11
Ca¹jáinh¹ Pedro jǿg³ jøa³juøi² Jerusalén
Jøng² ca¹nǿng² tsih² høh³ quianh¹³ dsa² roh¹³ jniang³ tiogh³ ja³tén¹² Judea jǿg³ hi² ma²ca¹lø¹hiúg¹ dsǿa¹² dsa² tsa¹lán¹² judío jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Hi² jøng² ca¹jí² dsa² judío, ju³lah dsa² ma²hé² jǿg³ quiah¹² Jesús, mi³ca¹dsiánh¹ Pedro jøa³juøi² Jerusalén. Ca¹juúh²dsa:
―¿He² løa¹ ca¹ŋieh³hning ja³quiah¹³ dsa² tsa¹lán¹² dsa² go² jniang³? ¿He² løa¹ ca¹quíh²hning quianh¹³ dsa² héi²? ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹dsii¹ Pedro ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ ca¹lah¹cónh¹ mi³ca¹lø¹liág¹. Ca¹juúh²dsa:
―Mi³guø³jni jøa³juøi² Jope. Chi³hlanh¹³jni Diú¹³, mi³ca¹jái¹jni lah¹cøng² hi² cøa²jni ca¹siag² ju³lah jní² cøng² hmøah¹² juøh¹² ni³cogh¹² jø² quiún² quiuh¹³. Ca¹já¹ juu¹² guiuh¹³. Ca¹gog¹ ca¹tǿ² ja³mi³guø³jni. Mi³ca¹jái¹jni he² hi² tioh¹³ niúh¹, ca¹jan³jni jáh² quiún² tai³, jáh² dsi¹³ cog¹², jáh² tsøah¹² quiah¹², jáh² chian² niuh¹núng¹. Jøng² ca¹juúh² Diú¹³, ca¹tsáih¹dsa jní²: “Nung² Pedro. Mi²dsian¹³ jáh² ná¹². Cugh¹³,” ca¹juúh² Diú¹³. Jøng² ca¹juúh¹jni: “Tsa¹lé² lah¹jøng² Juu¹³ jniang³. Di³ jin³ cøng² jmai³ tsa¹ma²ca¹hí¹ ho¹jni hi² hlaih¹³ hi² tsáh²,” ca¹juúh¹jni. Jøng² ca¹juúh² Diú¹³ calah ca¹tǿ² tánh¹: “Tsa¹jmóh³hning tsáh² hi² ma²ca¹jmo¹ jní² ti³jai¹,” ca¹juúh² Diú¹³. 10 Hnøa¹² rón² ca¹løa¹ lah¹jøng². Jøng² ca¹ŋáh¹ calah hi² jøng² juu¹² guiuh¹³. 11 Dsø¹juu¹² jøng² ca¹dsi¹lé² úg² dsa² ja³dsi¹² ja³mi³hiúg³jni, dsa² ca¹ja¹lé² juøi² Cesarea. Hnangh²dsa jní². 12 Jøng² ca¹juúh² jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³, ca¹tsáih¹ jní²: “Ha¹chi² jmóh³hning hoh¹² hi² góh³hning quianh¹³ dsa² ná¹²,” ca¹juúh²dsa. Jøng² ca¹ŋi¹lé² jŋió² dsa² roh¹³ jniang³ lang¹² quianh¹³ jní². Ca¹ŋi¹tagh¹ jnieh³ dsi²néi² quiah¹² jan² dsa². 13 Dsa² héi² ca¹dsii¹ jǿg³ ha²lah ma²ca¹jë́²dsa jan² ángel dsi²néi² quiah¹²dsa. Ca¹juúh² ángel, ca¹tsáih¹dsa dsa² héi²: “Tsë́h³hning dsa² jøa³juøi² Jope hi² dsa¹tei²dsa Simón, dsa² tsen² Pedro calah. 14 Dsa² héi² juúh² ha²lah lé² liúgh²hning cu¹dsie¹² quianh¹³ dsa² quiánh²hning,” ca¹juúh² ángel. 15 Jøng² mi³ma²na²hløah³jni, ca¹tí² Diú¹³ jmi²dsí² han¹³ quiah¹² quiah¹² dsa² tiogh³ ja³jøng², ju³lah ca¹jmo¹dsa quián² jniang³ ca¹lah¹cónh¹ mi³ca¹lø¹liág¹. 16 Jøng² ca¹dságh¹ dsøa¹jni jǿg³ ca¹juúh² Juu¹³ jniang³: “Lah¹dsóh² jmáh¹lah jmøi² báh³ ca¹chiog¹ Juan hniah¹². Hiug¹² jín³ hi² dsio¹ jmo¹ Diú¹³ dsa² juanh¹². Di³ tí²dsa jmi²dsí² han¹³ quiah¹² quiánh² hniah¹²,” ca¹juúh² Juu¹³ jniang³. 17 Cu²rø² báh³ ma²ca¹cuúh¹ Diú¹³ dsa² héi², ju³lah ca¹cuúh¹dsa jniang³, dsa² hé² jǿg³ quiah¹² Jesucristo, Juu¹³ jniang³. ¿He² løa¹ jní² tsa¹hno¹ hi² ca¹jmo¹ hŋiah¹² Diú¹³? ―ca¹juúh² Pedro.
18 Cu¹dsie¹² tei³ ca¹túgh² dsa² roh¹³ jniang³ chian² Jerusalén mi³ca¹nǿng²dsa jǿg³ jøng². Ca¹mi¹juanh¹²dsa Diú¹³. Ca¹juúh²dsa:
―Dsio¹ báh³ lah¹jøng². Ma²ca¹cuø¹ Diú¹³ jǿg³ jéinh¹ dsǿa¹² dsa² tsa¹lán¹² judío. Di³ jøng² li¹chian²dsa ja³cog² Diú¹³ ―ca¹juúh²dsa.
Dsa² quián¹² Jesús tiogh³ jøa³juøi³ Antioquía
19 Jøng² dsa² quián¹² Jesús héi², dsa² ca¹mi¹dsian¹²dsa dsǿa¹² mi³ca¹jon¹ Esteban, ca¹cuøin¹ dsa² héi² juu¹² ja³tén¹² Fenicia, juu¹² ja³tén¹² Chipre, juu¹² ja³tén¹² Antioquía. Ja³jøng² ca¹heh¹dsa jmáh¹lah dsa² judío jǿg³. 20 Ni³ jøng² ca¹dsi¹lé² calah hi³méh¹ dsa² quián¹² Jesús, dsa² chian² Chipre quianh¹³ Cirene. Ca¹dsi¹lé²dsa jøa³juøi² Antioquía jøng². Dsa² héi² báh³ ca¹heh¹ dsa² tsa¹lán¹² judío jǿg³ quiah¹² Jesús, Juu¹³ jniang³. 21 Mi³quianh¹³dsa Juu¹³ jniang³. Jøng² jue¹² dsa² ca¹jéinh¹ dsǿa¹². Ca¹hé¹dsa jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³.
22 Mi³ca¹lø¹ŋi¹² dsa² quián¹² Jesús chian² Jerusalén jǿg³ jøng², ca¹tse¹dsa Bernabé juu¹² juøi² Antioquía. 23 Jøng² hioh¹² jenh¹² Bernabé mi³ca¹dsiég¹dsa. Di³ jái¹²dsa ma²ca¹jmo¹ Diú¹³ dsio¹ dsǿa¹² ja³cog² dsa² tiogh³ ja³jøng². Jøng² ca¹togh¹² Bernabé dsa² héi² jǿg³. Ca¹juúh²dsa:
―Cøng² jmó³ jniang³ dsǿa¹². Ca¹lah¹ma¹tiagh³ jøng² báh³ jniang³ quianh¹³ Juu¹³ jniang³ ―ca¹juúh²dsa.
24 Dsa² dsiog¹ báh³ Bernabé. Hé²dsa ca¹lah¹jǿ¹ dsǿa¹²dsa jǿg³ juúh² jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³. Jøng² jue¹² dsa² ca¹lø¹quianh¹³ Juu¹³ jniang³ mi³ca¹nǿng²dsa jǿg³ ca¹juúh² Bernabé.
25 Jøng² ca¹ŋó¹ Bernabé juu¹² juøi² Tarso. Ca¹ŋi³hniah²dsa Saulo. Mi³ca¹dsagh²dsa, ca¹tai¹dsa juu¹² Antioquía. 26 Ja³jøng² ca¹jŋi¹ ta³og¹dsa cøng² ŋi² jmai³. Ca¹túgh²dsa quianh¹³ dsa² quián¹² Jesús. Ca¹heh¹dsa dsa² jue¹² jǿg³. Jøa³juøi² Antioquía jøng² báh³ lah¹ni³ ca¹lø¹tsén¹ dsa² quianh¹³ Jesús cristianos.
27 Jmai³ jøng² ca¹dsi¹lé² ca²dsiog³ dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ jøa³juøi² Antioquía, dsa² ca¹ja¹lé² jøa³juøi² Jerusalén. 28 Jøng² jan² dsa² héi² tsen² Agabo ca¹hǿ² jǿg³ ca¹he¹ jmi²dsí² quiah¹² Diú¹³, hi² já¹² hag³cón³ ta³cøng² jmøi¹guǿi¹. Jøng² ca¹løa¹ lah¹jøng² jmai³ ma²lán¹² Claudio rai¹³ jøa³juøi² Roma. 29 Jøng² ca¹jmo¹ dsa² quianh¹³ Jesús jǿg³ hi² cuø¹dsa he² ca²juuh³ hi² chi² quiah¹²dsa, ha²cónh¹ hi² tiúh¹dsa cuø¹dsa lah¹jan² lah¹jan²dsa. Jøng² dsiánh²dsa juu¹² ja³tiogh³ dsa² roh¹³ jniang³ ja³tén¹² Judea. 30 Jøng² ca¹jmo¹dsa lah¹jøng². Ca¹dsiánh²dsa hi² jøng² ni³ dsa² canh¹³ quián¹² dsa² quián¹² Jesús tiogh³ Judea. Ca¹ŋi³cang² Bernabé quianh¹³ Saulo.