6
Ca¹hia¹dsa guiog¹ dsa² niu¹ ju²gug² jǿg³ quiah¹² ni³ mesa
Jmai³ jøng² ma²ŋi²jué² dsa² quián¹² Jesús. Jøng² ca¹jí² dsa² hløah¹² jǿg³ griego. Ca¹jé²dsa dsa² hløah¹² jag³ dsa² judío. Ca¹juúh²dsa:
―Ma¹dsio¹² jín³ má¹ cuøh¹²dsa hio¹³ hnǿi² judía cónh¹ jín³ hio¹³ hnǿi² griega na³ma²tǿ² ja³quie¹³ jniang³ ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² mi³ca¹togh¹² dsa² guia¹tón² ca¹lah¹já¹ dsa² quián¹² Jesús, ca¹juúh² dsa² guia¹tón²:
―Tsa¹dsio¹ tiú¹³ jnieh³ ta³ téng² jnieh³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ni³ huu¹³ hi² mi³tioh¹³ jnieh³ má¹ ni³ mesa. Jøng² hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³, hiah¹³ hniah¹² guiog¹ dsa² ŋioh¹², dsa² chi² jǿg³ dsio¹ quiah¹², dsa² ŋi¹², dsa² quin¹² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³. Dsa² héi² báh³ jmo¹ ta³ quiah¹² ni³ mesa. Jøng² jmáh¹lah ta³ hlanh¹² Diú¹³ jmó³ jnieh³, quianh¹³ hi² téng³ jnieh³ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ―ca¹juúh² tsih² høh³.
Jøng² hiug² dsǿa¹² ca¹lah¹já¹dsa jǿg³ jøng². Hi² jøng² ca¹hia¹dsa Esteban, dsa² quin¹² jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³, dsa² chinh¹² tí² jǿg³. Ca¹hia¹dsa Felipe, quianh¹³ Prócoro, quianh¹³ Nicanor, quianh¹³ Timón, quianh¹³ Parmenas, quianh¹³ Nicolás, dsa² chian² Antioquía, dsa² ca¹hí¹ quianh¹³ dsa² judío niúh¹ jín³ hi² ca¹nǿng²dsa jǿg³ quiah¹² Jesús. Jøng² ca¹togh¹²dsa dsa² héi² ni³ tsih² høh³. Ca¹quieg² tsih² høh³ gug² ni³ quiah¹² dsa² héi² ta³lah¹ca¹hlanh¹dsa Diú¹³ ni³ huu¹³ quiah¹²dsa.
Jøng² ca¹tsø² ca¹ja¹ jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Hiug¹² ca¹ŋi¹jué² dsa² quián¹² Jesús jøa³juøi² Jerusalén. Jue¹² jmi²dsa² quián¹² dsa² judío ca¹hé¹ jǿg³.
Ca¹ŋi¹jian¹dsa Esteban ni³ ta³
Jøng² mi³jmo¹² Esteban hliú² hi² gøg² hi² juøh¹² ja³ti³jái¹³ dsa² juøi². Chi² bí² quiah¹²dsa. Ca¹mi¹hag¹³ Diú¹³. Jøng² ca²dsiog² dsa² tiogh³ guøh¹² quiah¹² dsa² judío, dsa² tǿh¹dsa Esclavos Libertados, quianh¹³ dsa² chian² Cirene, quianh¹³ dsa² chian² Alejandría, quianh¹³ dsa² chian² Cilicia, quianh¹³ dsa² chian² Asia, ca¹dsii¹dsa jǿg³ quianh¹³ Esteban. 10 Jøng² ca¹tiúh¹dsa dsii¹dsa jǿg³ quianh¹³dsa. Di³ ma¹dsio¹² hlaih¹³ ma²ŋi¹² Esteban. Rø² ca¹dsii¹dsa jǿg³ ca¹he¹ jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³. 11 Jøng² ja³tsa¹jní² ca¹hnó² dsa² tsa¹ca¹tiúh¹ héi² dsa² ca¹mi¹gag¹², dsa² hlianh¹³. Jøng² ca¹juúh² dsa² mi²gag¹² héi², ca¹tsáih¹dsa dsa² jue¹²:
―Ma²ca¹néng³ jnieh³ ca¹hia¹ Esteban Diú¹³ quianh¹³ hlai³ Moisés jǿg³ hlaih¹³ ―ca¹juúh²dsa.
12 Quianh¹³ jǿg³ tø³jǿg³ jøng² ca¹jmo¹dsa møah¹³ ni³ dsa² juøi², quianh¹³ dsa² canh¹³, quianh¹³ tøa¹² quiah¹² lei¹³. Jøng² ca¹ŋi³chiánh³dsa Esteban. Ca¹ŋi³jiag¹dsa ni³ ta³. 13 Jøng² ca¹juúh² dsa² mi²gag¹² héi²:
―Ca¹lah¹tsa¹tiá² cu¹té¹² dsii¹² Esteban jǿg³ hlaih¹³ quiah¹² guøh¹² han¹³ quián² jniang³, quianh¹³ lei¹³ quián² jniang³. 14 Ma²ca¹néng³ jnieh³ juúh²dsa hi² hén² Jesús chian² Nazaret guøh¹² quián² jniang³, hi² jŋíh² Jesús mai³¹ quián² jniang³, mai³¹ ma²ca¹já¹ ca¹jmo¹ hlai³ Moisés ―ca¹juúh²dsa.
15 Jøng² ti³jái¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² tiogh³ ni³ ta³ ma²jní² ni³ Esteban ju³lah jní² ni³ jan² ángel.