17
Ca¹løa¹ møah¹³ jøa³juøi² Tesalónica
Ca¹tsø³jue¹³dsa jøa³juøi² Anfípolis quianh¹³ jøa³juøi² Apolonia. Jøng² ca¹dsi¹lé²dsa jøa³juøi² Tesalónica, ja³tsih¹³ guøh¹² quiah¹² dsa² judío. Jøng² ca¹ŋie³ Pablo guøh¹² ju³lah lǿa¹² mai³¹ quiah¹²dsa. Ca¹jŋi¹dsa hnøa¹² sø²ma³¹. Ca¹héh¹dsa dsa² ju³lah lǿa¹² si² quiah¹² Diú¹³, jmai³ sa³¹. Ca¹juúh²dsa ha²lah lǿa¹², hi² ca¹lø¹hniúh¹ jón² Cristo. Ni³ jøng² ca¹hiog²dsa calah. Jøng² ca¹juúh²dsa:
―Jesús héi² báh³ lán¹² Cristo quián² jniang³, dsa² hia¹²jni hniah¹² ―ca¹juúh² Pablo.
Jøng² ca¹hé¹ ca²dsiog³ dsa²judío jǿg³. Ca¹lø¹quianh¹³dsa Pablo quianh¹³ Silas. Jø¹² bíh³ ca¹hé¹ jue¹² dsa² griego jǿg³ calah, dsa² mi²juanh¹² Diú¹³, quianh¹³ jue¹² hio¹³ canh¹³ calah. Jøng² ca¹lø¹dsih¹² ca²dsiog³ dsa² judío. Ca¹jmo¹ dsa² héi² jǿg³ quianh¹³ dsa² lø³hiug¹², dsa² la³ŋi²nio³ jøa³cai³¹. Jøng² ca¹jmo¹dsa møah¹³ jøa³juøi² mi³ca¹ŋëh² dsa² jue¹². Ca¹ŋi¹lé²dsa ja³quiah¹³ Jasón, hnah¹²dsa Pablo quianh¹³ Silas. Mi³dsa¹jiag¹dsa ni³ dsa² ta³. Ha¹chian² dsa² héi² ca¹dsanh²dsa. Jøng² ca¹tsanh²dsa Jasón quianh¹³ ca²dsiog³ dsa² roh¹³ jniang³. Ca¹ŋi¹jiag¹dsa ni³ dsa² ta³. Jøng² ca¹hløah¹dsa tí². Ca¹juúh²dsa:
―Dsa² ma²ca¹jmo¹ cu²møah¹³ ta³cøng² jmøi¹guǿi¹ héi² ma²ca¹u¹lé² ja³la² calah. Jøng² Jasón lang¹² ca¹cuúh¹ dsa² héi² dsi²néi². Ca¹lah¹já¹ dsa² héi² jmo¹² tø¹cøg¹² ju³lah lǿa¹² lei¹³ quiah¹² rai¹³ juanh¹² quián² jniang³ guǿ¹² Roma. Di³ juúh²dsa chian² rai¹³ siáh² calah, dsa² tsen² Jesús ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² huø³ ca¹hǿi² dsǿa¹² dsa² jue¹² quianh¹³ dsa² ta³ quián¹²dsa, mi³ca¹nǿng²dsa jǿg³ jøng². Jøng² ca¹liúg²dsa Jasón quianh¹³ dsa² quianh³dsa, mi³ca¹quieg²dsa dsog¹³ cog³.
Tiogh³ Pablo quianh¹³ Silas jøa³juøi² Berea
10 Dsø¹juu¹² ja³neng² jøng², ca¹huan¹ dsa² roh¹³ jniang³ Pablo quianh¹³ Silas. Ca¹tsei¹dsa juu¹² jøa³juøi² Berea. Jøng² mi³ca¹dsi¹lé² dsa³ héi² ja³jøng², ca¹ŋi¹lé²dsa guøh¹² quiah¹² dsa² judío. 11 Hiug¹² jín³ juanh¹² dsǿa¹² dsa² judío tiogh³ ja³jøng² cónh¹ jín³ dsa² chian² Tesalónica. Ca¹lah¹hiu³ dsǿa¹²dsa ca¹nǿng²dsa jǿg³. Jøng² ca¹hnangh²dsa ni³ si² quiah¹² Diú¹³ lah¹cøng² lah¹cøng² jmai³, hi² jái¹dsa chi²júh² dsøg¹² jǿg³ hi² ca¹juúh² Pablo quianh¹³ Silas. 12 Hi² jøng² jue¹² dsa² judío héi² ca¹hé¹ jǿg³, quianh¹³ jue¹² dsa² griego calah, ju³lah dsa² ŋioh¹² lah¹quianh¹³ hio¹³, dsa² ni³quin¹² ni³ juøi². 13 Ni³ jøng² mi³ca¹lø¹ŋi¹² dsa² judío chian² Tesalónica hi² ma²hiúg³ Pablo jøa³juøi² Berea, téng²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³, jøng² ca¹ŋi¹lé²dsa ja³jøng². Ca¹jmo¹dsa møah¹³ quianh¹³ dsa² tiogh³. 14 Dsø¹juu¹² jøng² ca¹tse¹ dsa² roh¹³ jniang³ Pablo juu¹² chiuh³ jmø³ŋih¹³. Jøa³juøi² Berea jøng² báh³ ca¹jŋi¹ Silas quianh¹³ Timoteo. 15 Ca²dsiog³ dsa² chian² Berea ca¹ŋi³jian¹ Pablo ca¹tǿ² jøa³juøi² Atenas. Jøng² ca¹ŋi¹lia¹dsa calah, quieng²dsa jǿg³ hi² ji¹lé² Silas quianh¹³ Timoteo ta³tí³.
Ma²hiúg³ Pablo jøa³juøi² Atenas
16 Ta³lah¹chi³jŋiang¹² Pablo jøa³juøi² Atenas, ca¹can¹dsa ju²méh³ dsøa¹² mi³ca¹jái¹dsa tiogh³ hlaih¹³ diú¹³ lan³ jøa³juøi². 17 Jøng² ca¹ŋie³dsa guøh¹². Ca¹dsii¹dsa jǿg³ quianh¹³ dsa² judío, quianh¹³ dsa² tsa¹lán¹² judío tiogh³ guøh¹² quianh¹³dsa. Jø¹² bíh³ ca¹dsii¹dsa jǿg³ jøa³hmah³ jmai³ ca¹lah¹jǿ¹ quianh¹³ løa¹ ju³ hein² dsa² tiogh³. 18 Jøng² ca²dsiog³ dsa² mi²tan¹² jǿg³ siíh², jǿg³ quiah¹² dsa² tsen² epicúreos quianh¹³ jǿg³ quiah¹² dsa² tsen² estoicos, ca¹dsii¹ dsa² héi² jǿg³ quianh¹³ Pablo. Jøng² ca¹juúh² ca²dsiog³dsa:
―¿He² jǿg³ lø²liúh² dsa² lang¹²? ―ca¹juúh²dsa.
Jøng² ca¹juúh² ca²dsiog³dsa calah:
―Lah¹cøng² hi² hǿ²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³ siáh² ―ca¹juúh²dsa.
Lah¹jøng² lë́² dsa² héi². Di³ téng² Pablo jǿg³ quiah¹² Jesús, quianh¹³ jǿg³ hi² ca¹hiog²dsa. 19 Ni³ jøng² ca¹tai¹ dsa² héi² Pablo. Ca¹ŋi¹jǿg²dsa cøng² juu¹² ja³tsen² Areópago, ja³ma²ŋë́²dsa dsii¹²dsa jǿg³. Jøng² ca¹juúh² dsa² héi², ca¹tsáih¹dsa Pablo:
―¿Tsa³lé² li¹ne³ jnieh³ jǿg³ hmë́² hi² quinh³hning? 20 Di³ jǿg³ siíh² jmáh¹ báh³ juaih¹²hning jnieh³. Hi² jøng² hneng² jnieh³ li¹ne³ jnieh³ he² hniuh¹² juúh²dsa jǿg³ ná¹² ―ca¹juúh² dsa² héi².
21 Jmáh¹lah¹ hi² jøng² báh³ hniu¹ ca¹lah¹já¹ dsa² chian² Atenas quianh¹³ dsa² siáh² tiogh³ quianh¹³dsa, hi² nang¹dsa hi² dsii¹dsa jǿg³ hmë́².
22 Hi² jøng² mi³ma²tsenh¹² Pablo jøa³ja³tiogh³ dsa² héi² Areópago, jøng² ca¹juúh²dsa:
―Hniah¹² dsa² chian² Atenas, léi¹³jni hiug¹² dsagh² hoh¹² hniah¹² diú¹³ quiánh² hniah¹². 23 Di³ ca¹dsóh²jni cøng² ni³hiég² ja³ŋie³jni ca¹ŋi³jái¹³jni ja³hlanh¹³ hniah¹² diú¹³ quiánh² hniah¹². Lah¹la² rø²hløah¹² ni³hiég²: “Diú¹³ tsa¹cue¹² jniang³.” Jǿg³ quiah¹² Diú¹³ héi² báh³ dsió¹³jni hniah¹², Diú¹³ mi²juanh¹² hniah¹², hi² juúh² hniah¹² tsa¹cueh¹² hniah¹².
24 ’Diú¹³ héi² báh³ ca¹jmo¹ jmøi¹guǿi¹ quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ he² hi² chi² ni³ guøh¹² ni³ huø¹ la². Dsa² héi² báh³ quiah¹² jmøi¹guǿi¹. Dsa² héi² báh³ quiah¹² ŋi¹juǿi¹. A¹jáng¹ ju³ hniú¹² ca¹jmóh¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ guǿ¹² dsa² héi². 25 A¹jáng¹ quianh¹³ gug² dsa² jmøi¹guǿi¹ lø²ti¹ ni³ dsa² héi², chi²júh² lë́h² hniah¹² chi² hi² chi³quian¹³ dsa² héi² jmai³. Hŋiah¹² dsa² héi² báh³ cuø¹² ju²bí² quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa², tí²dsa jmi²dsí², cuø¹²dsa ca¹lah¹jǿ¹.
26 ’Quianh¹³ cøng² chiúh³ dsa² ca¹jmo¹ Diú¹³ héi² ca¹lø¹chián¹ ca¹lah¹jǿ¹ ni³ dsa² chian² jmøi¹guǿi¹. Di³ Diú¹³ héi² báh³ ma²ŋi¹² ha²cónh¹ jmai³ ja³ca¹cuai¹dsa jmøi¹guǿi¹. Ma²ŋi¹²dsa ha²cónh¹ ja³ŋi¹ti³ ŋi¹nio¹dsa. 27 Hniu¹ Diú¹³ hi² hnangh¹² dsa² jmøi¹guǿi¹. Mi³jøng² li¹cue¹²dsa Diú¹³. Di³ ha¹chi² uǿin² ja³guǿ¹² Diú¹³ ja³tiagh³ jniang³ lah¹jan² lah¹jan² jniang³. 28 Hi² chian² Diú¹³ báh³ hi² chiang² hi² jinh³ jniang³. Diú¹³ báh³ qui²jiag¹² ja³ŋi²ti³ ŋi²niang³ jniang³. Ju³lah lǿa¹² si² ma²ca¹jmo¹ ca²dsiog³ dsa² poeta quiánh² hniah¹²: “Dsa² jong¹² Diú¹³ báh³ jniang³,” juúh²dsa. 29 Lán¹² jniang³ jong¹² Diú¹³. Hi² jøng² tsa¹lé² jmó³ jniang³ dsǿa¹² hi² lán¹² Diú¹³ cog³ niáng¹³, cog³ teg², ho¹ ju³ cang³, hi² lán¹² Diú¹³ dsa² lan³, hi² ca¹jmo¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ cónh¹ ca¹hnangh² dsǿa¹²dsa guiog³dsa. 30 Ha¹chi² ma²ca¹juúh² Diú¹³ ja³ma²ca¹já¹ hi² tsa¹cuai¹² dsa² tsa¹lán¹² judío. Di³ na¹ jín³ ma²jmo¹² Diú¹³ héh¹ hi² jéinh¹ dsǿa¹² ca¹lah¹já¹ dsa² chian² ta³cøng² jmøi¹guǿi¹. 31 Di³ ma²ca¹jái¹ Diú¹³ cøng² jmai³ ja³li¹rø¹² jǿg³ quiah¹² dsa² jmøi¹guǿi¹ quianh¹³ jǿg³ dsøg¹². Jøng² ma²ca¹hia¹dsa jan² dsa² mi¹rø¹² jǿg³. Ni³ jøng² ca¹jmo¹ Diú¹³ ca¹hiog² dsa² héi². Mi³jøng² li¹dsøg¹² dsǿa¹² ca¹lah¹já¹ dsa² hi² ca¹hei¹dsa ―ca¹juúh² Pablo.
32 Jøng² mi³ca¹nǿng² dsa² tiogh³ jǿg³ hi² ca¹hiog² Jesús, ca¹cu² ca¹jmógh² ca²dsiog³dsa. Jøng² ca²dsiog³dsa ca¹juúh² calah:
―Na¹néng³ jnieh³ jǿg³ ná¹² jmai³ siíh² ―ca¹juúh²dsa.
33 Hi² jøng² ca¹u¹hái¹ Pablo jøa³ dsa² héi². 34 Ca¹hé¹ ca²dsiog³ dsa² héi² jǿg³. Jøng² ca¹ŋi¹lé²dsa quianh¹³ Pablo. Jan² dsa² héi² tsen² Dionisio, dsa² hiúg³ jǿg³ quiah¹² Areópago. Jan² hio¹³ tsen² Dámaris. Jø¹² bíh³ ca¹lø¹quianh¹³dsa dsa² siáh² calah.