16
Ca¹ŋó¹ Timoteo quianh¹³ Pablo quianh¹³ Silas
Mi³ca¹dsi¹lé² Pablo quianh¹³ Silas jøa³juøi² Derbe quianh¹³ jøa³juøi² Listra, ca¹jén²dsa jan² dsa² quianh¹³ Jesús, dsa² tsen² Timoteo, ja³ŋiúh³ jan² hio¹³ judía, dsa² ma²hé² jǿg³ quiah¹² Jesús. Dsa² griego báh³ ti³jmi²dsa. Jǿg³ dsio¹ báh³ ma²ca¹juúh² dsa² roh¹³ jniang³ chian² Listra quianh¹³ Iconio, hia¹²dsa Timoteo héi². Jøng² hniu¹ Pablo dság¹ dsa² héi² quianh¹³dsa. Hi² jøng² ca¹jmo¹dsa circuncisión quiah¹² dsa² héi². Mi³jøng² tsa¹li¹hne² dsa² judío tiogh³ ja³jøng². Di³ ma²ŋi¹² dsa² judío héi² hi² lán¹² ti³jmi² Timoteo dsa² griego, dsa² tsa¹jmo¹² circuncisión. Jøng² ca¹tsáih¹dsa dsa² quián¹² Jesús jǿg³ ca¹juúh² tsih² høh³ quianh¹³ dsa² canh¹³ tiogh³ jøa³juøi² Jerusalén juu¹² ja³ca¹ŋi¹lé²dsa jøng². Jøng² hiug¹² jín³ tí² ca¹chính² dsa² héi² jǿg³. Hi² lah¹jøng² báh³ ca¹ŋi¹jué²dsa lah¹cøng² lah¹cøng² jmai³.
Ca¹jë́² Pablo dsa² chian² Macedonia lah¹cøng² hi² cøa²dsa
Jøng² ca¹tsø³jue¹³dsa huø¹ Frigia quianh¹³ Galacia. Di³ tsa¹ca¹cuø¹ jmi²dsí² han¹³ quiah¹² Diú¹³ jǿg³ hi² téng²dsa jǿg³ huø¹ Asia. Jøng² mi³ca¹dsi¹lé²dsa ŋi¹juǿi² quiah¹² dsa² chian² Misia, mi³dsa¹lé²dsa huø¹ Bitinia. Di³ tsa¹ca¹cuø¹ jmi²dsí² quiah¹² Jesús jǿg³. Hi² jøng² ca¹ŋi¹lé²dsa juu¹² chiuh³ juøi² quiah¹² dsa² chian² Misia ca¹lah¹ja³ca¹dsi¹lé²dsa jøa³juøi² Troas, chiuh³ jmø³ŋih¹³. Jøng² lah¹jan² dsa² cøa¹² ca¹jë́² Pablo jan² dsa² chian² Macedonia ja³neng². Tsenh¹² dsa² héi², ca¹tsáih¹dsa Pablo ca¹lah¹jǿ¹ dsǿa¹²dsa. Ca¹juúh²dsa: “Ŋi² ja³la² huø¹ Macedonia. Mi²hag³ jnieh³,” ca¹juúh²dsa. 10 Dsø¹juu¹² mi³ca¹jái¹ Pablo lah¹jøng², ca¹tiágh³ jnieh³ juu¹² hi² dsa²niang¹³ jnieh³ juu¹² huø¹ Macedonia. Ma²dsøg¹² dsǿa¹² jnieh³ chi³tsei¹² Diú¹³, hi² dsa³téng³ jnieh³ jǿg³ dsio¹ quiah¹²dsa ja³jøng².
Tiogh³ Pablo quianh¹³ Silas jøa³juøi² Filipos
11 Jøng² ca¹tiágh³ jnieh³ barco chiuh³ juøi² Troas. Ca¹ŋi¹niang¹³ jnieh³ cu¹dsøg¹² juu¹² huø¹ Samotracia. Mi³ca¹jni¹, ca¹ŋó¹ jnieh³ calah juu¹² jøa³juøi² Neápolis. 12 Jøng² ca¹ŋi¹niang¹³ jnieh³ juu¹² jøa³juøi² Filipos, juøi² ja³tiogh³ dsa² ca¹ja¹lé² Roma. Juøh¹² báh³ juøi² Filipos cónh¹ jín³ ca¹lah¹jǿ¹ juøi² tén¹² Macedonia hi² tioh¹³ cøg¹². Ja³jøng² ca¹tiágh³ jnieh³ cu²hna². 13 Jøng² ca¹huøi² jnieh³ jøa³juøi² cøng² jmai³ sa³¹. Ca¹ŋó¹ jnieh³ juu¹² chiuh³ jmøi² ja²mi³dsa²hlanh¹³ dsa² chian² ja³jøng² Diú¹³. Ja³jøng² ca¹tiágh³ jnieh³. Ca¹tséih³ jnieh³ hio¹³ tiogh³ ja³jøng² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. 14 Jøng² hiúg³ jan² hio¹³ tsen² Lidia jøa³ dsa² héi², dsa² ca¹já¹ jøa³juøi² Tiatira. Guǿ¹²dsa ta³ hnai¹² hmøah¹² mi³chiun³, cøng² ni³ hmøah¹² jláh³. Mi²juanh¹² dsa² héi² Diú¹³. Jøng² ca¹jmo¹ Diú¹³ ca¹hé¹ dsa² héi² jǿg³ ca¹he¹ Pablo. 15 Hi² jøng² mi³ca¹jŋó²dsa jmøi² quianh¹³ dsa² quián¹²dsa, ca¹mǿh¹dsa jnieh³ ca¹lah¹hiug² dsǿa¹²dsa. Ca¹juúh²dsa:
―Chi²júh² lah¹dsóh² lë́h² hniah¹² hi² ma²hé²jni jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³, jøng² gu³jŋih³ hniah¹² ja³quieg¹ ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹jŋí³ báh³ jnieh³ ja³quiah¹³dsa. Di³ tiog¹³ báh³ ca¹juúh²dsa.
16 Jøng² lah¹la² ca¹løa¹ cøng² jmai³ ja³mi³dsa²niang¹³ jnieh³ juu¹² ja³dsa³hlanh¹³ jnieh³ Diú¹³. Ca¹jén² jnieh³ jan² tsih² mǿ², dsa² quin¹² jmi²dsí² hlaih¹³. Dsi¹²dsa jǿg³ he² hi² chian² dsa². Ma¹dsio¹² cog³ lǿh² juu¹³ tsih² mǿ² héi², hi² dsi¹²dsa jǿg³. 17 Jøng² ca¹ŋó¹ tsih² mǿ² héi² dsi¹³ coh¹³ quiah¹² Pablo quianh¹³ jnieh³. Ca¹hløah¹dsa tí². Ca¹juúh²dsa:
―Dsa² lang¹² báh³ dsa² ŋi²nio³ ta³ quiah¹² hŋiah¹² Diú¹³ dsa² juanh¹². Hǿ²dsa jǿg³ he² juu¹² ja³lég² jniang³ ―ca¹juúh²dsa.
18 Mi³ma²ni³ŋó¹³ jmai³ jmo¹² tsih² mǿ² lah¹jøng², ni³ jøng² ca¹ŋi¹méh¹ dsǿa¹² Pablo. Jøng² ca¹jénh¹dsa. Ca¹tsáih¹dsa jmi²dsí² hlaih¹³ mi³quin¹²tsih. Ca¹juúh²dsa:
―Quianh¹³ ju²bí² quiah¹² Jesucristo juǿi²jni hning². Jú¹² quiah¹² tsih² ná¹² ―ca¹juúh²dsa.
Dsø¹juu¹² jøng² báh³ ca¹u¹hái¹ jmi²dsí² hlaih¹³ jøng² quiah¹²tsih.
19 Jøng² mi³ca¹jái¹ juu¹³ tsih² mǿ² héi² tsa¹ma¹lǿ² lah¹líh²dsa cog³, jøng² ca¹chiánh²dsa Pablo quianh¹³ Silas. Ca¹ŋi¹jiag¹dsa ni³ ta³. 20 Jøng² mi³ma²tiogh³dsa ni³ jue¹³, ca¹juúh² dsa² ca¹jiag¹:
―Dsa² judío lang¹² ma²cuøh¹² jniang³ ju²méh³ dsøa¹². 21 Heh¹²dsa jniang³ mai³¹ tsa¹lé² quín³ jniang³. Di³ hi² lán¹² jniang³ dsa² romano ―ca¹juúh²dsa.
22 Jøng² ca¹qui² ca¹tsë́² dsa² jue¹² tiogh³ ja³jøng² huu¹³ quiah¹² Pablo quianh¹³ Silas. Ni³ jøng² ca¹jmo¹ jue¹³ héh¹ ca¹huúh¹dsa hmøah¹² hiúg³ dsa² héi². Jøng² ca¹bú²dsa quianh¹³ hma². 23 Mi³ma²na²bú²dsa jøng², ca¹ŋi¹jiag¹dsa hni¹ŋí³. Ca¹tsáih¹dsa dsa² jmo¹² hí³ hag³ hni¹ŋí³ hi² jmo¹dsa hí³ cu²rø² hlaih¹³. 24 Jøng² mi³ca¹nǿng² dsa² jmo¹² hí³ jǿg³ jøng², ca¹togh²dsa Pablo quianh¹³ Silas hni¹ŋí³ hieg³ ja³ca¹tóh² jø². Ca¹cǿh¹dsa hma² tai³dsa.
25 Jøng² cónh¹ dsi¹neng¹² tiogh³ Pablo quianh¹³ Silas chi³høa²dsa alabanza. Ni³hlanh¹²dsa Diú¹³. Ni³nang¹² dsa² tiogh³ hni¹ŋí³ quianh¹³dsa. 26 Cónh¹ tsa¹jŋia¹³ jøng² ca¹táh² onh¹² tí² hlaih¹³ cu¹té¹². Cu¹dsie¹² ca¹hiánh² ta³cøng² hni¹ŋí³. Cu¹ŋieih¹³ ca¹ná² ca¹lah¹jǿ¹ hag³ hni¹ŋí³. Ca¹tsøah¹² cadena mi³ni³hŋio¹² ca¹lah¹já¹ dsa² tiogh³. 27 Jøng² ca¹ŋié¹ dsa² jmo¹² hí³. Mi³ca¹jái¹dsa ma²rø²na¹ hag³ hni¹ŋí³, jøng² ca¹li¹dsa ŋi³tǿi¹ quiah¹²dsa. Mi³jŋë́h¹dsa hŋiah¹²dsa. Di³ lë́²dsa ma²na²lúg² dsa² mi³tiogh³. 28 Jøng² ca¹hløah¹ Pablo tí². Ca¹juúh²dsa:
―Tsa¹jmoh³ hning² hŋiah¹. Ja³la² báh³ tiagh³ jnieh³ ca¹lah¹jái¹ jnieh³ ―ca¹juúh² Pablo.
29 Jøng² ca¹møa¹ dsa² héi² si². Ca¹ŋó¹dsa gu¹hei¹² juu¹² niúh¹ hni¹ŋí³. Chi³jlia²dsa. Di³ hi² goh¹²dsa. Ca¹quieg²dsa ni³ Pablo quianh¹³ Silas. 30 Ni³ jøng² ca¹huai¹dsa. Ca¹ŋǿh¹dsa dsa² héi². Ca¹juúh²dsa:
―¿He² hi² hniuh¹² jmo³jni, Guiuh¹³? Mi³jøng² liúg²jni ―ca¹juúh²dsa.
31 Jøng² ca¹juúh² Pablo quianh¹³ Silas:
―Ju³héh³hning jǿg³ quiah¹² Jesucristo, Juu¹³ jniang³. Jøng² báh³ liúgh²hning, cu¹dsie¹² quianh¹³ dsa² quiánh²hning ―ca¹juúh²dsa.
32 Jøng² ca¹tsáih¹dsa dsa² héi² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ cu¹dsie¹² quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² tiogh³ dsi²néi². 33 Ja³neng² jøng² ca¹jmo¹ dsa² héi² hí³ ja¹ca¹løa¹ uai¹² ca¹bú²dsa. Ni³ jøng² ca¹jŋó² dsa² héi² jmøi² cu¹dsie¹² quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² quián¹²dsa. 34 Jøng² ca¹tai¹ dsa² héi² Pablo quianh¹³ Silas ja³quiah¹³dsa. Ca¹cuø¹dsa hi² ca¹gǿh¹dsa. Hioh¹² jenh¹² dsa² héi² cu¹dsie¹² quianh¹³ dsa² quián¹²dsa. Di³ hi² ma²ca¹hé¹dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³.
35 Mi³ca¹jni¹ jøng² ca¹tse¹ jue¹³ tsih² dsa² ta³ quián¹²dsa. Ca¹ŋi¹can¹²dsa jǿg³ hi² liúg²dsa Pablo quianh¹³ Silas. 36 Jøng² ca¹juúh² dsa² jmo¹² hí³ hag³ hni¹ŋí³, ca¹tsáih¹dsa Pablo:
―Ma²na²jmo¹ jue¹³ héh¹ hi² liúgh² hniah¹². Jøng² hiugh¹² hniah¹² jmo³ ja³dsi¹noh¹² ―ca¹juúh²dsa.
37 Cónh¹jøng² ca¹juúh² Pablo, ca¹tsáih¹dsa tsih² dsa² ta³:
―Dsio¹ báh³ lah¹ná¹². Ca¹bú²dsa jnieh³ ja³ta¹ni¹ dsa² jue¹², jnieh³ dsa² lán¹² dsa² juøi² romano. Jin³ jǿg³ dsøg¹² tsa¹ca¹can¹dsa ni³jiá¹. Ni³ jøng² ca¹tagh²dsa jnieh³ hni¹ŋí³. Na¹ hniu¹dsa huai¹dsa jnieh³ ja³rø²hma¹. Tsa¹hneng² jnieh³ lah¹jøng². Ju³ji¹lé² jue¹³ guiog¹³. Jøng² huai¹dsa jnieh³ ―ca¹juúh² Pablo.
38 Jøng² ca¹ŋi³cang² tsih² dsa² ta³ jǿg³ jøng² ni³ jue¹³. Jøng² ca¹lø¹goh¹² dsa² héi² mi³ca¹lø¹ŋi¹²dsa hi² lán¹² Pablo quianh¹³ Silas dsa² juøi² romano. 39 Ni³ jøng² ca¹ŋi¹lé²dsa. Ca¹møa¹dsa ju²hén² dsag³. Jøng² mi³ca¹huai¹dsa, ca¹juúh²dsa:
―Jmóh³ hniah¹² juanh¹² hoh¹². Huéh² hniah¹² jøa³juøi² la² ―ca¹juúh²dsa.
40 Mi³ca¹huanh¹² Pablo quianh¹³ Silas hni¹ŋí³, jøng² ca¹ŋi¹lé²dsa ja³quiah¹³ Lidia. Ca¹ŋi¹jan³dsa dsa² roh¹³ jniang³. Ca¹cuúh¹dsa dsa² héi² bí² jǿg³ quiah¹² Juu¹³ jniang³. Jøng² ca¹ŋi¹lé²dsa calah.