12
Ca¹jŋëh¹dsa Jacobo. Ca¹tanh²dsa Pedro hni¹ŋí³
Jmai³ jøng² ca¹jmóh¹ rai¹³ Herodes ca²dsiog³ dsa² quián¹² Jesús. Ca¹jmo¹dsa jǿg³ ca¹jŋë́h¹ dsa² quianh³dsa Jacobo, ŋiú³ Juan. Ca¹jŋaih¹dsa quianh¹³ ŋí³. Jøng² mi³ca¹jái¹ Herodes hi² tøa¹² dsǿa¹² dsa² judío hi² ca¹jmo¹dsa lah¹jøng², ca¹jmo¹dsa jǿg³ chiánh²dsa Pedro. Ca¹chiángh²dsa jmai³ juøh¹² gøah¹² dsa² judío hi³ŋíh¹ tsa¹quianh¹³ chiúh³. Jøng² mi³ca¹chiángh²dsa, ca¹tangh¹² Herodes hni¹ŋí³. Quiún² tséh¹ hlég², ma¹quión²dsa lah¹cu²tséh¹dsa, dsa² ca¹jmo¹ hí³ Pedro ja³hiúg³dsa hni¹ŋí³. Lë́² Herodes mi³dsen²dsa Pedro ja³ta¹ni¹ dsa² juøi² na³ma²ca¹ŋǿ² jmai³ ta²høa³. Jmai³ jøng² mi³mi¹rø¹²dsa jǿg³. Jøng² ca¹hlanh¹ dsa² quián¹² Jesús Diú¹³ ca¹lah¹jǿ¹ dsǿa¹²dsa ni³ huu¹³ quiah¹² Pedro.
Ca¹liúg² Diú¹³ Pedro hni¹ŋí³
Jøng² ja³neng² lah¹hiá¹ mi³dsei¹² Herodes, ma²rø¹güé¹ Pedro jøa³ quiah¹² og¹ hlég². Chi³hŋió²dsa ton¹ cadena. Og¹ hlég² tiogh³ jmo¹² hí³ hag³ hni¹ŋí³ calah. Cónh¹ tsa¹jŋia¹³ jøng² ca¹dsiég¹ jan² ángel quián¹² Juu¹³ jniang³. Ca¹táih¹ si² dsi²néi². Jøng² ca¹jnáng¹ ángel cog² Pedro. Ca¹ŋiei¹dsa. Jøng² ca¹juúh²dsa:
―¡Hiugh¹² nung²! ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹quia¹ cadena la³gug² Pedro. Ni³ jøng² ca¹juúh² ángel calah:
―Cu²rø² hŋioh¹² tsǿinh². Tioh¹² løg² táih² ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² mi³ca¹jmo¹ Pedro lah¹jøng², ca¹juúh² calah ángel:
―Quieih¹² hmøah¹² dsǿ² coh¹³ quiánh². Jøng² dsǿg³ quianh¹³ jní² ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹ŋó¹ Pedro chi³quë́¹ cah³ ángel. Ca¹lah¹jin³ tsa¹ŋi¹²dsa ¿hi³ dsøg¹²? ho¹ la³lǿ² báh³, hi² jmo¹² ángel. Lë́²dsa chi³jái¹²dsa lah¹cøng² hi² cøa²dsa. 10 Jøng² mi³ca¹tsø³jue¹³dsa ton¹ ja³mi³tiogh³ hlég² jmo¹² hí³, ca¹dsi¹lé²dsa hag³ hni¹ŋí³ lǿa¹² ŋí³ ja³huan¹²dsa jøa³cai³¹. Jøng² ca¹ná² hag³ hni¹ŋí³ cu³hŋiah¹². Ca¹huanh¹²dsa. Mi³ca¹ŋi¹lé²dsa cøng² jøa³cai³¹, ca¹tiúg² ángel Pedro. 11 Jøng² ca¹lø¹lih¹³ Pedro. Ca¹juúh²dsa cu³hŋiah¹²dsa:
―Na¹ jín³ ca¹lø¹léi¹³jni. Na²tse¹ Juu¹³ jniang³ jan² ángel quián¹²dsa, dsa² na²lég² jní². Jøng² ha¹chi² ma²jéin¹³jni hi² mi³jmógh² Herodes, hi² lë́² dsa² judío hi² mi³dsa¹ŋë́² jní² ―ca¹juúh²dsa.
12 Mi³ca¹lø¹lih¹³ Pedro, ca¹ŋó¹dsa juu¹² ja³quiah¹³ María, mi³chiég³ Juan, dsa² tsen² Marcos calah. Ja³jøng² tiogh³ dsa² jue¹². Chi³hlanh¹²dsa Diú¹³. 13 Jøng² mi³ca¹tøa¹ Pedro hag³jnǿ³ tsih¹² ja³dsi¹², ca¹ŋi¹jái² jan² tsih² mǿ² jmo¹² ta³ dsi²néi², tsih² tsen² Rode. 14 Jøng² mi³ca¹lø¹cuuh¹² tsih² mǿ² héi² hag³ Pedro, ta³lah¹ca¹ŋáh¹ tsih² juu¹² dsi²néi². Hioh¹² jenh¹²tsih. Ca¹ŋi¹hǿ¹tsih jǿg³ ma²tsenh¹² Pedro ja³dsi¹². Cu¹dsie¹² tsa¹dsagh² dsǿa¹²tsih mi³ní¹dsa hag³jnǿ³. 15 Jøng² ca¹juúh² dsa² tiogh³ dsi²néi² mi³ca¹nǿng²dsa:
―¿Ho¹ ŋah¹² báh³ hning²? ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹juúh² tsih² mǿ²:
―Lah¹dsóh² ma²guøn¹² báh³ Pedro ―ca¹juúh²tsih.
Tiog¹³ báh³ ca¹juúh² dsa² tiogh³:
―A¹jáng¹ hŋiah¹² Pedro héi². Ángel jmo¹² hí³ báh³ dsa² héi² ―ca¹juúh²dsa.
16 Lah¹ma²tsenh¹² jøng² báh³ Pedro tǿ²dsa. Jøng² mi³ca¹ní¹dsa jnǿ³, ca¹jë́²dsa Pedro. Jøng² ca¹lø¹dsogh¹² dsǿa¹²dsa. 17 Jøng² ca¹jmo¹ Pedro quianh¹³ gug² hi² tsa¹ma¹tógh¹dsa møah¹³. Ni³ jøng² ca¹dsii¹dsa jǿg³ ha²lah ma²na²jmo¹ Juu¹³ jniang³, hi² ma²na²lég²dsa hni¹ŋí³. Jøng² ca¹juúh² Pedro:
―Gu³tseih³ hniah¹² Jacobo quianh¹³ dsa² roh¹³ jniang³ ―ca¹juúh²dsa.
Ni³ jøng² ca¹ŋó¹ Pedro ja³siíh³.
18 Mi³ca¹jni¹ jøng², ca¹túgh² hlég² cu²møah¹³. Di³ tsa¹ŋi¹²dsa ha² juu¹² ca¹ŋó¹ Pedro. 19 Jøng² ca¹jmo¹ Herodes héh¹ dsa¹hniah²dsa Pedro. Ha¹chian² dsa² ca¹dsanh²dsa. Jøng² mi³ca¹ŋǿh¹ Herodes hlég² mi³jmo¹² hí³ Pedro hni¹ŋí³, ca¹jmo¹dsa héh¹ hi² dsián¹ hlég² héi². Ni³ jøng² ca¹u¹hái¹ Herodes Judea. Ca¹ŋi³guu¹²dsa jøa³juøi² Cesarea.
Ca¹jon¹ Herodes
20 Jøng² hian¹³ hlaih¹³ rai¹³ Herodes dsa² chian² juøi² Tiro quianh¹³ juøi² Sidón. Jøng² ca¹túgh² dsa² ton¹ juøi² héi² cøng² jǿg³ ja³ta¹ni¹ rai¹³, mi³ma²ca¹mi¹quianh¹³dsa Blasto, dsa² mi²ti¹ ni³ rai¹³. Jøng² ca¹møa¹dsa hi² li¹rø² jǿg³. Di³ ja³jøng² báh³ ja²li² hi² cøgh² gøah¹² dsa² ton¹ juøi² héi², huø¹ ja³jmo¹² rai¹³ héh¹. 21 Jøng² ca¹jmo¹ rai¹³ Herodes jǿg³ he² jmai³ hi² ji¹lé²dsa calah. Jmai³ jøng² ca¹cáih¹ rai¹³ tsǿnh³ jláh³ ju³lah caih¹² rai¹³ canh¹³. Jøng² mi³ca¹dsi¹lé² dsa² héi², ca¹gú² rai¹³ ni³ hma²sai³¹ jláh³ quiah¹², ca¹téng²dsa cøng² jǿg³. 22 Ni³ jøng² tí² hlaih¹³ ca¹hløah¹ dsa² jue¹². Ca¹juúh²dsa:
―¡Héi¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ ná¹² hløah¹²! ¡Diú¹³ báh³ ná¹²! ―ca¹juúh²dsa.
23 Dsø¹juu¹² jøng² ca¹jmóh¹ jan² ángel quián¹² Juu¹³ jniang³ Herodes. Di³ tsa¹ca¹juúh² Herodes hŋiah¹² báh³ Diú¹³ lán¹² dsa² juanh¹². Jøng² ca¹jian¹ Herodes jah³. Ca¹jon¹dsa.
24 Jøng² ca¹tsø² ca¹jan¹ jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. Ca¹ŋi¹jué² dsa² hé² jǿg³.
25 Jøng² mi³ca¹tug¹² Bernabé quianh¹³ Saulo ta³ hi² ca¹dsiúh¹dsa hi² ca¹cuø¹ dsa² chian² Antioquía, ca¹huanh¹²dsa jøa³juøi² Jerusalén. Ca¹ŋi¹lia¹dsa calah. Ca¹tai¹dsa Juan, dsa² tsen² Marcos calah.