15
Ca¹ŋëh² dsa² roh¹³ jniang³ jøa³juøi² Jerusalén
Jøng² ca¹dsi¹lé² og¹ úg² dsa², dsa² ca¹ja¹lé² juu¹² ja³tén¹² Judea. Ca¹heh¹ dsa² héi² dsa² roh¹³ jniang³ jǿg³ hi² ha¹chian² dsa² lé² liúg² ju³ná³ tsa¹jmo¹dsa circuncisión quiah¹²dsa, ju³lah héh¹ ca¹jmo¹ hlai³ Moisés. Jøng² tsa¹tøa¹² dsǿa¹² Pablo quianh¹³ Bernabé. Hliú² jǿg³ ca¹qui² ca¹dsii¹dsa quianh¹³ dsa² héi². Jøng² ca¹jmo¹dsa jǿg³ dsa¹lé² Pablo quianh¹³ Bernabé, quianh¹³ ca²dsiog³ dsa² héi² calah. Mi³mi¹rø¹²dsa jǿg³ ni³ tsih² høh³ quianh¹³ dsa² canh¹³ quián¹² guøh¹², jøa³juøi² Jerusalén.
Jøng² ca¹tsei¹ dsa² quián¹² Jesús chian² Antioquía. Ca¹ŋi¹lé²dsa juu¹² ja³tén¹² Fenicia quianh¹³ ja³tén¹² Samaria. Ca¹dsii¹dsa jǿg³ ja³dsa²lé²dsa jøng² ha²lah ma²ca¹jéinh¹ dsǿa¹² jue¹² dsa² tsa¹lán¹² judío. Jøng² hioh¹² hlaih¹³ jenh¹² ca¹lah¹já¹ dsa² roh¹³ jniang³ mi³ca¹nǿng²dsa jǿg³ jøng².
Jøng² mi³ca¹dsi¹lé²dsa jøa³juøi² Jerusalén, ca¹hie¹ dsa² quián¹² Jesús Pablo quianh¹³ Bernabé. Ca¹hiei¹ tsih² høh³ quianh¹³ dsa² canh¹³ calah. Jøng² ca¹dsii¹ dsa² héi² jǿg³ ha²lah ca¹jmo¹ Diú¹³ ja³ca¹ŋi³nio³dsa. Jøng² ca²dsiog³ dsa² ma²hé² jǿg³ mi³tiogh³ jag¹³ quiah¹² dsa² Fariseo lah¹jiá¹². Dsa² héi² ca¹juúh²:
―Hniuh¹² báh³ hi² lé² circuncisión quiah¹² dsa² tsa¹lán¹² judío, ju³lah dsa² ma²hé² jǿg³. Hniuh¹² báh³ jmo¹dsa ju³lah lǿa¹² lei¹³ quiah¹² hlai³ Moisés ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹túgh² tsih² høh³ quianh¹³ dsa² canh¹³. Ca¹jmo¹dsa jǿg³ ha²lah lé² jǿg³ jøng². Jøng² mi³ma²na²dsii¹dsa ma¹dsio¹² jǿg³, ca¹nung² Pedro. Ca¹juúh²dsa:
―Hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³, ma²ŋih³ báh³ hniah¹² ca¹hnangh¹² Diú¹³ jní² jøa³ ja³tiogh³ hniah¹², jmai³ lah¹ni³ ca¹nǿng² dsa² tsa¹lán¹² judío jǿg³ dsio¹ quiah¹² Diú¹³. Ca¹hé¹ báh³ dsa² héi² jǿg³ jmai³ jøng². Jøng² ca¹mi¹léi¹³ Diú¹³ ca¹hé¹dsa jǿg³. Di³ ma²ŋi¹² báh³ Diú¹³ ha²lah lë́² dsa² jmøi¹guǿi¹. Jøng² ca¹cuø¹ Diú¹³ jmi²dsí² han¹³ quiah¹² ju³lah ca¹cuúh¹dsa jniang³. Ha¹chi² ca¹jmo¹dsa ma¹quién¹ quianh¹³ jniang³ quianh¹³ dsa² héi². Ca¹hén² báh³ Diú¹³ dsag³ quiah¹²dsa, ni³ huu¹³ hi² ca¹hé¹ dsa² héi² jǿg³. 10 Jøng² tsa¹cuøh¹³ hniah¹² Diú¹³ ju²méh³ dsøa¹². Tsa¹jmóh³ hniah¹² ué² quiah¹² dsa² quianh¹³ Jesús. Hi² ué² báh³ hi² jøng², hi² jmo¹dsa ca¹lah¹jǿ¹ ju³lah lǿa¹² lei¹³ quiah¹² hlai³ Moisés. Jø¹² bíh³ tsa¹ca¹tiúh¹ jniang³ jmó³ quianh¹³ dsa² hóg¹ quián² jniang³. 11 Cónh¹jøng² ma²hé² jniang³ jǿg³ cøng² hi² liúg² báh³ jniang³ quianh¹³ dsa² tsa¹lán¹² judío, ni³ huu¹³ hi² ca¹jmo¹ hŋiah¹² Jesús, Juu¹³ jniang³, dsio¹ dsǿa¹² ja³cog² jniang³ ―ca¹juúh² Pedro.
12 Jøng² tei³ ca¹túgh² dsa² tiogh³. Ca¹nǿng²dsa jǿg³ ca¹juúh² Bernabé quianh¹³ Pablo. Ca¹dsii¹ dsa² héi² jǿg³ ha²lah ca¹jmo¹ Diú¹³ juu¹² juøh¹² quianh¹³ hi² gøg² ja³ca¹ŋi³nio³dsa, go² dsa² tsa¹lán¹² judío. 13 Jøng² mi³ca¹jŋi¹ dsii¹² dsa² héi² jǿg³, ca¹juúh² Jacobo:
―Hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³, neng² di³ jǿg³ quieg¹jni. 14 Ma²na²dsii¹ Simón jǿg³ ha²lah ca¹lø¹liág¹ ma²hnah¹² Diú¹³ dsa² tsa¹lán¹² judío, hi² li¹quián¹²dsa dsa². 15 Cu²rø² báh³ lǿa¹² jǿg³ jøng² quianh¹³ jǿg³ lǿa¹² ni³ si² quiah¹² dsa² ca¹hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Lah¹la² rø²juúh² si²:
16 Ni³ jøng² guiogh¹³jni calah, ca¹juúh² Juu¹³ jniang³,
hi² ŋi³jmógh¹jni calah jǿg³ quianh¹³ tsø³jong¹³ hlai³ David.
Di³ mih² báh³ jø² dsa² héi² chian², ju³lah dsa² tsa¹ca¹hen¹ jǿg³ ca¹jmo¹jni quianh¹³dsa.
Quianh¹³ dsa² héi² báh³ li¹liág¹ calah ni³ hmë́² jmogh¹³jni calah jǿg³.
17 Mi³jøng² hnangh¹² dsa² siáh² calah jní², ju³lah dsa² tsa¹lán¹² judío hé² jǿg³ quieg¹jni.
18 Lah¹jøng² báh³ ca¹juúh² Juu¹³ jniang³.
Ma²lǿih² báh³ ca¹mi¹léi¹³dsa hi² jmo¹dsa lah¹jøng², rø²juúh² si².
19 ’Jøng² jní² juøh¹² tsa¹ma¹cuøh¹³ jniang³ dsa² tsa¹lán¹² judío ju²méh³ dsøa¹², ju³lah dsa² ma²jéinh¹ dsǿa¹² ja³cog² Diú¹³. 20 Tiúh¹ báh³ cónh¹ hi² dsianh¹³ jniang³ si² hi² tseih¹³ jniang³ dsa² héi² hi² tsa¹gǿh¹dsa hi² ma²ca¹dsii¹ dsa² ni³ diú¹³ lan³, tsa¹hlanh¹dsa hio¹³ siáh², tsa¹cugh¹²dsa jáh² tsa¹ca¹tøng² jmø³, tsa¹gǿh¹dsa jmø² calah, ju³lah lǿa¹² lei¹³ quiah¹² hlai³ Moisés. 21 Di³ ma²lǿih² tsa¹hǿ² dsa² judío lei¹³ quiah¹² hlai³ Moisés lah¹cøng² lah¹cøng² juøi². Téng²dsa jǿg³ guøh¹² ca¹lah¹jǿ¹ jmai³ sa³¹ ―ca¹juúh² Jacobo.
22 Jøng² ca¹jmo¹ tsih² høh³ jǿg³ quianh¹³ dsa² canh¹³, quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² quián¹² Jesús, hnah¹²dsa dsa² tse¹dsa quianh¹³ Pablo quianh¹³ Bernabé juu¹² jøa³juøi² Antioquía. Jøng² ca¹hia¹dsa Judas, dsa² tsen² calah Barsabás, quianh¹³ Silas, dsa² ti³quin¹² ni³ quián¹² dsa² roh¹³ jniang³. 23 Jøng² si² la² ca¹jmo¹dsa calah, ca¹dsiánh²dsa quianh¹³ dsa² héi²:
“Jnieh³ dsa² lán¹² tsih² høh³ quián¹² Jesús, quianh¹³ dsa² canh¹³, hien¹³ jnieh³ hniah¹², dsa² roh¹³ jniang³ tsa¹lanh¹² judío, hniah¹² dsa² chianh² Antioquía quianh¹³ Siria quianh¹³ Cilicia. 24 Ma²ca¹néng³ jnieh³ jǿg³ tsa¹ma¹ŋih³ hniah¹² ha²lah jmóh³ hniah¹². Di³ ca²dsiog³ dsa² jnieh³ ma²ca¹cuúh¹ hniah¹² ju²méh³ dsøa¹². Ha¹chi² jǿg³ jøng² ca¹cuøh¹³ jnieh³ dsa² héi². 25 Jøng² ma²ca¹jmó³ jnieh³ cøng² jǿg³ hi² tsé³ jnieh³ ca²dsiog³ dsa² quián¹² jnieh³, dsa² dsa¹lé² dsa¹jan¹³ hniah¹² cu¹dsie¹² quianh¹³ Bernabé quianh¹³ Pablo, dsa² hnio¹ jniang³, 26 dsa² cøng² ma²ca¹jmo¹ dsǿa¹² cuø¹dsa jmi²dsí² quiah¹² ni³ huu¹³ quiah¹² Jesucristo, Juu¹³ jniang³. 27 Hi² jøng² tsé³ jnieh³ Judas quianh¹³ Silas, dsa² dsii¹ jǿg³ quianh¹³ hniah¹² cu²rø², ha²lah lǿa¹² jǿg³ la². 28 Jøng² lah¹la² lë́² jnieh³ quianh¹³ jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³ jiag¹², hi² ha¹chi² hi² jmó³ jnieh³ quianh¹³ hniah¹². Jø² la² báh³ hi² hniuh¹²: 29 Tsa¹cǿh³ hniah¹² hi² ma²ca¹dsii¹ dsa² ni³ diú¹³ lan³, tsa¹cǿh³ hniah¹² jmø², tsa¹cugh¹³ hniah¹² jáh² tsa¹ca¹tøng² jmø², tsa¹hlanh¹³ hniah¹² hio¹³ siáh². Hi² dsio¹ báh³ jmóh³ hniah¹² hi² tsa¹jmóh³ hniah¹² lah¹jøng². Cu¹ná¹² báh³ jǿg³ tséih³ jnieh³ hniah¹²,” rø²juúh² si².
30 Jøng² mi³ca¹løa¹ jǿg³ hi² dsa¹lé² dsa² héi², ca¹ŋi¹lé²dsa juu¹² Antioquía. Ja³jøng² ca¹togh¹²dsa dsa² roh¹³ jniang³. Ca¹jáinh¹dsa si² quin¹²dsa. 31 Jøng² hioh¹² jenh¹² dsa² roh¹³ jniang³ mi³ca¹jǿ²dsa si². Di³ cuø¹² si² ju²hiúg¹ dsøa¹². 32 Jøng² ma¹dsio¹² jǿg³ ca¹juúh² Judas quianh¹³ Silas, ca¹tsáih¹dsa dsa² roh¹³ jniang³. Ca¹jmo¹dsa ca¹lán¹ dsǿa¹²dsa. Di³ lán¹² dsa² héi² dsa² hǿ² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 33 Jøng² mi³ma²ca¹túgh² dsa² héi² cu²hna² ja³jøng², ca¹jéinh¹ dsa² roh¹³ jniang³ jǿg³ rø², hi² dsa¹lia¹dsa ni³ dsa² ca¹tsei¹. 34 Jøng² ha¹chi² ca¹ŋáh¹ Silas. Ca¹jŋi¹ báh³ dsa². 35 Jø¹² bíh³ ca¹jŋi¹ Pablo quianh¹³ Bernabé. Ca¹téng²dsa jǿg³ dsio¹ quiah¹² Juu¹³ jniang³ jøa³juøi² Antioquía. Quianh¹³dsa dsa² jue¹² calah.
Ca¹ŋó¹ Pablo ca¹tǿ² tánh¹ ŋi²quin³dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³
36 Mi³ma²ŋó¹² ton¹ hnøa¹² jmai³ jøng², ca¹juúh² Pablo, ca¹tsáih¹dsa Bernabé:
―Dsǿg³. Dsa³ne¹³ calah ha²lah tiogh³ dsa² roh¹³ jniang³ ca¹lah¹jǿ¹ juøi² ja³ma²ca¹ŋi³téng³ jniang³ jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³ ―ca¹juúh²dsa.
37 Jøng² hniu¹ Bernabé mi³jian¹ calah Juan, dsa² tsen² Marcos. 38 Jøng² tsa¹ca¹lø¹hniu¹ Pablo jian¹dsa dsa² héi². Di³ ma²ca¹tég²dsa lah¹jiá¹² ja³tén¹² Panfilia. Tsa¹ma¹ca¹ŋó¹ dsa² héi² quianh¹³dsa ja³ca¹ŋi³téng³dsa jǿg³. 39 Jøng² ca¹tsë́²dsa. Hi² jøng² ma¹quién¹ báh³ ca¹ŋi¹lé²dsa. Ca¹togh¹ Bernabé barco quianh¹³ Marcos. Ca¹ŋi¹lé²dsa juu¹² Chipre. 40 Jøng² ca¹hnah¹² Pablo Silas. Jøng² ca¹ŋi¹lé²dsa mi³ca¹dsii¹ dsa² roh¹³ jniang³ gug² Juu¹³ jniang³ dsa² héi². Mi³jøng² jmo¹ Juu¹³ jniang³ dsio¹ dsǿa¹² ja³cog²dsa. 41 Ca¹ŋi¹lé²dsa juu¹² ja³tén¹² Siria quianh¹³ Cilicia. Ca¹ŋi¹cuøh¹³dsa dsa² quián¹² Jesús bí².