7
Ca¹cuø¹ Esteban jǿg³ dsøg¹² quiah¹²
Jøng² ca¹juúh² ŋi¹jmó², ca¹tsáih¹dsa Esteban:
―¿Dsøg¹³ ca¹juøh³hning lah¹jøng²? ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹juúh² Esteban:
―Hniah¹² dsa² canh¹³, quianh¹³ dsa² go² jniang³, neng² di³ ca²tí² jǿg³ quieg¹jni. Jan² Diú¹³ báh³ dsa² juanh¹². Dsa² héi² báh³ ca¹tsáih¹ hlai³ Abraham, dsa² hóg¹ quián² jniang³, cónh¹ jmai³ mi³guǿ¹³ Abraham ja³tén¹² Mesopotamia, níuh¹ jín³ hi² ca¹ŋi¹gú¹dsa jøa³juøi² Harán. Jøng² ca¹juúh² Diú¹³: “Juh¹³hning goh²hning. Cu¹dsie¹² tiugh¹³hning dsa² rúh²hning. Jøng² góh³hning juu¹² ja³he³jni,” ca¹juúh² Diú¹³. Jøng³ ca¹u¹hái¹ Abraham go² dsa² Caldea. Ca¹ŋi¹gú¹dsa jøa³juøi² Harán. Jøng² mi³ca¹jon¹ ti³jmi²dsa, ca¹u¹jiag¹ Diú¹³ juu¹² ja³tiagh³ jniang³ la². Cónh¹jøng² ha¹chi² huø¹ ca¹cuø¹ Diú¹³ jin³ ca²jneh³. Di³ ca¹jmo¹ báh³ Diú¹³ jǿg³ hi² li¹chi² huø¹ la² quiah¹²dsa, lah¹quianh¹³ jong¹²dsa ta¹chi³quë́¹. Di³ ha¹chian² jong¹²dsa ma²chian² jmai³ jøng² mi³né³. Jø¹² bíh³ ca¹juúh² Diú¹³ hi² dsa²tiogh³ tsø³jong¹³ Abraham go² dsa² siáh². Li¹quián¹² dsa² chian² ja³jøng² tsø³jong¹³dsa. Quiún² ŋi²lǿg² ji²ŋi² jmai³ dsa²tiogh³dsa ja³jøng², hi² jmógh¹ dsa² chian² ja³jøng² tsø³jong¹³dsa. Jøng² ca¹juúh² Diú¹³: “Jní² báh³ jmo¹³ ta¹canh¹³ dsa² héi², dsa² jmógh¹ tsø³jonh¹²hning. Jøng² huanh¹² tsø³jonh¹²hning calah. Ji¹hlaih¹³dsa jní² ja³la²,” ca¹juúh² Diú¹³. Jøng² ca¹jmo¹ Diú¹³ jǿg³ quianh¹³ hlai³ Abraham, hi² lé² circuncisión quiah¹² guing² dsa² ŋioh¹² quián¹²dsa jmai³ ŋi² ja³já¹³, jmai³ ŋi² ja³dság¹. Jøng² ca¹jmo¹ Abraham circuncisión quiah¹² Isaac, guing² quián¹²dsa ma²jŋi¹ jmai³ ca¹lø¹chián¹guing. Jøng² ca¹lø¹chián¹ Jacob, ja³ŋiúh³ Isaac. Jøng² ca¹lø¹chián¹ guia¹tón² guing² dsa² ŋioh¹² quián¹² Jacob, dsa² ma²lán¹² dsa² hóg¹ quián² jniang³.
’Jøng² guia¹ján¹ dsa² héi², hian¹³dsa José, roh¹³dsa. Ca¹hnë¹dsa José quianh¹³ cog³. Ca¹lǿg² dsa² ca¹ŋi¹lé² juu¹² Egipto. Cónh¹jøng² quianh¹³ báh³ José Diú¹³. 10 Ha¹chi² ca¹jénh¹dsa. Ca¹lég² báh³ Diú¹³. Ca¹tǿ² dsǿa¹² Faraón, rai¹³ quiah¹² juøi² Egipto, jǿg³ ca¹juúh² José. Jøng² ca¹hia¹ Faraón José. Ca¹lán¹dsa dsi³máh² quián¹² Egipto. Jøng² ca¹jmo¹dsa hí³ hniu³ Faraón calah.
11 ’Jøng² ca¹ŋó¹ hag³cón³ ta³cøng² ja³tén¹² Egipto quianh¹³ Canaán. Ca¹ŋai¹ dsa² chian² ja³jøng² jmø³uai¹². Ha¹chi² li¹gǿh¹ dsa² hóg¹ quián² jniang³ ca¹løa¹. 12 Jøng² mi³ca¹lø¹ŋi¹² hlai³ Jacob jǿg³ hi² chi² cuøi² ja³tén¹² Egipto, ca¹tsen¹dsa dsa² hóg¹ quián² jniang³ ja³jøng². Ca¹ŋi¹lé²dsa cu²rón². 13 Jøng² mi³ca¹tǿ² tánh¹ ca¹ŋi¹lé²dsa, ca¹juúh² José, dsa² ma²lán¹² dsi³máh² quián¹² Egipto, ca¹tsáih¹dsa roh¹³dsa:
―Jní² báh³ rúh² hniah¹², dsa² ca¹hnëh¹³ hniah¹² ma²lǿih² ―ca¹juúh²dsa.
’Jøng² ca¹lø¹lih¹³ rai¹³ he² juøi² chian² José. 14 Jøng² ca¹ŋi³tei² José Jacob ti³jmi²dsa, quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² ju³roh¹³dsa. Ma²ca²dsǿ²dsa mi³té¹². 15 Hi² jøng² báh³ ca¹ŋi¹gú¹ Jacob huø¹ Egipto. Ja³jøng² ca¹dsan¹ báh³ dsa² quianh¹³ ja³ŋiúh³dsa, dsa² hóg¹ quián² jniang³. 16 Chi³quë́¹ jøng² ca¹dsen¹dsa hlai³. Ca¹ŋi³hag¹dsa tøg²hløg² ja³tén¹² juøi² Siquem, tøg² ma²ca¹lá¹ hlai³ Abraham lah¹jiá¹² quianh¹³ cog³ teg². Ca¹hnai¹ ja³ŋiúh³ Hamor, dsa² chian² Siquem.
17 ’Jøng² mi³ma²ja¹quien¹³ tøa¹ jmai³ ja³li¹ti¹ jǿg³ ca¹jmo¹ Diú¹³ quianh¹³ hlai³ Abraham, ca¹ŋi¹jué² tsø³jon² quiah¹² Abraham huø¹ Egipto. 18 Jøng² rai¹³ siáh², dsa² tsa¹cuen¹² hlai³ José, ca¹lán¹ ta³ huø¹ Egipto jmai³ jøng². 19 Rai¹³ héi² ca¹mi¹gan¹² dsa² go² jniang³. Ca¹jmóh¹dsa dsa² hóg¹ quián² jniang³. Ca¹jmo¹ rai¹³ jǿg³ mi³guianh¹ dsa² hóg¹ guing² quián¹²dsa. Mi³jøng² mi³dsián¹ guing². 20 Jmai³ jøng² báh³ ca¹lø¹chián¹ Moisés. Tøa¹² dsǿa¹² Diú¹³ guing². Úg² tsøh² jmai³ ca¹jmo¹ chiég³ jmi²guing hí³ dsi²néi². 21 Jøng² ca¹jmo¹dsa hi² tiáng²dsa. Jøng² hŋiah¹² báh³ ja³mái¹³ rai¹³ ca¹tai¹guing. Ca¹mi¹con¹²dsa guing² ju³lah jan² dsa² mi²con¹² jong¹². 22 Jøng² ca¹mi¹tan¹² Moisés ca¹lah¹jǿ¹ hi² mi³ŋi¹² dsa² Egipto. Ca¹lø¹të² hlaih¹³dsa. Rø² mi³hløah¹²dsa. Rø² mi³jmo¹²dsa ta³.
23 ’Jøng² mi³ma²tǿ² ton¹lág¹ ji²ŋi² quiah¹² Moisés, ca¹ŋó¹dsa juu¹² ja³mi³tiogh³ dsa² go²dsa, dsa² israel. 24 Ja³ŋøa¹²dsa jøng² ca¹jái¹dsa jmóh² jan² dsa² chian² Egipto jan² dsa² go²dsa. Jøng² ca¹mi³hog¹³dsa dsa² go²dsa. Ca¹jŋëh¹dsa dsa² chian² Egipto héi². 25 Di³ lë́² Moisés: “Li¹ŋi¹² báh³ dsa² go²jni hi² jmo¹² Diú¹³ hi² liog³jni dsá¹,” lë́²dsa. Cónh¹jøng² ha¹chi² ca¹lø¹ŋë́h² dsǿa¹²dsa. 26 Mi³ca¹jni¹ jøng² ca¹jén² Moisés og¹ dsa² Israelita, dsa² tán¹². Jøng² mi³mi²dsian¹³ Moisés jǿg³ quiah¹² dsa² héi². Ca¹juúh²dsa: “¿He² løa¹ të́h² hniah¹² ja³ná³ dsa² ŋioh¹²? Jin² rúh² báh³ hniah¹² ná¹²,” ca¹juúh²dsa. 27 Jøng² dsa² mi³jmóh² roh¹³ héi², ca¹hlaih¹dsa Moisés. Ca¹juúh²dsa: “¿Hein² ca¹jmo¹ héh¹ hning² lanh¹² ta³ quián² jnieh³? 28 Ho¹ ¿mi³jŋáih³hning jní² ju³lah ca¹jŋë́h¹hning dsa² egipcio dsiég¹?” ca¹juúh²dsa. 29 Ta³lah¹ca¹cuøin¹ Moisés mi³ca¹nǿng²dsa jǿg³ jøng². Jøng² ca¹ŋi³gu²dsa go² dsa² siáh² ja³tsen² Madián. Ja³jøng² ca¹lø¹chián¹ og¹ dsa² ŋioh¹² quián¹²dsa.
30 ’Jøng² mi³ca¹tsø³jue¹³ ton¹lág¹ ji²ŋi² jmai³, ŋie³ hlai³ Moisés huu¹³ máh² Sinaí, ja³tsa¹chian² dsa² tiogh³. Ja³jøng² ca¹jë́²dsa jan² ángel hiúg³ jøa³ ja³chi³hiúh² si² chiúh³ tang¹². 31 Jøng² dsogh¹² dsǿa¹² Moisés mi³ca¹jái¹dsa juu¹² juøh¹² jøng². Ŋó¹²dsa ŋi³jái³dsa cøg¹² mi³ca¹nǿng²dsa ca¹hløah¹ Juu¹³ jniang³. Ca¹juúh²dsa: 32 “Jní² báh³ Diú¹³ quián¹² dsa² hóg¹ quiánh²hning, Diú¹³ quián¹² hlai³ Abraham, quianh¹³ hlai³ Isaac, quianh¹³ hlai³ Jacob,” ca¹juúh²dsa. Jøng² cu¹dsie¹² ca¹jlia¹ hlai³ Moisés. Tø¹cøg¹² báh³ ca¹jái¹dsa, hi² goh¹²dsa. 33 Jøng² ca¹juúh² calah Juu¹³ jniang³: “Huøh¹³ løg² tioh¹³ táih² ná¹². Di³ han¹³ báh³ huø¹ ja³tsenh¹³hning. 34 Ma²ca¹jái¹jni chian² dsa² quian¹jni jmø³uai¹², hi² jmógh² dsa² chian² Egipto. Ma²ca¹nang¹jni hi² ti³héng²dsa. Hi² jøng² na²guio¹jni hi² liog³jni dsá¹. Jøng² hning² góh³. Hning² tsë́³jni juu¹² Egipto,” ca¹juúh² Juu¹³ jniang³.
35 ’Jøng² tsa¹ca¹nǿng² dsa² go² jniang³ jǿg³ quiah¹² Moisés lah¹jiá¹². “¿Hein² ca¹jmo¹ héh¹ hning² lanh¹² ta³ quián² jnieh³?” ca¹juúh²dsa. Moisés héi² báh³ ca¹lán¹ ta³ hi² ca¹jmo¹ Diú¹³ ja³ca¹jnia¹ ángel jøa³ chiúh³ tang¹². Diú¹³ ca¹jmo¹ héh¹. Jøng² ca¹liúg² Moisés dsa² go²dsa. 36 Moisés báh³ ca¹jiag¹ ja³ca¹huanh¹² dsa² hóg¹ huø¹ Egipto. Ca¹jmo¹ Moisés juu¹² juøh¹² quianh¹³ hi² gøg² huø¹ Egipto, lah¹quianh¹³ dsi²juu¹², ja³ca¹han¹dsa jmø³ŋih¹³ guiéng², ca¹lah¹ma¹quianh¹³ ja³ca¹ŋi³nio³dsa ton¹lág¹ ji²ŋi² jmai³ ja³tsa¹chian² dsa² mi³tiogh³. 37 Hlai³ Moisés héi² báh³ ca¹tsáih¹ dsa² israel. Ca¹juúh²dsa: “Tse¹ Diú¹³ jan² dsa² ju³roh¹³ jniang³, dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹²dsa, ju³lah ca¹tsei¹dsa jní²,” ca¹juúh²dsa. 38 Jø¹² bíh³ Moisés mi³quianh¹³ dsa² hóg¹ ja³ca¹ŋi³nio³dsa ja³tsa¹chian² dsa² tiogh³, jmai³ ca¹hlaih¹ ángel máh² Sinaí. Dsa² héi² báh³ ca¹hien¹ jǿg³ quiah¹² Diú¹³ ma²chi² quián² jniang³ na¹.
39 ’Jøng² tsa¹ca¹nǿng² dsa² hóg¹ quián² jniang³ jǿg³ quiah¹² hlai³ Moisés. Mi³hniu¹dsa mi³tég²dsa. Mi³dsa¹lia¹dsa calah huø¹ Egipto. 40 Jøng² ca¹tsáih¹dsa Aarón: “Mi³hneng² jnieh³ jmóh³hning diú¹³ lan³, diú¹³ dsa¹jiag¹² jnieh³. Tsa¹ne³ jnieh³ he² ca¹jénh¹ Moisés, dsa¹ ca¹huai¹ jnieh³ huø¹ Egipto,” ca¹juúh²dsa. 41 Jøng² ca¹jmo¹dsa diú¹³ lan³, ju³lah lǿa¹² jan² ca³ju² meh². Ja³ta¹ni¹ hi² jøng² ca¹jŋëh¹dsa jáh², hi² dsii¹²dsa ni³ diú¹³, lë́²dsa. Di³ tøa¹² dsǿa¹²dsa diú¹³ lan³ ca¹jmo¹dsa guiog³dsa. 42 Hi² jøng² ca¹tég² Diú¹³ dsa² juanh¹² quiah¹² dsa² hóg¹. “Ju³hlanh¹³dsa chi³neng¹² ti³buh¹³ guiuh¹³ chi²júh² lah¹jøng² lë́²dsa,” ca¹juúh² Diú¹³. Di³ lah¹la² rø²juúh² si² ca¹jmo¹ dsa² mi³hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³:
A¹jáng¹ ju³ ni³ quieg¹ jní² ca¹jŋë́h¹ hniah¹² jáh²
ja³ca¹ŋi³nioh³ hniah¹² ton¹lág¹ ji²ŋi² jmai³ ja³tsa¹chian² dsa² tiogh³.
A¹jáng¹ ju³ jní² ca¹cuanh¹³ hniah¹² jáh² jmai³ jøng², hniah¹² dsa² israel.
43 Gog¹² ja³hiúg³ diú¹³ tsen² Moloc báh³ mi³quinh³ hniah¹²,
quianh¹³ chi³neng¹² quiah¹² diú¹³ tsen² Renfán.
Diú¹³ lan³ héi² báh³ ca¹jmoh³ hniah¹² cu³guiogh¹³ hniah¹².
Diú¹³ héi² báh³ ca¹hlanh¹³ hniah¹².
Hi² jøng² dsianh¹³jni hniah¹² ŋai¹² juu¹² Babilonia.
Di³ ca¹jmoh³ hniah¹² lah¹jøng², ca¹juúh² Diú¹³.
44 ’Jøng² ja³ca¹ŋi³nio³ dsa² hóg¹ ja³tsa¹chian² dsa² tiogh³, mi³quin¹²dsa hniú¹² tsø³hmøah¹² ja³mi³tioh¹³ cang³ rø²hløah¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³. Diú¹³ báh³ ca¹he¹ ha²lah ca¹jmo¹dsa hniú¹². 45 Hniú¹² jøng² ma²quin¹² dsa² hóg¹ jmai³ mi³jiag¹² hlai³ Josué, jmai³ ca¹ŋi¹lé²dsa huø¹ quiah¹² dsa² siáh². Jøng² ca¹huan¹ Diú¹³ dsa² quiah¹² huø¹, mi³ca¹dsi¹lé² dsa² hóg¹. Hniú¹² jøng² mi³tsih¹³ quiah¹²dsa mi³ca¹lø¹chián¹ hlai³ David. 46 Hniang¹ báh³ Diú¹³ hlai³ David. Jøng² mi³jmóh¹ hlai³ David cøng² hniú¹² dsio¹ ja³mi³gú¹ Juu¹³ jniang³, Diú¹³ quián¹² hlai³ Jacob. 47 Cónh¹jøng² hlai³ Salomón báh³ dsa² ca¹jmóh¹ hniú¹², ja³ŋiúh³ hlai³ David. 48 Di³ a¹jáng¹ hi² tiúh¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ jmóh¹ hniú¹² ja³gú¹ hŋiah¹² Diú¹³ dsa² juanh¹² mi³né³. Di³ lah¹la² báh³ lǿa¹² ni³ si² quiah¹² dsa² ca¹hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³:
49 Lǿa¹² ŋi¹juǿi¹ ju³lah cøng² hma²sai³¹ ja³guø³jni.
Lǿa¹² jmøi¹guǿi¹ ju³lah cøng² ja³toh¹²jni tai¹.
¿He² hniú¹² jmóh³hning quieg¹jni? ca¹juúh² Juu¹³ jniang³.
¿Ha²tøah¹ dsio¹ jan³jni?
50 Jní² báh³ dsa² ca¹jmo¹ ca¹lah¹jǿ¹, ca¹juúh² Diú¹³.
51 Jøng² ca¹juúh² Esteban calah:
―Ha²lah hiug¹² huh² dseih¹² hniah¹². Tsa¹nǿngh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Cu¹dsie¹² tsa¹hnøngh² hniah¹² he² hi² jmo¹² jmi²dsí² han¹³ quiah¹²dsa. Cu²re² báh³ hniah¹² quianh¹³ dsa² hóg¹. 52 Ca¹jmóh¹ dsa² hóg¹ ca¹lah¹já¹ dsa² ca¹hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Ca¹mi¹dsian¹² báh³ dsa² hóg¹ dsa² ca¹hǿ² jǿg³ lah¹jiá¹² hi² jí¹ jan² dsa² dsiog¹. Jøng² mi³ca¹guøn¹ dsa² dsiog¹ héi², hniah¹² báh³ dsa² ca¹hnëh¹³dsa. Jøng² cajŋë́h¹ hniah¹² dsá¹. 53 Ma²ŋih³ báh³ hniah¹² lei¹³ quiah¹² Diú¹³, lei¹³ ca¹cuø¹ ángeles ma²lǿih². Ha²lah dsio¹ tsa¹nøngh² hniah¹² lei¹³ jøng² ―ca¹juúh² Esteban.
Ca¹jon¹ Esteban
54 Jøng² ca¹lø¹hné¹ hlaih¹³ cu¹té¹² dsa² mi³tiogh³. Ca¹lah¹hlaih¹³ ca¹jmo¹dsa hag³dsa mi³ca¹nǿng²dsa jǿg³ jøng². 55 Jøng² quin¹² Esteban jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³ ca¹lah¹jǿ¹ dsǿa¹²dsa. Ca¹jái¹dsa guiuh¹³. Ca¹jái¹dsa hi² hiug¹² cu¹té¹² juanh¹² Diú¹³. Jøng² tsenh¹² Jesús cog² Diú¹³ ta¹lah¹guia¹jo¹³. 56 Jøng² ca¹juúh² Esteban:
―Jai³lah. Jái¹²jni chi³na¹ guiuh¹³ ŋi¹juǿi¹. Tsenh¹² dsa² ma²lán¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹² jniang³ cog² Diú¹³ dsa² juanh¹² ta¹lah¹guia¹jo¹³ ―ca¹juúh² Esteban.
57 Jøng² ca¹jne¹ dsa² héi³ guø³dsa tiogh³. Ca¹tǿ² ca¹ho¹dsa tsa¹hniu¹dsa nang¹dsa jǿg³. Cu¹dsie¹² ca¹chiánh²dsa Esteban. 58 Ca¹ŋi¹jiag¹dsa chiuh³ juøi² juu¹² ja³ca¹qui² ca¹tǿg²dsa cang³. Jøng² ca¹huøh¹dsa ma¹cǿng¹ tsǿnh³dsa, hmøah¹² dsǿ² coh¹³. Ca¹dsii¹dsa ni³ jan² dsa² ŋioh¹² tsen² Saulo ta³lah¹ca¹jŋëh¹dsa Esteban. 59 Jøng² ca¹hlanh¹ Esteban Diú¹³ ta³lah¹qui²tǿg² dsa² héi² cang³. Ca¹juúh²dsa:
―Jesús Juu¹³ jniang³, hieih³ jmi²dsí² quieg¹jni ―ca¹juúh²dsa.
60 Ni³ jøng² ca¹chi¹jné¹ Esteban. Ca¹hløah¹dsa tí². Ca¹tsáih¹dsa Diú¹³:
―Juu¹³ jniang³, ju³tsa¹cuøh¹³hning dsa² lang¹² dsag³, hi² jŋaih¹dsa jní² ―ca¹juúh²dsa.
Ni³jøng² ca¹jon¹dsa.