¹² ca¹lah¹quianh¹³ ja³ti³tǿng² hniú¹².